Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2007

31444 XV 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van 30 november 2006, Stb. 3, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 60;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1000)

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten 
 TOTAAL 26 963 879508 544 – 31 749– 1 747 93 727251 962  27 025 857758 759 26 981 253825 463 – 44 60466 704
                     
 Beleidsartikelen                   
21Inkomensbeleid7407400000000 74074006736730– 67– 670
22Activerend arbeidsmarktbeleid360 433361 43314 6007 0398 0396 53022 94023 3220 390 412392 79421 130389 917391 93619 431– 495– 858– 1 699
23Re-integratie1 689 0011 694 70115 50012 20011 2000– 19 573– 17 085133 499 1 681 6281 688 816148 9991 660 1761 681 106198 244– 21 452– 7 71049 245
24Sociale werkvoorziening2 268 5232 277 144438 2368 60002 24757 37957 37931 802 2 334 5022 334 523472 2852 417 6032 335 882473 10883 1011 359823
25Arbeid en zorg1 573 5461 575 02128 627– 1 570 761– 1 572 236– 28 627– 60– 600 2 7252 72502 0462 062195– 679– 663195
26Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap3 8743 874045450330 3 9223 92203 4113 43314– 511– 48914
27Regulering van individuele arbeidsrelaties8 2138 213300– 45– 45343– 20 8 2118 1663038 1167 836789– 95– 330486
28Pensioenbeleid34 10034 1000– 32 300– 4 500057 00057 0000 58 80086 600058 54786 3470– 253– 2530
29Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim81 59283 9725 0847 6357 63548– 6 851– 6 3510 82 37685 2565 13272 84284 4635 251– 9 534– 793119
30Inkomensbescherming met activering4 353 1444 408 9520– 145 500– 145 50015 00016 09517 31776 527 4 223 7394 280 76991 5273 959 8434 282 21592 481– 263 8961 446954
31Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid1 837 6911 837 6910126 870126 870013 55313 5530 1 978 1141 978 11401 987 9211 987 9215 8369 8079 8075 836
32Overige inkomensbescherming325 567325 567027 90827 90803403400 353 815353 8150335 281335 2811 866– 18 534– 18 5341 866
33Tegemoetkoming specifieke kosten3 501 7393 501 7392728 3598 359070 50870 5080 3 580 6063 580 6062723 571 9013 571 9356 018– 8 705– 8 6715 746
34Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW10 605 78710 605 78701 405 2721 405 272011 12211 1220 12 022 18112 022 181012 022 10612 022 106580– 75– 75580
35Emancipatie12 81612 8160– 10 358– 10 3580000 2 4582 4580000– 2 458– 2 4580
                     
 Niet-beleidsartikelen                   
97Aflopende regelingen9191 1010000008 801 9191 1018 8011 8514239 254932– 678453
98Algemeen207 451209 4225 925– 1 137– 9183 052– 4 521– 5 2331 333 201 793203 27110 310194 880187 63412 396– 6 913– 15 6372 086
99Nominaal en Onvoorzien21 60621 6060106 480106 4800– 128 086– 128 0860 000000000

Mij bekend,


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2007

Agentschap SZW, Inspectie Werk en Inkomen

(x € 1000)

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekort-schietend t.o.v. geraamd bedrag)
Agentschap SZW       
Totaal baten15 30874356316 61417 021407
Totaal lasten15 3087431 08917 14017 19959
Saldo van baten en lasten00– 526– 526– 178– 348
       
Totale kapitaalontvangsten000000
Totale kapitaaluitgaven1 01482401 8382 127289
       
Inspectie Werk en Inkomen       
Totale baten24 5201 33829226 15025 187– 963
Totale lasten24 355– 66911923 80522 830– 975
Saldo van baten en lasten1652 0071732 3452 35712
       
Totale kapitaalontvangsten0000– 198– 198
Totale kapitaaluitgaven2 279– 945901 424885– 539

Mij bekend,


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,