Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2007

31444 XI 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI), van de begrotingsstaat inzake de batenlastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet(ten) van 5 maart 2007, Stb. 184 , respectievelijk 14 september 2007, Stb. 385, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 55;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten- lastendiensten voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven,


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

(x € 1000)

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 2007* Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2007 Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting 2007Totaal geraamd 2007 Realisatie 2007Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 Totaal 3 963 2491 069 979 + 311 122– 23 412 + 1 031 874– 19 814  5 306 2451 026 753 5 249 011989 813 – 57 234– 36 940
                     
 Beleidsartikelen 3 579 4711 039 633 + 263 796– 34 942 + 1 007 539– 40 202  4 850 806964 489 4 779 041940 986 – 71 765– 23 503
01Bevorderen van een goed werkende woningmarkt8 62113 9960+ 3 754– 2070+ 6 428+ 1 6710 18 80315 460018 84713 2080+ 44– 2 2520
02Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus43 072433 93791+ 7 552+ 2 5310– 13 774– 19 8680 36 850416 6009141 209416 9231 884+ 4 359+ 323+ 1 793
03Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt2 045 9512 030 164659 134+ 98 844+ 117 512– 181 886+ 219 072+ 186 682– 371 050 2 363 8672 334 358106 1982 366 2432 331 558133 888+ 2 376– 2 800+ 27 690
04Optimalisering van de ruimtelijke afweging14 56422 3486 000+ 680+ 8 873+ 1 328+ 1 568– 3 789+ 3 200 16 81227 43210 52819 57527 0419 201+ 2 763– 391– 1 327
05Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur74 790276 729214 468+ 29 880+ 94 797+ 90 661– 8 987– 212 050– 208 218 95 683159 47696 911202 05777 15416 805+ 106 374– 82 322– 80 106
06Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging41 669101 7848 000– 3 367– 17 170+ 4 57+ 1 359– 18 741– 8 207 39 66165 87325054 67455 7871 382+ 15 013– 10 086+ 1 132
07Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem189 779173 67415 100– 13 488– 13 092+ 5 658+ 2 607+ 2 558+ 1 330 178 898163 14022 08888 717159 49520 471– 90 181– 3 645– 1 617
08Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving164 214170 888127 814+ 41 824+ 50 349+ 43 962+ 177 723– 4 4200 383 761216 817171 776286 411263 242197 938– 97 350+ 46 425+ 26 162
09Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s26 28741 0621 250+ 10 359+ 9 1620– 802– 11 142+ 365 35 84439 0821 61528 04232 3911 950– 7 802– 6 691+ 335
10Versterken van het (inter)nationale milieubeleid75 11783 6966 537– 14 961+ 24 668+ 4 878+ 5 908+ 7 7980 66 064116 16211 41598 471113 8456 341+ 32 407– 2 317– 5 074
11Vergroten van de externe veiligheid20 40949 2370– 5 379– 6 4200+ 14 414+ 12 414+ 5 000 29 44455 2315 00028 66448 4246– 780– 6 807– 4 994
12Handhaving en toezicht61 87462 094882– 2 574– 3 4080+ 4 960+ 4 7320 64 26063 41888260 96161 6931 739– 3 299– 1 725+ 857
13Rijkshuisvesting en architectuur116 362119 862357– 299– 3 7990– 13 789– 13 789+ 426 102 274102 274783102 274102 274000– 783
16Integratie000000+ 437 450+  437 450+ 7 954 437 450437 7507 954916 943429 0769 671+ 479 443– 8 374+ 1 717
17GroteStedenBeleid000000+ 537 376+ 638 033+ 528 998 537 376 638 033528 998760 477646 930539 710+ 233 101+ 8 897+ 10 712
                     
 Niet Beleidsartikelen 383 77830 346 + 47 326+ 11 530 + 24 335+ 20 388  455 43962 264 469 97048 827 + 14 531– 13 437
14Algemeen193 848385 78030 346+ 25 148+ 34 308+ 11 530+ 35 177+ 32 375+ 20 388 254 173452 46362 264305 865469 97048 827+ 51 692+ 17 507– 13 437
15Nominaal en onvoorzien– 2 002– 2 0020+ 13 018+ 13 0180– 8 040– 8 040  2 9762 976000 – 2 976– 2 9760

* Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 inclusief Nota van Wijziging op artikel 15 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800XI, nr. 12).

* Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 inclusief Amendement Duyvendak op artikel 5 en 7 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800XI, nr. 25).

* Bij tweede suppletore begroting zijn de middelen voor artikel 16 en 17 overgekomen van respectievelijk het Ministerie van Justitie en BZK, derhalve bedroeg de oorspronkelijk vastgestelde begroting voor deze artikelen bij VROM € 0.


Ons bekend,


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten- lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...

Begroting 2007

(x € 1000)

 (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
Omschrijving baten-lastendienstOorspronkelijk vastgestelde begroting 2007Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2007Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting 2007 Totaal geraamd 2007Realisatie 2007 Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
Rijksgebouwendienst      
       
Totaal baten1 351 556+ 12 75501 364 3111 462 786+ 98 475
Totaal lasten1 348 429+ 22 95501 371 3841 450 635+ 79 251
Saldo van baten en lasten3 127– 10 2000– 7 07312 151+ 19 224
       
Totaal kapitaalontvangsten550 000+ 50 00076 000676 000764 580+ 88 580
Totaal kapitaaluitgaven739 630+ 46 13675 472861 238747 170– 114 068

 (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
Omschrijving baten-lastendienstOorspronkelijk vastgestelde begroting 2007Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting 2007Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting 2007 Totaal geraamd 2007Realisatie 2007 Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
Nederlandse Emissieautoriteit      
       
Totaal baten6 844006 8446 085– 759
Totaal lasten6 844006 8445 577– 1 267
Saldo van baten en lasten0000508+ 508
Totaal kapitaalontvangsten153001530– 153
Totaal kapitaaluitgaven42400424279– 145

Ons bekend,


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,