Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal (IIA) 2007

31444 IIA 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA).


De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING


Onderstaand worden omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft in 2007 minder kosten maakt dan verwacht in verband met de installatie van de nieuwe leden van de Eerste Kamer. Daarnaast zijn enkele materiële aanschaffingen vertraagd en was er in 2007 een personele onderbezetting.

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

De overschrijding op artikel 2 is veroorzaakt door de incidentele verrekening van de schadeloosstellingen in verband met de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Daarnaast zijn vooruitbetalingen gedaan inzake OV-abonnementen. Ook heeft de betaling van de bevoorschotting 13 maal plaatsgevonden in 2007, dit als gevolg van verkiezingen in november 2006

Artikel 3. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

De onderuitputting op artikel 3 bestaat voor € 1,1 mln. uit een meevaller op de materiële uitgaven. Dit is de optelsom van 22 diensthoofden met kleine meevallers. Daarnaast is de bevoorschotting van de fractiekosten lager uitgevallen dan geraamd.