Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2 Internetbijlage Verticale Toelichting Miljoenennota 2010

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Ontwerpbegroting 2009. Er wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd, gevolgd door een toelichting op de voornaamste veranderingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke begrotingen.


De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

1. mee- en tegenvallers;

2. beleidsmatige mutaties;

3. technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.


De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven.


Tevens worden de totalen per begroting gepresenteerd exclusief de bedragen die onder het stimuleringspakket, afgesproken in het Aanvullend Beleidsakkoord, vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder het stimuleringspakket valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het stimuleringspakket worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van het stimuleringspakket.


De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS en het stimuleringspakket aan.


De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht, indien zich bijzonderheden voordoen.

De Koning

I DE KONING: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0  
  0,0 6,0 6,0 6,0 6,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 26,6 26,6 26,4 26,4  
Extrapolatie 0,0 26,6 26,6 26,4 26,4 39,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 0,0 32,7 32,6 32,4 32,4  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 7,0 39,6 39,6 39,4 39,4 39,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 7,0 39,6 39,6 39,4 39,4 39,4

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Onder deze post vallen de doorbelaste uitgaven van andere begrotingen. Het gaat hierbij om de uitgaven in het kader van de voorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst/Algemene Zaken), het Militaire Huis als onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis (Defensie) en de uitgaven van het Kabinet der Koningin (Algemene Zaken).

Diversen (technische mutaties)

Onder de post diversen vallen de functionele uitgaven van de Koning, die tot en met 2009 op declaratiebasis door de ministeries van BZK, WWI, V&W en Defensie ten laste van hun begroting aan de Dienst Koninklijk Huis worden vergoed.

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 133,6 130,3 128,0 129,5 128,4  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 3,5 2,0 0,0 0,0 0,0  
  3,5 2,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 4,5 4,4 4,3 4,4 4,4  
  4,5 4,4 4,3 4,4 4,4  
Extrapolatie           132,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 7,9 6,4 4,3 4,4 4,4  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 141,5 136,7 132,4 133,9 132,8 132,8
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 141,5 136,7 132,4 133,9 132,8 132,8

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           2,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Diversen

De post beleidsmatige mutaties wordt in 2009 deels verklaard doordat de middelen voor ICT-projecten in 2008 wegens vertraging in de uitvoering niet tot besteding zijn gekomen. In 2010 is er 1 mln. beschikbaar voor het parlementair onderzoek financieel stelsel. Verder wordt het grootste gedeelte van de uitgavengroei veroorzaakt door loon- en prijsbijstellingen.

Overige Hoge Colleges van Staat

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 99,1 99,3 98,7 95,2 94,2  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 1,9 2,4 1,9 1,4 1,3  
  1,9 2,4 1,9 1,4 1,3  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 2,7 2,7 1,6 0,3 0,3  
  2,7 2,7 1,6 0,3 0,3  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 3,3 3,6 3,5 3,5 3,4  
  3,3 3,6 3,5 3,5 3,4  
Extrapolatie           99,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 7,9 8,7 7,1 5,2 5,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 107,0 108,1 105,7 100,4 99,2 99,3
Totaal Internationale samenwerking 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 107,3 108,2 105,7 100,4 99,2 99,3

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           3,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 3,4 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 3,4 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4

Diversen

De tegenvallers worden vooral veroorzaakt door een groei van het aantal HVB-zaken (Hoger Beroep Vreemdelingen). Dit leidt tot extra kosten voor de Raad van State. Verder wordt de uitgaventoename voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsbijstellingen.

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 67,5 66,8 61,6 56,5 56,5  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 0,0 – 0,1 – 0,1 – 0,1  
  0,0 0,0 – 0,1 – 0,1 – 0,1  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Bijdrage Vernieuwing Rijksdienst 11,4 5,8 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,1 – 0,3 – 0,7 – 1,0 – 1,5  
  11,5 5,5 – 0,7 – 1,0 – 1,5  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 2,7 3,3 3,0 3,0 3,0  
  2,7 3,3 3,0 3,0 3,0  
Extrapolatie           57,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 14,2 8,7 2,3 1,9 1,4  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 81,7 75,5 64,0 58,4 57,9 57,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 81,7 75,5 64,0 58,4 57,9 57,7

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 1,0 3,9 3,9 3,9 3,9  
  1,0 3,9 3,9 3,9 3,9  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  
  0,1 0,1 0,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           5,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 1,1 4,0 3,9 3,9 3,9  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 3,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 3,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8

Bijdrage Vernieuwing Rijksdienst

Conform het Coalitieakkoord zijn in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst middelen beschikbaar gesteld voor de rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 LOGO.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 348,6 176,2 148,6 152,5 152,6  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Middelen sociaal economisch initiatief (SEI) 5,0 15,0 0,0 0,0 0,0  
Schuldsanering Antillen 133,0 136,0 0,0 0,0 0,0  
Schuldsanering Aruba 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 6,5 – 0,8 – 1,0 – 1,0 – 1,0  
  158,6 150,2 – 1,0 – 1,0 – 1,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Betalingsachterstanden BES 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Schuldsanering Antillen 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen – 11,5 – 3,0 2,9 3,0 2,9  
Niet tot een ijklijn behorend            
Overname kosten schuld NLA 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  157,5 – 3,0 2,9 3,0 2,9  
Extrapolatie           154,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 316,1 147,2 1,9 2,0 1,9  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 664,7 323,4 150,5 154,5 154,4 154,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 664,7 323,4 150,5 154,5 154,4 154,4

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 16,3 16,1 15,5 15,5 15,5  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Betalingsachterstanden BES 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Schuldsanering Antillen 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
  69,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           15,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 85,3 16,1 15,5 15,5 15,5 15,5
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 85,3 16,1 15,5 15,5 15,5 15,5

Middelen Sociaal-Economisch Initiatief (SEI)

In het kader van de Sociaal-Economische Initiatieven (SEI) worden sociaal-economische problemen op de Antillen aangepakt. Het betreft maatregelen op het gebied van overheidsfinanciën, hervorming economische structuur, reorganisatie overheidsapparaat, investeringsimpulsen en sociaal vangnet.

In de Najaarsnota 2008 is gemeld dat niet alle middelen voor het SEI in 2008 tot besteding zijn gekomen. Deels (5 mln.) is dat budget via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2009.

Schuldsanering Antillen

De schuldsanering van de schuldtitels Nederlandse Antillen is dit jaar van start gegaan. Voor de dekking hiervan is bij het Coalitieakkoord reeds een reservering gemaakt op de Aanvullende Post. Het benodigde gedeelte is hiermee overgeheveld naar de begroting IV (Koninkrijksrelaties).

Op de interne begrotingsreserve bij de Bank Nederlandse Antillen is verder reeds 42,5 mln. (het aandeel van de BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) eilanden in de schuld van het Land) gereserveerd voor schuldsanering. Dit wordt toegevoegd aan de begroting Koninkrijksrelaties. Om deze reden worden zowel de uitgaven als de ontvangsten met dit bedrag verhoogd.

Schuldsanering Aruba

In het kader van de Arubadeal is afgesproken de schuld van Aruba aan Nederland te saneren. In 2008 zijn de beschikbare middelen niet volledig benut. Conform de gemaakte afspraken blijven deze middelen beschikbaar voor 2009.

Betalingsachterstanden BES

In het kader van het terugdringen van de betalingsachterstanden van de BES eilanden wordt op grond van een herzien accountantsrapport en een aanvullende review van de auditdienst van BZK overgegaan tot betaling van enkele posten. Verder wordt een voorschot aan het APNA (Pensioenfonds) betaald ter waarde van 80% van de achterstallige betalingen t/m 2005. Tegenover deze uitgaven staan gelijke ontvangsten aangezien deze middelen uit de daarvoor bestemde begrotingsreserve worden gefinancierd.

Overname kosten schuld NLA

In het Besluit Tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten is de zogenaamde staande inschrijving opgenomen. Dit betreft de Nederlandse inschrijving op emissies van geldleningen door het Land of een eilandgebied (Curaçao en Sint Maarten). Afgesproken is dat Nederland inschrijft op emissies tegen het actuele rendement op Nederlandse staatsleningen. Het doel van de staande inschrijving is om de Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten zo gunstig mogelijke financiering aan te bieden. Feitelijk kunnen de eilanden nu lenen tegen een AAA-tarief, terwijl hun eigen leenkosten op de (inter)nationale financiële markten veel hoger ligt. De staande inschrijving helpt om de financiële positie zo gezond mogelijk te maken/houden en ligt in het verlengde van de schuldsanering Nederlandse Antillen.

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 4 253,6 6 627,7 6 649,9 6 946,6 7 044,7  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
EU-afdrachten – 29,3 375,4 326,0 325,0 322,2  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 29,3 375,4 326,0 325,0 322,2  
Extrapolatie           7 366,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 29,3 375,4 326,0 325,0 322,2  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 4 224,3 7 003,1 6 975,9 7 271,6 7 366,9 7 366,9
Totaal Internationale samenwerking 5 170,1 4 870,3 5 173,1 5 108,4 5 160,6 5 374,7
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 9 394,4 11 873,4 12 148,9 12 379,9 12 527,4 12 741,6

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 705,3 719,4 733,8 748,5 763,5  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Perceptiekostenvergoedingen – 125,4 – 120,2 – 124,2 – 128,2 – 132,2  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 125,4 – 120,2 – 124,2 – 128,2 – 132,2  
Extrapolatie           631,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 125,4 – 120,2 – 124,2 – 128,2 – 132,2  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 580,0 599,2 609,7 620,3 631,2 631,2
Totaal Internationale samenwerking 148,9 110,1 110,5 110,2 110,2 110,2
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 728,9 709,3 720,2 730,5 741,4 741,4

Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)

Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken: HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn de afdrachten aan de Europese Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De HGIS-uitgaven staan op diverse begrotingen en worden elders toegelicht; hier wordt alleen de ontwikkeling van de EU-afdrachten belicht.

EU-afdrachten

De EU-afdrachten bestaan uit vier componenten: BNI-afdrachten, BTW-afdrachten, invoerrechten en landbouwheffingen. Als gevolg van de verslechterde economische omstandigheden zijn de invoerrechten sterk afgenomen. Dit moet worden gecompenseerd door hogere BNI-afdrachten aan de EU. Aangezien het Nederlandse BNI relatief minder is gekrompen dan het totale BNI van alle lidstaten tezamen, zijn de geraamde Nederlandse BNI-afdrachten vanaf 2010 toegenomen en vallen de uitgaven per saldo hoger uit. In 2009 is een meevaller in de uitgaven zichtbaar, omdat de verwerking van de onderuitputting van de begroting 2008 plaatsvond via verrekening met de BNI afdracht in de eerste maanden van 2009.

Perceptiekostenvergoedingen

Perceptiekostenvergoedingen zijn vergoedingen die Nederland ontvangt voor het innen van landbouwheffingen en invoerrechten. De vergoeding bedraagt 25% van de geïnde middelen. Door de sterk gedaalde invoerrechten, dalen tevens de perceptiekostenvergoedingen.

Justitie

VI JUSTITIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 5 715,6 5 558,2 5 565,2 5 582,8 5 590,8  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 12,8 7,0 0,0 0,0 0,0  
  12,8 7,0 0,0 0,0 0,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Aanvullend tekort IND regulier 0,0 22,0 12,0 0,0 0,0  
Arbeidsproductiviteitskorting 0,0 0,0 0,0 – 12,1 – 24,0  
Brandveiligheid gevangeniswezen 5,0 5,0 5,0 23,0 36,0  
COA bezetting regulier 133,7 100,0 0,0 0,0 0,0  
Dekking resterende budgettaire problematiek 8,0 34,0 33,0 0,0 0,0  
Doorberekening administratieve Boetevonnissen en Transacties 0,0 0,0 0,0 – 22,0 – 22,9  
Efficiënter kasbeheer – 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Hogere asielinstroom IND 58,0 42,0 3,0 0,0 0,0  
Kasschuif rechtsbijstand 40,3 16,2 – 3,3 – 11,8 – 14,2  
Maatregelen optimalisering B&T 3,7 1,6 15,1 23,6 15,1  
Onderuitputting uitgaven algemeen en selectieve stop inhuur externen – 65,0 – 38,4 0,0 0,0 0,0  
Ophogen capaciteit IND naar 19 000 – 3,0 – 28,0 0,0 0,0 0,0  
Daling behoefte gevangeniswezen 13,0 – 35,4 – 52,2 – 84,5 – 90,0  
Daling behoefte jeugdcellen – 14,6 – 25,7 – 21,0 – 25,2 – 29,9  
Forensische zorg strafrechtelijk kader 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0  
Hogere kosten rechtspraak (civiel en bestuur) 10,0 32,0 37,0 37,0 37,0  
Productiebudget reclassering 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen 10,7 11,5 13,8 16,0 16,0  
Taakstellende korting Justitiebreed – 4,3 – 42,9 – 59,5 – 0,4 0,0  
Taakstellende onderuitputting 2009 via EJM – 23,1 23,1 0,0 0,0 0,0  
Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst 0,0 – 1,2 – 7,8 – 14,9 – 33,9  
Tijdelijke Noodvoorzieningen Vreemdelingen (TNV) 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0  
Diversen 21,8 40,6 – 21,7 – 0,5 – 2,8  
  199,2 228,0 – 13,6 – 38,8 – 80,6  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Loonbijstellling tranche 2009 159,3 155,0 155,6 156,1 156,4  
Overheveling derde tranche JJI’s naar J&G 0,0 – 31,4 – 30,8 – 31,4 – 31,3  
Diversen 26,4 22,5 17,0 18,8 23,7  
  185,7 146,1 141,8 143,5 148,8  
Extrapolatie           5 633,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 397,7 381,1 128,2 104,7 68,3  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 6 113,2 5 939,2 5 693,3 5 687,5 5 659,1 5 633,8
Totaal Internationale samenwerking 25,6 29,1 33,7 31,5 30,1 25,8
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 6 138,8 5 968,3 5 727,1 5 719,0 5 689,2 5 659,7

VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 1 253,3 1 225,9 1 244,3 1 269,3 1 281,7  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
ODA toerekening hogere instroom asiel 64,3 136,8 0,0 0,0 0,0  
Ophoging griffieontvangsten 5,0 12,0 15,0 15,0 15,0  
Optimalisering B&T 1,6 31,0 108,7 119,2 110,7  
Tegenvaller B&T – 86,0 – 83,1 – 84,0 – 86,0 – 86,0  
Diversen 12,0 9,4 1,0 1,0 1,0  
  – 3,1 106,1 40,7 49,2 40,7  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 1,2 3,2 0,0 0,0 0,0  
  1,2 3,2 0,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           1 322,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 1,9 109,3 40,7 49,2 40,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 1 251,4 1 335,2 1 285,0 1 318,5 1 322,4 1 322,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 1 251,4 1 335,2 1 285,0 1 318,5 1 322,4 1 322,4

Aanvullend tekort IND regulier

Door een hogere instroom zijn er tekorten bij de IND ontstaan. Deze tekorten worden voor een deel vanuit de Justitiebegroting aangevuld en een deel wordt door de IND zelf opgelost door diverse maatregelen.

Arbeidsproductiviteitskorting

Het kabinet legt zowel in 2012 als 2013 Rijksbreed een arbeidsproductiviteitskorting van 1,25 procent op.

Brandveiligheid gevangeniswezen

Voor het verder op orde brengen van de brandveiligheid in het gevangeniswezen zijn extra middelen vrijgespeeld binnen de Justitiebegroting.

Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) bezetting regulier

De asielinstroom is hoger dan geraamd. Daarbij is er sprake van een lagere uitstroom, omdat de terugkeer van asielzoekers nog steeds moeilijk verloopt. Hierdoor stijgt de gemiddelde bezetting van het COA en de bijbehorende kosten.

Dekking resterende budgettaire problematiek

Ten behoeve van het oplossen van de resterende budgettaire problematiek bij de IND worden maatregelen genomen in 2010, 2011 en 2012 van respectievelijk 8 mln., 34 mln. en 33 mln. Onderdeel van deze maatregelen is het ophogen van de IND capaciteit naar 19 000 plaatsen.

Doorberekening administratieve Boetevonnissen en Transacties

De kostprijzen van het opleggen van boetevonnissen door de rechter en het verwerken van de transacties (financiële schikkingen om de gang naar de rechter te voorkomen) zullen vanaf 2012 worden doorgerekend aan de ontvanger.

Efficiënter kasbeheer

De liquide middelen van de baten- en lastendiensten vallen eenmalig vrij. Dit heeft geen invloed op de geplande activiteiten.

Hogere asielinstroom IND

De asielinstroom is in 2008 gestegen. Op basis hiervan wordt de verwachte asielinstroom voor 2009 en 2010 geraamd op 17 000. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten bij de IND.

Kasschuif rechtsbijstand

De maatregelen op het gebied van de rechtsbijstand leveren, vanwege onder meer een aantal noodzakelijke wetswijzigingen, niet direct de volledige taakstelling van 50 mln. per jaar op. De besparingsverliezen uit 2009 en 2010 worden middels deze kasschuif gecompenseerd door de hogere besparingen in de jaren 2011 t/m 2014.

Maatregelen optimalisering B&T

Om het verwachte structurele tekort op de ontvangsten bij de B&T te kunnen dekken in latere jaren, worden maatregelen genomen.

Onderuitputting uitgaven algemeen en selectieve stop inhuur externen

Om de tekorten op de eerder geraamde ontvangsten bij de Boeten en Transacties (B&T) te dekken, wordt een selectieve stop op de inhuur externen ingevoerd en wordt door Justitie gestuurd op onderuitputting ter dekking van de tegenvaller ten opzichte van de eerder geraamde ontvangsten bij de B&T.

Ophogen capaciteit IND naar 19 000

Door het verhogen van de capaciteit van de IND naar 19 000 plaatsen zullen er besparingen optreden in andere delen van de vreemdelingenketen. Deze besparingen zullen worden ingezet bij de IND.

Daling behoefte gevangeniswezen

Er is minder behoefte aan celcapaciteit. Vanwege o.a. arbeidsvoorwaarden, detachering en herplaatsing zullen de kosten eerst iets stijgen en zal de besparing die hiermee gepaard gaat pas vanaf 2010 zichtbaar worden.

Daling behoefte jeugdcellen

Er wordt een afname voorzien van de strafrechtelijke capaciteit voor de jeugd. Er is sprake van een ontwikkeling waarbij jeugdigen in plaats van naar de gevangenis gaan, vaker worden doorverwezen naar de jeugdreclassering.

Forensische zorg strafrechtelijk kader

Met ingang van 2008 zijn er middelen overgeheveld uit de AWBZ naar Justitie. In de loop van 2008 is gebleken dat het aantal personen in de diverse GGZ-instellingen die op strafrechtelijke titel behandeld worden groter is dan aanvankelijk werd verwacht. Dit leidt tot een bijstelling van de kostenramingen (hierin zijn ook de uitvoeringskosten opgenomen).

Hogere kosten rechtspraak (civiel en bestuur)

De instroom van civiele zaken bij de rechtbanken stijgt voornamelijk als gevolg van de economische crisis. Dit wordt veroorzaakt door een hogere instroom van zaken op het gebied van bijvoorbeeld insolventies, arbeids- en handelsconflicten.

Productiebudget reclassering

De ramingen laten een substantiële groei zien van de werkzaamheden van de reclassering. Tendens is dat er minder gevangenisstraffen opgelegd worden en steeds meer taakstraffen. Daarnaast wordt er na een gevangenisstraf langer toezicht gehouden (bijvoorbeeld TBS-patiënten) en ook steeds vaker wordt toezicht als zelfstandige straf opgelegd. Voorts krijgt de nazorg een steeds grotere betekenis en worden er maatwerk trajecten uitgezet in het kader van justitiële verslavingszorg.

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (SHNA)

Vooruitlopend op de staatkundige veranderingen is Justitie op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) reeds begonnen met het volgen en begeleiden van bepaalde taken op het gebied van de strafrechtketen en het vreemdelingenbeleid om per 1 januari 2011 (transitiedatum) de verantwoordelijkheid te kunnen overnemen.

Taakstellende korting Justitiebreed

Justitie verlaagt incidenteel het budget om onvermijdelijkheden op te kunnen vangen.

Taakstellende onderuitputting 2009 via EJM

Deze taakstelling wordt ingevuld met onderuitputting op de Justitiebegroting. Indien deze taakstelling niet ingevuld kan worden met onderuitputting, wordt de taakstelling via een negatieve eindejaarsmarge (EJM) meegenomen naar 2010. De opgenomen bedragen zijn hier indicatief. Bij Voorlopige rekening wordt bezien wat de gerealiseerde bedragen zijn.

Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst

Dit betreft de invulling voor Justitie van de taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst die is afgesproken in de Voorjaarsnota.

Tijdelijke Noodvoorzieningen Vreemdelingen (TNV)

Als gevolg van een hogere instroom blijven meer asielzoekers langer in de TNV. Het betreft hier zowel een toename van de instroom als een langere gemiddelde verblijfsduur in de TNV.

Diversen

Deze post bestaat uit meerdere mutaties waarvan de grootste worden toegelicht. Er zijn enveloppenmiddelen uit het Coalitieakkoord toegekend aan zowel het programma Jeugdcriminaliteit als het Programma Nazorg. Daarnaast zijn er extra uitgaven bij de TNV. Als gevolg van de eerder genoemde hogere instroom, is ook het voorzieningenniveau verhoogd omdat asielzoekers nu langer in de TNV verkeren. Ten slotte zijn er meer uitgaven bij de rechtsbijstand als gevolg van een hogere asielinstroom dan oorspronkelijk geraamd.

Overheveling derde tranche JJI’s naar Jeugd en Gezin

Er wordt zowel budget voor 60 plaatsen in een bestaande instelling (De Sprengen) als budget voor 188 nieuwe plaatsen overgeheveld van de Justitiebegroting naar de begroting van Jeugd en Gezin.

Diversen (technisch)

Deze post bestaat voor het grootste gedeelte uit de prijsbijstelling tranche 2009. Daarnaast wordt er geld overgeheveld naar het Gemeentefonds voor de aanpak van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren.

ODA-toerekening hogere instroom asiel

Door een hogere asielinstroom stijgt ook de ODA-toerekening conform de internationale criteria voor eerstejaars opvang van asielzoekers uit DAC-landen.

Ophoging griffieontvangsten

Door een toename van de instroom van zaken in de rechtspraak zullen ook de griffieontvangsten hoger uitvallen.

Optimalisering B&T

Door de gekozen maatregelen met betrekking tot Boeten en Transacties wordt het verwachte structurele tekort over de ontvangsten gedekt.

Tegenvaller B&T

Op basis van de huidige realisatie met betrekking tot de ontvangsten bij de Boeten en Transacties zullen de geraamde ontvangsten niet gehaald worden.

Diversen

Deze post bestaat voornamelijk uit hogere ontvangsten dan oorspronkelijk geraamd bij «Pluk ze».

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 6 585,6 5 555,8 5 552,3 5 546,2 5 519,9  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen – 2,5 0,0 – 2,0 – 2,0 – 2,0  
  – 2,5 0,0 – 2,0 – 2,0 – 2,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Arbeidsvoorwaarden politie en bestel 0,0 68,4 41,3 1,3 – 8,8  
Bijdrage macroproblematiek 0,0 – 21,9 – 34,9 – 34,9 – 34,9  
VRD digitale werkomgeving Rijk 35,0 20,0 10,0 0,0 0,0  
Diversen 67,3 57,7 25,8 5,1 – 4,1  
  102,3 124,2 42,2 – 28,5 – 47,8  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Loon en prijsbijstelling 2009 (lpo) 214,7 211,9 212,0 212,2 211,9  
Van Montfrans (Veiligheid en leefbaarheid) 0,0 – 32,0 – 32,0 0,0 0,0  
Vermogensnormering politie 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0  
Diversen 54,4 22,8 10,2 1,4 3,9  
Niet tot een ijklijn behorend            
Vutfonds – 900,0 0,0 400,0 400,0 100,0  
  – 630,9 202,7 630,2 653,6 355,8  
Extrapolatie           5 684,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 531,1 326,9 670,4 623,1 306,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 6 054,5 5 882,7 6 222,7 6 169,2 5 825,9 5 684,0
Totaal Internationale samenwerking 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 6 055,2 5 883,2 6 223,2 6 169,7 5 826,4 5 684,5

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 238,1 270,6 270,2 96,2 95,5  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen – 2,7 – 2,7 – 2,7 0,0 0,0  
  – 2,7 – 2,7 – 2,7 0,0 0,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Vermogensnormering politie 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0  
Vutfonds rente – 35,7 – 72,0 – 71,4 – 71,4 – 71,6  
Diversen 18,4 10,3 1,3 1,3 28,8  
Niet tot een ijklijn behorend            
Vutfonds rente 45,6 24,0 10,4 14,9 27,4  
Vutfonds terugbetaling 500,0 300,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  528,3 262,3 – 19,7 – 15,2 24,6  
Extrapolatie           103,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 525,5 259,6 – 22,5 – 15,3 24,5  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 763,6 530,1 247,7 80,9 120,1 103,2
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 763,6 530,1 247,7 80,9 120,1 103,2

Arbeidsvoorwaarden politie en bestel

De kosten van de in 2008 afgesloten politie cao worden niet volledig vergoed volgens de referentiesystematiek. Ter dekking van deze problematiek worden middelen vrij gemaakt door een tijdelijke verlaging van het aantal aspiranten en het normeren van het eigen vermogen. De aan de Kamer toegezegde sterktedoelstelling 2010 van 52 200 blijft echter gehandhaafd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 28 824, nr. 33). Om deze middelen in het juiste jaar beschikbaar te krijgen, is een kasschuif in de meerjarencijfers verwerkt. Deze maakt het tevens mogelijk om de aanloopkosten van de oprichting van een landelijke bedrijfsvoeringsorganisatie voor de politie te financieren. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2010 is het overleg met het Korpsbeheerdersberaad nog gaande over het geheel aan maatregelen.

Bijdrage macroproblematiek

De begroting van BZK wordt gekort om bij te dragen aan de macroproblematiek. Deze bijdrage slaat neer bij de politie.

VRD digitale werkomgeving rijk

Uit het budget van het programma Vernieuwing Rijksdienst (VRD) worden middelen ter beschikking gesteld voor het project Digitale Werkomgeving Rijk. Dit project heeft als doel rijksambtenaren op elk moment en plaatsonafhankelijk op een veilige wijze de beschikking te geven over digitale informatie en applicaties die zij voor hun werk nodig hebben.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

De post diversen wordt ondermeer verklaard door bijdragen uit het budget van het programma Vernieuwing Rijksdienst aan een aantal projecten. Het betreft onder meer administratieve lastenverlichting voor burgers en e-inspecties.

Van Montfrans (Veiligheid en leefbaarheid)

Voor 2010 en 2011 worden de Van Montfrans gelden overgeheveld naar het Gemeentefonds. Gemeenten zetten deze middelen in voor de aanpak van sociale overlast en fysieke verloedering.

Vermogensnormering politie

Met ingang van 2011 zullen de eigen vermogens van de regionale korpsen nader worden genormeerd. Het eigen vermogen zal alleen nog een bufferfunctie vervullen. Voor het omzetten van het eigen vermogen in vreemd vermogen zal een conversielening worden verstrekt. Uitgaande van een te converteren bedrag van 400 mln., zal er vanaf 2011 jaarlijks 40 mln. vrijvallen aan aflossingen die aangewend zullen worden ten behoeve van noodzakelijke uitgaven voor de toekomst van het politiebestel.

Diversen (technische mutaties)

De post diversen wordt ondermeer verklaard door de reguliere prijsbijstelling van ruim 28 mln. Daarnaast ontvangt BZK ruim 17 mln. van VWS, Defensie en gemeenten als bijdrage in de kosten van het communicatiesysteem C2000 en worden de kosten van 11 mln. van de Werkmaatschappij en P-direkt doorberekend aan de afnemers.

Vutfonds

Aangezien meer mensen besluiten om later gebruik te maken van FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) is de liquiditeitsbehoefte van het Vutfonds sterk gewijzigd. Dit heeft geleid tot een nieuwe aangepaste leenovereenkomst tussen de Staat en het Vutfonds. Kern van deze nieuwe afspraken is dat de lening is teruggebracht tot 1,8 mld. Als gevolg van de minder grote liquiditeitsbehoefte in 2009 wordt afgezien van de laatste tranche van 900 mln. zoals nog onder de oude leenovereenkomst voorzien was. Als gevolg van de liquiditeitsbehoefte van het Vutfonds in 2011 t/m 2013 zal een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit.

Vutfonds rente

Als gevolg van het gewijzigde kasritme bij het Vutfonds veroorzaakt door de aangepaste leenovereenkomst tussen de Staat en het Vutfonds, wijzigt ook het bijbehorende renteschema.

Vutfonds terugbetaling

Als gevolg van de gewijzigde liquiditeitsbehoefte van het Vutfonds wordt een deel (800 mln.) van de eerder verstrekte lening vervroegd terugbetaald in 2009 en 2010.

