Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken 2007

31444 XIII 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.


De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen C en D van deze memorie van toelichting toegelicht.


De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Inleiding

De belangrijkste wijzigingen op de oorspronkelijk geautoriseerde begroting 2007 zijn al bij de eerste en tweede suppletore begroting toegelicht. Na de tweede suppletore begroting blijkt het nodig bij diverse artikelen nadere aanpassingen aan te brengen. Als gevolg daarvan wordt het totaal van de EZ-uitgavenbegroting 2007 bij derde – en laatste – suppletore begroting met € 211,1 mln verlaagd. Ten aanzien van de ontvangstenbegroting 2007 vindt bij derde – en laatste -suppletore begroting een verhoging plaats ter grootte van € 0,061 mln.

Uitgaven

De verlaging van de uitgavenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

Ramingen in budgettaire nota’s:
Stand Miljoenennota 20072 349,7 
Bij:Voorjaarsnota 200766,7 
Af:Miljoenennota 2008 (Vermoed. uitk. 2007)– 54,2 
Af:Najaarsnota 2007– 7,2 
Af:Slotwet– 211,1  
Totaal geraamd 2 143,9
    
Opgenomen in begrotingen:
Vastgestelde begroting 20072 349,7  
Bij:eerste suppletore begroting 2007   
 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2007)66,7  
Af:tweede suppletore begroting 2007  
 (naar aanleiding van de Najaarsnota 2007)– 61,4 
Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2007 2 355,0
Slotwetmutatie (verlaging) – 211,1
Gerealiseerde uitgaven in 2007 2 143,9

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangstenbegroting is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 mln):

Ramingen in budgettaire nota’s:
Stand Miljoenennota 20077 432,7 
Af:Voorjaarsnota 2007– 1 551,1 
Af:Miljoenennota 2008 (Vermoed. uitk. 2007)– 92,8 
Bij:Najaarsnota 2007222,1 
Bij:Slotwet0,1  
Totaal geraamd 6 011,0
    
Opgenomen in begrotingen:  
Vastgestelde begroting 20077 432,7  
Af:eerste suppletore begroting 2007   
 (naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2007)– 1 551,1  
Bij:tweede suppletore begroting 2007  
 (naar aanleiding van de Najaarsnota 2007)129,3 
Opgenomen t/m tweede suppletore begroting 2007 6 010,9
Slotwetmutatie (verhoging) 0,1
Gerealiseerde ontvangsten in 2007 6 011,0

C. BEGROTINGSTOELICHTING

Toelichting bij de begrotingsartikelen

Beleidsartikelen

1 GOED FUNCTIONERENDE ECONOMIE EN MARKTEN IN NEDERLAND EN EUROPA

Artikel 1: Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 200779 16075 91159 719
Mutatie 1e suppl. begroting 20075653 517– 7 565
Mutatie 2e suppl. begroting 20073252 851– 24 335
Mutatie slotwet 2007– 3 419– 3 008– 1 791
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)76 63179 27126 028

2 EEN STERK INNOVATIEVERMOGEN

Artikel 2: Een sterk innovatievermogen

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007570 568647 618215 657
Mutatie 1e suppl. begroting 200794 080– 5 36614 042
Mutatie 2e suppl. begroting 2007– 26 120– 66 156– 23 199
Mutatie slotwet 2007– 124 905– 71 380– 65 251
Specificatie mutatie slotwet:    
Bijdrage DGOI aan Agentschappen9 9594 276 
Innovatie vouchers1 070– 12 675 
IPC’s– 12 458– 10 776 
Seed regeling– 7 833– 5 379 
Subsidieregeling kennisexploitatie– 4 937– 728 
Bijdrage aan TNO– 29 027– 539 
Innovatieve onderzoeksprogramma’s– 6 4071 688 
EZ-projecten BSIK – 23 780 
Innovatieprogramma’s algemeen– 5 326  
TTI Water– 14 621– 4 121 
WCFS+– 10 633– 2 279 
Food and Nutrition Delta– 603– 3 138 
Point One– 5 1973 864 
Scheidingstechnologie– 5 6061 178 
Creative Challenge Call– 4 696– 1 462 
Internationale Ruimtevaart– 5 298– 609 
Smartmix– 17 692– 13 145 
Innovatieve Samenwerkingsprojecten4 37110 465 
Kredietregeling IS– 2 813– 3 850 
Ontvangsten TOP  – 6 602
Ontvangsten uit het Fes  – 61 793
Overig– 7 158– 10 3703 144
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)513 623504 716141 249

