Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2007

31444 I 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 5 maart 2007, Stb. 2007, 119;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Huis der Koningin (I)

Bedragen in EUR 1000

  (1)(2)(3)  (4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)  
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) 
  Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten
 Totaal 5 908    5 908 5 974 + 66
                     
01Uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis5 9085 908 5 9085 9085 9745 974+ 66+ 66

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,