Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2007

31444 G 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds.


Het in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.


De minister van Financiën,
W. J. Bos

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Uitgaven

Op basis van de realisatiecijfers van de Belastingdienst is het uitgavenbedrag van het BTW-compensatiefonds circa € 10,2 miljoen lager uitgevallen ten opzichte van het bedrag dat voor 2007 bij de Miljoenennota 2008 aan de kamer gemeld is doordat gemeenten, provincies en kaderwetgebieden minder hebben gedeclareerd dan werd geraamd.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn – per definitie – gelijk aan de uitgaven omdat de terugbetaalde BTW-bedragen tevens belastinginkomsten zijn (zie ook begroting IXB Financiën). De ontvangsten bestaan uit belastingontvangsten, op grond van artikel 2, vierde lid, van de Wet op het BTW-compensatiefonds.