Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Waddenfonds 2007

31444 H 3 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 3 21 mei 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet(ten) van 5 maart 2007, Stb. 185; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 januari 2008, Stb. 56;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Waddenfonds (H) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Waddenfonds (H) voor het jaar 2007 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .......... Stb. ...

Begroting 2007

Waddenfonds (H)

(x € 1000)

   (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 2007 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2007 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting 2007Totaal geraamd 2007 Realisatie 2007Slotwetmutaties 2007 (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
   Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
Beleidsartikel 01                  
Waddenfonds33 87833 87833 878 00– 33 000– 33 000087887833 8782 27514633 878+ 1 397– 7320
                     
Sub-totaal33 87833 878 00 – 33 0000  87833 878 14633 878 – 7320
Na/Voordelig eindsaldo 200600 00 00  00 00 00
                     
Sub-totaal33 87833 878 00 – 33 0000  87833 878 14633 878 – 7320
Voordelig eindsaldo 200700 00 00  00 33 732  + 33 7320
                     
Totaal33 87833 878 00 – 33 0000  87833 878 33 87833 878 + 33 0000

Mij bekend,


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,