Bijdrage DGOI aan Agentschappen

Een deel van de opdracht aan SenterNovem kon in 2006 nog niet worden verstrekt omdat nog onvoldoende duidelijk was hoe de uitvoering van de programma’s vorm zou krijgen. De niet gebruikte verplichtingenruimte is doorgeschoven naar 2007. Daarnaast was aanvankelijk een deel van de uitvoeringskosten geraamd bij de beleidsmiddelen, omdat nog niet duidelijk was hoeveel geld exact nodig was voor de uitvoering van verschillende instrumenten.

Innovatie vouchers

In 2007 is € 1,1 mln meer aan vouchers verplicht dan geraamd, omdat verwacht wordt dat uiteindelijk minder vouchers daadwerkelijk zullen worden verzilverd dan uitgegeven. De lagere kasuitgaven (€ 12,6 mln) worden veroorzaakt doordat de verstrekte vouchers langzamer worden verzilverd dan verwacht.

IPC’s

De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat minder IPC’s zijn aangevraagd dan verwacht. Dit komt doordat de sector er veelal voor kiest om eerst een zogenaamde pre-IPC aanvraag te doen, om een extra kwaliteitsslag te maken alvorens een IPC-aanvraag in te dienen. Voor een pre-IPC worden lagere subsidiebedragen toegekend dan voor een IPC.

Seed regeling

De lagere realisatie bij de Seed-regeling is het gevolg van de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan de projectvoorstellen. Er is voldoende vraag naar het instrument, maar de ingediende voorstellen voldoen veelal niet aan de eisen en worden derhalve afgewezen of voor verbetering teruggestuurd.

Subsidieregeling Kennisexploitatie

De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat de SKE-call voor de creatieve industrie pas eind 2007 plaatsvond, waardoor committering niet meer in 2007 kon plaatsvinden.

Bijdrage aan TNO

De financieringsbrief van het Rijk aan TNO kon pas in februari 2008 aan de Ministerraad worden voorgelegd, zodat committering niet meer in 2007 kon plaatsvinden. De verplichtingenruimte wordt daarom doorgeschoven naar 2008.

Innovatieve onderzoeksprogramma’s.

Naar aanleiding van een actualisering van de jaarwerkplannen van de IOP’s is de verdeling van de benodigde middelen over de jaren aangepast. Ook is een tender van € 3,2 mln, die was gepland voor 2007, pas begin 2008 opengesteld.

EZ-projecten BSIK

De betalingen op de BSIK-projecten verlopen minder snel dan geraamd. De middelen blijven beschikbaar binnen het Fes voor latere jaren.

Innovatieprogramma’s algemeen

De lagere uitgaven worden grotendeels veroorzaakt doordat geraamde kosten van SenterNovem tbv de uitvoering van de innovatieprogramma’s zijn verantwoord op het onderdeel bijdrage aan agentschappen, waar sprake is van hogere uitgaven.

TTI Water

Vanuit het Fes is op 23 november 2006 voor het TTI Watertechnologie een bedrag van € 17,5 mln ter beschikking gesteld. Dit bedrag is in 2007 volledig aan de EZ-begroting toegevoegd maar zal gespreid over vier jaar gecommitteerd worden. De middelen schuiven via het Fes door naar latere jaren.

WCFS+

De start van het TopInstituut Food and Nutrition (TIFN, voorheen WCFS+) is vertraagd doordat de Fes-besluitvorming langer heeft geduurd dan verwacht. Het hiermee samenhangende budget ad € 33 mln is in 2007 volledig op de EZ-begroting geplaatst. Inmiddels is besloten dat committering over meerdere jaren zal plaatsvinden op basis van jaarwerkplannen. De middelen schuiven via het Fes door naar latere jaren.

Food and Nutrition Delta

De betalingen op het innovatieprogramma Food en Nutrition verlopen langzamer dan geraamd.

Point One

De toekenning van de voor Point One geraamde middelen verloopt in een iets langzamer ritme dan geraamd, doordat één van de geplande projecten niet is doorgegaan.

Scheidingstechnologie

Het tempo waarin de Fes-middelen voor scheidingstechnologie aan de EZ-begroting zijn toegevoegd blijkt te snel. Bij Voorjaarsnota 2008 zullen de middelen opnieuw over de komende jaren worden verdeeld.

