Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Overige Hoge Colleges 2007

31444 IIB 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB).


De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING


Onderstaand worden (relatief) omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Een onderbezetting van gemiddeld 16 fte verklaart de onderuitputting bij de Algemene Rekenkamer.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft een kleine onderuitputting in 2007 als gevolg van de vertraging in levering van decoratiemateriaal.

Artikel 5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

De onderuitputting bij het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen wordt veroorzaakt door vertraging in: de aanschaf van materieel, het vervangen van de dienstauto, de realisatie van onderhoudswerken.