Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet provinciefonds 2007

31444 C 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 5 maart 2007, Stb. 142, gewijzigd bij de wet van 14 september 2007, Stb. 404 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 59;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2007 vastgesteld op € 1 064 129 000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De minister van Financiën,

Begroting 2007

provinciefonds B(51)

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten.

(x € 1 000)

   (1) (2) (3)(4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
   VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
1provinciefonds1 128 3891 110 2371 110 23710 62014 11014 1103 0433 0433 043 1 142 0521 127 3901 127 3901 123 9011 127 7701 127 770– 18 151380380

Ons bekend,


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De minister van Financiën,
W. J. Bos