Creative Challenge Call

De call voor kleine projecten is in 2007 afgerond. De uitvraag voor grote projecten heeft eind 2007 wel plaatsgevonden, maar kon in 2007 niet meer worden gecommitteerd. De beschikbare middelen worden naar 2008 doorgeschoven.

Internationale Ruimtevaart

De gezamenlijke toezegging van OCW en EZ voor het programma Dutchmars zal in plaats van 2007 pas in 2008 worden gerealiseerd

Smartmix

De lagere realisatie heeft betrekking op de aanloopmiddelen Smart Mix die zijn aangewend voor het Holst Centrum.

Innovatieve samenwerkingsprojecten

In 2007 is besloten om een deel van de middelen voor innovatieprogramma’s te committeren via de Eureka-regeling, die afzonderlijk geadministreerd wordt op dit onderdeel.

Kredietregeling IS

In 2007 is minder gebruik gemaakt van de inzet van kredieten dan aanvankelijk geraamd.

Ontvangsten TOP

De terugontvangsten uit de regeling Technische Ontwikkelings Projecten zijn moeilijk te voorspellen. In 2007 is uiteindelijk € 6,6 mln minder ontvangen dan geraamd.

Ontvangsten uit het Fes

Uit het FES is circa € 62 mln minder benodigd dan oorspronkelijk geraamd. Met name de BSIK-middelen en de recentelijk toegevoegde middelen voor de Innovatieprogramma’s worden minder snel uitgegeven dan geraamd. De middelen blijven via het Fes beschikbaar voor deze programma’s in latere jaren.

3 EEN CONCURREREND ONDERNEMINGSKLIMAAT

Artikel 3: Een concurrerend ondernemingsklimaat

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 20071 798 103272 91249 395
Mutatie 1e suppl. begroting 2007220 487– 16 6563 000
Mutatie 2e suppl. begroting 2007– 923 50414 723– 10 212
Mutatie slotwet 2007– 255 898– 34 287– 5 790
Specificatie mutatie slotwet:    
Vernieuwings programma’s– 1 014– 8 034 
Centraal deel IPR6 258– 2 891 
Cofinanciering EZ in EFRO-programma’s– 9 967– 10 911 
Niet fyieke Stadseconomie– 3 130728 
Borgstellingen MKB– 100 937– 2 395 
Groeifinancieringfaciliteit– 108 545  
Beroepsonderwijs in bedrijf– 17 575– 5 630 
Onderwijs & Ondernemerschap– 17 000– 5 000 
Provisie kredieten  3 588
Terugbetaling verliesdeclaraties  4 805
Groeifinancieringfaciliteit  – 5 296
Ontvangsten uit het Fes  – 11 101
Overig– 3 988– 1552 214
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)839 188236 69236 393

Vernieuwingsprogramma’s

De betalingen op enkele gebiedsgerichte economische projecten verlopen langzamer dan aanvankelijk gedacht.

Centraal deel IPR

De ophoging van verplichtingenruimte is mogelijk vanwege het niet tot betaling komen van een deel daarvan.

Cofinanciering EZ in EFRO-programma’s

De programma’s voor de periode 2007–2013 van de vier regio’s die voor EFRO-financiering in aanmerking komen, zijn vanwege het sterk gewijzigde juridische karakter van de regeling later gereed dan verwacht. Hierdoor kon slechts een klein deel van het beschikbare bedrag in 2007 gecommitteerd worden en verschuift de rest naar 2008.

Niet-fysieke Stadseconomie

De lagere realisatie betreft niet benutte middelen van de reservering voor bijzondere kansen en knelpunten in het kader van GSBIII, omdat deze zich nog niet hebben voorgedaan.

Borgstellingen MKB

De hogere verplichtingenrealisatie houdt verband met de verhoging van het budget voor de BBMKB in 2007. Deze verhoging heeft in delen plaatsgevonden: bij Voorjaarsnota met ruim € 200 mln en bij Miljoenennota met ruim € 100 mln. Doordat de tweede verhoging vrij laat in het jaar beschikbaar is gekomen is het budget niet volledig benut. Daarnaast zijn de declareerde schades € 2,4 mln lager dan geraamd.

