Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2007

31444 XV 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner