Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007

31444 VII 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ...; laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Departementale suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000)

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutatie
   Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten
  TOTAAL5 518 3136 411 654314 119682 000664 336353 896– 365 776– 738 649– 554 279 5 834 5376 337 341113 7366 091 5586 300 618116 747257 021– 36 7233 011
                      
  Beleidsartikelen                    
1 Grondwet en democratie11 86411 86406 8006 8000– 1 734– 1 734200 16 93016 93020014 41013 790277– 2 520– 3 14077
2 Politie4 589 3214 272 9413 21596 28196 281066 56266 5620 4 752 1644 435 7843 2154 725 2544 432 9225 759– 26 910– 2 8622 544
4 Partners in veiligheid111 514111 5144 400– 2 819– 2 8192404 90337 1462 033 113 598145 8416 673218 993155 1758 011105 3959 3341 338
5 Nationale Veiligheid176 541176 5412 991200200200– 2 594– 2 5940 174 147174 1473 191180 355174 6178636 208470– 2 328
6 Functioneren Openbaar Bestuur38 89738 89715527271 3002 4771 523461 41 40140 4471 91639 51740 8581 674– 1 884411– 242
7 Informatiebeleid Openbare Sector102 637106 805067 50349 8390– 11 413– 11 41316 147 158 727145 23116 147188 251140 93716 56629 524– 4 294419
9 Grotestedenbeleid20 385424 547299 139342 871342 871343 618– 363 256– 767 418– 642 757 000000000
10 Arbeidszaken overheid112 186112 186619– 570– 5706801 2621 262201 112 878112 8781 500191 133115 4232 97678 2552 5451 476
11 Kwaliteit Rijksdienst57 18757 18736733 86033 8602 29044 05144 05169 302 135 098135 09871 959144 773121 03068 5229 675– 14 068– 3 437
14 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid14 06114 061056956908668660 15 49615 496015 83615 387131340– 109131
15 Crisis- en Rampbeheersing34 53335 8972 0002 0612 0612324 1664 1660 40 76042 1242 23245 83140 1124005 071– 2 012– 1 832
16 Brandweer en GHOR148 352148 3792502 8452 84508 9988 9980 160 195160 222250221 146150 0578960 951– 10 165– 161
                      
  Niet-beleidsartikelen                   
12 Algemeen90 42790 4279832 9372 9375 3368 0978 097134 101 461101 4616 453106 059100 31011 4794 598– 1 1515 026
13 Nominaal en onvoorzien10 40810 4080129 435129 4350– 128 161– 128 1610 11 68211 6820000– 11 682– 11 6820
17 Vutfonds0800 0000000000 0800 00000800 0000000

Ons bekend,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)–(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten-lastendienst LFR       
Totale baten10 963  10 96320 6109 647
Totale lasten10 925  10 92520 3029 377
Saldo van baten en lasten380038308270
       
Totale kapitaalontvangsten0  000
Totale kapitaaluitgaven33  336431
       
Baten-lastendienst KLPD       
Totale baten510 466  510 466553 60843 142
Totale lasten509 891  509 891550 92441 033
Saldo van baten en lasten575005752 6842 109
       
Totale kapitaalontvangsten8 143  8 143325– 7 818
Totale kapitaaluitgaven48 652  48 65279 20530 553
       
Baten-lastendienst BPR       
Totale baten104 682  104 682109 8495 167
Totale lasten104 682  104 68293 207– 11 475
Totaal restitutie afnemers0  016 64216 642
Saldo van baten en lasten000000
       
Totale kapitaalontvangsten6 000  6 00011 6045 604
Totale kapitaaluitgaven16 163  16 16314 214– 1 949
       
Baten-lastendienst CAS       
Totale baten7 714  7 7147 972258
Totale lasten7 714  7 7147 863149
Saldo van baten en lasten0000109109
       
Totale kapitaalontvangsten0  000
Totale kapitaaluitgaven762  762708– 54
       
Baten-lastendienst P-Direkt       
Totale baten11 565  11 56522 90811 343
Totale lasten11 565  11 56522 93011 365
Saldo van baten en lasten0000– 22– 22
       
Totale kapitaalontvangsten20 306  20 30629 4209 114
Totale kapitaaluitgaven17 115  17 11527 53510 420

Ons bekend,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,