Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2007

31444 G 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2007, vastgesteld bij de wet van .......... Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet(ten) van ..... ...., Stb. ...

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2007 (slotwet)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

BTW-compensatiefonds

Onderdeel uitgaven en ontvangsten, bedragen in EUR 1000

   (1) (2)(3)   (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting   Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties
   UitgavenOntvangstenUitgavenOntvangsten UitgavenOntvangsten UitgavenOntvangsten UitgavenOntvangstenUitgavenOntvangsten
1. BTW-compensatiefonds2 078 8982 078 898+ 0+ 0+ 0+ 0 2 078 8982 078 8982 068 6862 068 686– 10 212– 10 212

Mij bekend,


De Minister van Financiën,