Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal (IIA) 2007

31444 IIA 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de Departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van ............., Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Departementale begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .......... Stb. ...

Begroting 2007

Staten-Generaal (IIA)

Bedragen x € 1 000

  (1)(2)(3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) 
  Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL123 007123 0072 0617 0357 0355144 2394 2391 500 134 281134 2814 075131 278131 5974 173– 3 003– 2 68498
                     
1Wetgeving en controle Eerste Kamer9 3019 30163737737142252250 10 26310 263779 7369 28596– 527– 97819
2Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer en schadeloosstellingen Europarlementariërs31 22731 2272860002 9562 9560 34 18334 18328635 01335 020469830837183
3Wetgeving en controle Tweede Kamer80 56280 5621 6893 5283 5285003 8153 8151 500 87 90587 9053 68984 76085 5233 577– 3 145– 2 382– 112
4Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer1 9171 9172300018180 1 9351 935231 7691 76931– 166– 1668
10Nominaal en onvoorzien0002 7702 7700– 2 775– 2 7750 – 5– 50000550

Mij bekend,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,