Onderwijs

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 35 062,0 34 922,5 35 085,0 35 260,4 35 437,9  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Bijstelling autonome raming studiefinanciering – 74,8 – 39,6 – 45,3 25,9 – 0,4  
Bijstelling raming kinderopvang 14,0 30,2 30,2 29,2 30,2  
Bijstelling raming leerlingen- en studentenaantallen 12,4 44,7 159,3 185,6 193,6  
Diversen 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
– 38,4 35,3 144,2 240,7 223,4  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Prestatiebeurs in plaats van aanvullende beurs eerstejaars studenten 0,0 0,0 40,0 – 52,0 – 52,0  
Bestuur & management 0,0 – 38,1 – 90,3 – 92,3 – 89,9  
Educatiemiddelen uit het participatiebudget 0,0 0,0 – 35,0 – 35,0 – 35,0  
Eindejaarsmarge 234,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
Eindejaarsmarge: inzet voor begrotingsproblematiek – 83,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Enveloppe innovatie (p 2): diversen 0,0 26,0 31,0 33,0 33,0  
Enveloppe onderwijs (p 4): diversen 0,0 120,8 119,8 119,8 119,8  
Enveloppe onderwijs (p 4): aanpassing gewichtenregeling 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0  
Enveloppe onderwijs (p 4): maatschappelijke stage 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0  
Groeiregeling basisonderwijs op bestuursniveau 0,0 – 9,0 – 46,0 – 46,0 46,0  
Hogere verplichte prijsbijstelling 44,9 17,5 17,7 17,8 17,9  
OV-jaarkaart – 185,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen – 35,1 25,6 – 32,7 – 58,4 – 69,9  
  – 24,1 197,8 – 20,5 – 58,1 – 67,1  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
FES 56,5 44,6 18,8 37,4 19,0  
Gemeentefonds Onderwijsachterstanden 0,0 – 164,6 0,0 0,0 0,0  
Loonbijstelling 955,0 954,3 955,6 957,2 959,0  
Prijsbijstelling 138,7 137,3 137,5 138,9 139,6  
Diversen 71,8 45,4 44,7 47,2 58,6  
Niet tot een ijklijn behorend            
Prestatiebeurs in plaats van aanvullende beurs eerstejaars studenten 0,0 0,0 40,0 52,0 52,0  
Bijstelling autonome raming studiefinanciering – 203,4 – 178,1 – 93,9 – 57,8 – 23,2  
Prijsbijstelling indexering WSF 67,3 67,0 65,4 65,4 66,8  
Diversen 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8  
  1 087,7 907,7 1 169,9 1 242,1 1 273,6  
Extrapolatie           37 060,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 1 025,0 1 140,6 1 293,6 1 424,6 1 430,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 36 087,1 36 063,1 36 378,6 36 685,0 36 867,9 37 060,0
Totaal Internationale samenwerking 73,6 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3
Totaal Stimuleringspakket 171,2 407,8 2,0 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 36 331,9 36 542,2 36 452,0 36 756,3 36 939,2 37 131,4

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 1 971,0 1 969,5 1 920,3 1 981,4 2 066,6  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Bijstelling raming leerlingen- en studentenaantallen – 2,9 4,5 24,3 33,8 33,6  
Diversen 42,0 7,1 2,9 – 1,0 – 1,9  
  39,1 11,6 27,2 32,8 31,7  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
  3,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
FES 55,7 44,6 18,8 37,4 19,0  
Diversen 38,1 2,4 6,4 6,4 6,5  
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen 19,0 19,9 9,0 9,4 9,7  
  112,8 66,9 34,2 53,2 35,2  
Extrapolatie           2 208,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 155,4 78,4 61,4 86,1 67,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 2 126,4 2 047,9 1 981,7 2 067,5 2 133,5 2 208,2
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 2 126,4 2 047,9 1 981,7 2 067,5 2 133,5 2 208,2

Bijstelling autonome raming studiefinanciering

De meevaller in 2009 is vooral het gevolg van de doorwerking van de meevaller 2008 (minder gebruik dan geraamd van de aanvullende beurs) en van een meevaller op de omzettingen van prestatiebeurs naar gift in 2009. Vanaf 2010 is de meevaller beperkter van omvang en wordt zij grotendeels veroorzaakt door een verwachte toename van het gebruik van de aanvullende beurs (door de economische recessie).

Bijstelling raming kinderopvang

In vorige kinderopvangramingen is de sociaal medische indicatie (SMI) abusievelijk vanaf 2010 niet meegenomen. SMI betreft een afdracht aan het Gemeentefonds, waarmee gemeenten kinderopvangtoeslag kunnen uitkeren aan gezinnen waarvan één van de partners werkt en de thuiszittende partner als gevolg van sociaal-medische indicatie niet in staat is kinderen op te vangen. Opname van de SMI in de ramingen verklaart vrijwel geheel de opwaartse bijstelling van de kinderopvangramingen.

Bijstelling raming leerlingen- en studentenaantallen

Het betreft hier onder meer het verwerken van de referentieraming 2009. Deze raming wijst uit dat de leerlingen- en studentenaantallen de komende jaren hoger uitvallen dan aanvankelijk geraamd.

Prestatiebeurs in plaats van aanvullende beurs eerstejaars studenten maanden onder het prestatiebeursregime

De aanvullende beurs wordt voor studenten in het hoger onderwijs vijf maanden na aanvang van de studie onder het prestatiebeursregime gebracht in plaats van na een jaar, zoals tot nu toe het geval was. De vrijval van middelen treedt op vanaf 2011. Vanaf 2014 ebt deze vrijval weer grotendeels weg, omdat de aanvullende beurs immers wordt omgezet in een gift voor de studenten die binnen tien jaar hun diploma halen. Om daarom ook na 2014 de besparing van 50 mln. te blijven realiseren, vindt enerzijds een verdere uitbreiding plaats van de maatregel Niet-EER studenten en anderzijds een beperkte efficiencykorting bij de hogescholen en universiteiten.

Bestuur en management

Scholen krijgen sinds de invoering van de lumpsum, middelen voor het professionaliseren van bestuur en management. Inmiddels is gebleken dat de professionaliteit van besturen belangrijk is toegenomen. Uit dien hoofde kiest het kabinet ervoor deze middelen vanaf schooljaar 2010–2011 niet langer toe te kennen en in te zetten voor de problematiek. Voor kleine basisscholen blijft nog wel een professionaliseringsbudget bestaan.

Educatiemiddelen uit het participatiebudget

De bijdrage vanuit de educatiemiddelen aan het participatiebudget wordt verlaagd. De resterende middelen zullen worden verdeeld over basisvaardigheden (met name laaggeletterdheid), vavo (tweede kans onderwijs) en NT2. Daarbij heeft het kabinet besloten de introductie van de marktwerking voor educatiemiddelen uit te stellen en de oormerking van dit budget voor educatie en de bestedingsverplichting bij de ROC’s met maximaal drie jaar te verlengen. In de periode naar 2013 zal in overleg met alle partijen voorbereidingen worden getroffen voor de daadwerkelijke invoering van de marktwerking voor het educatieonderdeel in het participatiebudget.

Eindejaarsmarge

In 2008 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2009.

Eindejaarsmarge: inzet voor begrotingsproblematiek

Voor zover de uitgekeerde eindejaarsmarge geen overlopende betalingsverplichtingen betreft, worden deze middelen ingezet voor de uitvoeringsproblematiek.

Enveloppe innovatie: diversen

Het kabinet investeert in onderzoek, kennis en innovatie, waarbij de focus ligt op praktijkgericht onderzoek. Uit de innovatie-enveloppe (inclusief tranches 2008 en 2009) worden in 2010 voor een totaal bedrag van 69 mln. de volgende maatregelen gefinancierd: graduate Schools, vrouwelijke hoogleraren/Aspasia, grootschalige infrastructurele onderzoeksvoorzieningen, genomics en Talent Mozaïek.

Enveloppe onderwijs: aanpassing gewichtenregeling

Een deel van de middelen uit de onderwijsenveloppe wordt gebruikt voor de aanpassing van de gewichtenregeling in het basisonderwijs, waardoor scholen in probleemcumulatiegebieden per gewichtenregeling extra geld ontvangen («impulsregeling»), bovenop wat zij ontvangen via de«reguliere gewichtenregeling».

Enveloppe onderwijs: maatschappelijke stage

Uit de onderwijs enveloppe is 25 mln. beschikbaar voor de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.

Groeiregeling basisonderwijs op bestuursniveau

Het basisonderwijs kent een groeiregeling waarbij basisscholen per maand (indien een bepaalde groeidrempel wordt overschreden) een aanvraag voor groeiformatie kunnen indienen. Nu wordt het bereiken van de groeidrempel op schoolniveau bekeken. Besturen met daalscholen én stijgscholen worden niet gekort voor de daling op de daalscholen, maar krijgen wel de groei op de groeischolen vergoed. Met ingang van 1 augustus 2010 wordt op bestuursniveau bepaald of de groeidrempel wordt gehaald.

Hogere verplichte prijsbijstelling

Voor sommige sectoren is OCW (juridisch) verplicht om dit jaar een hogere compensatie voor prijsontwikkelingen af te dragen dan dat volgens de gebruikelijke prijsbijstellingsmethodiek ontvangen wordt.

OV-jaarkaart

Bij najaarsnota 2008 is besloten om een deel van de OV-jaarkaart verplichting voor 2009 reeds in 2008 te betalen. Het betreft hier dus de vermindering van deze betalingsverplichting voor het begrotingsjaar 2009.

FES

Een deel van de FES-middelen is bestemd voor projecten die in 2008 vertraging hebben opgelopen en daarom in 2009 en 2010 tot uitvoering komen, zoals de stimuleringsregeling voor de huisvesting van brede scholen en middelen voor excellentie in het funderend onderwijs.

Daarnaast zijn in het stimuleringspakket middelen vrijgemaakt voor nieuwe FES-projecten en het verlengen van een aantal in deze kabinetsperiode aflopende projecten. Voor experimenten/pilots ter bevordering van innovatie van het onderwijsproces in het kader van het oplossen van toekomstige lerarentekorten is 20 mln. gereserveerd. En in het kader van investeringen in grootschalige researchprojecten gaat 32 mln. naar het project Surfnet 7 en 30 mln. naar NCB Biodiversiteit. Voorts wordt Maatschappelijke Innovatie doorvertaald in Hersenen en Cognitie (20 mln.). Ten slotte wordt een tweetal aflopende innovatieprojecten verlengd, namelijk ITER-NL 2 (8 mln.) en in het kader van het project Beroepsonderwijs in Bedrijf een experiment met het concept Netwerkschool (14 mln.).

Gemeentefonds: onderwijsachterstanden

Op 1 augustus 2010 wordt het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) van kracht. Hiermee krijgen de (G 31-) gemeenten de verantwoordelijkheid om alle doelgroepleerlingen in hun gemeente voor- en vroegschoolse educatie aan te bieden.

De toekenning van de betreffende middelen aan de G31-gemeenten voor onderwijsachterstandenbeleid zal via een decentralisatie-uitkering lopen. Volgend jaar wordt bekeken of ook de middelen voor de niet-G31 gemeenten via een decentralisatie-uitkering zullen worden toegekend. Na vier jaar zal in ieder geval een evaluatie plaatsvinden.

Diversen

Onder de post «diversen» valt onder meer de overdracht van middelen van SZW naar OCW. Dit vloeit voort uit de overdracht van verantwoordelijkheden van de Minister van SZW naar de Minister van OCW voor onderwijsvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor kinderen met een handicap. Ook de prijsbijstelling voor studiefinanciering en WTOS (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten) valt onder deze post. De compensatie voor de afschaffing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij monumenten (23 mln.) staat ook onder deze post.

Prestatiebeurs in plaats van aanvullende beurs eerstejaars studenten

Het prestatiebeursvolume neemt toe doordat de aanvullende beurs onder het prestatiebeursregime wordt gebracht vijf maanden ná aanvang van de studie, in plaats van na een jaar zoals eerder het geval was.

Bijstelling autonome raming studiefinanciering

Deze meevaller is onder meer het gevolg van hogere omzettingen van prestatiebeurs naar rentedragende lening dan waarmee eerder rekening is gehouden. Daarnaast wordt op grond van de realisatiegegevens over 2008 en de eerste resultaten over 2009 een beperktere groei van het leenvolume verwacht dan bij de voorgaande raming. Dit heeft een (aflopende) meevaller op de betalingen aan leningen tot gevolg. Dit zijn middelen die niet relevant zijn voor het kader.

Bijstelling raming leerlingen- en studentenaantallen

De hogere leerlingen- en studentenaantallen hebben ook gevolgen voor de te ontvangen lesgelden. De raming van de lesgelden is dientengevolge opwaarts bijgesteld.

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 14 854,3 13 752,6 14 037,0 14 473,6 13 694,9  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Rentelasten kasbeheer – 207,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 207,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,4 0,2 – 0,1 – 0,1 – 0,5  
Niet tot een ijklijn behorend            
AOW-spaarfonds – 10,8 – 92,9 – 100,2 – 119,9 – 142,8  
Leningen kasbeheer 686,9 279,7 261,4 117,0 114,6  
Mutaties rekening courant 6 236,5 7 396,1 5 096,5 5 691,8 9 456,4  
Rente Sociale Fondsen – 378,8 – 345,4 – 435,2 – 456,0 – 459,1  
Wijziging geldmarktberoep en rente 198,8 – 83,5 – 119,5 – 131,5 – 158,5  
Wijziging kapitaalmarktberoep en rente 694,8 1 211,2 2 365,1 3 713,7 5 613,6  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  7 427,8 8 365,4 7 068,0 8 815,0 14 423,7  
Extrapolatie           34 514,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 7 220,4 8 365,5 7 068,0 8 814,9 14 423,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 22 074,7 22 118,1 21 105,0 23 288,6 28 118,6 34 514,1
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 22 074,7 22 118,1 21 105,0 23 288,6 28 118,6 34 514,1

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 1 560,0 1 781,2 3 940,7 2 708,8 1 670,9  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen – 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Leningen kasbeheer 199,2 48,8 73,8 96,2 71,5  
Mutaties rekening courant 0,0 – 151,4 – 2 113,0 – 490,1 – 96,2  
Rente Sociale Fondsen 5,8 116,7 193,1 278,5 420,4  
Wijziging geldmarktberoep en rente 630,1 172,5 49,0 49,0 49,0  
Wijziging kapitaalmarktberoep en rente – 154,5 – 96,7 – 65,3 – 24,6 332,2  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  680,6 89,9 – 1 862,4 – 91,0 776,9  
Extrapolatie           3 231,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 678,4 89,9 – 1 862,4 – 91,0 776,8  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 2 238,4 1 871,1 2 078,4 2 617,8 2 447,8 3 231,3
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 2 238,4 1 871,1 2 078,4 2 617,8 2 447,8 3 231,3

Rentelasten kasbeheer

De rentelasten kasbeheer zijn voor 2009 lager dan geraamd als gevolg van aanpassing van de lagere korte rente.

AOW-spaarfonds

De overheveling naar het AOW-spaarfonds wordt aangepast wegens de gewijzigde inzichten in de renteontwikkeling.

Leningen kasbeheer

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven en ontvangsten leningen kasbeheer.

Mutaties rekening courant/Rente Sociale Fondsen

De inleg van de Sociale Fondsen is gewijzigd als gevolg van (onder meer) mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven. Hierdoor verandert ook de rentevergoeding over de inleg.

Wijziging geldmarktberoep en rente

De geraamde rentebaten en -lasten over de vlottende schuld worden bijgesteld als gevolg van aanpassing van de korte rente. Daarnaast zijn de rentebaten voor 2009 hoger vanwege korte leningen aan Fortis.

Wijziging kapitaalmarktberoep en rente

Gewijzigde inzichten in de ontwikkeling van het tekort alsmede gewijzigde inzichten in de ontwikkeling van de lange rente leiden tot aanpassingen in de rentebaten en -lasten.

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 4 095,4 4 019,6 3 661,3 3 576,8 3 575,5  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Heffings- en invorderingsrente 100,0 0,0 300,0 300,0 300,0  
Regeling Bijzondere Financiering 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Schade-uitkering Exportkredietverzekering 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 20,7 6,8 6,5 6,2 6,2  
  325,7 6,8 306,5 306,2 306,2  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Advieskosten staatsdeelnemingen 20,0 2,2 2,2 2,2 2,2  
Kasschuif complexiteitsreductie – 40,0 13,3 13,3 13,3 0,0  
Taakstelling arbeidsproductiviteitskorting 0,0 0,0 0,0 – 20,7 – 41,1  
Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst 0,0 – 1,4 – 5,9 – 11,3 – 22,4  
Taakstelling macroproblematiek 0,0 – 15,0 – 15,0 – 15,0 – 15,0  
Diversen 20,3 58,2 9,5 4,3 – 1,5  
  0,3 57,3 4,1 – 27,2 – 77,8  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Loonbijstelling 87,9 85,5 84,3 84,1 84,0  
Diversen 18,9 11,9 17,6 16,7 16,9  
Niet tot een ijklijn behorend            
Afkoop exploitatie Westerscheldetunnel 881,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Back-up faciliteit ING 3 544,0 3 020,0 2 541,0 2 075,0 1 763,0  
Depositogarantiestelsel 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Mandatory Convertible Note 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Verwerving 2e tranche Havenbedrijf Rotterdam 412,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen – 14,3 – 21,3 – 18,3 – 14,3 – 13,3  
  5 922,2 3 096,1 2 624,6 2 161,5 1 850,6  
Extrapolatie           5 420,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 6 248,1 3 160,3 2 935,3 2 440,6 2 078,9  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 10 343,5 7 179,9 6 596,6 6 017,4 5 654,5 5 420,3
Totaal Internationale samenwerking 97,1 101,8 300,6 216,1 232,7 199,6
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 10 440,6 7 281,7 6 897,2 6 233,5 5 887,1 5 619,8

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 3 502,2 3 696,3 3 420,8 3 293,4 3 283,0  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Dividend staatsdeelnemingen – 95,2 – 102,7 – 114,3 1,1 1,5  
Heffings- en invorderingsrente 0,0 – 100,0 100,0 100,0 100,0  
Holland Casino – 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Overige programma ontvangsten 18,0 10,0 10,0 10,0 10,0  
Winstafdracht DNB 48,0 – 661,0 – 899,0 – 897,0 – 889,0  
Diversen 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0  
  – 48,7 – 851,7 – 901,3 – 783,9 – 777,5  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Exportkredietverzekering 61,3 34,8 34,8 34,8 24,3  
Heffings- en invorderingsrente 0,0 – 25,0 – 60,0 – 100,0 – 100,0  
Kosten vervolging 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  
Ramingsbijstelling agrarische gronden 25,0 – 25,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 11,9 72,2 45,3 28,3 28,4  
  113,2 72,0 35,1 – 21,9 – 32,3  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen – 18,6 – 29,2 – 29,2 – 29,2 – 29,2  
Niet tot een ijklijn behorend            
Back-up faciliteit ING 3 753,0 3 252,0 2 738,0 2 245,0 1 907,0  
Fonds Financiële Structuurversterking 578,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Premieontvangsten Capital Relief Instrument 59,0 169,0 0,0 0,0 0,0  
Premieontvangsten garantieregeling bancaire leningen 115,4 351,1 0,0 0,0 0,0  
Rente-ontvangsten Mandatory Convertible Note 33,0 80,0 0,0 0,0 0,0  
Verkoop Fortis Corporate Insurance 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Verkoop Westerscheldetunnel 970,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen – 35,0 – 44,0 – 40,0 – 36,0 – 33,0  
  5 805,5 3 778,9 2 668,8 2 179,8 1 844,8  
Extrapolatie           4 048,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 5 870,0 2 999,2 1 802,5 1 373,9 1 034,9  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 9 372,2 6 695,4 5 223,3 4 667,3 4 317,9 4 048,2
Totaal Internationale samenwerking 11,0 10,1 8,9 8,3 7,8 3,7
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 9 383,2 6 705,5 5 232,3 4 675,6 4 325,7 4 051,9

Heffings- en invorderingsrente

Op basis van de definitieve verdeelsleutels voor de verdeling van de betaalde heffings- en invorderingsrente tussen belastingen (IXB) en premies, is in de begroting 2009 de reeks voor 2008 t/m 2010 opgehoogd met 300 mln. Bij ontwerpbegroting 2010 wordt de reeks doorgetrokken voor 2011 en verder. Daarnaast wordt voor 2009 de raming bijgesteld op basis van verwachtingen over de realisaties.

Regeling Bijzondere Financiering (BF)

Door de huidige economische omstandigheden worden meer schades geraamd bij de kredieten die vallen onder de Regeling Bijzondere Financiering. Deze regeling is in 2006 afgeschaft en bestaande verplichtingen worden afgewikkeld. De schades hebben betrekking op de eerder aangegane verplichtingen.

Schade-uitkering Exportkredietverzekering (EKV)

Vanwege de huidige economische omstandigheden doen zich dit jaar meer schades voor dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor is de schaderaming naar boven bijgesteld.

Advieskosten staatsdeelnemingen

De hogere uitgaven voor de inhuur van advies van externen wordt voornamelijk veroorzaakt door het beheer van de in 2008 verworven financiële deelnemingen en het daarvoor benodigde advies op juridisch, strategisch en financieel gebied.

Kasschuif complexiteitsreductie

Binnen het programma complexiteitsreductie van de Belastingdienst treedt vertraging op in 2009. Het gereserveerde bedrag is vanaf 2010 nodig om de doelstellingen op het gebied van de complexiteitsreductie te realiseren.

Taakstelling arbeidsproductiviteitskorting

Het kabinet legt zowel in 2012 als 2013 Rijksbreed een arbeidsproductiviteitskorting van 1,25 procent op.

Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst

Dit betreft de invulling voor Financiën van de taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst die is afgesproken in de Voorjaarsnota.

Taakstelling macroproblematiek

De begroting van Financiën wordt gekort om bij te dragen aan de macroproblematiek.

Afkoop exploitatiebijdrage Westerscheldetunnel (WST)

Dit betreft de afkoop van de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de Westerscheldetunnel. De Westerscheldetunnel is verkocht aan de provincie Zeeland.

Back-up faciliteit ING

De Staat heeft aan ING een illiquid assets back-up faciliteit verleend, waarmee de Staat gedeeltelijk de risico’s afdekt van de Alt-A hypothekenportefeuille van ING. De Staat betaalt aan ING een management fee en een funding fee.

Depositogarantiestelsel

Deze mutatie betreft enerzijds de uitgaven die voortkomen uit het feit dat de Nederlandse Staat de uitkeringen die hebben plaatsgevonden uit hoofde van het IJslandse Depositogarantiestelsel voorfinanciert. Daarnaast wordt verwacht dat DNB dit jaar nog het door haar voorgeschoten bedrag m.b.t. de derde tranche (40 000–100 000) inclusief het eigen risico uit de 2e tranche terug zal vorderen bij Financiën.

Mandatory Convertible Note (MCN)

Als onderdeel van de herkapitalisatie van ABN Amro is een MCN aangegaan. De MCN is een uitgave in de vorm van een verplicht converteerbare lening met een verplichte betaling van een vaste coupon tot bij afsplitsing wordt geconverteerd.

Verwerving 2e tranche Havenbedrijf Rotterdam (HBR)

Met het oog op de voor de financiering van de Tweede Maasvlakte benodigde vermogenspositie, is de Staat medeaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam geworden. Deze uitgaven vormen de tweede tranche. De Staat verwerft hiermee in totaal 29,2% van het aandelenkapitaal in het Havenbedrijf Rotterdam.

Dividend staatsdeelnemingen

Als gevolg van, enerzijds de huidige economische situatie en anderzijds lopende investeringsprogramma’s, is de raming voor dividendopbrengsten uit staatsdeelnemingen naar beneden bijgesteld. Ook zal het voor 2009 verwachte superdividend van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) niet worden uitgekeerd. Voor de Gasunie en de NS worden er voor 2009 hogere dividendopbrengsten verwacht. Daarnaast is de Staat door de verwerving van de tweede tranche voor 29,2% aandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam geworden. Hierdoor is de dividendraming opgehoogd.

Heffings- en invorderingsrente

Op basis van de definitieve verdeelsleutels voor de verdeling van de ontvangen heffings- en invorderingsrente tussen belastingen (IXB) en premies, is in de begroting 2009 de reeks voor 2008 t/m 2010 opgehoogd met 200 mln. Bij ontwerpbegroting 2010 wordt de reeks doorgetrokken voor 2011 en verder. Daarnaast geldt dat de totale reeks vanaf 2010 naar beneden is bijgesteld met 100 mln. vanwege lagere rentetarieven.

Holland Casino

De winstafdracht van Holland Casino voor 2009 is naar beneden bijgesteld. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een lagere winstverwachting door teruglopende bezoekersaantallen. Daarnaast zijn er in 2008 regorganisatievoorzieningen getroffen, waardoor er in 2008 uiteindelijk minder winst is gerealiseerd dan begin 2008 al was afgedragen aan de Staat. Daarom is in 2009 een gedeelte van de in 2008 afgedragen winst teruggestort naar Holland Casino.

Overige programma ontvangsten

Deze meevaller wordt veroorzaakt door OZB-ontvangsten uit 2008 die pas dit jaar binnenkomen en meevallende opbrengsten bij de benzineveilingen.

Winstafdracht DNB

De neerwaartse bijstelling van de geraamde winstuitkering door DNB wordt voornamelijk veroorzaakt door de rente op de geldmarkt die sinds het najaar van 2008 sterk is gedaald.

Exportkredietverzekering (EKV)

Voor een groot gedeelte van de door de huidige economische omstandigheden veroorzaakte schade is een terugbetalingsregeling getroffen, waardoor de ontvangstenraming voor de komende jaren naar boven is bijgesteld.

Heffings- en invorderingsrente

De ontvangstenraming voor de heffings- en invorderingsrente is naar beneden bijgesteld, vanwege aanpassing van de rentedatum voor de in rekening gebrachte rente. Reden hiervoor is de keuze om de ongelijkheid tussen de rentedata van respectievelijk de in rekening gebrachte rente en de te vergoeden rente, op te heffen.

Kosten vervolging

De ontvangsten vanwege invordering nemen naar verwachting toe o.a. door toename van het aantal belastingplichtigen.

Ramingsbijstelling agrarische gronden

De raming m.b.t. de verkoopopbrengsten van agrarische gronden wordt bijgesteld, omdat de opbrengsten die taakstellend voor 2010 zijn ingeboekt, dit jaar al worden gerealiseerd.

Back-up faciliteit ING

De Staat heeft aan ING een illiquid assets back-up faciliteit verleend, waarmee de Staat gedeeltelijk de risico’s afdekt van de Alt-A hypothekenportefeuille van ING. De Staat ontvangt van ING 80% van de stromen afkomstig uit de Alt-A portefeuille en een garantiefee.

Fonds Financiële Structuurversterking

Deze mutatie betreft de couponbetalingen als gevolg van de kapitaalinjecties in ING, Aegon en SNS Reaal.

Premieontvangsten Capital Relief Instrument (CRI)

Als onderdeel van de herkapitalisatie van ABN Amro is een CRI aangegaan. Dit betreft de verwachte premiebetalingen van ABN AMRO aan de staat als vergoeding voor het CRI.

Premieontvangsten garantieregeling bancaire leningen

Deze mutatie betreft de premieontvangsten van de verstrekte en geëffectueerde garanties uit hoofde van de garantieregeling bancaire leningen.

Renteontvangsten Mandatory Convertible Note (MCN)

De MCN is een uitgave in de vorm van een verplicht converteerbare lening met een verplichte betaling van een vaste coupon die bij afsplitsing wordt geconverteerd. Dit leidt tot renteontvangsten voor de Staat.

Verkoop Fortis Corporate Insurance (FCI)

De Staat heeft haar 100%-belang in Fortis Corporate Insurance verkocht.

Verkoop Westerscheldetunnel

De Westerscheldetunnel is verkocht aan de provincie Zeeland. Deze mutatie betreft de verkoopopbrengst van de Westerscheldetunnel.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 8 125,6 8 004,8 7 994,4 7 830,5 7 826,9  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Actualisering transportramingen 0,0 19,0 17,0 15,0 13,0  
Bommelerwaard 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Budget staf DMO en CDC 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
Dekking Bommelerwaard – 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Doorwerking ramingbijstellingen – 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
Eindejaarsmarge 2008 – 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Harmonisatie investeringen 0,0 – 42,2 – 58,1 16,3 – 35,4  
Herfasering verkoopopbrengsten materieel 0,0 – 62,0 – 22,0 41,0 24,0  
Lagere ontvangsten FMS-contracten 0,0 – 30,0 – 30,0 – 30,0 – 30,0  
Maatregelen commissie Staal 0,0 20,7 11,5 7,7 7,7  
Maatregelen Defensie 0,0 – 31,0 – 50,0 – 50,0 – 50,0  
Maatregelen PARESTO 0,0 – 17,9 – 19,6 – 19,6 – 19,6  
Niet vervullen vacatureruimte Defensie 0,0 0,0 0,0 – 18,0 – 36,0  
Onderhoud infra 0,0 – 12,2 – 16,6 – 20,1 – 23,6  
Saldo ramingbijstellingen 0,0 2,7 24,8 – 41,2 17,3  
Diversen 36,0 19,1 23,8 18,8 10,3  
  – 32,4 – 133,8 – 119,2 – 80,1 – 122,3  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Loonbijstelling 2009 175,4 173,3 173,1 170,6 169,8  
Prijsbijstelling 2009 71,9 70,9 70,1 67,1 66,7  
Diversen – 7,8 – 0,9 – 0,7 0,0 – 0,1  
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen 2,3 2,5 4,0 4,4 4,4  
  241,8 245,8 246,5 242,1 240,8  
Extrapolatie           7 972,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 209,5 112,0 127,2 162,0 118,5  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 8 335,1 8 116,8 8 121,6 7 992,6 7 945,4 7 972,1
Totaal Internationale samenwerking 397,8 344,2 299,7 219,7 219,7 219,7
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 8 732,8 8 460,9 8 421,3 8 212,2 8 165,1 8 191,8

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 530,1 513,7 506,0 318,9 270,7  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  8,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Herfasering verkoopopbrengsten materieel 0,0 – 62,0 – 22,0 41,0 24,0  
Lagere ontvangsten FMS-contracten 0,0 – 30,0 – 30,0 – 30,0 – 30,0  
Diversen – 4,1 – 3,1 – 3,1 – 3,1 – 3,1  
  – 4,1 – 95,1 – 55,1 7,9 – 9,1  
Extrapolatie           237,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 3,9 – 95,1 – 55,1 7,9 – 9,1  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 534,0 418,6 450,9 326,8 261,6 237,6
Totaal Internationale samenwerking 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 535,4 420,0 452,3 328,2 263,0 239,0

Actualisering transportramingen

De budgetten voor transport worden met deze mutatie op het niveau gebracht van de bestaande transportbehoefte van de defensieonderdelen.

