Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

31700 I 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2008-2009

Nr. 2

Inhoudsopgave Blz.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2
     
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 2
     
B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 3
     
Bijlagen 5
1. KOSTEN IN ANDERE BEGROTINGEN 5
2. REGELINGEN 11

Vaststelling van een begroting voor ontvangsten, zoals aangegeven in de Begrotingsvoorschriften, is voor deze begroting niet van toepassing.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

De begrotingsstaten, die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Huis der Koningin voor het jaar 2009 vast te stellen.


Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2009. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2009.


Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven en verplichtingen voor het jaar 2009 vastgesteld. Het in deze begroting opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.


DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

De Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 505, nr. 2) is door de regering ingediend bij de Staten-Generaal en inmiddels aanvaard door de Tweede Kamer. De begroting 2009 is gebaseerd op dit wetsvoorstel, uitgaande van inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2009.


De uitkeringen op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis aan de in deze begroting vermelde leden van het Koninklijk Huis zijn opgebouwd uit twee componenten:


Een A-component, die het inkomensbestanddeel vormt. Als basis is genomen het bedrag genoemd in de vernieuwde Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (= realisatie 2007), dat is aangepast in de verhouding waarin de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State in het begrotingsjaar 2008 afwijkt en vervolgens voor het jaar 2009 verhoogd met de verwachte loonontwikkeling volgens het CEP 2008.


Een B-component, die betrekking heeft op personele en materiële kosten. Als basis is genomen het bedrag genoemd in de vernieuwde Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (= realisatie 2007 vermeerderd met de correctie ad € 643 000 ten laste van de bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te declareren functionele kosten). Dit bedrag is voor de helft aangepast in de verhouding waarin de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel in 2008 afwijkt van de realisatie 2007 en vervolgens voor het jaar 2009 verhoogd met de verwachte loonontwikkeling volgens het CEP 2008. Voor de andere helft is de realisatie 2007 verhoogd met de verwachte ontwikkeling van de consumentenprijsindex zoals opgenomen in de CEP 2008.


Indien de werkelijke loon- en prijsontwikkeling afwijkt van de verwachting, dan zal ook de werkelijke uitkering afwijken van het in deze begroting genoemde bedrag. Deze afwijking is derhalve als PM aan te merken.


De raming over 2009 is als volgt samengesteld (bedragen x € 1 000):

Uitkering aan:
  A B Totaal
1. De Koning 813 4 188 5 001
2. De vermoedelijke opvolger van de Koning 241 1 107 1 348
3. De echtgenote van de vermoedelijke opvolger van de Koning 241 370 611
      6 960

In de begroting 2009 zijn de functioneel declarabele en overige uitgaven op andere begrotingen nog opgenomen in een bijlage (1). Ten opzichte van de begroting 2008 bevat deze bijlage meer specificatie en een uitgebreidere toelichting.

Overeenkomstig mijn eerder gedane toezegging zal ten behoeve van de begroting 2010 een systematiek worden ontwikkeld, waarbij – op basis van heldere selectiecriteria – deze uitgaven zo veel mogelijk een integraal onderdeel gaan vormen van de begroting Huis der Koningin (apart begrotingsartikel) en het jaarverslag. In een separate brief die aan de Tweede Kamer voor de behandeling van deze ontwerpbegroting wordt toegezonden, zal ik op de uitgangspunten van de beoogde systematiek terugkomen. Zoals reeds vermeld in de brief van 10 juni 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 III, nr. 12) is daartoe een stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep staat sinds kort onder voorzitterschap van oud minister Zalm.

In een tweede aparte bijlage bij deze begroting is het eerder toegezegde overzicht opgenomen van de regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis.

BIJLAGE 1. KOSTEN IN ANDERE BEGROTINGEN

Bij de behandeling van de begroting 2008 van het Huis der Koningin in de Tweede Kamer alsmede naar aanleiding van het verantwoordingdebat over 2007 is toegezegd om het integrale overzicht van declarabele functionele uitgaven in andere begrotingen en overige uitgaven in andere begrotingen, die te relateren zijn aan het Koninklijk Huis te voorzien van een nadere toelichting. Een zeer groot deel van wat wordt genoemd «kosten Koninklijk Huis» ware beter te betitelen als «representatiekosten van de Nederlandse Staat».

Met onderstaande opzet wordt beoogd invulling te geven aan het verzoek van de Tweede Kamer tot een betere en transparante informatievoorziening (in afwachting van de in de begroting 2010 op te nemen meer structurele verbetering van het inzicht in de uitgaven aan het Koninklijk Huis). Er is derhalve sprake van een groeimodel. Om dit te realiseren is in deze opzet ten opzichte van vorige jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt in eerste instantie een meerjarig overzicht gegeven van de in de begrotingen opgenomen bedragen, waarmee inzicht wordt versterkt in de uitgavenontwikkeling. Daarnaast wordt bij de declarabele uitgaven onderscheid gemaakt tussen de in de begroting opgenomen uitgaven voor personeel en voor materieel. In de toelichting op de declarabele uitgaven wordt informatie verstrekt over het in te zetten personeelsvolume en wordt aandacht besteed aan de aard van de materiële uitgaven. Wat betreft de overige uitgaven wordt ten opzichte van voorgaande jaren een onderscheid gemaakt in een aantal uitgavencategorieën per ministerie en worden de uitgavencategorieën nader toegelicht. Een dergelijk gewijzigde opzet qua informatievoorziening vereist een daarop ingerichte administratie waarin met ingang van de begroting 2009 wordt voorzien. Indien de inrichtingseisen in voorgaande jaren hiervan afweken en daarmee de informatie niet dan wel niet op een doelmatige wijze kan worden verstrekt, is dit in onderstaande tabellen aangegeven met een *.

A) Declarabele functionele uitgaven 2009 in andere begrotingen

In onderstaande tabel zijn de bedragen vermeld die zijn opgenomen in de begroting van het in de tabel vermelde ministerie. Het betreft uitgaven die door de Dienst Koninklijk Huis worden verricht en vervolgens, voorzien van een accountantsverklaring, in rekening worden gebracht bij het desbetreffende ministerie.

bedragen * € 1 000
Ministerie slotwet realisatie 2007 ontwerpbegroting 2008 ontwerpbegroting 2009
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties      
personeel en materieel 10 007 9 947 11 098
personeel * 7 062 7 848
materieel * 2 885 3 250
       
Verkeer en Waterstaat      
personeel en materieel 5 750 5 375 5 631
personeel * 3 286 3 427
materieel * 2 089 2 204
       
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Wonen, Wijken en Integratie      
personeel en materieel 6 975 8 421 8 503
personeel * 5 676 5 756
materieel * 2 745 2 747
totaal 22 732 23 743 25 232

Toelichting:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De personeelsuitgaven hebben betrekking op 125 personeelsleden waaronder 9 post-actieven. De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet ten behoeve van o.a. telefonie/ICT, departement van de Hofmaarschalk, Koninklijk Huisarchief en de ondersteunende functie secretariaten, personeelszaken en thesaurie. De materiële uitgaven betreffen uitgaven van facilitaire aard zoals bureauvoorzieningen en uitgaven voor accountantscontrole en advisering.

De stijging van de BZK-begroting van 2008 naar 2009 voor functionele kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het gelijktrekken van de ramingsmethodieken van het Koninklijk Huis en BZK. Met ingang van het begrotingsjaar 2009 zijn daartoe beide initiële begrotingen gelijkgesteld, waarvoor de begroting van BZK structureel is verhoogd. Daarnaast is de BZK-begroting voor functionele kosten verhoogd voor zowel de overname van bij WWI te declareren personeel als de compensatie voor loonontwikkeling en verlaagd voor de budgettaire gevolgen van de aangepaste Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.

Verkeer en Waterstaat

De personeelsuitgaven hebben betrekking op 57 personeelsleden waaronder 6 post-actieven. De uitgaven voor actief personeel betreffen de personeelsinzet voor het Koninklijk staldepartement. Hierbij is te denken aan leiding, ondersteunende functies, chauffeurs/monteurs, koetsiers en onderhoudspersoneel. De materiële uitgaven hebben betrekking op de instandhouding van het rijtuigenpark (auto’s, trein, paarden en rijtuigen) en uitgaven voor de accountantscontrole en telecommunicatie.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Wonen, Wijken en Integratie

De personeelsuitgaven voor 2009 hebben betrekking op 107 personeelsleden waaronder 10 post-actieven. De personeelsinzet betreft ondersteunende- en facilitaire functies voor de locaties paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Paleis op de Dam te Amsterdam. De materiële uitgaven betreffen de beheerskosten voor paleizen en parken alsmede de verwarming en verlichting voor de drie hiervoor genoemde locaties. Ten slotte is hier ook sprake van een tegemoetkoming aan de infrastructuurkosten (zoals wildroosters) voor het faunabeheer van Kroondomein Het Loo en van uitgaven voor accountantscontrole en advies.

De Rijksgebouwendienst verwerkt de declaratie(s) en ontvangt daarvoor jaarlijks een voorschot van het moederdepartement. Het voorschot wordt na afloop van het desbetreffende jaar met het moederdepartement afgerekend op basis van de werkelijk door de Rijksgebouwendienst gemaakte kosten.

B) Overige uitgaven 2009 in andere begrotingen

De bedragen zoals opgenomen in het navolgende overzicht betreffen uitgaven die door de in het overzicht genoemde ministerie worden verricht en verantwoord ten laste van de begroting van het dat ministerie. Deze uitgaven vallen derhalve onder de reguliere accountantscontrole van het ministerie.

bedragen * € 1 000
Ministerie slotwet realisatie 2007 ontwerpbegroting 2008 ontwerpbegroting 2009
Kabinet der Koningin 2 223 2 274 2 326
personeel 1 789 1 830 1 861
materieel 434 444 465
       
Algemene Zaken/Rijksvoorlichtingsdienst 990 1 095 1 023
personeel 867 900 914
materieel 123 195 109
       
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 13 162 13 000 13 750
beveiliging, personeel 9 515 10 000 10 000
beveiliging, materieel 3 647 3 000 3 750
       
Buitenlandse Zaken 1 863 1 580 1 849
staatsbezoeken 1 526 1 295 1 515
evenementen 195 165 193
overige bezoeken 142 120 141
       
Defensie 29 011 28 966 28 294
personeel 2 038 1 509 1 851
beveiliging 26 453 27 097 25 898
luchttransport 406 140 446
onderhoud Groene Draeck 104 220 99
geneeskundige zorg 10 0 0
       
Verkeer en Waterstaat 676 1 883 1 054
inzet regeringsvliegtuig 451 1 167 609
inhuur civiele luchtvaartuigen 225 716 445
       
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Wonen, Wijken en Integratie 29 973 35 263 29 548
structurele uitgaven paleizen * * 4 530
investerings- en renovatieprojecten * * 25 018
Totaal 77 898 84 061 77 844

Toelichting:

Kabinet der Koningin

Dit betreft de uitgaven die noodzakelijk zijn voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en de bewaring van alle oorspronkelijke staatsstukken.

De personele inzet voor de uitvoering van deze taken bedraagt 30 fte’s. De materiële uitgaven betreffen voornamelijk apparaatsuitgaven.

Algemene Zaken/Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

De personele en materiële uitgaven van de RVD zijn in overwegende mate toe te schrijven aan mediabegeleiding, begeleiding bij bezoeken, communicatie-advisering en publiciteit.

De personeelsinzet voor de uitvoering van deze activiteiten bedraagt 10 fte’s.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit betreft de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis en gasten van het Koninklijk Huis door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van het Korps Landelijke Politiediensten.

Buitenlandse Zaken

De post staatsbezoeken omvat zowel de inkomende als uitgaande staatsbezoeken. Onder de overige bezoeken zijn de uitgaven vermeld van officiële bezoeken en werkbezoeken door onder meer de Prins van Oranje en Prinses Máxima. De evenementen betreffen o.a. uitgaven voor de jaarlijkse Nieuwjaarsontvangst door Hare Majesteit de Koningin en diners met leden van het corps diplomatiek. Evenals in voorgaande jaren hebben bovengenoemde uitgaven uitsluitend betrekking op de door het Koninklijk Huis gedeclareerde kosten in deze activiteiten.

