Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2007

31444 IXB 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 30 november 2006, Stb.11, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 58;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

   (1) (2)(3) (4) = (1) + (2) + (3) (5)(6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie1 Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 3 915 517116 765 742 193 8923 334 320 – 157 1371 173 544  3 952 272121 273 606 4 214 155121 516 777 261 883243 171
                     
 Beleidsartikelen 3 810 791116 758 021 115 8583 334 320 – 92 2871 169 288  3 834 362121 261 629 4 106 929121 500 729 272 567239 100
01Belastingen3 411 8593 411 799114 431 06839 43539 4352 670 340– 120 160– 120 160722 501 3 331 1343 331 074117 823 9093 635 5523 625 570117 950 276304 418294 496126 367
02Financiële markten60 94360 94325 64610 20110 201– 20 01244 74129 7417 408 115 885100 88513 042128 237107 0219 97812 3526 136– 3 064
03Financieringsactiviteiten publiek-private sector6 01019 5932 002 158747293522 73788 35845 727372 104 95 11565 6132 896 999165 35263 0292 930 36670 237– 2 58433 367
04Internationale financiële betrekkingen115 82675 55075222838 80357 82671711 000 116 125114 42459 578– 1 020 432141 87459 488– 1 136 55727 450– 90
05Exportkredietverzekering en investeringsgaranties11 953 037112 48179 250– 65– 10 06582 00026– 44 73935 000 11 952 99857 677196 2502 293 93631 936225 853– 9 659 062– 25 74129 603
07Beheer materiële activa99 07599 075214 20526 75626 75620 0005 1595 15931 275 130 990130 990265 480105 791105 515317 424– 25 199– 25 47551 944
08Begrotingsbeleid31 35031 3504 94210 43510 4351 429– 8 086– 8 086  33 69933 6996 37131 97131 9847 344– 1 728– 1 715973
                     
 Niet-beleidsartikelen 104 7267 721 78 034  – 64 8504 256  117 91011 977 107 22616 048 – 10 6844 071
09Algemeen102 158102 1587 72113 04013 040 69694 256 115 267115 26711 977109 208107 22616 048– 6 059– 8 0414 071
10Nominaal en onvoorzien2 5682 568064 99464 994 – 64 919– 64 919  2 6432 6430000– 2 643– 2 6430

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.


Mij bekend,


De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

(x € 1000)

 (1)(2)(3)=(2)-(1)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Domeinen Roerende Zaken    
Totale baten13 89516 8682 973
Totale lasten13 88613 415– 471
Saldo van baten en lasten93 4533 444
    
Totale kapitaalontvangsten000
Totale kapitaaluitgaven– 86– 1 354– 1 268

Mij bekend,


De Minister van Financiën