Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wet tot wijziging begrotingsstaat Nationale Schuld (IXA) voor 2007 (Slotwet)

31444 IXA STB 2008 471

Wet van 27 september 2008 tot wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 (Slotwet)

Kamerstuk 31 444 IXA

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 12, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 57;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De
Minister
van Financiën, W. J.Bos

Uitgegeven de ,

Wijziging van de begrotingsstaat Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2008, Stb. 471

Begroting 2007 Nationale Schuld (IXA)

Bedragen x € 1000

 

 

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

  

Mutaties (+ of –) 2de suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

40 781 783

40 781 783

26 251 509

2 037 749

2 037 749

8 092 122

22 722

22 722

– 2 658 766

                     
 

Beleidsartikelen

40 781 783

40 781 783

26 251 509

2 037 635

2 037 635

8 092 122

22 836

22 836

– 2 658 766

01

Financiering Staatsschuld

36 416 226

36 416 226

25 166 330

387 386

387 386

8 090 222

– 266 071

– 266 071

– 3 589 897

02

Kasbeheer

4 365 557

4 365 557

1 085 179

1 650 249

1 650 249

1 900

288 907

288 907

931 131

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

0

0

114

114

0

– 114

– 114

0

03

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

114

114

0

– 114

– 114

0

 

 

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

  

Realisatie1

  

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

42 842 254

31 684 865

40 346 584

28 475 614

 

– 2 495 670

– 3 209 251

                     
 

Beleidsartikelen

 

42 842 254

31 684 865

 

40 346 584

28 475 614

 

– 2 495 670

– 3 209 251

01

Financiering Staatsschuld

36 537 541

36 537 541

29 666 655

36 138 969

36 318 969

27 277 208

– 218 572

– 218 572

– 2 389 447

02

Kasbeheer

6 304 713

6 304 713

2 018 210

4 027 615

4 027 615

1 198 406

– 2 277 098

– 2 277 098

– 819 804

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

0

0

 

0

0

 

0

0

03

Nominaal en onvoorzien

0

0

   

0

0

0

0

0

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Mij bekend,

De
Minister
van Financiën, W. J.Bos