Groeifinancieringfaciliteit

De benutting van de groeifaciliteit is in 2007 lager uitgevallen omdat het de financiers tijd kost om de regeling binnen hun organisatie te implementeren. In 2007 zijn echter desondanks 15 garanties afgegeven op MKB financieringen voor in totaal ruim € 10 mln.

Beroepsonderwijs in bedrijf (BiB)

De voor de BIB beschikbare Fes-middelen zijn in 2007 in één keer aan de EZ-begroting toegevoegd. In 2007 is een tender van € 12 mln gepubliceerd, waarvan ruim de helft is gecommitteerd. De resterende Fes-middelen worden doorgeschoven naar 2008.

Onderwijs & Ondernemerschap

Eind december heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht over de projecten die bij de eerste tender zijn ingediend. Committering van deze projecten kon echter niet meer in 2007 plaatsvinden.

Provisie kredieten

De ontvangsten uit hoofde van provisie voor kredieten BBMKB is hoger dan aanvankelijk geraamd als gevolg van de ophoging van het garantieplafond met € 330 mln.

Terugbetaling verliesdeclaraties

Op de in het verleden uitbetaalde verliesdeclaraties is € 4,8 mln meer terug ontvangen dan geraamd met name doordat het Europees Investeringsfonds in 2007 circa € 4,5 mln heeft betaald aan Nederland voor schades uit 2006 en 2007 op BBMKB kredieten waar het EIF garant voor staat.

Groeifinancieringfaciliteit

De provisie-ontvangsten uit hoofde van de groeifaciliteit zijn bijna € 5,3 mln lager dan geraamd doordat in 2007 nog vrijwel geen borgstellingen zijn verstrekt op projecten.

Ontvangsten uit het Fes

Uit het Fes is circa € 11 mln minder benodigd dan oorspronkelijk geraamd. Het betreft vooral de middelen voor Beroepsonderwijs in Bedrijf en Onderwijs en Ondernemerschap waarvan de uitgaven minder snel verlopen dan bij de toekenning van de Fes-middelen was geraamd.

4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

Artikel 4: Doelmatige en duurzame energiehuishouding

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 20071 129 604920 7427 097 249
Mutatie 1e suppl. begroting 200710 2721 382– 1 563 238
Mutatie 2e suppl. begroting 200786 014– 51 400155 387
Mutatie slotwet 2007– 53 346– 64 74459 341
Specificatie mutatie slotwet:    
Bijdrage aan agentschappen5 222– 33 
Uitvoeringskosten SenterNovem– 5 386142 
EZ-projecten BSIK – 6 017 
Duurzame energie– 1 936– 3 366 
Programma E-efficiency– 1 750– 3 390 
CO2-reductieplan259– 9 356 
Lange termijn onderzoek– 13 619– 10 016 
Transitiemanagement/Borssele enveloppe3 165– 5 925 
Bijdrage aan ECN2 5116 516 
Bijdrage MEP– 38 690– 38 421 
Overgangsregeling– 12 791314 
Doorsluis COVA-heffing11 20511 20511 205
Aardgasbaten  272 195
Afdracht Fes  – 111 728
Ontvangsten uit het Fes  – 49 387
Diverse ontvangsten DGET  – 63 977
overig– 1 536– 6 3981 031
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)1 172 544805 9805 748 739

Bijdrage aan agentschappen, Programma energie-efficiency en Programma duurzame energie

De geraamde middelen op de post Bijdrage aan agentschappen bleken niet voldoende om de uitvoeringskosten te dekken. Derhalve is de hogere realisatie op het budget Bijdrage aan Agentschappen gecompenseerd met lagere uitgaven op het budget voor de beleidsonderdelen Programma energie-efficiency en Programma duurzame energie.

Uitvoeringskosten SenterNovem

Er is vertraging opgelopen bij de uitvoering van het programma MJA’s (Meerjarenafspraken).

EZ-projecten BSIK

De betalingen op de BSIK-projecten verlopen minder snel dan geraamd. De middelen blijven beschikbaar binnen het Fes voor latere jaren.

CO2-reductieplan

De lagere kasuitgaven zijn het gevolg van lagere declaraties van derden.

Lange termijn onderzoek

De lagere realisatie wordt deels veroorzaakt door het niet meer in 2007 toezeggen van aangevraagde subsidies in het kader van EOS. Deze zullen in 2008 worden toegezegd. Daarnaast verloopt de uitbetaling op eerder aangegane verplichtingen trager dan aanvankelijk gedacht.