Bommelerwaard

Het betreft hier de budgettaire verwerking van de afhandeling van de schadeclaims in het kader van het vliegongeval met een Apache-helikopter in de Bommelerwaard in 2007.

Budget staf DMO en CDC

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Commando Diensten Centra (CDC) zijn op een groeiend aantal Defensie locaties hoofdgebruiker. De hiervoor te maken uitgaven komen daardoor ten laste van de DMO en CDC.

Dekking Bommelerwaard

Het benodigde budget ter dekking van de uitgaven samenhangend met het vliegongeval in de Bommelerwaard wordt gevonden in de budgetten voor personele exploitatie bij de defensie-onderdelen.

Doorweking ramingbijstellingen

Het betreft hier een herschikking van het saldo van de ramingsbijstellingen bij de defensieonderdelen ten laste van de beschikbare middelen op het artikel nominaal en onvoorzien.

Eindejaarsmarge 2008

In 2008 heeft Defensie het beschikbare budget overschreden. Deze overschrijding wordt in 2009 aan het defensiebudget onttrokken.

Harmonisatie investeringen

De fasering in de tijd en of de omvang van een aantal grotere en kleinere investeringsprojecten zijn bijgesteld.

Herfasering verkoopopbrengsten materieel

De ramingen voor de verkoop van defensiematerieel wordt later gerealiseerd dan verwacht, daarom is de fasering van de ramingen in tijd aangepast. De totale omvang van de ramingen wordt wel gerealiseerd.

Lagere ontvangsten FMS-contracten

Deze mutatie betreft de technische doorwerking in de uitgaven van de lagere ontvangsten als gevolg van de gewijzigde systematiek van de Foreign Military Sales-contracten met de Amerikaanse overheid.

Maatregelen Commissie Staal

Aan de defensieonderdelen zijn meerjarige budgetten samenhangend met de maatregelen voortkomend uit de adviezen van de Commissie Staal, toegekend. Naast de overige, al lopende projecten op het gebied van werk- en leefklimaat, worden met deze maatregelen aandacht besteed aan infrastructurele projecten en duurzame ontspanningsmaatregelen.

Maatregelen Defensie

Het betreft hier het aandeel van Defensie in de taakstellingen naar aanleiding van de besluitvorming door het kabinet. Voor het jaar 2010 worden voornamelijk vrijvallende middelen vanwege de personele ondervulling ingezet, voor de verdere jaren wordt dekking gevonden door een samenstel van maatregelen. Zo worden de dienstverlening en ondersteuning verder versoberd, wordt het oefenprogramma tijdelijk aangepast en worden investeringsprojecten vertraagd, gereduceerd of geschrapt.

Maatregelen PARESTO

In de aanloop naar de Defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten verbetering operationele inzetbaarheid en investeren in personeel. In dit kader heeft baten-lastendienst PARESTO een taakstelling voor een efficiëntere en soberder dienstverlening. Deze taakstelling wordt nu verwerkt door de budgetten voor de subsidiebijdragen aan Paresto bij de defensieonderdelen te verlagen.

Niet vervullen vacatureruimte Defensie

Het betreft hier een taakstelling voortvloeiend uit de besluitvorming door het kabinet. Besloten is de huidige vacatureruimte niet meer geheel te vullen.

Onderhoud infra

In de aanloop naar de Defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten verbetering operationele inzetbaarheid en investeren in personeel. In dit kader heeft de baten-lastendienst Defensie Vastgoed Dienst een doelmatigheidstaakstelling ingesteld. Deze taakstelling wordt nu verwerkt door de budgetten voor de gebruiksvergoeding voor vastgoed bij de defensieonderdelen te verlagen.

Saldo ramingsbijstellingen binnen de defensieonderdelen

Het betreft hier de budgettaire verwerking van het saldo van de verschillende mutaties in de budgetten van de defensieonderdelen; dit saldo wordt ten laste van het artikel nominaal en onvoorzien gebracht.

Diversen

Het betreft hier een verzameling van verschillende mutaties in de budgetten. De mutaties bestaan ondermeer uit hogere uitgaven voor energie en defensiebrede informatie voorzieningssystemen.

Herfasering verkoopopbrengsten materieel

De ramingen voor de verkoop van defensiematerieel wordt later gerealiseerd dan verwacht, hiervoor is de fasering van de ramingen in tijd aangepast; de totale omvang van de geraamde verkoopopbrengsten worden wel gerealiseerd.

Lagere ontvangsten FMS-contracten

Als gevolg van de gewijzigde systematiek van de Foreign Military Sales-contracten (FMS) met de Amerikaanse overheid zijn de ontvangsten bij de beëindiging van FMS-contracten niet meer van toepassing. Een per saldo evenredige daling van de uitgaven is eerder in de ramingen verwerkt.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 1 161,8 1 033,5 1 011,6 948,4 920,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Afvalfonds 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
Apparaat WWI (EJM) – 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Bodemsanering 0,0 – 4,7 – 11,1 – 3,7 – 3,7  
Communicatie en kennisontwikkeling 0,0 – 5,0 – 4,0 0,0 0,0  
DSM Agro 24,0 – 6,0 – 10,0 – 8,0 0,0  
Basis registratie Grootschalige Topografie 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Kasschuif Basisregistratie – 10,5 4,5 6,0 0,0 0,0  
Roetfilters – 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 5,0 6,0 5,0 0,0 0,0  
Uitvoering afvalstoffenbeleid 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 15,1 – 6,3 – 6,0 – 13,6 – 19,8  
  83,2 – 11,5 – 20,1 – 25,3 – 23,5  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
DSM Agro 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
FES BIRK + sanering 15,9 25,9 0,0 0,0 0,0  
FES enveloppe luchtkwaliteit 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0  
FES luchtkwaliteit 41,5 61,5 40,0 0,0 0,0  
FES nota ruimte 46,4 66,6 12,0 8,6 4,0  
FES Nieuwe Sleutel Projecten 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0  
Loonbijstelling 10,9 10,4 9,5 9,2 9,3  
Overboeking apparaatskosten Senternovem 14,5 0,8 0,0 0,0 0,0  
Overboeking middelen huurcommissie naar WWI 0,0 – 15,0 – 11,6 – 10,7 – 10,4  
Overboeking SLOK budgetten – 13,1 – 11,8 – 6,6 0,0 0,0  
Prijsbijstelling tranche 2009 16,2 14,1 14,2 13,0 12,5  
Diversen 30,1 10,9 – 8,5 – 2,1 1,0  
  305,4 282,4 49,0 18,0 16,4  
Extrapolatie           900,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 388,6 271,0 29,0 – 7,3 – 7,1  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 1 550,4 1 304,5 1 040,7 941,2 913,0 900,7
Totaal Internationale samenwerking 43,5 70,6 93,1 84,8 60,1 5,4
Totaal Stimuleringspakket 33,5 34,0 14,0 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 1 627,4 1 409,1 1 147,7 1 026,0 973,1 906,1

XI VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 255,7 123,8 117,0 65,7 38,8  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
FES enveloppe luchtkwaliteit 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
FES BIRK + saneringsregeling 15,9 25,9 0,0 0,0 0,0  
FES enveloppe luchtkwaliteit – 19,8 19,8 0,0 0,0 0,0  
FES luchtkwaliteit 41,5 61,5 40,0 0,0 0,0  
FES nota ruimte 46,4 66,6 12,0 8,6 4,0  
FES Nieuwe Sleutel Projecten 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0  
Diversen 25,9 15,6 – 2,5 – 1,9 – 0,6  
  248,7 288,6 49,5 6,7 3,4  
Extrapolatie           38,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 248,7 288,6 49,5 6,7 3,4  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 504,4 412,5 166,5 72,5 42,2 38,2
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 504,4 412,5 166,5 72,5 42,2 38,2

Afvalfonds

In 2008 zou het Afvalfonds opgericht worden. De oprichting is echter vertraagd. Vooruitlopend op de oprichting van het Afvalfonds zijn er al wel kosten gemaakt, die na goedkeuring door betrokken bedrijfsleven en gemeenten door VROM zijn vergoed. Afgesproken is dat het resterende begrote bedrag beschikbaar blijft voor het Afvalfonds gezien de beoogde fondsstructuur waarin bedragen over de jaargrenzen meegenomen kunnen worden. Het resterende bedrag 2008 zal na oprichting in 2009 alsnog aan het Afvalfonds worden toegekend. Daarmee worden de afspraken uit het convenant met gemeenten en betrokken bedrijfsleven nagekomen, waarmee de voortgang op het afvaldossier is geborgd.

Apparaat WWI (EJM)

Het apparaatsbudget van WWI staat op de VROM begroting. In 2008 had VROM de begroting overschreden. Een deel van de overschrijding is veroorzaakt door meer uitgaven op het apparaat van WWI. Deze overschrijding is tijdelijk gedekt uit de VROM-begroting en wordt bij de tweede suppletoire begroting vanuit de WWI-begroting gecompenseerd.

Bodemsanering

De ombuiging betreft structureel 2 procent van het totale budget voor bodemsanering en een extra ombuiging in 2010 en 2011 vanwege de macroproblematiek. De ombuiging heeft tot gevolg dat minder budget beschikbaar is voor subsidies op het gebied van bodemsanering. Het behalen van de doelen met betrekking tot bodemsanering zal hierdoor licht vertragen.

Communicatie en kennisontwikkeling

De ombuiging betreft nog niet juridisch verplicht budget voor communicatie en kennisontwikkeling. De ombuiging heeft tot gevolg dat voor deze kabinetsperiode minder budget beschikbaar is voor communicatiedoeleinden. Door een toenemend gebruik van elektrische communicatie en samenwerking met maatschappelijke partners blijft de effectiviteit onverminderd hoog.

DSM Agro

VROM betaalt de schadevergoeding die het gevolg is van de verplaatsing van de ammoniakproductie van IJmuiden naar Geleen. De milieuvergunning voor de salpeterzuurfabriek in IJmuiden is door de provincie Noord-Holland ingetrokken waarna deze fabriek is ontmanteld en verplaatst naar Geleen. De schadevergoeding komt voor de helft voor rekening van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. VROM betaalt de andere helft middels een kasschuif van 2010–2012 naar 2009.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen: Grootschalige Basiskaart Nederland)

Uit de investeringsimpuls e-overheid is een bijdrage van 7,0 mln. aan de VROM-begroting toegekend ten behoeve van de totstandkoming van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In deze registratie is heel Nederland in kaart gebracht. Deze basisregistratie bevat de geometrische gegevens van objecten met beschrijvende kenmerken.

Kasschuif Basisregistratie Grootschalige Topografie en Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Deze mutatie is het gevolg van een vertraging van de uitvoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor de BGT geldt dat doordat er op een later moment duidelijkheid was over de financiering en doordat het project bestuurlijk complex is, de start van het project later van start gaat dan verwacht. Voor de BAG wordt de vertraging met name veroorzaakt door de aansluiting van bronhouders (gemeenten) conform de (technische) voorschriften op de landelijke voorziening. Voor beide projecten is afronding in 2011 voorzien.

Roetfilters

Verwacht wordt dat in 2009 minder beroep wordt gedaan op subsidies voor roetfilters door inzakkende autoverkopen. Daar komt bij dat de regeling voor halfopen roetfilters tijdelijk is gesloten vanwege tegenvallende testresultaten van deze categorie roetfilters.

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Vanwege de grote belangstelling en het belang van klimaatinitiatieven op lokaal niveau, die nationale doelen ondersteunen, is besloten om eenmalig extra budget beschikbaar te stellen voor de stimulering van lokale klimaatinitiatieven. Uit dit budget worden tevens de uitvoeringskosten gedekt.

Uitvoering afvalstoffenbeleid

Dit betreft een eenmalige verhoging van het budget voor uitvoering van afvalbeleid om de ondersteunende systemen te vernieuwen.

FES Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit + sanering

De in 2008 berekende kasverwachtingen voor verschillende projecten op grond van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) zijn bijgesteld. In 2008 en 2009 zijn diverse projecten vertraagd, deels door latere realisatie van projecten en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Deze budgetten worden op grond van nieuwe kasprognoses geboekt in 2009 en deels in 2010. Omdat VROM de middelen na realisatie van de uitgaven uit het FES ontvangt, wordt ook de ontvangstenraming aangepast.

FES enveloppe luchtkwaliteit

Medio 2008 is een nieuwe subsidieregeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van kracht geworden. Toetsing van regionale plannen aan deze regeling heeft geleid tot vertraging in de uitvoering in 2008. De middelen worden nu opgevoerd voor 2009 en 2010. Omdat VROM de middelen na realisatie van de uitgaven uit het FES ontvangt, wordt ook de ontvangstenraming aangepast.

FES luchtkwaliteit

Het betreft vooral de laatste tranche van FES middelen die bestemd zijn voor mede-overheden, ter uitvoering van het NSL. Daarnaast sluit de verdeling van de middelen voor luchtwassers en duurzame mobiliteit niet aan bij het tempo waarin de aanvragen binnenkomen. De onderuitputting uit 2008 wordt opgeboekt in 2009 en 2010. Omdat VROM de middelen na realisatie van de uitgaven uit het FES ontvangt, wordt ook de ontvangstenraming aangepast.

FES nota ruimte

Het kabinet heeft in 2007 subsidies toegekend aan het project Noordelijke IJ-oevers. In 2008 heeft het kabinet subsidies toegekend aan de projecten: Spoorzone Den Bosch en Nijmegen Waalfront. Verder heeft het kabinet in 2009 besloten de projecten Maastricht Belvedere, Waterduinen, Oude Rijnzone en Zuidplaspolder te subsidiëren. Ten slotte heeft het kabinet in 2008 besloten om enkele planvormingskosten vanuit het nota ruimtebudget (voor) te financieren. Alle subsidies zijn toegekend in het kader van het nota ruimte budget. Omdat VROM de middelen na realisatie van de uitgaven uit het FES ontvangt, wordt ook de ontvangstenraming aangepast.

FES Nieuwe Sleutel Projecten

De in 2008 berekende kasverwachtingen voor verschillende nieuwe sleutelprojecten zijn bijgesteld. Dit geldt voor o.a. de Zuidas. Deze vertraagde budgetten worden opgeboekt in 2009 en 2010. Omdat VROM de middelen na realisatie van de uitgaven uit het FES ontvangt, wordt ook de ontvangstenraming aangepast.

