Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2007

31444 A 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 6 december 2006, Stb. 8, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 68;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1 000

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie1 Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
  Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten 
 TOTAAL 7 094 4347 038 311 – 272 236– 212 708 – 389 320316 324  6 432 8787 141 927 6 330 4597 114 002 – 102 419– 27 925
                     
11Hoofdwatersystemen386 118530 7911 293121 00236 4693 82254 65821 1322 945 561 778588 3928 060551 248550 9285 287– 10 530– 37 464– 2 773
12Hoofdwegennet2 408 6462 785 04140 403– 79 758– 391 297– 858572 993– 25 44214 844 2 901 8812 368 30254 3892 343 0842 467 30855 987– 558 79799 0061 598
13Spoorwegen2 066 0872 387 98380 9001 137 984– 50 450– 44 811– 251 519– 267 165  2 952 5522 070 36836 0891 813 7432 026 54130 666– 1 138 809– 43 827– 5 423
14Regionale, lokale infrastructuur320 058328 365053 242– 61 246 128 424– 54 150  501 724212 9690297 339189 61411– 204 385– 23 35511
15Hoofdvaarwegennet495 974536 58612 52324 47367 810383226 561– 4 424– 3 814 747 008599 9729 092626 117585 4069 940– 120 891– 14 566848
16Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer136 484137 97307 5089 40124382 47416 84683 226 466164 220326149 527125 85713 478– 76 939– 38 36313 152
17Megaprojecten Verkeer en Vervoer135 000338 620037 350118 29122 264161 297– 73 760  333 647383 15122 264213 388341 8718 347– 120 259– 41 280– 13 917
18Overige uitgaven en ontvangsten45 31849 07536 7681 718– 1 214469 6555 184– 2 357– 1 679 52 22045 504504 74443 71342 934504 978– 8 507– 2 570234
19Bijdragen andere begrotingen Rijk  6 866 424  – 663 406  303 945   6 506 963  6 485 308  – 21 655

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).


Mij bekend,


De Minister van Verkeer en Waterstaat,