Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB levert een bijdrage aan de operationele doelstelling 13.4 «Het bestrijden van criminaliteit met een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen».

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Baten              
Opbrengst moederdepartement 84 601 90 873 66 316 31 947 29 878 28 613 28 632
Opbrengst overige departementen 844 1 805 1 851 1 898 1 638 1 677 1 677
Opbrengst derden 0 0 21 946 56 114 57 364 58 614 59 864
Rentebaten 881 250 250 250 250 250 250
Totaal Baten 86 326 92 928 90 363 90 209 89 130 89 154 90 423
               
Lasten              
Apparaatskosten              
– Personele kosten 40 110 40 980 40 707 39 615 38 614 38 250 38 250
– Materiële kosten 26 011 36 106 31 719 31 126 30 694 30 751 31 818
– Gerechtskosten 6 770 8 803 8 803 7 620 7 620 7 620 7 620
Rentelasten 639 1 228 1 757 1 797 1 717 1 813 2016
Afschrijvingskosten              
– Materieel 3 406 4 617 4 759 4 374 4 374 4 374 4 374
– Immaterieel 192 192 1 616 4 675 5 108 5 343 5 343
– Dovergelden 2 054 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003
– Systeemvernieuwing 6 485 0 0 0 0 0 0
Overige kosten              
– Dotaties voorzieningen 26 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten 85 693 93 928 90 363 90 209 89 130 89 154 90 423
               
Saldo van baten en lasten 633 0 0 0 0 0 0

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

x 1000
  WAHV-sancties* boete vonnissen transacties** vrijheids straffen taak straffen ontnemingsmaatregelen*** schadevergoedings-maatregelen*** overig totaal
P (x € 1,–) 4,30 44,46 14,52 63,51 25,98 1 636,28 481,43    
Q (stuks) 7 916 513 190 000 670 000 34 500 43 000 1 575 15 000    
P x Q (x € 1000) 34 030 8 447 9 730 2 191 1 117 2 577 7 221 1 003 66 316

* De totale productie WAHV-sancties bedraagt 12 569 231 Hiervan worden 7 916 513 zaken aan het moederdepartement in rekening gebracht. De overige zaken worden gefinancierd door middel van aan de burger door te berekenen administratiekosten.

** Begin 2008 is als gevolg van de wet OM-afdoening de strafbeschikking ingevoerd. De strafbeschikking vervangt op termijn de transactie. Vanaf 2009 zal het aantal feiten waarvoor een transactie wordt aangeboden naar verwachting dalen. Hiermee is in de aantallen nog geen rekening gehouden.

*** De productie (Q) voor schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen wordt als volgt bepaald: productie = 50% instroom + 50% uitstroom

Opbrengst overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Voorts int het CJIB voor het ministerie van VROM ten onrechte uitgekeerde huursubsidies.

Opbrengst derden

Vanaf 1 mei 2009 is het CJIB voor de financiering van de WAHV-sancties afhankelijk van aan de burger in rekening te brengen administratiekosten. Deze opbrengsten worden hier verantwoord.

Rentebaten

Voor het jaar 2009 wordt rekening gehouden met een renteopbrengst (circa 2%) van € 250 000 over de stand van de rekening-courant en de op deposito uitgezette, tijdelijk overtollige middelen.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de gemiddelde loonsom van het actief personeel. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuurconstructie via een uitzendbureau) aan te trekken.

Personele kosten 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Actief personeel            
Gemiddelde loonsom 45 500 45 500 45 500 45 500 45 500 45 500
Aantal fte’s 899 893 869 847 839 839
             
Post-actief personeel            
Gemiddelde loonsom 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Aantal fte’s 5 5 5 5 5 5
             
Totale kosten (x € 1000) 40 980 40 707 39 615 38 614 38 250 38 250

In de opgave van het post-actief personeel zijn de 7 medewerkers die gebruik maken van de Remkes-regeling niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

x € 1000
Kostensoort  
Print- en mailservice 7 700
GBA/KvK-kosten 900
Gebruikersvergoedingen huisvesting 5 325
Exploitatiekosten huisvesting 2 900
Werkplekgebonden kosten 1 900
Kosten betalingsverkeer 2 650
ICT-onderhoud en -service 2 700
Professionalisering bedrijfsvoering 2 750
Diverse materiële kosten 4 894
Totaal 31 719

Gerechtskosten

Dit betreffen ondermeer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject.

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2009 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 3,9%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. Het CJIB maakt gebruik van de onderstaande termijnen:

x € 1000
Activa Afschrijvingstermijn Bedrag
Immateriële vaste activa    
systeem Bestuurlijke Boetes 5 jaar 206
ontwikkelkosten programma NoorderWint 5 jaar 3 535
  (subtotaal) 3 741
Vooruitontvangen gelden   – 2 125
  (subtotaal) 1 616
     
Materiële vaste activa    
hardware 3 resp. 5 jaar 2 154
software 3 resp. 5 jaar 906
inventarissen 7,5 resp. 10 jaar 645
apparatuur 3 resp. 5 jaar 524
verbouwingen 10 jaar 530
  (subtotaal ) 4 759
    6 375

De afschrijvingskosten zijn berekend door de totale afschrijvingskosten op immateriële vaste activa te verminderen met een verwachte vrijval in dat jaar uit de balanspost «vooruitontvangen gelden».

Dotaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Doelmatigheid

Een belangrijke indicator voor de doelmatigheid is de kostprijs per product in combinatie met kwaliteitsindicatoren. Belangrijke kwaliteitsindicatoren voor het CJIB zijn de diverse innings- en afdoeningspercentages.

De processen rond in de inning en afdoening van zaken zijn in hoge mate gestandaardiseerd. Het CJIB heeft inmiddels veel ervaring met deze processen.

  2009 2010 2011 2012 2013
WAHV-sancties          
Kostprijs € 4,30 € 4,26 € 4,19 € 4,165 € 4,15
% geïnde zaken binnen 1 jaar 94,50% 94,50% 94,50% 94,50% 94,50%
Boetevonnissen          
Kostprijs € 44,46 € 44,04 € 43,31 € 42,97 € 42,96
% afgedane OH-zaken binnen 1 jaar 68% 68% 68% 68% 68%
Transacties          
Kostprijs € 14,52 € 14,39 € 14,15 € 14,03 € 14,03
% geïnde zaken binnen 1 jaar 65% 65% 65% 65% 65%
Vrijheidsstraffen*          
Kostprijs € 63,51 € 62,92 € 61,87 € 61,38 € 61,38
Taakstraffen*          
Kostprijs € 25,98 € 25,74 € 25,31 € 25,11 € 25,11
Ontnemingsmaatregelen          
Kostprijs 1 636,28 1 621,07 1 594,20 1 581,43 1 581,33
% afgedane zaken binnen 3 jaar 60% 60% 60% 60% 60%
Schadevergoedingsmaatregelen          
Kostprijs € 481,43 € 476,95 € 469,05 € 465,29 € 465,26
% afgedane zaken binnen 3 jaar 78% 78% 78% 78% 78%

* Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1000
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Rekening-courant RHB 1 januari 26 280 29 542 29 186 26 867 21 352 15 691 10 151
               
2. Totaal operationele kasstroom 14 908 6 850 8 500 9 049 9 482 9 717 9 717
               
3a. Totaal investeringen – 13 267 – 20 450 – 20 950 – 9 625 – 9 825 – 17 075 – 18 475
3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0
3. Totaal investeringskasstroom – 13 267 – 20 450 – 20 950 – 9 625 – 9 825 – 17 075 – 18 475
               
4a. eenmalige uitkering aan moederdepartement 0 – 15 200 0 0 0 0 0
4b. eenmalige storting door moederdepartement 0 0 0 0 0 0 0
4c. aflossingen op leningen – 3 329 – 4 406 – 10 819 – 14 564 – 15 143 – 15 257 – 17 078
4d. beroep op leenfaciliteit 4 950 32 850 20 950 9 625 9 825 17 075 18 475
Totaal financieringskasstroom 1 621 13 244 10 131 – 4 939 – 5 318 1 818 1 397
               
5. Rekening-courant RHB 31 december 29 542 29 186 26 867 21 352 15 691 10 151 2 790

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringkasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in 2009, waaronder de ontwikkelkosten in het kader van het programma NoorderWint. Deze investeringen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.


Voor 2009 zijn de volgende investeringen gepland:

bedragen x € 1000
Inventaris/installaties vervanging 325
Hardware uitbreiding 4 325
Software uitbreiding 1 500
Verbouwingen uitbreiding 3 000
Immateriële vaste activa uitbreiding 11 800
    20 950

Financieringskasstroom

Dit betreffen de kasstromen die voortvloeien uit het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën ten behoeve van de investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

Als gevolg van de invoering van de Regeling baten-lastendiensten van het ministerie van Financiën per 1 januari 2007, is het CJIB verplicht de ontwikkelkosten van het programma Noorderwint als immateriële vaste activa te activeren. Hierdoor diende de financieringswijze van het programma NoorderWint te worden omgezet, waardoor in 2007 eenmalig een schuld aan het moederdepartement is ontstaan. Deze schuld wordt in 2008 afgelost.

Rekening-courant

De daling van het saldo van de rekening-courant wordt veroorzaakt doordat afschrijving en aflossing van het project NoorderWint niet gelijk lopen en de aflossing meer bedraagt.