Defensie

De post personeel heeft betrekking op de kosten van de inzet van defensiepersoneel. Het gaat hier om ramingen voor de inzet van 13 militairen en 1 burgermedewerker ten behoeve van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin en om 2 bemanningsleden voor de Groene Draeck. De post beveiliging heeft betrekking op de kosten van de inzet van de marechaussee die beveiliging van leden van het Koninklijk Huis als taak heeft. De kosten van het luchttransport van HM en overige leden van het Koninklijk Huis vormen een andere post. Deze kosten komen voor rekening van Defensie indien de vluchten in het openbaar belang worden uitgevoerd, of indien privévluchten binnen de bij ministeriële regeling vastgestelde franchise van 65 uur vastvleugelige inzet en 30 uur helikopterinzet blijven. Het transport wordt uitgevoerd met de Gulfstream, de Fokker 50 en de Alouette helikopter. De kosten van het onderhoud aan de Groene Draeck bestaan voor ongeveer de helft uit de geraamde kosten van het aantal uren dat door het marinebedrijf aan onderhoud wordt besteed en voor de rest uit een raming van uit te besteden werkzaamheden. Elk jaar wordt door het marinebedrijf bezien welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, waarbij wordt uitgegaan van een hoog afwerkingsniveau. De laatste post wordt gevormd door een raming van de kosten van de geneeskundige zorg door het centraal militair hospitaal. Er kan een beroep op Defensie worden gedaan voor inzet van een arts ter begeleiding bij officiële buitenlandse bezoeken in omstandigheden waarin geen beroep kan worden gedaan op de lokale gezondheidszorg. Aangezien dergelijke bezoeken in 2009 niet zijn voorzien, zijn voor deze kostenpost geen uitgaven geraamd.

Ten opzichte van het Jaarverslag 2007 is de benaming van twee posten gewijzigd. De naam van de post vlieguren is gewijzigd in luchttransport en de naam van de post centraal militair hospitaal is gewijzigd in geneeskundige zorg.

Verkeer en Waterstaat

Op de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) staan op grond van het «Besluit gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk», de uitgaven voor de inzet van het regeringsvliegtuig voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis en de uitgaven voor de inhuur van civiele luchtvaartuigen in het geval dat het regeringsvliegtuig niet beschikbaar is. Inzet van luchtvaartuigen onder verantwoordelijkheid van andere departementen wordt op de desbetreffende begrotingen verantwoord.

Raming voor het jaar 2009
  Openbaar belang Privé Totaal
inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX) 125 uur 50 uur € 609 000
inhuur civiele luchtvaartuigen € 300 000 € 145 000 € 445 000
Totale vliegkosten*     € 1 054 000

* Op grond van het «Besluit gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk»


Het bedrag voor de post inzet regeringsvliegtuig voor het jaar 2009 bestaat uit een inschatting van de Dienst Koninklijk Huis van het aantal vlieguren van het regeringsvliegtuig in het kader van het openbaar belang: 125 uur en het maximale aantal vlieguren voor privé-vluchten dat op basis van het besluit aan de overige leden van het Koninklijk Huis ter beschikking wordt gesteld: 50 uur. Het totaal aantal vlieguren wordt vermenigvuldigd met een standaardtarief van € 3 480. Dit standaardtarief wordt gehanteerd bij de doorbelasting van de inzet van het regeringsvliegtuig aan gebruikers.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Wonen Wijken en Integratie

De structurele uitgaven zijn – vanaf begrotingsjaar 2009 – uitgaven voor het reguliere onderhoud en de instandhouding van paleizen en kroonmeubilair waarvan de Staat der Nederlanden eigenaar is. Het gaat om het paleis Noordeinde, inclusief de Koninklijke Stallen en Noordeinde 66 en 70–72 en paleis Huis ten Bosch in ’s-Gravenhage en het paleis op de Dam te Amsterdam. Tevens zijn middelen geoormerkt om onderhoud uit te voeren aan beveiligingselementen voor woon- en werkverblijven van de leden van het Koninklijk Huis.

Tot slot wordt de huur betaald voor een gedeelte van een pand aan het Noordeinde dat in gebruik is als secretariaat van Prinses Máxima. Structureel is voor de genoemde uitgaven ongeveer € 7,0 mln. per jaar beschikbaar. Door eerdere kasschuiven is dat in 2009 iets minder. In de geraamde bedragen in de begrotingen 2007 en 2008 waren ook nog geoormerkte budgetten opgenomen voor de monumenten paleis Soestdijk en kasteel Het Oude Loo.


