Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2007

31444 X 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten «Defensie Telematica Organisatie», «Dienst Vastgoed Defensie» en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2007, en vastgesteld bij de wetten van 6 december 2006, Stb. 79 respectievelijk 14 september 2007, Stb. 483, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb.000;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Defensie,

Departementale suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de wet van .......... ,Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1000

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie1 Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 7 911 655385 895 444 205218 323 31 87034 884  8 387 730639 102 8 387 515604 352 – 215– 34 750
                     
 Beleidsartikelen 6 256 632167 449 201 26813 723 204 548– 1 178  6 662 448179 994 6 684 832176 151 22 384– 3 843
20Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties195 500195 5001 40785 04085 040021 16021 1601 093 301 700301 7002 500318 362303 8283 78816 6622 1281 288
21Commando zeestrijdkrachten600 070604 85822 30917 36017 3600– 29 27628 7360 588 154650 95422 309568 909639 35214 587– 19 245– 11 602– 7 722
22Commando landstrijdkrachten1 329 5931 387 03918 215– 4 184– 4 18413 723– 22 038– 33 612– 1 745 1 303 3711 349 24330 1931 159 9641 333 77432 651– 143 407– 15 4692 458
23Commando luchtstrijdkrachten600 846642 7638 6715 1475 147080 84452 8435 501 686 837700 75314 172713 180694 56516 82926 343– 6 1882 657
24Commando Koninklijke marechaussee356 453363 9417 254– 11 632– 11 632016 21317 893– 2 254 361 034370 2025 000311 429373 1134 940– 49 6052 911– 60
25Defensie Materieelorganisatie2 991 5142 307 49379 741129 58046 5800– 608 76957 825– 16 576 2 512 3252 411 89863 1652 379 7182 452 16144 717– 132 60740 263– 18 448
26Commando Dienstencentra758 905755 03829 85247 95762 957073 17859 70312 803 880 040877 69842 655688 459888 03958 639– 191 58110 34115 984
                     
 Niet-beleidsartikelen 1 655 023218 446 242 937204 600 – 172 67836 062  1 725 282459 108 1 702 683428 201 – 22 599– 30 907
70Geheime uitgaven1 7601 76000004 0134 0130 5 7735 77304 7714 7710– 1 002– 1 0020
80Nominaal en onvoorzien– 61 418– 61 4180233 858233 8580– 160 109– 160 1100 12 33112 3300000– 12 331– 12 3300
90Algemeen1 717 3721 714 681218 4469 0799 079204 600– 36 845– 16 58136 062 1 689 6061 707 179459 1081 625 8111 697 912428 201– 63 795– 9 267– 30 907

1 De bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op 1000 Euro)


Mij bekend,


De Minister van Defensie,

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Bedragen in EUR 1000

  123 = 2 – 1
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
01Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie   
 Totale baten297 338361 59364 255
 Totale lasten323 962335 28111 319
 Saldo van baten en lasten– 26 62426 31252 936
     
 Totale kapitaalontvangsten85 84434 039– 51 805
 Totale kapitaaluitgaven113 904120 4336 529
     
02Baten-lastendienst Dienst Vastgoed Defensie   
 Totale baten233 600248 24014 640
 Totale lasten231 689249 32217 633
 Saldo van baten en lasten1 911– 1 082– 2 993
     
 Totale kapitaalontvangsten140 68656 704– 83 982
 Totale kapitaaluitgaven142 55163 362– 79 189
     
03Baten-lastendienst Paresto   
 Totale baten130 057127 783– 2 274
 Totale lasten128 374122 266– 6 108
 Saldo van baten en lasten1 6835 5173 834
     
 Totale kapitaalontvangsten6008 5557 955
 Totale kapitaaluitgaven1 9152 144229

Mij bekend,


De Minister van Defensie,