Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Overige Hoge Colleges 2007

31444 IIB 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Departementale begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .......... Stb. ...

Begroting 2007

Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der

Nederlandse orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het

kabinet van de Gouverneur van Aruba.


Bedragen in EUR 1000

  (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL95 39695 3962 7797 8767 8760– 5 649– 5 649491 97 62397 6233 27098 57095 8323 819947– 1  791549
                     
1Raad van State52 09452 0941 4542 1882 1880– 4 958– 4 958350 49 32449 3241 80451 07149 1901 8751 747– 13471
2Algemene Rekenkamer26 17726 1771 21788588509039030 27 96527 9651 21727 40726 6771 351– 558– 1 288134
3De Nationale ombudsman9 6759 675392 4982 4980361361141 12 53412 53418012 44712 467231– 87– 6751
4Kanselarij der Nederlandse Orden3 2273 22729375375063630 3 6653 665293 5403 578117– 125– 8788
5Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen2 5982 5984000065650 2 6632 663402 6482 463179– 15– 200139
6Kabinet van de Gouverneur van Aruba1 6251 6250– 350– 35001841840 1 4591 45901 4571 45766– 2– 266
10Nominaal en onvoorzien0002 2802 2800– 2 267– 2 2670 13130000– 13– 130

Mij bekend,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,