Overboeking apparaatskosten Senternovem

Deze overboeking betreft de bijdrage van WWI in de jaarlijkse apparaatskosten van de uitvoeringsorganisatie Senternovem, die voor VROM en WWI totaal in één keer worden toegekend.

Overboeking middelen Huurcommissie naar WWI

De Huurcommissie wordt vanaf volgend jaar een baten-lastendienst. De opdrachtgever van de huurcommissie is WWI. Nu staan de middelen nog op de begroting van VROM. Om de link tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer duidelijk te leggen, worden er middelen van de VROM-begroting (waar zowel de personeelskosten van VROM en WWI staan) overgeboekt naar de WWI-begroting.

Overboeking middelen voor Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

De middelen voor Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven worden via een decentralisatie-uitkering vanuit het Gemeente- en Provinciefonds verstrekt aan medeoverheden. Via deze mutatie worden SLOK middelen toegevoegd aan het Gemeente- en Provinciefonds.

Wonen, Wijken en Integratie

XVIII WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 4 881,8 3 578,8 3 370,8 3 191,2 3 170,8  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 8,2 0,0 0,0 – 8,0 4,0  
  8,2 0,0 0,0 – 8,0 4,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Actualisering kasraming investeringen rijkshuisvesting – 31,0 15,0 15,0 1,0 0,0  
BLS: aanpassing fasering – 62,3 62,3 0,0 0,0 0,0  
BLS: toevoeging uit eindejaarsmarge 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Deltaplan inburgering 0,0 35,0 45,0 0,0 0,0  
Huurtoeslag 57,2 34,4 81,7 92,2 102,7  
Inburgering (kwaliteitsimpuls) 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0  
ISV/IPSV: aanpassing kasritme – 18,0 3,1 7,0 6,5 1,4  
Diversen 24,4 39,6 15,6 – 13,2 – 27,5  
  – 0,6 264,4 164,3 86,5 76,6  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Bewonersbudgetten en middelen wijkaanpak – 82,8 – 82,8 – 15,0 0,0 0,0  
Budget 40+ wijken – 30,0 – 30,0 0,0 0,0 0,0  
Decentralisatie-uitkering veiligheid en leefbaarheid 0,0 – 57,6 – 31,8 0,0 0,0  
Diversen – 32,3 21,4 4,2 1,2 7,6  
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen 0,1 23,1 23,1 23,1 23,1  
  – 145,0 – 125,9 – 19,5 24,3 30,7  
Extrapolatie           3 299,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 137,5 138,6 144,9 102,9 111,2  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 4 744,3 3 717,3 3 515,6 3 294,1 3 282,0 3 299,6
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 4 867,4 3 717,3 3 515,6 3 294,1 3 282,0 3 299,6

XVIII WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 847,3 299,4 281,0 268,6 267,0  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Huurtoeslag: ontvangsten 41,4 77,3 79,7 93,9 104,4  
Terugvordering inburgering 0,0 100,0 50,0 0,0 0,0  
  41,4 177,3 129,7 93,9 104,4  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen – 2,5 – 1,8 1,3 2,3 2,3  
  – 2,5 – 1,8 1,3 2,3 2,3  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 9,8 10,9 9,0 1,0 1,0  
  9,8 10,9 9,0 1,0 1,0  
Extrapolatie           374,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 48,7 186,4 140,0 97,2 107,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 896,0 485,8 421,0 365,8 374,7 374,3
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 896,0 485,8 421,0 365,8 374,7 374,3

Actualisering kasraming investeringen rijkshuisvesting

De RGD past voor investeringsprojecten voor Paleizen, investeringen in gebouwen van de Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken en energiebesparing in rijkshuisvesting kasritmen aan omdat er vertraging is opgelopen bij de uitvoering van projecten.

BLS: Aanpassing fasering

Een deel van de middelen die beschikbaar zijn voor woningbouw wordt doorgeschoven naar 2010. Deze middelen zijn voor de periode 2005–2009 beschikbaar gesteld en bevoorschot aan gemeenten via het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). Bij dit budget was is in 2009 sprake van een vertraging bij de uitgaven als gevolg van de achterblijvende woningbouwproductie. In 2010 vindt de eindafrekening plaats met gemeenten, daarom blijven de middelen beschikbaar in dat jaar.

BLS: toevoeging uit eindejaarsmarge

Een groot deel van de uitgekeerde eindejaarsmarge wordt toegevoegd van het budget Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). Bij dit budget was in 2008 sprake van een vertraging bij de uitgaven als gevolg van een achterblijvende woningbouwproductie en realisatie op het gebied van particulier opdrachtgeverschap.

Deltaplan inburgering

WWI krijgt een deel van haar uitgave-enveloppe «Integratie» van het Coalitieakkoord uitgekeerd om de kabinetsdoelstelling van gemiddeld 60 000 inburgeraars per jaar in 2010 en 2011 te halen.

Huurtoeslag

De belangrijkste oorzaak van de stijging van de uitgaven voor de huurtoeslag is het verslechterde economische vooruitzicht.

Inburgering (kwaliteitsimpuls)

De kwaliteitsimpuls inburgering zal in 2010 worden besteed aan o.a. werving, kinderopvang en avondlessen.

ISV/IPSV: aanpassing kasritme

Bij de het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wordt het kasritme in de jaren 2009–2012 aangepast, zodat de meerjarige budgetten weer aansluiten bij de planning van de nog af te ronden projecten. Het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) maakt onderdeel uit van het ISV. Dit is een subsidie beschikbaar voor creatieve en vernieuwende ideeën en projecten voor stedelijke vernieuwing.

Bewonersbudgetten en middelen wijkaanpak

Bewonersbudgetten worden in de periode tot en met 2011 via het Gemeentefonds beschikbaar gesteld aan gemeenten en uiteindelijk bewoners, zodat bewoners zelf initiatieven kunnen ontplooien om hun wijk ter verbeteren. Dit om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en de sociale samenhang te verstrekken. De middelen voor wijkaanpak zijn bedoeld als medefinanciering van de wijkactieplannen in de 40 aandachtswijken en worden via het Gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar toegedeeld.

Budget 40+ wijken

In 2009 en 2010 wordt 30 mln. aan het Gemeentefonds uitgekeerd in het kader van 40+budget. Dit budget is bedoeld voor wijken die niet tot de 40+ prioritaire wijken behoren, maar die wel vergelijkbare problemen kennen.

Decentralisatie-uitkering veiligheid en leefbaarheid

Voor 2010 en 2011 worden middelen van BZK en WWI voor leefbaarheid en veiligheid samengevoegd tot een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. De middelen zijn, in lijn met het bestuursakkoord Rijk-Gemeenten, in te zetten tegen sociale overlast en fysieke verloedering.

Huurtoeslag: ontvangsten

Op basis van gegevens van de Belastingdienst kan worden uitgegaan van een stijging van de terugvorderingen als gevolg van definitieve toekenningen van huurtoeslagen.

Terugvordering inburgering

In 2010 en 2011 zal WWI in totaal 150 mln. inburgeringsmiddelen terugvorderen bij gemeenten, omdat het aantal uitgevoerde inburgeringstrajecten 2007–2008 lager is dan het aantal trajecten waarvoor de gemeenten voorschotten hebben ontvangen.

Verkeer en Waterstaat

XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 8 774,7 9 163,4 8 592,3 8 816,8 8 645,1  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Beroep op de eindejaarsmarge 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Bijdrage VenW aan rijksbrede uitvoeringstegenvallers 0,0 – 36,1 – 54,0 – 54,0 – 54,0  
Bijdrage VenW aan tekortreductie 0,0 0,0 – 120,0 – 120,0 – 120,0  
Enveloppe OV: extra kwaliteit NSP 0,0 10,2 14,8 19,9 0,0  
Enveloppe water en kust: HWB 0,0 15,3 9,0 9,0 8,5  
Geluidsisolatie Schiphol (GIS) – 19,6 8,6 5,1 21,6 0,0  
Inpassen GIS 20,6 – 8,6 – 5,1 – 6,6 – 0,3  
Kasschuif Infrafonds 0,0 0,0 0,0 400,0 78,0  
Taakstelling arbeidsproductiviteit 0,0 0,0 0,0 – 8,1 – 16,1  
Diversen – 2,7 8,8 10,6 0,4 – 20,4  
  23,8 – 1,8 – 139,6 262,2 – 124,3  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Exploitatie bijdrage Westerscheldetunnel 0,0 – 47,6 – 47,6 – 47,6 – 47,6  
f12 miljard programma – 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Loonbijstelling VenW 48,1 49,4 46,4 45,9 46,0  
Loonbijstelling Infrafonds 33,9 33,7 34,5 36,2 37,7  
Prijsbijstelling Infrafonds 137,6 149,0 135,4 135,6 133,9  
Diversen 29,9 40,4 27,0 13,0 6,5  
  49,5 224,9 195,7 183,1 176,5  
Extrapolatie           8 738,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 73,4 223,2 56,2 445,2 52,2  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 8 848,1 9 386,6 8 648,5 9 262,0 8 697,4 8 738,5
Totaal Internationale samenwerking 19,3 17,5 14,3 14,3 14,3 14,3
Totaal Stimuleringspakket 236,5 328,0 33,0 0,0 – 105,0 – 75,0
Stand Miljoenennota 2010 9 103,9 9 732,1 8 695,9 9 276,3 8 606,7 8 677,8

XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 90,4 54,8 55,8 58,4 59,2  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 1,4 0,6 0,9 0,9 0,9  
  1,4 0,6 0,9 0,9 0,9  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 31,5 16,6 7,6 4,6 2,1  
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  31,5 16,6 7,6 4,6 2,1  
Extrapolatie           60,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 32,9 17,1 8,4 5,4 2,9  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 123,3 71,9 64,3 63,9 62,1 60,1
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 123,3 71,9 64,3 63,9 62,1 60,1

Beroep op de eindejaarsmarge

Via de eindejaarsmarge wordt een gedeelte van de onderuitputting 2008 doorgeschoven naar het jaar 2009.

Bijdrage VenW aan rijksbrede uitvoeringstegenvallers

De voeding aan het Infrastructuurfonds (IF) wordt in 2010 verlaagd met 36,1 mln. en vanaf 2011 structureel met 54 mln. Dit is de bijdrage van Verkeer en Waterstaat aan de uitvoeringstegenvallers zoals aangegeven in de Voorjaarsnota. De bedragen worden vervolgens in mindering gebracht op verschillende artikelen van het IF. De concrete invulling met projecten volgt bij de actualisatie van het investeringsprogramma in 2010.

Bijdrage VenW aan tekortreductie

Dit betreft het aandeel van Verkeer en Waterstaat in de tekortreductie van 1,8 mld, zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota. De voeding aan het infrastructuurfonds (IF) wordt vanaf 2011 structureel met 120 mln. verlaagd. De 120 mln. wordt vervolgens in mindering gebracht op verschillende artikelen van het IF. De concrete invulling met projecten volgt bij de actualisatie van het investeringsprogramma in 2010.

Enveloppe OV: extra kwaliteit NSP

Dit betreft de overboeking van budget vanuit de enveloppe Openbaar Vervoer naar de begroting van VenW ten behoeve van de Nieuwe Sleutel Projecten (NSP). De zes Nieuwe Sleutelprojecten zijn gericht op de ontwikkeling van HSL-stations en de omliggende stedelijke gebieden.

Enveloppe water en kust: HWB

Dit betreft de overboeking van budget vanuit de enveloppe Water en Kust naar de begroting van VenW ten behoeve van Hoogwaterbescherming (HWB). Het HWB programma heeft als voornaamste activiteit het versterken van dijken en de kustlijn.

(Inpassen) Geluidsisolatie Schiphol (GIS)

Om geluidshinder te beperken worden woningen rond Schiphol geïsoleerd via het Geluidsisolatie Schiphol-programma (GIS). Er is vertraging opgetreden bij het ontwerp van geluidwerende voorzieningen door mislukte aanbestedingen. Daarnaast hebben ingenieursbureaus moeite om de werkzaamheden kwalitatief goed uit te voeren binnen de contractueel overeengekomen tijd. Een deel van de middelen voor GIS zal daardoor niet tot betaling komen in 2009 en wordt doorgeschoven naar de jaren 2010–2012. Deze kasschuif wordt binnen de begroting van VenW ingepast. Hier bovenop wordt een bedrag van circa 15 mln. toegevoegd aan de begroting van VenW in het jaar 2012. Dit zijn overgebleven middelen voor het programma GIS uit 2008.

Kasschuif Infrafonds

Met deze intertemporele compensatie worden middelen geschoven naar 2012 en 2013 vanuit de periode 2014–2020. Hierdoor wordt het kasritme van het IF in overeenstemming gebracht met de totale investeringsbehoefte van het fonds in de desbetreffende jaren.

Taakstelling arbeidsproductiviteit

Er is een arbeidsproductiviteitskorting opgelegd in de jaren 2012 en 2013. Deze korting is analoog aan de taakstelling op het ambtelijk apparaat zoals technisch voorbereid door de SG’s bij de start van dit kabinet.

Diversen (technische mutaties)

Het grootste gedeelte van deze diversenpost is de prijsbijstelling voor de begroting van Verkeer en Waterstaat van jaarlijks 25 mln. In 2012 en 2013 worden er middelen overgeboekt naar het ministerie van EZ voor compensatie aan de regio Noord Nederland als gevolg van het niet aanleggen van de Zuiderzeelijn. Dit leidt tot lagere uitgaven voor Verkeer en Waterstaat.

Exploitatie bijdrage Westerscheldetunnel

Met de verkoop van de Westerscheldetunnel (WST) aan de provincie Zeeland valt de exploitatiebijdrage vrij die werd betaald door Verkeer en Waterstaat.

f12 miljard programma

Het Bereikbaarheid/voorfinanciering f12 miljard pakket van het Infrastructuurfonds is met een bedrag van 200 mln. verhoogd bij Najaarsnota 2008. Daarbij is een uitgave van 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die was voorzien voor 2009, al in 2008 voldaan. Met deze reden zijn de uitgaven voor dit basispakket in 2009 200 mln. lager.

Diversen (technische mutaties)

Deze diversenpost bevat ontvangsten voor de FES projecten Auto van de Toekomst (30 mln. in de jaren 2009–2013), biobrandstoffen (9,6 mln.) en het innovatieprogramma Duurzaam Openbaar Busvervoer (10 mln.).

