Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) 2007 (wijz. samenhangende met de Voorjaarsnota)

31061 XI 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 30 mei 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van ................., Stb. ...

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI), voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(x € 1 000)

  (1)(2)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 2007*Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting 2007
  Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvang-sten
 Totaal 3 963 2491 069 979 + 311 122– 23 412
        
 Beleidsartikelen 3 579 4711 039 633 + 263 796– 34 942
01Bevorderen van een goed werkende woningmarkt8 62113 9960+ 3 754– 2070
02Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus43 072433 93791+ 7 552+ 2 5310
03Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt2 045 9512 030 164659 134+ 98 844+ 117 512– 181 886
04Optimalisering van de ruimtelijke afweging14 56422 3486 000+ 680+ 8 873+ 1 328
05Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur74 790276 729214 468+ 29 880+ 94 797+ 90 661
06Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging41 669101 7848 000– 3 367– 17 170+ 457
07Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem189 779173 67415 100– 13 488– 13 092+ 5 658
08Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving164 214170 888127 814+ 41 824+ 50 349+ 43 962
09Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s26 28741 0621 250+ 10 359+ 9 1620
10Versterken van het (inter)nationale milieubeleid75 11783 6966 537– 14 961+ 24 668+ 4 878
11Vergroten van de externe veiligheid20 40949 2370– 5 379– 6 4200
12Handhaving en toezicht61 87462 094882– 2 574– 3 4080
13Rijkshuisvesting en architectuur116 362119 862357– 299– 3 7990
        
 Niet-beleidsartikelen383 77830 346 + 47 326+ 11 530 
14Algemeen193 848385 78030 346+ 25 148+ 34 308+ 11 530
15Nominaal en onvoorzien– 2 002– 2 0020+ 13 018+ 13 0180

* Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 incl. Nota van Wijziging op artikel 15 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 12).

* Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 incl. Amendement Duyvendak op artikel 5 en 7 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 25).


Ons bekend,


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(x € 1000)

  (1)(2)
 Naam Baten-lastendienstOorspronkelijk vastgestelde begro-ting 2007 Totaal batenTotaal lastenSaldo baten en lastenMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2007 Totaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
01Rijksgebouwendienst1 351 5561 348 4293 127+ 12 755+ 22 955– 10 200
02Nederlandse Emissieautoriteit6 8446 8440  0
 Totaal1 358 4001 355 2733 127+ 12 755+ 22 955– 10 200

  (1)(2)
 Naam Baten-lastendienstOorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangstenMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2007 Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
01Rijksgebouwendienst739 630550 000+ 46 136+ 50 000
02Nederlandse Emissieautoriteit424153  
 Totaal740 054550 153+ 46 136+ 50 000

Ons bekend,


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,