Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2007

31444 IV 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2007

Koninkrijksrelaties

Bedragen in € 1000

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten 
 TOTAAL142 391156 23212 97247 64147 6414 10051 40451 4040 241 436255 27717 072251 671247 82814 46710 235– 7 449– 2 605
                     
 Beleidsartikelen                   
1.Waarborgfunctie37 44637 4464 4696 3096 3094 1001 4681 4680 45 22345 2238 56937 22137 0944 348– 8 002– 8 129– 4 221
2.Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners103 580117 4218 50339 64039 640051 78351 7830 195 003208 8448 503214 450210 73410 11919 4471 8901 616
                     
 Niet-Beleidsartikelen                    
3.Nominaal en onvoorzien1 3651 36501 6921 6920– 1 847– 1 8470 1 2101 2100000– 1 210– 1 2100

Ons bekend,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,