Transitiemanagement/Borssele enveloppe

Op het geheel van Transitiemanagement en Borssele enveloppe is de realisatie hoger uitgevallen. De uitfinanciering op aangegane verplichtingen verloopt echter trager dan geraamd.

Bijdrage aan ECN

Om te voorkomen dat ECN beslag legt op een onevenredig en onvoorspelbaar deel van de ruimte voor EOS-tenders is ECN uitgesloten voor een deel van die tenders. Ter compensatie wordt er jaarlijks als aanvulling op het reguliere werkprogramma van ECN een aantal EOS voorstellen van ECN toegekend buiten de EOS tenders om. De hogere realisatie wordt veroorzaakt doordat deze aanvulling in 2007 ook deels betrekking had op het jaar 2008.

Bijdrage MEP

Door uitvoerder EnerQ is een lager bedrag aan voorschotten uit hoofde van de Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie (MEP-)regeling uitgekeerd aan subsidieontvangers. Derhalve is de rijksbijdrage voor de MEP lager uitgevallen.

Overgangsregeling

In 2007 is voor de overgangsregeling € 317 mln aan beschikkingen afgegeven, het restant wordt in 2008 verplicht.

Doorsluis COVA-heffing

De COVA-heffing dient ter financiering van de kosten voor het aanhouden van noodvoorraden aardolie. De ontvangst is het product van het heffingsplichtige volume en het tarief per eenheid. Door een hogere invoer van aardolie is het volume waarover de heffing wordt geheven zijn de ontvangsten hoger dan geraamd.

Aardgasbaten

De daadwerkelijk gerealiseerde aardgasbaten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat het gerealiseerde productievolume hoger was dan waar van werd uitgegaan ten tijde van het opstellen van de najaarsnota. Ook de gerealiseerde verkoopprijs, die onder andere afhangt van de olieprijs, viel iets hoger uit.

Afdracht Fes

Als gevolg van het bijstellen van de aardgasbaten voor 2007 is ook de afdracht aan het Fes bijgesteld.

Ontvangsten uit het Fes

De bijdrage voor de MEP van € 36 mln uit het Fes is vanwege een gewijzigde liquiditeitsbehoefte in 2007 niet opgevraagd. Het restant wordt grotendeels veroorzaakt doordat voor de duurzaamheidsenveloppe tbv de UKR € 7,5 mln niet is opgevraagd.

Diverse ontvangsten DGET

De onderhandelingen over de terugontvangsten van in het verleden gesloten stadsverwarmings overeenkomsten met NUON en de gemeente Purmerend hebben in 2007 niet geleid tot ontvangsten. Naar verwachting zal met deze partijen in 2008 een akkoord worden bereikt over de terug te ontvangen bedragen. Ook de terugontvangsten in verband met de in het verleden door NOVEM BV verstrekte bedragen ten behoeve van energiebesparingsprojecten zijn in 2007 nog niet gerealiseerd.

5 INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN

Artikel 5: Internationale economische betrekkingen

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007135 293131 0371 815
Mutatie 1e suppl. begroting 20075 0841 375 
Mutatie 2e suppl. begroting 200710 78411 1988 155
Mutatie slotwet 2007– 7 900– 13 7616 381
Specificatie mutatie slotwet:    
Export bevordering Herverzekering5 6082 853 
Bijdrage DGBEB aan EVD4 590787 
Wereldexpo– 6 972– 6 934 
CBIN-netwerk– 334– 2 973 
PSOM16 00410 813 
Programmatisch Pakket– 22 655– 14 203 
Ontvangsten uit garanties  4 696
Overig2 509– 7151 685
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)143 261129 84916 351

Exportbevordering herverzekering/Ontvangsten uit garanties

In het kader van de instrumenten Garantiefaciliteit Midden- en Oost Europa en Garantiefaciliteit Opkomende Markten (SENO/GOM) is een storting van € 7,6 mln in de interne begrotingsreserve voor deze regelingen gedaan en is voor € 3,2 mln aan schades uitbetaald. Deze uitgaven worden gedekt uit de opbrengsten aan premies en provenuen. De begrotingsbelasting moet uiteindelijk per saldo nul zijn. Om dit feitelijk te effectueren vinden jaarlijks bij slotwet de daarvoor benodigde mutaties plaats.

