Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2007

31444 VI 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ..., respectievelijk .......... Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ..., respectievelijk .......... Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begro- tingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Justitie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Justitie (VI)

x € 1 000

   (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties 1e suppletoire begroting (VJN) Mutaties 2e suppletoire begroting (NJN)  Totaal geraamd (stand NJN) Realisatie Slotwetmutaties (+ = tekortschietend geraamd)
   Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten
  TOTAAL5 901 8155 902 4961 033 996614 126426 95015 488– 435 989– 435 98940 899 6 079 9525 893 4571 090 3836 059 6375 925 2241 132 165– 20 31531 76741 782
                      
  Totaal beleidsartikelen5 713 1145 713 1141 022 742456 621269 44516 451– 301 282– 301 28239 480 5 868 4535 681 2771 078 6735 819 5395 694 4291 126 795– 48 91413 15248 122
                      
11 Nederlandse rechtsorde10 44310 4430– 4– 401 1851 1850 11 62411 624011 45011 237608– 174– 387608
12 Rechtspleging en rechtsbijstand1 295 5541 295 554185 22916 88316 88309 8059 805– 18 400 1 322 2421 322 242166 8291 359 2051 314 684176 44436 963– 7 5589 615
13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding2 458 8932 458 893725 84437 98137 98139 5415 2885 28842 780 2 502 1622 502 162808 1652 349 5922 504 516841 973– 152 5702 35433 808
14 Jeugd788 624788 62415 263179 500– 7 67630019 40119 401– 6 663 987 525800 3498 9001 015 149802 01811 83827 6241 6692 938
15 Vreemdelingen757 689757 68986 061160 532160 532– 15 394124 881124 88124 112 1 043 1021 043 10294 7791 082 0701 059 94495 84238 96816 8421 063
16 Integratie400 194400 19410 34561 74161 741– 7 996– 461 935– 461 935– 2 349 000000000
17 Internationale rechtsorde1 7171 7170– 12– 12093930 1 7981 79802 0732 0309027523290
                      
  Totaal niet-beleidsartikelen188 701189 38211 254157 505157 505– 963– 134 707– 134 7071 419 211 499212 18011 710240 098230 7955 37028 59918 615– 6 340
                      
91 Algemeen185 742186 42311 254– 2 021– 2 021– 96328 86228 8621 419 212 583213 26411 710237 449228 1665 31724 86614 902– 6 393
92 Nominaal en onvoorzien000159 527159 5270– 163 598– 163 5980 – 4 071– 4 07100004 0714 0710
93 Geheim2 9592 9590– 1– 1029290 2 9872 98702 6492 62953– 338– 35853

Mij bekend,


De Minister van Justitie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

x € 1 000

  (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting (VJN)Mutaties 2e suppletoire begroting (NJN) Totaal geraamd (stand NJN) Realisatie Slotwetmutaties (+ = tekortschietend geraamd)
01Immigratie en Naturalisatiedienst       
        
 Totale baten327 03000327 030302 027– 25 003
 Totale lasten327 03000327 030327 455425
 Saldo van baten en lasten0000– 25 428– 25 428
        
 Totale kapitaalontvangsten6 200006 20012 5906 390
 Totale kapitaaluitgaven13 0470013 04713 435388
        
02Dienst Justitiële Inrichtingen      
 Totale baten2 067 836002 067 8362 179 144111 308
 Totale lasten2 067 836002 067 8362 161 70593 869
 Saldo van baten en lasten000017 43917 439
        
 Totale kapitaalontvangsten65 0000065 00033 906– 31 094
 Totale kapitaaluitgaven120 49000120 49098 528– 21 962
        
03Centraal Justitieel Incassobureau      
 Totale baten79 8950079 89586 3266 431
 Totale lasten79 8950079 89585 6935 798
 Saldo van baten en lasten0000633633
        
 Totale kapitaalontvangsten6 030006 0304 950– 1 080
 Totale kapitaaluitgaven9 370009 37016 5967 226
        
04Nederlands Forensisch Instituut      
 Totale baten58 4390058 43963 0814 642
 Totale lasten58 4390058 43958 386– 53
 Saldo van baten en lasten00004 6954 695
        
 Totale kapitaalontvangsten3 700003 7003 610– 90
 Totale kapitaaluitgaven9 222009 2229 830608
        
05Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening      
        
 Totale baten17 0760017 07621 9714 895
 Totale lasten16 9280016 92816 96840
 Saldo van baten en lasten148001485 0034 855
        
 Totale kapitaalontvangsten7000070037– 663
 Totale kapitaaluitgaven3 321003 3216 0262 705
        
06Gemeenschappelijke beheerorganisatie      
 Totale baten19 3680019 36827 1887 820
 Totale lasten19 2430019 24327 1567 913
 Saldo van baten en lasten1250012532– 93
        
 Totale kapitaalontvangsten1 436001 43667– 1 369
 Totale kapitaaluitgaven3 414003 4143 228– 186

Mij bekend,


De Minister van Justitie,