Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007

31444 D 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 30 november 2006, Stb. 2007, 6, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 2008, 47;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven,


De Minister van Economische Zaken,


De Minister van Financiën,

Suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .......... 2007, Stb. ...

Begroting 2007

Fonds economische structuurversterking

Bedragen in € 1000

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie* Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
   UitgavenOntvangsten UitgavenOntvangsten  UitgavenOntvangsten UitgavenOntvangsten  UitgavenOntvangsten UitgavenOntvangsten  
 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen                    
11Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer 2 160 995  28 122  – 729 848   1 459 269  1 444 941  – 14 328 
12Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid 205 927  48 933  3 470   258 330  224 046  – 34 284 
13Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie 729 999  90 362  – 72 643   747 718  604 619  – 143 099 
14Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening 224 268  94 693  – 205 518   113 443  15 365  – 98 078 
15Projecten in voorbereiding 200 904  93 852  – 136 197   158 559     – 158 559 
                     
 Sub-totaal uitgaven 3 522 093  355 962  – 1 140 736   2 737 319  2 288 971  – 448 348 
                     
 Ontvangsten van het fonds                   
21 Ontvangsten uit aardgasbaten  3 131 000  – 1 125 000  102 000   2 108 000  2 219 728 111 728
22 Voeding uit incidentele baten  564 114  8 244  1 622   573 980  587 678 13 698
                     
  Sub-totaal ontvangsten  3 695 114  – 1 116 756  103 622   2 681 980  2 807 406 125 426
                     
  Saldi                  
31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo 3 786 4413 613 420 – 937 483535 235 1 244 358   4 093 3164 148 655 4 667 0904 148 655 573 774
                     
  Totaaltelling 7 308 5347 308 534 – 581 521– 581 521 103 622103 622  6 830 6356 830 635 6 956 0616 956 061125 426125 426

* De gerealiseerde uitgavenbedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1000). De gerealiseerde ontvangstenbedragen zijn steeds rekenkundig afgerond (€ 1000).


Ons bekend,


De Minister van Economische Zaken,


De Minister van Financiën,