Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

1.12 Ontwikkelingssamenwerking

DoelstellingVoortgang
• Nederland draagt internationaal bij aan het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, in het bijzonder op de prioritaire terreinen onderwijs, milieu, water, reproductieve gezondheid en -rechten en de bestrijding van HIV/aids• Nederland heeft meer uitgegeven op bijvoorbeeld de beleidsterreinen onderwijs en bestrijding van HIV/AIDS
• Nederland streeft naar een verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking• Nederland draagt bij aan een grotere coherentie in EU-verband
• Nederland streeft naar een coherenter OS-beleid waarbij rijke landen bij het maken van beleidsafwegingen expliciet rekening houden met de belangen van arme landen• Nederland verleent hulp aan slachtoffers van natuurrampen en conflicten door snelle en doelmatige financiering van internationale organisaties en NGO’s
• Nederland verleent effectieve humanitaire hulp en bevordert goed bestuur, inclusief ondernemersklimaat• Door middel van diverse programma’s draagt Nederland bij aan de verbetering van het ondernemingsklimaat in OS-landen

Millennium Ontwikkelings-doelstellingen

Om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te bereiken werd in 2006 onder andere 100 miljoen euro extra bijgedragen aan het goed lopende «Fast Track Initiative» voor onderwijs, waarin donoren technische en financiële hulp bundelen. Ook de uitgaven aan HIV/Aids bestrijding zijn verhoogd waarmee Nederland de derde grootste donor is op dit terrein. In het kader van het millenniumdoel «Het waarborgen van een duurzame leefomgeving» sloot Nederland in 2006 overeenkomsten met UNICEF, het «African Development Fund» en de Wereldbank, waardoor 3,6 miljoen mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater en 2,7 miljoen toegang tot sanitaire voorzieningen.

Coherenter Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Nederland draagt bij aan meer coherentie in de Europese beleidsinspanningen, in het bijzonder op de gebieden migratie en werkgelegenheid, energie, landbouw, milieu en handel. Nederland heeft een hoofdrol gespeeld bij de totstandkoming van het raamwerk «Policy Coherence for Development», waaraan alle EU-lidstaten zich hebben gecommitteerd. Afgesproken is dat nieuw EU-beleid op een systematische wijze zal worden gescreend op de effecten voor ontwikkelingslanden.

Effectieve humanitaire hulp

In 2006 heeft Nederland zich een vooraanstaande en slagvaardige humanitaire donor getoond. Dit werd onder meer zichtbaar bij de overstromingen in Suriname en na de oorlog in Zuid Libanon. De effectiviteit van de Nederlandse hulp werd in een evaluatie-onderzoek van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (de IOB) en in de OESO peer review bevestigd. In de 36 partnerlanden werd goed bestuur op verschillende manieren ondersteund. Hierbij ging veel aandacht uit naar democratisering, decentralisatie, bestrijding van corruptie, steun aan NGO’s en de verbetering van het ondernemingsklimaat.