De middelen voor de investerings- of grote renovatieprojecten zijn niet structureel maar eenmalig. Na de renovatie van de binnenzijde van het paleis op de Dam wordt nu de buitenkant (dak en gevel) gerenoveerd. Ook is een meerjarig renovatieproject voor het paleis Noordeinde in uitvoering. De Rijksgebouwendienst voert de werkzaamheden uit en ontvangt daarvoor jaarlijks een voorschot van het moederdepartement. Het voorschot wordt na afloop van het desbetreffende jaar met het moederdepartement afgerekend op basis van de werkelijk door de Rijksgebouwendienst gemaakte kosten.

BIJLAGE 2. REGELINGEN (WETTEN, BESLUITEN, DEPARTEMENTALE REGELINGEN ETC.) BETREFFENDE HET KH

De Tweede Kamer heeft verzocht om een overzicht van alle regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis (Tweede Kamer, Handelingen 2007–2008, nr. 103, pag. 7412). Conform de toezegging van de Minister-President is onderstaand een inventarisatie van de regelingen opgenomen, zoals die tot nu toe naar voren is gekomen. Het betreft de stand ten tijde van de afsluiting van de begrotingsvoorbereiding. Dit overzicht bepaalt noch beperkt overigens het domein van de kosten zoals deze in de ontwerpbegroting Huis der Koningin vanaf 2010 zullen worden opgenomen. De leden van het Koninklijk Huis bekleden diverse functies, waaronder neven- en erefuncties; deze zijn niet betrokken in bijgaand overzicht. Het overzicht van deze (neven- en andere) functies is immers gepubliceerd op de officiële site van het Koninklijk Huis (www.koninklijkhuis.nl).

Regelingen (Wetten, besluiten, departementale regelingen etc.) betreffende het KH
Korte omschrijving Ministerie Soort regeling Inwerkingtreding
Wetten      
Grondwet BZK Wet 12-09-1840
Wet lidmaatschap Koninklijk Huis AZ/BZK Wet 12-06-2002
Wet bepaling van de som voor de kosten van het regentschap AZ/BZK Wet 13-01-1981
Wet voogdij minderjarige Koning AZ Wet 27-07-1981
Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis AZ/BZK/Financiën Wet 01-01-1973
Wet op het Kroondomein AZ/Financiën Wet 01-01-1971
Wet eed Koning en regent AZ Wet 14-05-1994
Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin BuiZa Wet 01-09-1891
Burgerlijk Wetboek Justitie Wet 01-01-1970
Penitentiaire beginselenwet Justitie Wet 01-01-1999
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden Justitie Wet 11-07-1997
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Justitie Wet 01-09-2001
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Justitie Wet 01-10-1838
Wetboek van Strafrecht Justitie Wet 30-01-1886
Wetboek van Strafvordering Justitie Wet 29-07-1925
Regentschapswet BZK Wet 08-07-1981
Wet veiligheidsonderzoeken BZK Wet 01-02-1997
Wet gevolgen privatisering ABP voor personeel van de hofhouding BZK Wet 29-11-1996
Politiewet 1993 BZK Wet 01-01-1994
Wet op de adeldom BZK Wet 01-08-1994
Wet op de Raad van State BZK Wet 16-04-1962
Wet op de lijkbezorging BZK Wet 01-07-1991
Muntwet 2002 Financiën Wet 01-01-2002
Successiewet 1956 Financiën Wet 01-08-1956
Wet Belasting op personenauto’s en motorrijwielen Financiën Wet 01-01-1993
Verordening EEG nr. 918/83, Algemene douaneregeling (Vrijstelling invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting voor geschenken en goederen in het kader van internationale betrekkingen) Financiën Wet 28-03-1983
Postwet V&W Wet 01-01-1989
Kaderwet LNV-subsidies (Subsidieregeling Natuur en Subsidieregeling Agrarische Natuur) LNV Wet 19-12-1997
Werkloosheidswet SZW Wet 01-01-1987
Wet financiering sociale verzekeringen SZW Wet 01-01-2006
       
