Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2007

31444 IXA 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA).


De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).


De minister van Financiën,
W. J. Bos

B. BEGROTINGSTOELICHTING


Over het algemeen wordt de slotwetmutatie voor elk begrotingsartikelonderdeel toegelicht voorzover dit verschil groter is dan 5% van het beschikbare bedrag na 2e suppletore begroting en daarnaast groter is dan € 2,5 mln.

BELEIDSARTIKELEN

Beleidsartikel 1 Financiering Staatsschuld

Toelichting

Uitgaven

Rentelasten vlottende schuld (– € 202 mln.)

De neerwaartse bijstelling van de rentelasten vlottende schuld is toe te schrijven aan twee effecten. In de eerste plaats is het gemiddelde saldo van de uitstaande Dutch Treasury Certificates (DTCs) over het 2007 bezien lager geweest dan geraamd (volume-effect). Dit is onder meer het gevolg van een meevallend feitelijk tekort waardoor is afgezien van de uitgifte van DTCs in december. Daarnaast is gemiddeld een lagere rente gerealiseerd dan de rekenrente die is gebruikt in de raming (prijseffect).

Overige kosten schulduitgifte (– € 10 mln.)

De overige kosten schulduitgifte bestaat voornamelijk uit kosten voor Dutch Direct Auctions (DDAs). In de raming voor 2007 was rekening gehouden met twee DDAs. In 2007 heeft echter één DDA plaatsgevonden.

Ontvangsten

Rentebaten vaste schuld (+ € 10 mln.)

Door het afsluiten van nieuwe swaps in de laatste maanden van 2007 zijn de rentebaten voor de vaste schuld gestegen. Swaps worden afgesloten om het renterisico van de staatsschuld bij te sturen.

Rentebaten vlottende schuld (+ € 47 mln.)

Rentebaten voor de vlottende schuld bestaan voornamelijk uit een vergoeding over tijdelijk op de geldmarkt uitgezette liquiditeiten als gevolg van een positief schatkistsaldo. Deze vergoeding is in 2007 hoger dan geraamd doordat het werkelijke gemiddelde saldo van de uitgezette liquiditeiten hoger was dan geraamd. Daarnaast lag ook het gemiddelde rendement hoger dan de rekenrente die is gebruikt in de raming. Tot slot zijn er dit jaar door het afsluiten van EONIA swaps per saldo rentebaten ontstaan (+ € 9,5 mln.).

Mutatie vlottende schuld (– € 2 439 mln.)

De netto uitstaande schuld op de geldmarkt is ultimo 2007 hoger dan ultimo 2006. Als gevolg van een meevallend feitelijk tekort op kasbasis is de geldmarktstand in de laatste maand van 2007 teruggelopen. Hierdoor zijn de ontvangsten als gevolg van de mutatie van de vlottende schuld minder hoog dan bij de Najaarsnota werd voorzien.

Beleidsartikel 2 Kasbeheer

Uitgaven

Mutaties in rekening-courant en deposito’s (– € 1 506 mln)

Het saldo van de mutaties rekening courant en deposito’s is lager dan geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de mutaties van de saldi van de rekeningen courant van de sociale fondsen. Deze saldi zijn toegenomen terwijl een afname geraamd werd.

Rentelasten (+ € 156 mln)

De rentelasten zijn als gevolg van de hogere rekening courant saldi hoger dan geraamd.

Verstrekte leningen (– € 127 mln)

Het bedrag aan verstrekte leningen is lager dan geraamd. In de raming was (globaal) uitgegaan van eenzelfde bedrag als in 2006. Aan de RWT’s is meer geleend dan geraamd, maar aan de baten lasten diensten minder. Per saldo is hierdoor de realisatie lager uitgekomen.

Ontvangsten

Rentebaten (– € 27 mln.)

De rentebaten zijn lager dan geraamd, omdat de verstrekte leningen lager zijn dan geraamd.