Bijdrage DGBEB aan EVD

De Netherlands Foreign Investment Agency (in 2007 nog CBIN) is per 1 januari 2008 geen onderdeel meer van het DGBEB, maar ondergebracht bij de EVD. DGBEB gaat voor de werkzaamheden van dit onderdeel derhalve niet meer lopende het jaar zelf verplichtingen aan, maar geeft een opdracht aan de EVD. Om die opdracht voorafgaand aan het uitvoeringsjaar te kunnen verplichten was ten opzichte van de tweede suppletore begroting € 4,59 mln meer verplichtingen budget nodig.

Wereldexpo

Bij eerste suppletore begroting is het verplichtingenbudget voor de post Wereldexpo 2010 met € 7 mln verhoogd ten behoeve van de wereldtentoonstelling in 2010 te Shanghai. Daar zal een Nederlands paviljoen worden ingericht. Op dit budget zijn in 2007 geen verplichtingen aangegaan of betalingen gedaan. Het budget blijft in latere jaren voor dit doel beschikbaar.

CBIN-netwerk

De in het verleden aangegane verplichtingen in verband met het CBIN-netwerk komen trager tot uitbetaling dan aanvankelijk gedacht.

PSOM/Programmatisch Pakket

De gecombineerde realisaties voor PSOM/Programmatisch Pakket zijn met € 6 mln bij de ramingen in de tweede suppletore begroting achtergebleven. Dat is grotendeels te herleiden tot het programmatisch werken in 2gthere. Deze werkwijze bevindt zich in de opstartfase, waardoor het bedrag aan aangegane verplichtingen nog bij de ramingen achterblijft.

8 ECONOMISCHE ANALYSES EN PROGNOSES

Artikel 8: Economische analyses en prognoses

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 200711 17011 17043
Mutatie 1e suppl. begroting 20075555 
Mutatie 2e suppl. begroting 20072 2772 2771 937
Mutatie slotwet 2007– 313– 313– 104
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)13 18913 1891 876

9 VOORZIEN IN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE AAN STATISTIEKEN

Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007170 816170 816 
Mutatie 1e suppl. begroting 2007500500 
Mutatie 2e suppl. begroting 20075 2715 271 
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)176 587176 587 

10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN POST

Artikel 10: Elektronische communicatie en post

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 200759 17969 9992 463
Mutatie 1e suppl. begroting 200719 36521 1373 803
Mutatie 2e suppl. begroting 20074 6522 28621 226
Mutatie slotwet 2007– 4 120– 7 4888 279
Specificatie mutatie slotwet:   
Bijdrage aan internationale organisaties– 354– 3 595 
Demonstraties/pilot Kenniswijk – 4 281 
NAP1 1785 183 
Beleidsvoorbereiding en evaluatie– 2 599– 2 157 
Overige ontvangsten  8 078
Overig– 2 345– 2 639201
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)79 07685 93435 771

Bijdrage aan internationale organisaties

De committering aan ITU vindt eens in de vier jaar plaats. Om deze committering mogelijk te maken wordt eens in de vier jaar verplichtingenruimte naar voren gehaald. De kasuitgaven vinden echter gespreid over vier jaar plaats en niet geheel in 2007.

Demonstraties/pilot Kenniswijk

De aangegane verplichtingen op de dienstensubsidieregeling van het project Kenniswijk komen trager tot uitbetaling dan verwacht. De middelen blijven beschikbaar binnen het Fes voor latere jaren.

NAP

In tegenstelling tot voorgaande jaren is in 2007 door de departementen in het kader van PRIMA meer gedeclareerd dan was voorzien.

Beleidsvoorbereiding en evaluaties

In 2007 zijn minder evaluaties uitgevoerd dan gepland. Daarnaast heeft een aantal projecten vertraging opgelopen.

Overige ontvangsten

Door de rechter is bepaald dat het éénmalig bod dat is betaald voor de nieuwe verdeling van de frequenties niet terecht was. In 2006 heeft EZ de betreffende middelen dan ook terugbetaald aan de radiozenders. EZ is echter in hoger beroep gegaan en heeft dat gewonnen. Aan de hand van deze uitspraak hebben de radiozenders dit bedrag in 2007 weer terug moeten betalen aan EZ.

