Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

8. SALDIBALANS

NATIONALE SCHULD (IXA)

SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2007 (bedragen x € 1000)
DEBET CREDIT
OMSCHRIJVING31-12-200731-12-2006 OMSCHRIJVING31-12-200731-12-2006
1.Uitgaven t.l.v. de begroting 2006 41 692 982 2.Ontvangsten t.g.v. de begroting 2006 26 994 755
 Uitgaven t.l.v. de begroting 200740 346 583   Ontvangsten t.g.v. de begroting 200728 475 613 
3.Liquide middelen2011 6.Ontvangsten buiten begrotingsverband7 966 2936 500 236
4.Rekening-courant RHB(8 085 488)(10 275 246)     
5.Uitgaven buiten begrotingsverband4 180 7902 077 243     
 Sub-totaal36 441 90633 494 990  Sub-totaal36 441 90633 494 990
8.Extra-comptabele vorderingen12 540 8039 017 100 8a.Tegenrekening extra-compt.vorderingen12 540 8039 017 100
9a.Tegenrekening extra-compt. schulden228 966 362226 185 398 9.Extra-comptabele schul- den 228 966 362 226 185 398
10.Voorschotten00 10a.Tegenrekening voorschotten00
 Totaal-generaal277 949 070268 697 488  Totaal-generaal277 949 070268 697 488

8.1 Toelichting op de saldibalans

Algemene Toelichting

Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarden en vermeld in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven. Relevante posten worden hieronder nader toegelicht. Hierbij is de nummering van de saldibalans aangehouden. Door afronding van bedragen op duizenden euro’s, kunnen totaaltellingen niet aansluiten bij de som der delen.

Specifieke toelichting per saldibalanspost

3. Liquide middelen.

De liquide middelen bestaan uit de saldi op bank- en girorekeningen en bij de kasbeheerders aanwezige kasgelden.

4. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding.

Deze post geeft de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Er zijn twee rekening-courantverhoudingen, namelijk Geïntegreerd Middelen Beheer en het Agentschap. De bedragen zijn per 31 december 2007 niet in overeenstemming met de opgaven van de Rijkshoofdboekhouding.

In de saldibalans is het juiste bedrag opgenomen. De verschillen zijn volledig verklaarbaar. De rekeningen-courant Rijkshoofdboekhouding kunnen om technische redenen niet meer in het boekjaar 2007 worden gecorrigeerd. De correctie zal plaatsvinden in 2008.

5. Uitgaven buiten begrotingsverband.

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 Ultimo 2007Ultimo 2006
Te realiseren (dis)agio910 126893 172
Vooruitbetaalde rente onderhandse leningen385397
Te ontvangen rente swaps2 570 669701 695
Vooruitbetaalde disconto223 111131 820
Te ontvangen rente vlottende schuld344 353211 614
Te ontvangen rente m.b.t. GMB132 147138 544
Totaal4 180 7912 077 243

6. Ontvangsten buiten begrotingsverband.

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 Ultimo 2007Ultimo 2006
Te betalen rente onderhandse leningen53 46452 162
Te betalen rente openbare schuld5 063 0805 508 799
Te betalen rente swaps2 430 487580 456
Te betalen rente vlottende schuld353 524206 034
Derden van het Agentschap16 386112 977
Te betalen rente m.b.t. GMB49 35238 804
Overige01 004
Totaal7 966 2936 500 236

8. Extra-comptabele vorderingen.

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 Ultimo 2007Ultimo 2006
Callgeldleningen u/g3 050 0000
Overige vorderingen6060
Verstrekte leningen baten-lastendiensten6 497 6956 346 043
Verstrekte leningen RWT’s en derden2 993 0482 670 997
Totaal12 540 8039 017 100

9. Extra-comptabele schuld.

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd.

 Ultimo 2007Ultimo 2006
Vaste schuld  
– Staatsschuld192 238 800197 638 599
   
Vlottende schuld  
– Dutch Treasury Certificates16 810 00013 950 000
– Callgeldleningen o/g5 075 0000
– Sell/Buy back transacties586 1839 968
– RC baten-lastendiensten873 3371 345 178
– RC RWT’s en derden1 822 2951 983 608
– RC Sociale Fondsen7 756 7897 572 324
– Overig183144
   
Overige schuld  
– Deposito’s baten-lastendiensten206 000109 700
– Deposito’s RWT’s en derden3 597 7753 575 876
Totaal228 966 362226 185 398

De extra-comptabele schulden hebben betrekking op in het verleden binnen begrotingsverband geboekte ontvangsten, waarvan op termijn nog verrekening met derden zal plaatsvinden. Deze post betreft voornamelijk de staatsschuld (vaste schuld € 192,2 mld. en vlottende schuld € 22,5 mld.). Daarnaast bevatten de extra-comptabele schulden ook de schulden die betrekking hebben op de verhoudingen tussen de RHB en de deelnemers aan geïntegreerd middelenbeheer.


De rekening-courant tegoeden vallen onder de vlottende schuld omdat ze direct opvraagbaar zijn.


Instellingen die deelnemen aan het geïntegreerd middelenbeheer kunnen lenen. De afgesloten leningen zijn vorderingen van de Staat op de deelnemers (publieke instellingen).

Deze vorderingen bedragen ultimo 2007 € 9,5 mld., 70% van de vorderingen zijn ontstaan voor 2005 en 30% is ontstaan in de afgelopen 3 jaar. In elk jaar ongeveer een gelijk deel (10%).


Deelnemers aan het geïntegreerd middelenbeheer kunnen ook deposito’s plaatsen. Hierdoor ontstaat een schuld van de Staat aan de deelnemers. De deposito’s zijn voor het overgrote deel kortlopende deposito’s. Circa 95% van de lopende deposito’s zijn gestart in 2007.

Totaal is per ultimo 2007 een bedrag van € 3,8 mld. via deposito’s ingebracht.


Voor een specificatie naar uitgiftejaar van de stand van de vaste schuld per 31 december 2007 wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

Specificatie van de vaste schuld naar jaar van uitgifte1per 31 december 2007 (bedragen x 1 mln. euro)
Jaar van uitgifteOpenbaarOnderhandsTotaal
Vóór 199129,880,0109,8
19910258,5258,5
19920784,0784,0
19939 806,5198,010 004,5
1994028,528,5
1995529,576,3605,8
1996013,313,3
1997000
199820 004,827,820 032,6
199911 063,0011 063,0
200010 227,4010 227,4
200112 455,0012 455,0
200212 427,0012 427,0
200322 799,4022 799,4
200423 831,3023 831,3
200532 349,2032 349,2
200623 094,5023 094,5
200712 155,0012 155,0
Totaal2190 772,41 466,4192 238,8

1 Jaar van eerste uitgifte betekent dat ingeval van een heropening van een lening, het bedrag wordt opgenomen bij het oorspronkelijke jaar van eerste uitgifte van de (heropende) lening.

2 Door afronding kan de som van de componenten afwijken van het totaal.