Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2007

31444 VIII 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van 6 december 2006, Stb. 14, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 42,

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Centrale Financiën Instellingen en de Rijksarchiefdienst voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven,


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Bedragen x € 1 000)

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten 
 TOTAAL28 720 08128 913 1201 344 6752 750 9412 813 794170 600423 138252 237458 522 31 894 16031 979 1511 973 79732 844 45031 920 4001 984 494950 290– 58 75110 697
                     
 Beleidsartikelen                    
                     
01Primair onderwijs8 237 4308 238 64651 906139 961139 96140 642257 306257 3064 300 8 634 6978 635 91396 8488 789 2368 599 849101 845154 539– 36 0644 997
03Voortgezet onderwijs5 836 4445 869 481129 19655 20255 20222 550101 164101 019– 21 900 5 992 8106 025 702129 8466 102 8885 998 974122 991110 078– 26 728– 6 855
04Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie3 032 6633 057 30182 25063 90772 7000162 86477 7992 000 3 259 4343 207 80084 2503 354 2243 195 29890 27694 790– 12 5026 026
05Technocentra9 1369 1369 136100100100162810 9 3989 3179 2369 0259 0259 084– 373– 292– 152
06Hoger beroepsonderwijs2 012 2741 968 4626 01746 1119 8040125 11453 7940 2 183 4992 032 0606 0172 287 7312 030 8546 955104 232– 1 206938
07Wetenschappelijk onderwijs3 520 3263 467 04316 466– 67 603– 24 866072 45276 797– 5 000 3 525 1753 518 97411 4663 656 7183 511 53211 508131 543– 7 44242
08Internationaal onderwijsbeleid15 56716 60499– 1 2291 1437804024020 14 74018 14987917 79418 0838423 054– 66– 37
09Arbeidsmarkt en personeelsbeleid157 004157 0040– 17 445– 17 4450– 44 518– 44 5181 245 95 04195 0411 24549 97492 7991 818– 45 067– 2 242573
10Informatie- en communicatietechnologie31 10231 10247 7767 0447 0445 8081191190 38 26538 26553 58435 59336 31953 580– 2 672–  1 946– 4
11Studiefinanciering3 060 5863 060 586367 700208 558208 55820 80046 99446 99410 400 3 316 1383 316 138398 9003 260 6833 260 683396 066– 55 455– 55 455– 2 834
12Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten307 796307 7969 500– 16 462– 16 4620– 15 11 8– 15 1185 000 276 216276 21614 500283 655283 65516 5407 4397 4392 040
13Lesgelden5 8965 896199 600– 28– 28– 14 8001311310 5 9995 999184 8005 8485 848188 744– 151– 1513 944
14Cultuur666 486866 69234 19412 57112 5993 372– 4 414– 4 434– 15 750 674 643874 85721 816814 454874 16324 804139 811– 6942 988
15Media769 107759 036212 68122 10022 10020 1979 9169 9160 801 123791 052232 878886 708783 452251 22585 585– 7 60018 347
16Onderzoek en wetenschappen894 091934 162177 587– 21 09122 73823 75846 90328 2881 058 919 903985 188202 4031 041 683971 918189 367121 780– 13 270– 13 036
24Kinderopvang0001 565 6931 567 16841 768380 436380 436477 000 1 946 1291 947 604518 7682 065 6882 064 191517 441119 559116 587– 1 327
25Emancipatie00011 12611 05203 2403 2400 14 36614 292012 86814 23284– 1 498– 6084
                     
 Niet-beleidsartikelen                   
                     
17Nominaal en onvoorzien– 7 500– 7 5000734 662734 6625 188– 726 708– 726 7080 4544545 188000– 454– 454– 5 188
18Ministerie algemeen118 173118 1735675 1285 12805 4175 4170 128 718128 718567112 845112 690106– 15 873– 16 028– 461
19Inspecties46 74546 74501 0581 0584371 8251 825169 49 62849 62860649 61549 6151 218– 13– 13612
20Adviesraden6 7556 75501 5781 5780– 549– 5490 7 7847 78407 2207 2200– 564– 5640

Mij bekend,


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de agentschappen (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Onderdeel agentschappen (bedragen x € 1 000)

  (1)(2)(3)(4)(5)(6)=(5)–(4)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) tweede suppletore begrotingTotaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekort-schietend t.o.v. geraamd bedrag)
1.Centrale Financiën Instellingen (CFI)       
 Totale baten44 1680044 16860 91716 749
 Totale lasten44 1680044 16860 17416 006
 Saldo van baten en lasten0000743743
        
 Totale kapitaalontvangsten00001 8001 800
 Totale kapitaaluitgaven– 2 507*00– 2 5072 9285 435
        
2.Nationaal Archief (NA)      
 Totale baten22 2680022 26819 024– 3 244
 Totale lasten22 2680022 26818 750– 3 518
 Saldo van baten en lasten0000274274
        
 Totale kapitaalontvangsten5 950005 9500– 5 950
 Totale kapitaaluitgaven– 6 607*00– 6 6076017 208

* In de begroting 2007 zijn in hoofdstuk 6 diensten die een baten-lasten stelsel voeren abusievelijk negatieve bedragen vermeld in de kolom «Totaal kapitaaluitgaven». In de jaarrekeningen van CFI en NA en deze samenvattende verantwoordingsstaat zijn de juiste (positieve) bedragen vermeld.


Mij bekend,


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,