21 ALGEMEEN

Artikel 21: Algemeen

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007101 118102 1414 770
Mutatie 1e suppl. begroting 20075 5657 990– 1 110
Mutatie 2e suppl. begroting 200714 62613 426327
Mutatie slotwet 2007– 14 073– 13 688559
Specificatie mutatie slotwet:   
ICT– 2 583– 523 
Inhuur Auditdienst2 040870 
Materieel kernministerie– 7 427– 6 686 
Overig– 6 105– 7 347559
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)107 236109 8694 546

ICT

De lagere realisatie in 2007 wordt met name veroorzaakt door enkele ICT-investeringsprojecten die later gestart zijn dan aanvankelijk gedacht.

Inhuur Auditdienst

De Auditdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles op het Nationaal Actieplan EFRO. De problematiek blijkt echter complexer dan initieel was voorzien en er is druk op de tijdsplanning gelegd door de Europese Commissie. Hierdoor is extra tijdelijke inhuur van capaciteit noodzakelijk gebleken.

Materieel kernministerie

In 2007 zijn de renovatieplannen voor het hoofdgebouw op de Bezuidenhoutseweg 30 stopgezet vanwege het in 2007 genomen besluit tot gezamenlijke huisvesting van EZ en LNV in 2011 op Bezuidenhoutseweg 73. Hierdoor zijn de uitgaven voor renovatie en tijdelijke herhuisvesting lager dan begroot. Daarnaast zijn de huurkosten van andere panden lager uitgevallen dan was voorzien en kon er kantoorruimte verhuurd worden ten gunste van het materiële budget.

22 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel 22: Nominaal en onvoorzien

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007– 16 490– 56 490 
Mutatie 1e suppl. begroting 200718 92052 740 
Mutatie 2e suppl. begroting 2007– 2 0304 150 
Mutatie slotwet 2007– 400– 400 
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)   

23 AFWIKKELING OUDE VERPLICHTINGEN

Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen

Opbouw verplichtingen-,uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 VerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 20073 8483 8731 583
Mutatie 2e suppl. begroting 2007 – 25 
Mutatie slotwet 2007– 1 999– 1 999– 1 561
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)1 8491 84922

D. OVERZICHTEN VAN BATEN EN LASTEN EN KASSTROOMOVERZICHTEN VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEN

Baten-lastendienst SenterNovem Slotwet Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)–(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten       
Opbrengst moederdepartement55 0400055 04061 6106 570
Opbrengst VROM38 090  38 09043 4635 373
Opbrengst overige departementen7 460007 46010 7523 292
Opbrengst derden4 970004 9705 488518
Rentebaten0000255255
Bijzondere baten0000  
Totaal baten105 56000105 560121 56816 008
       
Lasten       
Apparaatskosten       
* personele kosten87 8900087 890100 21112 321
* materiële kosten15 5600015 56015 5655
Rentelasten200020 – 20
Afschrijvingskosten      
* materieel2 150002 1502 411261
* immaterieel24000240465225
Vrijval egalisatierekening– 550  – 550– 554– 4
Overige lasten       
* dotaties voorzieningen10000100544444
* bijzondere lasten0000  
Totaal lasten105 41000105 410118 64213 232
       
Saldo van baten en lasten150001502 9262 776

Baten-lastendienst SenterNovem Slotwet Kasstroomoverzicht per 31 december 2007 Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingStand 1e/2e suppletore begrotingMutatie slotwetStand slotwet
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20072 628002 6283933 021
2. Totaal operationele kasstroom3 653003 6534 6988 350
Totaal investeringen (-/-)– 5 60000– 5 6003 765– 1 835
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)000000
3. Totaal investeringskasstroom– 5 60000– 5 6003 765– 1 835
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)000000
Aflossing op leningen (-/-)000000
Beroep op leenfaciliteit (+)000000
4. Totaal financieringskasstroom000000
5. Rekening-courant RHB 31 december 2007 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)681006818 8569 536

Baten-lastendienst EVD Slotwet Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)–(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten       
Opbrengst moederdepartement27 5070027 50733 2365 729
Opbrengst overige departementen10 6390010 63918 0517 412
Opbrengst derden60400604506– 98
Rentebaten750075320245
Bijzondere baten000000
Totaal baten38 8250038 82552 11313 288
       
Lasten      
Apparaatskosten       
* personele kosten18 6400018 64023 4164 776
* materiële kosten19 1190019 11927 2308 111
Rentelasten000000
Afschrijvingskosten      
* materieel7750077584368
* immaterieel000000
Overige lasten      
* dotaties voorzieningen21500215577362
* bijzondere lasten000000
Totaal lasten38 7490038 74952 06613 317
       
