Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2007

31444 F 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van 5 maart 2007, Stb. 113, respectievelijk 14 september 2007, Stb. 369, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 74;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ..... ...., Stb. ...

Begroting 2007,

Diergezondheidsfonds

Bedragen in EUR 1 000

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten  
1Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen9 0219 0219 02131 24331 2430– 13 431– 13 4312 569 26 83326 83311 59015 59515 59511 142– 11 238– 11 238– 448
 Sub-totaal 9 0219 021 31 2430 – 13 4312 569  26 83311 590 15 59511 142 – 11 238– 448
 Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2007 00 031 243      31 243  31 243   
 Sub-totaal 9 0219 021 31 24331 243 – 13 4312 569  26 83342 833 15 59542 385 – 11 238– 448
                     
 Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2007 00    16 000   16 000  26 790  10 790 
 Totaal 9 0219 021 31 24331 243 2 5692 569  42 83342 833 42 38542 385 – 448– 448

Mij bekend,


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg