Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, Kabinet der Koningin en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2007

31444 III 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Publiek en Communicatie (III), alle voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 5 maart 2007, Stb. 2007, 120, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 2008, XX;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Publiek en Communicatie voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen in EUR 1000

   (1) (2) (3)(4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten 
 Totaal 51 9601 344 6 991354 – 4 88897  54 0631 795 51 9781 839 – 2 08544
                     
 Beleidsartikelen                    
01Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid51 96051 9601 3446 9916 991354– 4 888– 4 88897 54 06354 0631 79554 80851 9781 839745– 2 08 544
                     
 Niet-beleidsartikel                   
03Nominaal en onvoorzien  

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene zaken

Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Kabinet der Koningin (III)

Bedragen in EUR 1000

  (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 Totaal 2 210 16 59  2 285 2 223 – 62
                     
01Kabinet der Koningin2 2102 21016165959 2 2852 2852 2232 223– 62– 62

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene zaken

Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III)

Bedragen in EUR 1000

  (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 Totaal 1 026  31  1 057 85610 – 20110
                     
01Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten1 0261 0263131  1 0571 05785685610– 201– 20110

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Baten-lastendienst Publiek en Communicatie

Bedragen in EUR 1000

 (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (= + of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag
Totale baten36 50036 50051 49414 994
Totale lasten36 35036 35050 89114 541
Saldo van baten en lasten150150603453
       
Totale kapitaalontvangsten400400– 400
Totale kapitaaluitgaven

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT,

minister van Algemene Zaken,