Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007 (Voorjaarsnota)

31061 XI STB 2007 385

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI), voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 september 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
C. P. Vogelaar

Uitgegeven de achttiende oktober, 2007

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 14 september 2007, Stb. 385

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(x € 1 000)

  

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007*

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting 2007

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3 963 249

1 069 979

 

+ 311 122

– 23 412

        
 

Beleidsartikelen

 

3 579 471

1 039 633

 

+ 263 796

– 34 942

01

Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

8 621

13 996

0

+ 3 754

– 207

0

02

Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus

43 072

433 937

91

+ 7 552

+ 2 531

0

03

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 045 951

2 030 164

659 134

+ 98 844

+ 117 512

– 181 886

04

Optimalisering van de ruimtelijke afweging

14 564

22 348

6 000

+ 680

+ 8 873

+ 1 328

05

Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

74 790

276 729

214 468

+ 29 880

+ 94 797

+ 90 661

06

Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

41 669

101 784

8 000

– 3 367

– 17 170

+ 457

07

Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem

189 779

173 674

15 100

– 13 488

– 13 092

+ 5 658

08

Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving

164 214

170 888

127 814

+ 41 824

+ 50 349

+ 43 962

09

Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s

26 287

41 062

1 250

+ 10 359

+ 9 162

0

10

Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

75 117

83 696

6 537

– 14 961

+ 24 668

+ 4 878

11

Vergroten van de externe veiligheid

20 409

49 237

0

– 5 379

– 6 420

0

12

Handhaving en toezicht

61 874

62 094

882

– 2 574

– 3 408

0

13

Rijkshuisvesting en architectuur

116 362

119 862

357

– 299

– 3 799

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

 

383 778

30 346

 

+ 47 326

+ 11 530

14

Algemeen

193 848

385 780

30 346

+ 25 148

+ 34 308

+ 11 530

15

Nominaal en onvoorzien

– 2 002

– 2 002

0

+ 13 018

+ 13 018

0

* Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 incl. Nota van Wijziging op artikel 15 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 12).* Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 incl. Amendement Duyvendak op artikel 5 en 7 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 25).


Ons bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
C. P. Vogelaar

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 14 september 2007, Stb. 385

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(x € 1 000)

  

(1)

(2)

 

Naam Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2007 Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

01

Rijksgebouwendienst

1 351 556

1 348 429

3 127

+ 12 755

+ 22 955

– 10 200

02

Nederlandse Emissieautoriteit

6 844

6 844

0

  

0

        
 

Totaal

1 358 400

1 355 273

3 127

+ 12 755

+ 22 955

– 10 200

  

(1)

(2)

 

Naam Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2007 Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

01

Rijksgebouwendienst

739 630

550 000

+ 46 136

+ 50 000

02

Nederlandse Emissieautoriteit

424

153

  
      
 

Totaal

740 054

550 153

+ 46 136

+ 50 000

Ons bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
C. P. Vogelaar