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 2 599,0 2 605,7 2 533,8 2 524,5 2 493,2  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 19,8 – 11,6 – 4,9 0,3 0,0  
  19,8 – 11,6 – 4,9 0,3 0,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Besluit Borgstelling MKB (BBMKB) 26,4 21,6 0,0 0,0 0,0  
Dekking macrotegenvallers 0,0 – 10,2 – 15,8 – 15,8 – 15,8  
Gebiedsgerichte regionale ondersteuning – 27,1 – 7,6 0,0 0,0 0,0  
Herverdeling budgetten – 39,8 – 25,2 – 9,0 – 3,4 – 0,3  
Temporisatie SDE – 131,0 – 85,0 – 69,0 – 43,0 – 35,0  
Uitdeling enveloppenmiddelen tranche 2010 0,0 28,7 23,7 23,7 23,7  
Diversen 66,6 8,4 11,1 – 4,8 – 11,3  
  – 104,9 – 69,3 – 59,0 – 43,3 – 38,7  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diverse FES projecten 43,6 41,7 0,0 0,0 0,0  
Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering 26,0 56,0 41,0 41,0 37,0  
Diversen 45,0 85,8 86,4 95,0 80,6  
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen 0,0 0,0 0,1 11,4 0,3  
  114,6 183,5 127,5 147,4 117,9  
Extrapolatie           2 780,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 29,5 102,4 63,5 104,4 79,2  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 2 628,5 2 708,2 2 597,3 2 628,9 2 572,3 2 780,9
Totaal Internationale samenwerking 195,7 181,7 171,4 160,8 144,1 115,6
Totaal Stimuleringspakket 97,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 2 921,2 2 959,9 2 768,6 2 789,8 2 716,4 2 896,5

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 12 213,0 10 499,6 7 695,6 6 362,2 6 417,9  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
High Trust – 3,4 – 23,9 – 44,3 – 44,3 – 44,3  
NMa boeteraming – 29,3 – 9,2 0,0 0,0 0,0  
Terugontvangsten IPR-decentraal Noorden 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Terugontvangsten Novem BV 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  15,3 – 33,1 – 44,3 – 44,3 – 44,3  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Desaldering ontvangsten uit het FES 41,7 39,7 0,0 0,0 0,0  
Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering 26,0 56,0 41,0 41,0 37,0  
Diversen 27,7 43,4 41,9 39,3 26,6  
Niet tot een ijklijn behorend            
Aanpassing afdracht FES – 54,6 – 627,0 – 615,9 161,7 31,3  
Aardgasbaten – 3 250,0 – 4 200,0 – 950,0 – 250,0 – 350,0  
Diversen 7,7 8,3 8,3 8,3 8,3  
  – 3 201,5 – 4 679,6 – 1 474,7 0,3 – 246,8  
Extrapolatie           5 093,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 3 186,3 – 4 712,7 – 1 519,0 – 43,9 – 291,1  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 9 026,7 5 786,9 6 176,6 6 318,3 6 126,8 5 093,6
Totaal Internationale samenwerking 11,8 11,8 11,8 11,8 1,8 1,8
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 9 038,5 5 798,7 6 188,4 6 330,1 6 128,6 5 095,4

Diversen

Deze diversenpost bestaat uit het aanpassen van de raming van onder andere de programma’s «Lange termijn onderzoek» en «Energie efficiency» (Energie-innovatie) en het Innovatieprogramma «Micro-elektronica» omdat in het verleden aangegane verplichtingen eerder tot betaling komen dan aanvankelijk verwacht.

Besluit Borgstelling MKB (BBMKB)

In verband met de financiële crisis worden er meer verliesdeclaraties door banken ingediend.

Dekking macrotegenvallers

Dit is de bijdrage van Economische Zaken aan de dekking van uitvoeringstegenvallers zoals aangegeven in de Voorjaarsnota.

Gebiedsgerichte regionale ondersteuning

Het programma Kompas van het Noorden heeft tot en met 2006 gelopen. De resterende verplichtingen voor dit programma zijn in 2008 in één keer bevoorschot, om versneld het aantal specifieke uitkeringen af te bouwen. Hierdoor vallen de geraamde kasmiddelen in 2009 en 2010 vrij.

Herverdeling budgetten

EZ heeft dit voorjaar de verschillende kasramingen geanalyseerd en geactualiseerd. Op basis van deze kasanalyse zijn de budgetten voor diverse instrumenten en regelingen zodanig herverdeeld dat de kasramingen naar verwachting beter aansluiten bij de daadwerkelijke uitfinanciering.

Temporisatie SDE

De lagere realisatie van de SDE 2008 en de nieuwe ramingen voor de SDE 2009–2011 leiden tot een tragere uitfinanciering dan eerder werd verwacht. Een belangrijke reden hiervoor is vertraging in de vergunningverlening bij «Wind op land». Als gevolg daarvan verschuiven er middelen van de jaren 2009–2013 naar de periode 2014–2017.

Uitdeling enveloppenmiddelen tranche 2010

In het Beleidsprogramma zijn extra middelen in enveloppen gereserveerd en deze worden tranchegewijs vanaf de Aanvullende Post van het Rijk overgeheveld naar de departementale begrotingen. Met deze mutatie worden de tranches 2010 voor Innovatievouchers, het Kapitaalmarktpakket en enkele onderdelen uit Schoon en Zuinig aan de EZ-begroting toegevoegd.

Diversen

Deze diversenpost bestaat onder meer uit het toevoegen van middelen aan de EZ-begroting ten behoeve van het programma «Slim Geregeld, Goed Verbonden» als onderdeel van het «Programma Vernieuwing Rijksdienst». Daarnaast is door het Ministerie van Financiën de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling van EZ-uitgaven uitgekeerd. Ten slotte zijn er ook middelen ingezet ter dekking van diverse taakstellingen en uitvoeringstegenvallers.

Diverse FES projecten

Als onderdeel van het stimuleringspakket zijn de FES-middelen voor onder andere IPC’s, TechnoPartner, BSIK, Holst, Beroepsonderwijs in Bedrijf, Onderwijs en Ondernemerschap, CO2 afvangtechnologie en Energie efficiency volgens een vaste verdeling van 50 procent in 2009 en 50 procent in 2010 aan de EZ-begroting toegevoegd.

Tijdelijke Garantie Ondernemingsfinanciering

Voor het op gang houden van de kredietverlening aan bedrijven is de Groeifinancieringsfaciliteit tijdelijk opgeschaald met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) met in totaal 1,5 mld. waarvan 1 mld. in 2009, voor borgstelling op kredieten met een maximale omvang van 50 mln. De mutatie betreft het inboeken van de raming voor verwachte schades. Ter dekking van de schades worden kostendekkende premies in rekening gebracht.

Diversen

Vanuit het FES worden middelen beschikbaar gesteld voor de tweede tranche van programma’s binnen het project «Innovatieagenda Energie». In het kader hiervan zijn FES-middelen voor Groene grondstoffen, Duurzame elektriciteitsvoorziening, ADEM, Ketenefficiency, CATO en duurzame warmte in de gebouwde omgeving naar de EZ-begroting overgeheveld. Daarnaast zijn binnen het FES-middelen beschikbaar gesteld voor het programma «Kas als Energiebron». Deze middelen zullen worden aangewend om geothermische toepassingen te stimuleren.

Voor de versterking van de economie in Noord-Nederland zijn middelen overgeheveld van het Infrastructuurfonds naar de EZ-begroting. Deze middelen waren oorspronkelijk bestemd voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. Ten slotte zijn van V&W middelen overgeheveld naar de EZ-begroting voor aardobservatie. Deze overdracht vloeit voort uit de oprichting van het Netherlands Space Office (NSO).

Diversen

Dit betreft de in 2008 niet uitgeputte middelen voor de luchtvaartkredietfaciliteit. Er is vertraging opgetreden in het Airbus 350-project. Daardoor is het beroep van de Nederlandse vliegbouwindustrie op de faciliteit lager dan verwacht. De middelen zullen worden doorgeschoven naar 2012, omdat deze naar verwachting dan zullen worden uitgegeven.

High Trust

In het Coalitieakkoord is een stijging van de boete-inkomsten van het Rijk voorzien als gevolg van high trust-boetebeleid. Deze rijksbrede boetetaakstelling is in afwachting van nadere verdeling bij Miljoenennota 2008 geparkeerd op de EZ-begroting. Bij Voorjaarsnota 2009 is het restant verdeeld over de betrokken departementen.

NMa boeteraming

Bij het toekennen van de high trustraming is besloten om over te gaan naar een systematiek van ramen van verwachte, in plaats van in het verleden reeds opgelegde boetes (wat tot dan toe gebruikelijk was). Omdat de raming van verwachte boetes wel aan de EZ-begroting is toegevoegd, maar de reeks van opgelegde boetes niet is verlaagd, is een dubbeltelling in de ontvangstenbegroting ontstaan, die bij deze wordt gecorrigeerd.

Terugontvangsten IPR-decentraal Noorden

In 2009 zal 16 mln. aan middelen worden terugontvangen van het Noorden in verband met de eindafrekening van het programma IPR-decentraal (InvesteringsPremieRegeling Noord-Nederland).

Terugontvangsten Novem BV

De ontvangsten in verband met de in het verleden door Novem BV verstrekte bedragen ten behoeve van energiebesparingsprojecten zijn in 2008 niet gerealiseerd. EZ verwacht dat deze ontvangsten in 2009 alsnog worden gerealiseerd.

Diversen

Deze diversenpost bestaat uit terugontvangsten 2009 van EZ-batenlastendiensten in verband met een overschrijding van het maximaal toegestane eigen vermogen en verkoopopbrengsten van de gronden bij Maastricht Aken Airport. Ten slotte bestaat deze diversenpost nog uit de tariefstijging voor de voorraadheffing op aardolieproducten. Voor het (verplicht) aanhouden van noodvoorraden van aardolieproducten worden de exploitatiekosten van de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) gefinancierd uit voorraadheffing op de aardolieproducten. Het tarief voor deze voorraadheffing is per 1 juli 2009 verhoogd. Dit betekent zowel een stijging aan de ontvangsten als aan de uitgavenkant van de EZ-begroting.

Desaldering ontvangsten uit het FES

Als onderdeel van het stimuleringspakket zijn de FES-middelen voor onder andere IPC’s, TechnoPartner, BSIK, Holst, Beroepsonderwijs in Bedrijf, Onderwijs en Ondernemerschap, CO2 afvangtechnologie en Energie efficiency volgens een vaste verdeling van 50 procent in 2009 en 50 procent in 2010 aan de EZ-begroting toegevoegd.

Diversen

Vanuit het FES worden middelen beschikbaar gesteld voor de tweede tranche van programma’s binnen het project «Innovatieagenda Energie». In het kader hiervan zijn FES-middelen voor Groene grondstoffen, Duurzame elektriciteitsvoorziening, ADEM, Ketenefficiency, CATO en duurzame warmte in de gebouwde omgeving naar de EZ-begroting overgeheveld. Daarnaast zijn binnen het FES-middelen beschikbaar gesteld voor het programma «Kas als Energiebron». Deze middelen zullen worden aangewend om geothermische toepassingen te stimuleren.

Aanpassing afdracht FES

Het kasritme en de omvang van de uitgavenraming binnen het FES zijn leidend voor de voeding van het fonds. Dit betreft de aanpassing van de voeding van het FES die nodig is om FES-uitgaven te dekken.

Aardgasbaten

Deze neerwaartse bijstelling van de aardgasbatenraming wordt voornamelijk veroorzaakt door een sterk gedaalde olieprijs ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen (daling van 125 dollar per vat ten tijde van de Miljoenennota 2009 naar 44 dollar per vat). Behalve een lagere olieprijs is ook de euro/dollar koers gewijzigd vergeleken met vorige ramingen en is het productievolume neerwaarts bijgesteld.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 2 447,7 2 374,1 2 191,7 2 158,5 2 135,3  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen – 0,2 1,5 2,9 – 1,6 – 1,6  
  – 0,2 1,5 2,9 – 1,6 – 1,6  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
3e en 4e Nitraat actie programma mest 2,5 6,3 9,7 6,2 4,5  
CA enveloppen tranche 2010 0,0 24,0 24,0 24,0 24,0  
Cao problematiek 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0  
Generieke blokkade – 11,7 – 41,0 – 45,0 – 32,0 – 11,5  
Kottersanering 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0  
Specifieke invulling 7,0 10,5 5,3 0,3 – 18,5  
Taakstelling arbeidsproductiviteit 0,0 0,0 0,0 – 4,8 – 9,5  
Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst 0,0 – 0,2 – 1,1 – 2,2 – 5,3  
Vernieuwing Rijksdienst 16,8 9,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,6 – 1,8 – 5,4 – 5,4 – 5,4  
  15,2 16,8 – 2,5 – 3,9 – 4,7  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
BTW-compensatiefonds 15,5 15,3 13,3 13,6 27,7  
FES Nieuwe Hollandse Waterlinie 7,4 12,0 10,1 5,2 0,2  
FES Westelijke Veenweiden 0,0 7,6 18,8 28,5 29,0  
ILG bodemsanering 0,0 – 16,8 – 16,8 – 16,8 – 16,8  
ILG kasschuif – 100,0 – 100,0 200,0 0,0 0,0  
ILG synergiegelden 12,9 17,2 17,9 16,1 12,6  
Loonbijstelling tranche 2009 55,8 54,2 53,0 52,8 52,6  
Prijsbijstelling tranche 2009 18,4 18,0 15,3 14,8 14,4  
Diversen 26,4 28,7 20,4 16,8 16,9  
  36,4 36,2 332,0 131,0 136,6  
Extrapolatie           2 153,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 51,4 54,4 332,3 125,6 130,3  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 2 499,1 2 428,5 2 524,0 2 284,1 2 265,6 2 153,7
Totaal Internationale samenwerking 29,3 29,2 29,1 28,1 28,1 28,1
Totaal Stimuleringspakket 39,0 31,0 7,0 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 2 567,4 2 488,7 2 560,2 2 312,2 2 293,7 2 181,9

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 608,0 623,9 610,6 584,3 580,3  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen – 2,4 – 3,3 – 3,3 – 3,3 – 3,3  
  – 2,4 – 3,3 – 3,3 – 3,3 – 3,3  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 0,3 0,7 0,7 0,7  
  0,0 0,3 0,7 0,7 0,7  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
FES Nieuwe Hollandse Waterlinie 7,4 12,0 10,1 5,2 0,2  
FES Westelijke Veenweiden 0,0 7,6 18,8 28,5 29,0  
ILG bodemsanering 0,0 – 16,8 – 16,8 – 16,8 – 16,8  
ILG synergiegelden 12,9 17,2 17,9 16,1 12,6  
Diversen 21,4 22,4 13,8 11,2 5,9  
Niet tot een ijklijn behorend            
Lagere landbouwheffingen – 118,7 – 127,1 – 135,7 – 144,5 – 144,5  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 77,0 – 84,7 – 91,9 – 100,3 – 113,6  
Extrapolatie           411,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 79,5 – 87,8 – 94,6 – 102,9 – 116,3  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 528,6 536,1 516,0 481,4 464,1 411,3
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 528,6 536,1 516,0 481,4 464,1 411,3

3e en 4e Nitraat actie programma mest

Het actieprogramma Nitraatrichtlijn bevat de hoofdlijnen van het mestbeleid bedoeld om de doelen van de Europese nitraatrichtlijn te realiseren. In 2009 voert LNV diverse onderzoeksen monitoringsactiviteiten uit om te voldoen aan de voorwaarden die de Europese Commissie aan de derogatieverlening heeft gesteld. De kosten hebben betrekking op vier urgente onderwerpen, namelijk luchtkwaliteit/fijn stof, toetsdiepte nitraat, mestverwerking en monitoring stroomgebieden.

