Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2007

31444 IXA 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 12, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 57;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ...... 2007, Stb. ...

Begroting 2007 Nationale Schuld (IXA)

Bedragen x € 1000

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2de suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie1 Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten 
 TOTAAL40 781 78340 781 78326 251 5092 037 7492 037 7498 092 12222 72222 722– 2 658 766  42 842 25431 684 865 40 346 58428 475 614 – 2 495 670– 3 209 251
                     
 Beleidsartikelen40 781 78340 781 78326 251 5092 037 6352 037 6358 092 12222 83622 836– 2 658 766  42 842 25431 684 865 40 346 58428 475 614 – 2 495 670– 3 209 251
01Financiering Staatsschuld36 416 22636 416 22625 166 330387 386387 3868 090 222– 266 071– 266 071– 3 589 897 36 537 54136 537 54129 666 65536 318 96936 318 96927 277 208– 218 572– 218 572– 2 389 447
02Kasbeheer4 365 5574 365 5571 085 1791 650 2491 650 2491 900288 907288 907931 131 6 304 7136 304 7132 018 2104 027 6154 027 6151 198 406– 2 277 098– 2 277 098– 819 804
                     
 Niet-beleidsartikelen 001141140– 114– 1140  00 00 00
03Nominaal en onvoorzien0001141140– 114– 1140 00  00000

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.


Mij bekend,


De minister van Financiën,