Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, Kabinet der Koningin en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2007

31444 III 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Publiek en Communicatie

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen B.1 tot en met B.4 van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).


De minister-president,
minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING


Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1000 , tenzij anders vermeld.

B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Uitgaven

Deze mutatie houdt hoofdzakelijk verband met meevallende uitgaven bij het jaarprogramma overheidscommunicatie en meevallende uitgaven in de bedrijfsvoeringsfeer.

Ontvangsten

De mutatie hangt hoofdzakelijk samen met ontvangsten uit voorgaande jaren.

B.2 KABINET DER KONINGIN

Artikel 1 Kabinet der Koningin

Uitgaven

De mutatie houdt o.a. verband met het verschuiven van materiële uitgaven naar 2007.

B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Artikel 1 Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitgaven

De mutatie is een gevolg van een nog niet volledig bezette personele formatie gedurende het jaar.

B.4 BATEN-LASTENDIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

B.4.1 Exploitatie-overzicht 2007

 (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of -) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of -) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (=+ of -) (+ = tekortschietend geraamd bedrag
Baten      
Opbrengst moederdepartement10 99010 9906 957– 4 033
Opbrengst ov. departementen20 31020 31043 96523 655
Opbrengst derden5 2005 200572– 4 628
Rentebaten
Buitengewone baten
Exploitatiebijdrage
Totaal baten36 50036 50051 49414 994
       
Lasten      
Apparaatskosten       
– personele kosten10 80010 80011 246446
– materiële kosten25 55025 55038 56813 018
Rentelasten225225
Afschrijvingskosten      
– materieel3232
– immaterieel
Overige lasten      
– dotaties voorzieningen820820
– buitengewone lasten
Totaal lasten36 35036 35050 89114 541
Resultaat met bestemde aanw.
       
Saldo van baten en lasten150150603453

Toelichting exploitatieoverzicht

De opbrengst van het moederdepartement is lager dan vooraf begroot omdat, in tegenstelling tot de begroting, in de verantwoording alle opdrachten aan DPC uit het jaarprogramma Gemeenschappelijke Communicatie zijn verantwoord onder de opbrengst overige departementen.


De hoger dan geraamde opbrengsten van overige departementen resp. de materiële kosten hangt, naast voornoemd punt, vooral samen met het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord.

Kasstroomoverzicht 2007

  (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begrotingMutatie (+ of –) SlotwetStand slotwet (= realisatie)
1.Rekening-courant RHB 1 januari 20077 8497 8497 19315 042
        
2.Totaal operationele kasstroom150150– 4 638– 4 488
        
 Totaal investeringen (-/-)
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
        
3.Totaal investeringskasstroom– 21– 21
        
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)400400
 Aflossingen op leningen (-/-)
 Beroep op leenfaciliteit (+)
4.Totaal financieringskasstroom400400– 400
        
5.Rekening-courant RHB 31 december 2007 (=1+2+3+4)8 3998 3992 13410 533

Toelichting kasstroomoverzicht

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is € 4,5 mln. lager dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een afname van de crediteurenpositie van DPC.