Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken 2007

31444 XIII 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 5, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb.2008, 43;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven,


De Minister van Economische Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .......... Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Economische Zaken

Bedragen in € 1000

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 2 349 7297 432 694 66 674– 1 551 068 – 61 399129 286  2 355 0046 010 912 2 143 9376 010 975 – 211 06863
                     
 Beleidsartikelen 2 300 2057 426 341 5 944– 1 549 958 – 78 950128 959  2 227 1996 005 342 2 032 2186 006 407 – 194 9811 065
                     
1.Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa79 16075 91159 7195653 517– 7 5653252 851– 24 335 80 05082 27927 81976 63179 27126 028– 3 419– 3 008– 1 791
2.Een sterk innovatievermogen570 568647 618215 65794 080– 5 36614 042– 26 120– 66 156– 23 199 638 528576 096206 500513 623504 717141 249– 124 905– 71 380– 65 251
3.Een concurrerend ondernemingsklimaat1 798 103272 91249 395220 487– 16 6563 000– 923 50414 723– 10 212 1 095 086270 97942 183839 188236 69236 393– 255 898– 34 287– 5 790
4.Doelmatige en duurzame energiehuishouding1 129 604920 7427 097 24910 2721 382– 1 563 23886 014– 51 400155 387 1 225 890870 7245 689 3981 172 544805 9805 748 739– 53 346– 64 74459 341
5.Internationale economische betrekkingen135 293131 0371 8155 0841 375 10 78411 1988 155 151 161143 6109 970143 261129 84916 351– 7 900– 13 7616 381
8.Economische analyses en prognoses11 17011 170435555 2 2772 2771 937 13 50213 5021 98013 18913 1891 876– 313– 313– 104
9.Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken170 816170 816 500500 5 2715 271  176 587176 587 176 587176 587     
10.Elektronische communicatie en post59 17969 9992 46319 36521 1373 8034 6522 28621 226 83 19693 42227 49279 07685 93435 771– 4 120– 7 4888 279
                     
 Niet-beleidsartikelen 49 5246 353 60 730– 1 110 17 551327  127 8055 570 111 7184 568 – 16 087– 1 002
21.Algemeen101 118102 1414 7705 5657 990– 1 11014 62613 426327 121 309123 5573 987107 236109 8694 546– 14 073– 13 688559
22.Nominaal en onvoorzien– 16 490– 56 490 18 92052 740 – 2 0304 150  400400    – 400– 400 
23.Afwikkeling oude verplichtingen3 8483 8731 583    – 25  3 8483 8481 5831 8491 84922– 1 999– 1 999– 1 561

Mij bekend,


De Minister van Economische Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de agentschappen (slotwet) behorende bij de Wet van .............., Stb. ...

Begroting 2007

Baten-lastendiensten SenterNovem, EVD, Telecom en OCNL

(in € 1000)

 (1) (2) = (1) (3) (4) = (3) – (2)
 Oorspronkelijk vastgestelde begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of -) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)  
Naam baten-lastendiensttotaaltotaalsaldototaaltotaalsaldototaaltotaalsaldototaaltotaalsaldo
 batenlastenbaten en lastenbatenlastenbaten en lastenbatenlastenbaten en lastenbatenlastenbaten en lasten
SenterNovem105 560105 410150105 560105 410150121 568118 6422 92616 00813 2322 776
EVD38 82538 7497638 82538 7497652 11352 0664713 28813 317– 29
Agentschap Telecom27 10428 646– 1 54227 10428 646– 1 54229 47231 134– 1 6622 3682 488– 120
OCNL15 20814 94826015 20814 94826014 02612 6841 342– 1 182– 2 2641 082
Totaal186 697187 753– 1 056186 697187 753– 1 056217 179214 5262 65330 48226 7733 709

Naam baten-lastendiensttotaaltotaaltotaaltotaaltotaaltotaaltotaaltotaal
 kapitaal-kapitaal-kapitaal-kapitaal-kapitaal-kapitaal-kapitaal-kapitaal-
 uitgavenontvangstenuitgavenontvangstenuitgavenontvangstenuitgavenontvangsten
SenterNovem5 600 5 600 1 835 – 3 765 
EVD400 400 464 64  
Agentschap Telecom3 5441 4803 5441 4803 020 – 524– 1 480
OCNL1 4671 2001 4671 200851 – 616– 1 200
Totaal11 0112 68011 0112 6806 170 – 4 841– 2 680

Mij bekend,


De Minister van Economische Zaken,