Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2007

31444 B 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 5 maart 2007, Stb. 141, gewijzigd bij de wet van 14 september 2007, Stb. 403 en laatstelijk gewijzgd bij de wet van 7 februari 2008, Stb. 72;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevondenen verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2007 vastgesteld op € 13 779 188 000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsbladen werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2007 (slotwet)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

gemeentefonds B(50)

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (x € 1 000)

   (1) (2) (3)(4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
   Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
01gemeentefonds14 912 87114 704 13214 704 132186 290311 953311 953123 127123 127123 127 15 222 28815 139 21215 139 21215 011 73915 094 19415 094 194– 210 549– 45 018– 45 018

Ons bekend,


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De minister van Financiën,
W. J. Bos