Saldo van baten en lasten76007647– 29

Baten-lastendienst EVD Slotwet Kasstroomoverzicht per 31 december 2007 Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingStand 1e/2e suppletore begrotingMutatie slotwetStand slotwet
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20077 503007 5038448 347
2. Totaal operationele kasstroom265002651 1061 371
Totaal investeringen (-/-)– 40000– 400– 64– 464
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)000000
3. Totaal investeringskasstroom– 40000– 400– 64– 464
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)000000
Eenmalige storting door moederdepartement (+)000000
Aflossing op leningen (-/-)000000
Beroep op leenfaciliteit (+)000000
4. Totaal financieringskasstroom000000
5. Rekening-courant RHB 31 december 2007 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)7 368007 3681 8869 254

Baten-lastendienst Octrooicentrum Nederland Slotwet Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)–(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten       
Opbrengst moederdepartement14 8980014 89813 369– 1 529
Opbrengst overige departementen000000
Opbrengst derden2500025027323
Rentebaten600060280220
Bijzondere baten0000104104
Totaal baten15 2080015 20814 026– 1 182
       
Lasten      
Apparaatskosten       
* personele kosten7 600007 6007 511– 89
* materiële kosten6 227006 2274 824– 1 403
Rentelasten4200420– 42
Afschrijvingskosten      
* materieel82900829231– 598
* immaterieel0000122122
Overige lasten      
* dotaties voorzieningen25000250– 4– 254
* bijzondere lasten000000
Totaal lasten14 9480014 94812 684– 2 264
       
Saldo van baten en lasten260002601 3421 082

Baten-lastendienst Octrooicentrum Nederland Slotwet Kasstroomoverzicht per 31 december 2007 Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingStand 1e/2e suppletore begrotingMutatie slotwetStand slotwet
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20076 830006 830– 1 0105 820
2. Totaal operationele kasstroom124001249681 092
Totaal investeringen (-/-)– 1 20000– 1 2001 060– 140
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)000000
3. Totaal investeringskasstroom– 1 20000– 1 2001 060– 140
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)0000– 711– 711
Eenmalige storting door moederdepartement (+)000000
Aflossing op leningen (-/-)– 26700– 2672670
Beroep op leenfaciliteit (+)1 200001 200– 1 2000
4. Totaal financieringskasstroom93300933– 1 644– 711
5. Rekening-courant RHB 31 december 2007 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)6 687006 687– 6266 061

Baten-lastendienst Agentschap Telecom Slotwet Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf stand ontwerpbegroting naar de stand van slotwet/rekening Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)–(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties
Baten       
Opbrengst moederdepartement5 871005 8716 091220
Opbrengst overige departementen98009891– 7
Opbrengst derden20 9750020 97522 1411 166
Rentebaten600060609549
Bijzondere baten10000100540440
Totaal baten27 1040027 10429 4722 368
       
Lasten       
Apparaatskosten      
* personele kosten16 9800016 98018 4821 502
* materiële kosten8 111008 1119 085974
Rentelasten13000130114– 16
Afschrijvingskosten      
* materieel2 275002 2752 405130
* immaterieel27500275114– 161
Overige lasten      
* dotaties voorzieningen80500805934129
* bijzondere lasten7000700– 70
Totaal lasten28 6460028 64631 1342 488
       
Saldo van baten en lasten– 1 54200– 1 542– 1 662– 120

Baten-lastendienst Agentschap Telecom Slotwet Kasstroomoverzicht per 31 december 2007 Bedragen in € 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(1)+(2)+(3)+(5)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutatie 1e suppletore begrotingMutatie 2e suppletore begrotingStand 1e/2e suppletore begrotingMutatie slotwetStand slotwet
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20073 877003 8777 45711 334
2. Totaal operationele kasstroom1 058001 058– 610448
Totaal investeringen (-/-)– 2 80500– 2 8051 086– 1 719
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)000000
3. Totaal investeringskasstroom– 2 80500– 2 8051 086– 1 719
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)0000– 138– 138
Eenmalige storting door moederdepartement (+)000000
Aflossing op leningen (-/-)– 73900– 739– 424– 1 163
Beroep op leenfaciliteit (+)1 480001 480– 1 4800
4. Totaal financieringskasstroom74100741– 2 042– 1 301
5. Rekening-courant RHB 31 december 2007 (= 1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)2 871002 8715 8918 762