Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2007

31444 F 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds


De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

B. Begrotingstoelichting

Budgettaire gevolgen DGF

(bedragen x € 1 000)

01 Bewaking en bestrijding van dier- ziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen(1) Stand ontwerp-begroting 2007(2) Mutaties 1e suppletore begroting 2007(3) Mutaties 2e suppletore begroting 2007(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd(5)Realisatie(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties
VERPLICHTINGEN9 02131 243– 13 43126 83315 595– 11 238
UITGAVEN9 02131 243– 13 43126 83315 595– 11 238
Beginsaldo00    
       
Programma-uitgaven9 02131 243– 13 43126 83315 595– 11 238
U0111 Bewaking van dierziekten3 559073 5663 321– 245
U0112 Bestrijding van dierziekten5 46231 243– 14 53822 16712 272– 9 895
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen000000
U0114 Overig001 1001 1002– 1 098
       
ONTVANGSTEN9 02102 56911 59011 142– 448

Toelichting:

De lagere realisatie op OD0112 wordt veroorzaakt doordat in 2007 nog niet alle restant uitgaven uit hoofde van eerdere dierziektencrises, zoals AI 2003 en Blue Tongue konden worden verricht. Daarnaast houdt de lagere realisatie verband met het feit dat er na 2007 nog uitgaven moeten worden verricht ten behoeve van de crisisfaciliteit voor destructie.

Dit hangt samen met het feit dat nog niet alle facturen terzake zijn ingediend c.q. afgerekend.