Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007

31444 D 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)

De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.


De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).


De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven

De minister van Financiën,
W. J. Bos

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTATEN

Realisatie

In 2007 is door het Fes in totaal € 2 289,0 mln verrekend met andere begrotingen. Aan de ontvangstenkant is in 2007 € 2 807,4 mln gerealiseerd.

Uitgaven

De opbouw van de realisatie van de uitgavenbegroting 2007 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):

Vastgestelde begroting 2007 (incl. voordelig eindsaldo) 7 308 534
Waarvan bijdragen aan departementen:3 522 093 
Bij:1e suppletore begroting 2007355 962  
Af:2e suppletore begroting 2007– 1 140 736  
Af:3e suppletore begroting 2007 (slotwet)– 448 348  
Realisatie bijdragen aan departementen 2007 2 288 971
Realisatie voordelig eindsaldo 2007 (artikel U31) 4 667 090
Totaal van de uitgavenbegroting 2007 6 956 061

Ontvangsten

De opbouw van de realisatie van de ontvangstenbegroting 2007 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):

Vastgestelde begroting 2007 (incl. voordelig beginsaldo) 7 308 534
Waarvan ontvangsten in 20073 695 114 
Af:1e suppletore begroting 2007– 1 116 756  
Bij:2e suppletore begroting 2007103 622  
Bij:3e suppletore begroting 2007 (slotwet)125 426  
Realisatie ontvangsten in 2007 2 807 406
Realisatie voordelig beginsaldo 2007 (artikel O31) 4 148 655
Totaal van de ontvangstenbegroting 2007 6 956 061

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

UITGAVEN

01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer & vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 20072 160 995
Mutatie 1e suppl. begroting 200728 122
Mutatie 2e suppl. begroting 2007– 729 848
Mutatie slotwet 2007– 14 328
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)1 444 941

Slotwetmutatie:

De mutatie betreft grotendeels de middelen in het kader van het amendement van het lid Snijder-Hazelhoff van november 2005 ten behoeve van het versneld aanpakken van zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterking (Kamerstukken II 2005–2006, 30 300, nr. 9). De middelen schuiven door naar latere jaren omdat een deel van de oorspronkelijk in het jaar 2007 geraamde uitgaven pas in 2008 zal worden gerealiseerd.

Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007205 927
Mutatie 1e suppl. begroting 200748 933
Mutatie 2e suppl. begroting 20073 470
Mutatie slotwet 2007– 34 284
Specificatie mutatie slotwet  
1. MEP, EZ– 35 900
2. Luchtkwaliteit, VROM20 997
3. Milieutechnologie PromT, VROM– 5 333
4. Duurzaamheid: Energiebesparingstender UKR, EZ– 4 000
5. Bodemsanering, VROM– 3 696
6. Milieutechnologie, EZ– 3 141
7. Duurzaamheid: UKR, EZ– 3 080
8. Overig– 131
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)224 046

Slotwetmutatie:

1.De Rijksbijdrage aan de MEP is in 2007 lager dan oorspronkelijk geraamd. Daarom wordt met het oog op de liquiditeitsbehoefte de Fes-bijdrage ter grootte van € 35,9 mln doorgeschoven naar latere jaren.
2.Eind 2007 bleek dat diverse subsidieregelingen (voor het stimuleren van de aanschaf van schonere voertuigen, voor het achteraf inbouwen van roetfilters, etc.) sneller lopen dan voorzien, waardoor de realisatie aanzienlijk hoger is uitgevallen dan geraamd. De mutatie betreft het naar voren halen van middelen uit latere jaren.
3 t/m 7.Omdat de kasbetalingen minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd, schuiven de middelen door naar latere jaren.

Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007729 999
Mutatie 1e suppl. begroting 200790 362
Mutatie 2e suppl. begroting 2007– 72 643
Mutatie slotwet 2007– 143 099
Specificatie mutatie slotwet  
1. Kennis Bsik, divers– 53 903
2. Investeringsimpuls 2006, divers– 39 295
3. Investeringsimpuls 2005, divers– 37 406
4. Vitale Infrastructuur, divers– 6 806
5. Innovatieprogramma’s en toponderzoek, divers– 3 529
6. MS&ICT, divers– 1 746
7. Overig– 414
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)604 619

Slotwetmutatie:

1.De kasuitgaven voor de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 verlopen minder snel dan geraamd en schuiven daarom door naar latere jaren. Het gaat om projecten van de Ministeries VenW, VWS, EZ, OCW, VROM en LNV.
2.De mutatie wordt veroorzaakt doordat de kasbetalingen in het kader van diverse projecten uit de Investeringsimpuls 2006 minder sneller verlopen dan aanvankelijk geraamd. De middelen schuiven door naar latere jaren. Het gaat voornamelijk om de volgende projecten:
 • Investeringsagenda beta en techniek (€ 9,7 mln) en Leren door te experimenteren (€ 4,1) van het Ministerie van OCW;
 • Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven (€ 6,7 mln), Onderwijs en ondernemerschap (€ 5,0 mln) en TTI watertechnologie (€ 4,1 mln) van het Ministerie van EZ;
 • Impuls veterinaire aviaire invluenza (€ 4,3 mln) van het Ministerie van LNV en het project RSV (€ 4,5 mln) van het Ministerie van VWS.
3.De mutatie betreft het doorschuiven van middelen naar latere jaren als gevolg van gewijzigde inzichten in het verloop van onder andere de volgende projecten: Innovatievouchers (€ 18,2 mln), Sleutelgebieden (€ 7,2 mln) en Technostarters (€ 4,5 mln) van het Ministerie van EZ en het project VMBO/funderend onderwijs (€ 4,8 mln) van het Ministerie van OCW.
4 t/m 6.Omdat de kasbetalingen voor diverse projecten uit de enveloppen Vitale Infrastructuur, Innovatieprogramma’s en toponderzoek en Maatschappelijke sectoren en ICT minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd, schuiven de middelen door naar latere jaren.

Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007224 268
Mutatie 1e suppl. begroting 200794 693
Mutatie 2e suppl. begroting 2007– 205 518
Mutatie slotwet 2007– 98 078
Specificatie mutatie slotwet  
1. Sleutelprojecten,VROM– 62 678
2. BIRK en saneringsregeling, VROM– 22 601
3. BIRK A2 Maastricht, IF– 12 698
4. Overig– 101
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)15 365

Slotwetmutatie:

1. De mutatie wordt veroorzaakt doordat meerdere NSP-projecten vertragingen hebben opgelopen en deels later worden gerealiseerd dan aanvankelijk verwacht. De middelen schuiven door naar latere jaren.

2. De mutatie wordt veroorzaakt doordat meerdere BIRK-projecten vertragingen hebben opgelopen en deels later worden gerealiseerd dan aanvankelijk verwacht. De middelen schuiven door naar latere jaren.

3. De mutatie betreft het doorschuiven van middelen naar latere jaren als gevolg van de gewijzigde planning van de onroerendgoedaankopen in het kader van dit project.

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

 Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007200 904
Mutatie 1e suppl. begroting 200793 852
Mutatie 2e suppl. begroting 2007– 136 197
Mutatie slotwet 2007– 158 559
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)

Slotwetmutatie:

Op dit artikel worden bijdragen geraamd voor projecten waarvoor door de Fes-beheerders aan de betrokken departementen nog geen daadwerkelijke toezegging heeft plaatsgevonden omdat deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Daarnaast worden op dit artikel alle middelen geraamd die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.

Voorzover de uitgaven niet zijn gerealiseerd, worden deze middelen aan het eind van elk jaar doorgeschoven naar latere jaren. De slotwetmutatie betreft voornamelijk de reserveringen voor het project Bijdrage systeemkosten tolheffing van het Infrastructuurfonds (€ 70,5 mln), de enveloppe integrale gebiedsopgaven (€ 25,1 mln, diverse departementen), de enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT (€ 23,3 mln, diverse departementen), het BIRK-project Nationale Landschappen van het Ministerie van LNV (€ 15,0 mln), de Duurzaamheids enveloppe (€ 8,5 mln, diverse departementen), de enveloppe Innovatieprogramma’s en toponderzoek (€ 5,5 mln, diverse departementen) en het project Milieutechnologie (€ 4,6 mln, diverse departementen).

ONTVANGSTEN

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

 Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 20073 131 000
Mutatie 1e suppl. begroting 2007– 1 125 000
Mutatie 2e suppl. begroting 2007102 000
Mutatie slotwet 2007111 728
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)2 219 728

Slotwetmutatie:

De daadwerkelijk gerealiseerde aardgasbaten zijn hoger uitgevallen dan geraamd bij Najaarsnota. Dit komt voornamelijk doordat het gerealiseerde productievolume hoger was dan waarvan werd uitgegaan ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota. Ook de gerealiseerde verkoopprijs, die onder andere afhangt van de olieprijs, viel iets hoger uit.

Artikel 22 Voeding uit incidentele baten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

 Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007564 114
Mutatie 1e suppl. begroting 20078 244
Mutatie 2e suppl. begroting 20071 622
Mutatie slotwet 200713 698
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)587 678

Slotwetmutatie:

De mutatie wordt onder andere veroorzaakt door de rentevrijval uit de verkoop van aandelen TNT, SDU, Connexxion en NOVEC. Verder zijn er zero base ontvangsten gerealiseerd.

SALDI

Artikel 31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)

 Uitgaven (eindsaldo)Ontvangsten(beginsaldo)
Stand vastgestelde begroting 20073 786 4413 613 420
Mutatie 1e suppl. begroting 2007– 937 483535 235
Mutatie 2e suppl. begroting 20071 244 358
Mutatie slotwet 2007573 774
Stand slotwet 2007 (= realisatie 2007)4 667 0904 148 655

Slotwetmutatie:

De mutatie in het voordelig eindsaldo is het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).

Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds van het voorafgaande jaar.


De opgenomen slotwetmutatie vloeit voort uit de volgende mutaties:

Lagere uitgavenU1114 328
Lagere uitgavenU1234 284
Lagere uitgavenU13143 099
Lagere uitgavenU1498 078
Lagere uitgavenU15158 559
Hogere ontvangstenO21111 728
Hogere ontvangstenO2213 698
Slotwetmutatie 573 774