Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Stemmingen over de Pensioenwet (30413) en over 10 moties (de nrs. 68, 69, 73, 74, 76 en 78 t/m 82)

30413 26-09-2006

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingenin verband met het wetsvoorstel Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) (30413), en over:
 • de motie-Mosterd/Depla over de toekomstbestendigheid van de bestuursstructuur (30413, nr. 68);
 • de motie-Mosterd/Verbeet over uitvoering van de motie-Mosterd c.s. (30300 XV, nr. 57) (30413, nr. 69);
 • de motie-Omtzigt/Verbeet over een uniforme dekking op kapitaalbasis (30413, nr. 73);
 • de motie-Omtzigt c.s. over het voorkomen van een communautaire opzet van de overdraagbaarheid van Europese pensioenen (30413, nr. 74);
 • de motie-Verbeet c.s. over een maatschappelijk debat over het tweedepijlerpensioen (30413, nr. 76);
 • de motie-Bibi de Vries/Vendrik over verruiming van de mogelijkheden voor pensioenopbouw voor zelfstandigen binnen de tweede pijler (30413, nr. 78);
 • de motie-Bibi de Vries c.s. over inzicht in het complementair toezicht van De Nederlandsche Bank en de AFM (30413, nr. 79);
 • de motie-Bibi de Vries c.s. over evaluatie van het dubbel toezicht (30413, nr. 80);
 • de motie-Huizinga-Heringa c.s. over royale overgangstermijnen voor emeritaatsfondsen (30413, nr. 81);
 • de motie-Van der Vlies over een uitzondering voor emeritaatsfondsen (30413, nr. 82).

(Zie vergadering van 21 september 2006.)

De voorzitter: Ik stel voor om bij het samenstellen van de tekst van het wetsvoorstel na de stemmingen af te zien van vernummering en verlettering en in verband daarmee toepassing te geven aan artikel 106, tweede lid, van het Reglement van Orde.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De amendementen-Bibi de Vries (stukken nrs. 10 en 35) zijn ingetrokken.

In stemming komt het amendement-Mosterd c.s. (stuk nr. 50, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 50 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2 tot en met 12 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 39).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 39), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 14 tot en met 20 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Verbeet/Depla (stuk nr. 33, I) tot het invoegen van artikel 20a.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 33 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 21 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 52, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 52 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het tweede lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 52, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde tot en met het vijfde lid worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 21 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 22 en 23 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bibi de Vries c.s. (stuk nr. 65).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bibi de Vries c.s. (stuk nr. 65), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25 tot en met 27 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bibi de Vries (stuk nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bibi de Vries (stuk nr. 9).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Depla/Bibi de Vries (stuk nr. 31, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 31 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 28, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Depla/Bibi de Vries (stuk nr. 31, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 29 tot en met 34a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Mosterd c.s. (stuk nr. 51, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 51 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 35, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen Mosterd c.s. (stuk nr. 51, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 36 tot en met 44 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Depla/Bibi de Vries (stuk nr. 83).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 45, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Depla/Bibi de Vries (stuk nr. 83), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 45a en 46 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verbeet c.s. (stuk nr. 58) tot het invoegen van een nieuw artikel 46a.

De voorzitter: Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bibi de Vries/Depla (stuk nr. 61).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 47, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bibi de Vries/Depla (stuk nr. 61), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 48 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bibi de Vries/Vendrik (stuk nr. 75).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 49, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bibi de Vries/Vendrik (stuk nr. 75), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 60, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 60 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 50, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 60, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Door de aanneming van het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 60, II) is een artikel 50a ingevoegd.

De artikelen 51 en 52 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Mosterd c.s. (stuk nr. 59).

De voorzitter: Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 53, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Mosterd c.s. (stuk nr. 59), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 54 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Verbeet c.s. (stuk nr. 85).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 55, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Verbeet c.s. (stuk nr. 85), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 56 tot en met 89 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 47).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bakker (stuk nr. 70).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bakker (stuk nr. 71, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 71 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 90 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 90a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker (stuk nr. 72).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 90b wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 91 tot en met 100 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verbeet/Depla (stuk nr. 56) tot het invoegen van een artikel 100a.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 101 tot en met 116 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Depla c.s. (stuk nr. 66).

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 117, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Depla c.s. (stuk nr. 66), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 118 tot en met 127 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Bibi de Vries c.s. (stuk nr. 84, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit tweede nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 84 voorkomende tweede nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 128, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Bibi de Vries c.s. (stuk nr. 84, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 129, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Bibi de Vries c.s. (stuk nr. 84, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 130, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Bibi de Vries c.s. (stuk nr. 84, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 131 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bibi de Vries c.s. (stuk nr. 64).

De voorzitter: Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 131a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bibi de Vries c.s. (stuk nr. 64), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 132 tot en met 136 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bibi de Vries (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de LPF, de Groep Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 137 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 138 tot en met 190 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 191 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 192 tot en met 204 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Mosterd/Depla (stuk nr. 63).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 204a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Mosterd/Depla (stuk nr. 63), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 205 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Oudenallen (stuk nr. 77) tot het invoegen van een artikel 205a.

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen 206 en 207 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mosterd/Depla (30413, nr. 68).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mosterd/Verbeet (30413, nr. 69).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de Groep Wilders voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Verbeet (30413, nr. 73).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (30413, nr. 74).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbeet c.s. (30413, nr. 76).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Van Schijndel, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bibi de Vries/Vendrik (30413, nr. 78).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bibi de Vries c.s. (30413, nr. 79).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bibi de Vries c.s. (30413, nr. 80).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Huizinga-Heringa c.s. (30413, nr. 81).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Van Schijndel, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (30413, nr. 82).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.