Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2007

31444 I 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Huis der Koningin.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).


De minister-president, minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De A-component en de C-component volgen op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk huis de ontwikkeling van het ambtelijk inkomen van een ambtenaar respectievelijk de ontwikkeling van het inkomen van de vice-president van de Raad van State. Vanwege de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rijk 2007–2010 die in 2007 tot stand is gekomen, zijn de feitelijke uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis in 2007 hoger geweest dan waarmee in de begroting 2006 – die medio 2005 is opgesteld – rekening kon worden gehouden. Daarnaast is v.w.b. de B-component sprake van een hogere prijsontwikkeling dan in de begroting 2007 voorzien.