Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

1.7 Mobiliteit en infrastructuur

De hoofdlijnen van het beleid voor mobiliteit en infrastructuur zijn gericht op verbetering van de bereikbaarheid via een acceptabele en betrouwbare reistijd. Dit met het oog op de economische groei en de internationale concurrentiepositie van ons land. Randvoorwaarden daarbij zijn de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving.

DoelstellingVoortgang
• Verbeteren veiligheid, capaciteit en betrouwbaarheid infrastructuur: 
– Op de weginfrastructuur het achterstallig onderhoud verminderen met circa 1 300 kilometer voor 2008 ten opzichte van 2003Tot en met 2006 is het achterstallig wegonderhoud met 826 kilometer teruggebracht
– Verbeteren punctualiteit van 81 procent in 2002 naar 87–89 procent in 2007 voor dagelijks 1 miljoen spoorreizigersIn 2006 kwam 84,8 procent van de treinen op tijd aan
– Afname van hinder voor de klant op het spoor met 35 à 40 procent in 2007 ten opzichte van 2000Er was 46 procent minder storing op het spoor in 2006
– Wegnemen van vertragingen op waterwegen door onder andere renovatie van sluizen en baggeren van vaarwegenDe uitvoering van het beheer en onderhoud rijkswaterwegen ligt op schema (tot en met 2010)

Verbeteren veiligheid, capaciteit en betrouwbaarheid infrastructuur

Voor de korte termijn richt de aandacht zich vooral op het inhalen van het achterstallig onderhoud. Tot en met 2006 is het achterstallig onderhoud op de weg met 826 kilometer verminderd. De uitvoering van het beheer en onderhoud ligt op schema. Ondanks de grote hoeveelheid wegwerkzaamheden, was de filezwaarte (lengte maal duur van de files) door wegonderhoud in 2006 slechts vier procent van het totaal. Het gemiddelde in voorgaande jaren was vijf procent. De hinder tijdens de werkzaamheden werd beperkt door een goede centrale planning van de werkzaamheden en het aanbieden van gratis/goedkoop openbaar vervoer in de onderhoudsperioden.


De punctualiteitdoelstelling die met de NS is afgesproken is niet gehaald. Ten opzichte van 2005 is de punctualiteit weliswaar met 0,1 procentpunt toegenomen, maar blijft nog achter bij het doel.

De uitvoering van het «Herstelplan Spoor» ligt op schema. ProRail blijkt goed op weg de achterstanden in onderhoud en vervanging in te lopen. Dit lijkt een gunstige invloed te hebben op de realisatie van de beoogde doelstellingen voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid, punctualiteit en veiligheid. De realisatie van de maatstaf «Klanthinder» (het aantal verstoringen maal de gemiddelde hersteltijd) is ten opzichte van 2000 met 46 procent afgenomen. De doelstelling is daarmee ruimschoots bereikt.


Om de groei van het vervoer over het water mogelijk te maken is het wegnemen van vertragingen nodig door de renovatie van sluizen en het baggeren van vaarwegen. De uitvoering van het daartoe opgestelde «Plan van aanpak beheer en onderhoud rijkswaterwegen» ligt op schema.


Het aantal verkeersslachtoffers vertoont al decennia lang een dalende trend. Nederland staat aan de top van de meest verkeersveilige landen in de wereld. Na de daling naar 817 verkeersdoden in 2005 zijn de verkeersveiligheiddoelstellingen voor latere jaren opnieuw aangescherpt.

DoelstellingVoortgang
• Verbetering bereikbaarheid: 
– Uitvoeren van het programma «Zichtbaar, Slim en Meetbaar» met onder andere spits- en plusstrokenIn 2006 is 80,5 kilometer spits- en plusstroken aangelegd
– Verbetering doorstroming op wegen in grootstedelijke gebieden en op knooppunten; vermindering filezwaarte met minimaal 30 procent op plaatsen waar projecten zijn uitgevoerdDoor luchtkwaliteitproblematiek kan nog geen uitspraak worden gedaan over de verbetering van de doorstroming in grootstedelijke gebieden en knooppunten als gevolg van ZSM- projecten, omdat effecten pas een jaar later zichtbaar zijn

Verbetering bereikbaarheid

De uitspraken van de Raad van State samenhangend met luchtkwaliteit hebben de besluitvorming van een aantal projecten uit de spoedwet wegverbreding en het aanlegprogramma vertraagd. Tot en met 2006 zijn 51 kilometer plus- en 70 kilometer spitsstroken aangelegd. De doelstelling van 201 kilometer spits- of plusstrook gereed eind 2006 is hierdoor niet gerealiseerd.


Om het probleem met de luchtkwaliteit aan te pakken is met decentrale overheden gewerkt aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Met de uitvoering van het NSL is het mogelijk de normen voor luchtkwaliteit te halen. In 2006 zijn al verschillende regelingen in werking getreden, zoals de subsidieregelingen schone OV – bussen en roetfilters op personen- en vrachtauto’s. Ook zijn schone vrachtauto’s en roetfilters op bestelauto’s en taxi’s fiscaal gestimuleerd. Dankzij de voortgang in de voorbije periode is het luchtkwaliteitprobleem en de impact daarvan op het infrastructuurprogramma teruggebracht tot beter beheersbare proporties.


Voor «Anders Betalen voor Mobiliteit» is, samen met de decentrale overheden, onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van een versnellingsprijs en tol op hardnekkige verkeersknelpunten. Daarnaast zijn opties in beeld gebracht van vormgeving en invoering van de kilometerprijs.

DoelstellingVoortgang
• Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast: 
– Verhogen waterafvoerende capaciteit van de RijnDe PKB-fase project «Ruimte voor de rivier» is afgerond
– Uitvoeren van maatregelen langs de MaasDe uitvoering van de Maaswerken is van start gegaan
– Uitvoeren eerste maatregelenprogram- ma’s Nationaal BestuursakkoordEerste projecten zijn afgerond, bijvoorbeeld de retentiepolder bij het waterschap Fryslan en de bouw van een gemaal bij waterschap de Dommel

Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Na goedkeuring van de Planologische Kernbeslissing gaat het project «Ruimte voor de rivier» de planstudiefase in. Hierin worden 39 maatregelen uitgewerkt tot projectbesluiten door gemeente, provincie, waterschap of Rijkswaterstaat.


Naar aanleiding van de tweede toetsing van de primaire waterkeringen is vastgesteld dat, naast de lopende projecten als «Ruimte voor de Rivier en Zwakke Schakels Kust», er 89 maatregelen nodig zijn om de waterkeringen weer volledig aan de norm te laten voldoen, waaronder versterking van de Afsluitdijk. Eind 2006 is een «Hoogwaterbeschermingsprogramma 2007–2011» naar de Kamer gestuurd. In dit programma is ook de aanpak van zwakke schakels langs de kust opgenomen. Naar verwachting is het programma vóór 2015 is afgerond.