Koninklijke Besluiten      
Besluit bepalingen Kabinet van de Koning AZ KB 01-01-2004
Besluit berichtgeving betreffende het Koninklijk Huis AZ KB 21-12-1965
Besluit organisatie veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis Justitie KB 14-02-1966
Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau BZK KB 01-08-1995
Algemeen militair ambtenarenreglement Defensie KB 01-01-1983
Besluit aanwijzing paleizen ex artikel 4 Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis VROM/WWI KB 15-07-1998
Besluit Rijksgebouwendienst 1999 VROM/WWI KB 01-01-1999
Kentekenreglement V&W KB 01-01-1995
Arbeidstijdenbesluit SZW KB 01-01-1996
       
Ministeriële regelingen      
Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis BZK Ministeriële regeling 01-04-2004
Circulaire Bewaking en beveiliging personen objecten en diensten BZK Ministeriële regeling 30-06-2004
Beschikking ogv Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten (Onderhoud Nieuwe Kerk A’dam) OCW Ministeriële regeling 18-12-2007
Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk V&W/AZ Ministeriële regeling 01-03-2002
Instellingsbesluit Adviescommissie Water V&W Ministeriële regeling 10-02-2004
Regeling sluiting luchtruim boven Den Haag en kasteel Drakensteyn V&W Ministeriële regeling 22-02-2007
Besluit gebruiksbeperking Rotterdam airport V&W Ministeriële regeling 01-11-1999
Ontheffing voor DKH voor Buitengewoon besluit Arbeidsverhoudingen SZW Ministeriële regeling 04-02-2005
Goedkeuring aan SVB ihkv Besluit tijdelijke compensatie post-actieve ambtenaren SZW Ministeriële regeling 24-09-2007
       
Departementale regelingen      
Richtlijn ten behoeve van bezoeken van buitenlandse staatshoofden BuiZa Departementale regeling 01-06-2007
Declaraties reizen KH naar de Nederlandse Antillen BZK Departementale regeling 12-07-2006
Werkbezoek lid KH aan de Nederlandse Antillen of Aruba BZK Departementale regeling 28-03-2002
Aanwijzing voor het verrekenen van activiteiten tbv partijen buiten Defensie Defensie Departementale regeling 26-11-2007
Richtlijn functionele kosten KH VROM/WWI Departementale regeling 28-06-2000
       
Convenanten      
Convenant kosten Militair Huis Defensie Convenant 31-08-2000
Convenant kosten Militair Huis Defensie Convenant 15-03-1994
Overeenkomst kosten gas water en elektra Kmar (Wassenaar) Defensie Convenant 01-04-2005
       
Brieven      
Procedureregels kosten declarabele uitgaven Koninklijk Huis AZ Brief 01-01-2006
Briefwisseling beroep op landsadvocaat AZ Brief 18-02-2004
Briefwisseling functioneel declarabele kosten paleizen en Kroondomein AZ/VROM Brief 28-04-1980
Regeling A-component ingeval van overlijden AZ/BZK Brief 18-12-2003
Reservering voor pensioenbreuk en automatisering BZK Brief 13-01-2000
Reservering functionele kosten Koninklijk Huis BZK Brief 13-02-2002
Subsidie Koninklijk Paleis Amsterdam BZK Brief 06-06-2001
Onderhoudsregeling Groene Draeck Defensie Brief 1961
Regeling gebruiksvolgorde en -vergoeding krijgsmacht Defensie Brief 01-06-1980
       
Privaatrechtelijke contracten      
Bruikleenovereenkomst cultureel erfgoed (meerdere overeenkomsten) OCW Contract 01-10-1981
Beheersopdracht Paleispark Het Loo en Staatsdomein Het Loo1 Financiën Contract 01-01-1989
Allonge Beheersopdracht Paleispark Het Loo en Staatsdomein Het Loo Financiën Contract 01-01-2007
Beheersopdracht Kroondomein Het Loo Financiën Contract 04-06-2005
       
Overig      
CP 100 (draaiboek) AZ Overig 2003
Mediacode AZ Overig 21-06-2005
Hofstadcontingent BZK Overig 21-03-1997
Onderhoudskosten Grafmonument Delft (krachtens Besluit Rijksgebouwendienst 1999) VROM/WWI Overig  
Verlening predicaat «Koninklijk» aan rechtspersonen EZ Overig 15-08-1988

1 Zie Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2007–2008, nr. 718.