Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2007

31444 XII 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van 6 december 2006, Stb. 7, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 67;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Bedragen in EUR 1 000

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie1 Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten 
 TOTAAL 7 396 120116 128 – 548 294– 21 450 909 9842 901  7 757 81097 579 7 727 575125 641 – 30 23528 062
                     
 Beleidsartikelen                    
31Integraal waterbeleid68 55274 820538– 1 2392 619– 221 825– 2 466  69 13874 973 51659 91774 8741 330– 9 221– 99 814
32Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit56 64662 7559 880– 18 789– 9 908– 6 480907– 3 353– 673 38 76449 4942 72746 55348 2573 9067 789– 1 2371 179
33Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s67 01967 96416 695– 12 497– 12 734– 16 6957 9064 406122 62 42859 63612253 50556 368122– 8 923– 3 2680
34Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid222 960143 1432 372– 33 5981 683– 2 27426 6726 4681 500 216 034151 2941 59890 002144 3896 490– 126 032– 6 9054 892
35Mainports en logistiek68 74277 9795 3482 2269 2680682– 16 6177 438 71 65070 63012 78669 33068 73221 928– 2 320– 1 8989 142
36Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit75 759105 40958 72821 336– 2 407036 829– 19 424– 3 006 133 92483 57855 72279 80274 88655 022– 54 122– 8 692– 700
37Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart43 09947 684454– 2 98400– 343– 343  39 77247 34145445 37551 2192 0675 6033 8781 613
                     
 Niet-beleidsartikelen                   
39Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU6 570 9356 580 929 – 791 577– 681 310 1 062 9041 072 705  6 842 2626 972 32406 877 8296 975 03428535 5672 710285
40Nominaal en onvoorzien1 0261 026 135 065135 065 – 136 091– 136 091  00000 000
41Ondersteunen functioneren VenW227 071234 41122 113– 2 1269 4304 02118 5114 699– 2 480 243 456248 54023 654238 225233 81634 491– 5 231– 14 72410 837

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).


Mij bekend,


De Minister van Verkeer en Waterstaat,