Coalitieakkoord enveloppen tranche 2010

Dit betreft uitdeling van de tranche 2010 van de enveloppe Natuur, Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en vitaal platteland en de enveloppe Energie. De middelen worden o.a. ingezet voor dierenwelzijn, EHS zwaarder beheer, exotenbeleid en de agenda landschap.

Cao problematiek

Dit betreft het LNV-aandeel in de rijksbrede Cao-problematiek.

Generieke blokkade

Ter dekking van de uitvoeringsproblematiek van LNV en de invulling van het LNV-deel in de voorjaarsnota taakstelling wordt een beperkte generieke blokkade opgelegd op alle programma-uitgaven. Uitgezonderd zijn de middelen uit het stimuleringspakket, de uitgaven in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied en de uitgaven normatief onderwijs.

Kottersanering

Bij extrapolatie 2013 is de extrapolatie voor de kottervisserij niet verwerkt. Hierbij vindt de administratieve verwerking plaats voor de jaren 2013 en 2014.

Specifieke invulling

Ter dekking van de uitvoeringsproblematiek van LNV en de invulling van het LNV-deel in de voorjaarsnota taakstelling wordt naast de generieke blokkade ook specifieke dekking ingezet. Deze dekking betreft o.a. ombuigingsmaatregelen op het groene onderwijs naar analogie van het ministerie van OCW, uitvoeringsbesparingen naar aanleiding van de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het inzetten van middelen uit de interne begrotingsreserve landbouw en visserij.

Taakstelling arbeidsproductiviteit

Het kabinet heeft een arbeidsproductiviteitskorting van 1,25% per jaar opgelegd vanaf 2012. Invulling vindt plaats op alle budgetten ambtelijk personeel van directies en baten-lastendiensten (incl. ZBO’s en medebewind bij PBO’s).

Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst

Dit betreft de invulling voor LNV van de taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst die is afgesproken in de Voorjaarsnota.

Vernieuwing Rijksdienst

Vanuit de 1e tranche ICT-middelen in het kader van het programma Vernieuwing Rijksdienst is circa 22 mln. voor 2009 en 2010 beschikbaar gesteld voor het LNV-programma «digitale dienstverlening», waarmee wordt geïnvesteerd in de infrastructuur en services voor communicatie met bedrijven (agrosector) en burgers via het internet. Met dit programma wordt een bijdrage geleverd aan de krimpdoelstelling van LNV en krijgt het terugdringen van de «administratieve lasten» bij bedrijven en burgers een impuls. Tevens wordt de tranche 2009 van de middelen voor Sociaal Flankerend Beleid circa 4 mln. aan de LNV-begroting toegevoegd.

BTW-compensatiefonds

Bij de voorjaarsnota 2007 is 113 mln. van de LNV-begroting overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds. Dit betrof 3,7% van het totale Investeringsbudget Landelijk Gebied voor de periode 2007 t/m 2013. Hierop vindt thans een meerjarige correctie plaats voor het deel dat door de provincies niet declarabel is bij het BTW-compensatiefonds.

FES Nieuwe Hollandse Waterlinie

Dit betreft de bijdrage uit het Nota Ruimte budget ten behoeve van het project Nieuwe Hollandse Waterlinie. De bijdrage is gericht op investeringen aan de deelprojecten Rijnauwen-Vechten, Linieland en Lingekwartier/Dierfdijk (restauratie forten en recreatieve infrastructuur).

FES Westelijke Veenweiden

Dit betreft de bijdrage uit het Nota Ruimte budget ten behoeve van het project Westelijke Veenweiden. In een groot aantal gebieden in de Westelijke Veenweiden worden maatregelen getroffen om de bodemdaling te remmen en het watersysteem robuuster te maken.

ILG Bodemsanering

Op basis van het convenant van juni 2009 tussen Rijk, Provincies en Waterschappen wordt het, jaarlijks door VROM gefinancierde onderdeel bodemsanering, uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied gehaald.

ILG kasschuif

Het kabinet heeft in het stimuleringspakket besloten een kasschuif uit te voeren voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) op de onderdelen verwerving Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS). Het ILG wordt zowel in 2009 als 2010 met 100 mln. per jaar verlaagd en in 2011 verhoogd met 200 mln.

ILG synergiegelden

In 2008 zijn conform de systematiek van het Investeringsbudget Landelijk Gebied en de bestuursovereenkomsten verplichtingen aangegaan richting provincies om opdrachten uit de Kaderrichtlijn Water en andere opgaven voor het verbeteren van de waterkwaliteit te realiseren (o.a. inrichting van natuurvriendelijke oevers, aanleg van ecologische verbindingszones en projecten op het gebied van beekherstel). Met deze mutatie wordt de meerjarige doorwerking verwerkt.

Lagere landbouwheffingen

Als gevolg van de inzakkende wereldhandel en de realisatie over 2008 worden de ontvangen invoerrechten op landbouwproducten naar beneden bijgesteld.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVENbedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 25 182,0 25 806,6 26 270,8 27 320,5 28 180,6  
Mee- en tegenvallers            
Sociale zekerheid            
Nominale ontwikkeling 206,4 230,6 249,4 267,7 274,9  
Toeslagenwet volume 12,2 12,8 14,0 15,3 16,5  
Wajong prijs 15,8 20,2 21,5 22,7 23,9  
Wajong volume – 43,6 – 61,8 – 61,6 – 61,4 – 61,2  
Diversen – 11,4 – 15,0 – 7,5 – 8,8 – 11,0  
  179,4 186,8 215,8 235,5 243,1  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 3,6 1,8 – 9,8 – 11,9 – 15,1  
Sociale zekerheid            
Afboeken lpo bijdrage WWI en OCW – 7,2 – 18,4 – 16,9 – 15,9 – 15,1  
EG-verordening 883/2004 0,0 3,2 13,4 24,3 24,3  
Eindejaarsmarge 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Eindejaarsmarge (ingezet ter dekking) – 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
Inzet loon- en prijscompensatie – 48,3 – 50,3 – 44,8 – 72,0 – 80,0  
Kinderalimentatie – 10,6 – 69,3 – 89,6 – 104,8 – 115,7  
Korting re-integratiebudget 0,0 0,0 0,0 – 71,0 – 59,0  
Ombuigingspakket OCW 0,0 – 51,6 – 86,6 – 86,6 – 86,6  
Ombuigingspakket WWI 0,0 – 57,0 3,1 8,1 7,6  
Overboeking naar WW uitvoeringskosten – 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
Productiviteitskorting 0,0 0,0 0,0 – 16,5 – 32,8  
Schuif AOF naar AFJ 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 0,0 – 7,0 – 31,0 32,0 – 33,0  
Uitvoeringsbudget UWV 0,0 0,0 – 43,3 – 54,5 – 53,8  
Vrijval risicovoorziening Europees Sociaal Fonds 3 – 95,0 – 95,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen – 10,9 36,7 24,1 3,0 13,2  
  – 152,7 – 256,9 – 231,4 – 379,8 – 396,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 7,9 10,1 9,6 10,2 10,2  
Sociale zekerheid            
BU-dossier tegemoetkoming (>35% en +125 netto) 35,6 38,0 40,3 42,6 44,8  
Kadercorrectie WBB 59,3 856,5 1 275,4 1 657,4 1 622,9  
Loonbijstelling tranche 2009 127,9 131,4 127,6 126,5 126,1  
Diversen – 3,0 12,3 4,4 4,9 5,4  
Niet tot een ijklijn behorend            
BU-dossier tegemoetkoming (>35% en +125 netto) 118,3 114,5 110,9 107,3 104,4  
Ophoging AOW-tegemoetkoming t.b.v. koopkracht 81,9 83,9 86,8 90,4 93,6  
Raming MEV 22,2 – 113,7 – 107,4 – 89,6 – 70,8  
Rijksbijdrage BIKK AOW – 14,4 – 18,3 – 73,7 – 179,6 – 210,1  
Rijksbijdrage ouderdomsfonds 1 233,3 172,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 36,3 36,3 19,1 11,9 13,2  
  1 705,3 1 323,0 1 493,0 1 782,0 1 739,7  
Extrapolatie           30 366,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 1 732,2 1 252,9 1 477,4 1 637,6 1 586,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 26 914,1 27 059,5 27 748,2 28 958,1 29 767,3 30 366,4
Totaal Internationale samenwerking 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Totaal Stimuleringspakket 145,9 223,4 78,2 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 27 060,8 27 283,7 27 827,1 28 958,8 29 768,0 30 367,2

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 776,9 1 130,8 1 081,9 1 046,4 1 022,3  
Mee- en tegenvallers            
Sociale zekerheid            
Terugontvangsten re-integratiebudget (W-deel) 45,0 25,0 0,0 0,0 0,0  
Wsw anticumulatiebaten – 38,1 – 30,1 – 19,3 – 3,7 4,2  
Diversen 6,5 – 1,6 – 1,7 – 2,1 – 2,6  
  13,4 – 6,7 – 21,0 – 5,8 1,6  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Sociale zekerheid            
Ombuigingspakket OCW 0,0 51,6 – 86,6 – 86,6 – 86,6  
Ombuigingspakket WWI 0,0 – 57,0 3,1 8,1 7,6  
Terugontvangsten re-integratiebudget (W-deel) 0,0 75,0 120,0 0,0 0,0  
Wsw anticumulatiebaten 15,8 16,1 16,5 16,8 17,1  
Diversen 8,1 13,0 0,0 0,0 0,0  
  28,9 – 4,5 53,0 – 61,7 – 61,9  
Technische mutaties            
Sociale zekerheid            
Diversen – 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0  
  – 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           971,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 42,1 – 11,0 32,0 – 67,5 – 60,3  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 819,0 1 119,8 1 113,9 978,9 962,0 971,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 819,0 1 119,8 1 113,9 978,9 962,0 971,9

Nominale ontwikkeling

Dit is een overboeking van het begrotingshoofdstuk «koppeling uitkeringen» naar de begroting van SZW. Hiermee worden de begrotingsgefinancierde uitkeringen op de begroting van SZW op prijspeil 2009 gebracht.

Toeslagenwet volume

Door een toename in het volume van de sociale zekerheidsuitkeringen, o.a. WAO, Wajong en WW, is de raming van de Toeslagenwet opwaarts bijgesteld. Dit leidt tot een structurele tegenvaller van per saldo ca. 12 mln. per jaar.

Wajong prijs

De gemiddelde uitkeringshoogte is toegenomen. Dit betreft geen feitelijke uitkeringsverhoging, maar is het gevolg van een administratieve correctie wegens de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij Wajongers in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Wajong volume

In 2008 kwam de stijging van de Wajonginstroom bij realisatie beperkt lager uit dan de sterke stijging die was geraamd. Voor 2009 zal dit naar verwachting leiden tot een licht neerwaartse bijstelling van de groei van het aantal Wajong uitkeringen.

Afboeken lpo bijdrage WWI en OCW

Door een lagere bijdrage van WWI en OCW wordt het deel van de loon- en prijscompensatie, dat hiermee correspondeert, afgeboekt. Hierdoor ontvangt SZW minder van WWI en OCW, waardoor er minder uitgegeven kan worden uit het participatiebudget.

EG-verordening 883/2004

Naar verwachting treedt per in 2010 de EG-Verordening 883/2004 in werking. Deze verordening geeft regels voor de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels van de Europese lidstaten. De verordening, die beoogt te voorkomen dat personen bij grensoverschrijdende situaties of dubbel zijn verzekerd of in het geheel niet zijn verzekerd, is bindend voor Nederland. De verordening heeft zowel gevolgen voor de uitkeringslasten als de uitvoeringskosten sociale zekerheid.

Eindejaarsmarge/Eindejaarsmarge (ingezet ter dekking)

De eindejaarsmarge is ingezet voor overlopende verplichtingen, alsmede ter dekking van tegenvallers en intensiveringen.

Inzet loon- en prijscompensatie

Een deel van de loon- en prijscompensatie wordt ingezet om uitvoeringstegenvallers te dekken.

Kinderalimentatie

Door herziening van de alimentatienormen bij de kinderalimentatie treedt er een structurele besparing op de bijstandsuitgaven op. De ontvanger van kinderalimentatie kan door deze aanpassing namelijk meer inkomsten ontvangen en hoeft hierdoor minder gebruik te maken van de bijstand.

Korting re-integratiebudget

Voor de re-integratiebudgetten geldt een ombuigingstaakstelling. Deze taakstelling is naar rato verdeeld over gemeenten (75%) en het UWV (25%).

Ombuigingspakket OCW

De bijdrage vanuit de begroting van OCW aan gemeenten voor educatiemiddelen wordt verlaagd. Dit loopt begrotingstechnisch via de begroting van SZW vanwege het participatiefonds.

Ombuigingspakket WWI

De bijdrage vanuit de begroting van WWI aan inburgering en veiligheidsmiddelen wordt verlaagd. Dit loopt begrotingstechnisch via de begroting van SZW vanwege het participatiefonds.

Overboeking naar WW uitvoeringskosten

Er vindt een verschuiving plaats van begrotingsgefinancierde uitgaven naar premiegefinancierde uitgaven in het kader van de fusie van het CWI en de UWV.

Productiviteitskorting

Voor de jaren 2012 en 2013 is een arbeidsproductiviteitskorting van 1,25% per jaar opgelegd. Deze korting is van toepassing op de rijksdienst en de niet-tariefgefinancierde ZBO’s.

Schuif AOF naar AFJ

Met de nieuwe Wajongwet verschuift de financiering van de Wajong re-integratievoorzieningen van het AOF (arbeidsongeschiktheidsfonds) naar het AFJ (Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten).

Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswondende gehandicapte kinderen

De indicatiestelling in de TOG wordt gelijkgeschakeld aan de indicatiestelling zoals deze geldt voor opname in een AWBZ-instelling. Dit betekent dat men alleen nog recht heeft op een tegemoetkoming als een kind dat thuis verzorgd wordt, een indicatie heeft voor opname in een verpleeginstelling. Hierdoor zal er minder gebruik worden gemaakt van de TOG.

Uitvoeringsbudget UWV

Door de forse toename van de werkloze beroepsbevolking, is het uitvoeringsbudget van het UWV opgehoogd. Gegeven de keuzes in het stimuleringspakket en de onzekere economische situatie is besloten om voor de jaren 2011 en verder het volume-effect van de werkloosheidsuitgaven te stabiliseren op het niveau van 2010.

Vrijval risicovoorziening Europees Sociaal Fonds 3

Vrijval van de resterende risicovoorziening die is getroffen als gevolg van de loketsluiting in 2005 en de daaruit voortvloeiende uitspraak in hoger beroep over het moment van loketsluiting. Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z’n eind. De verwachting is dat er minder beroep meer zal worden gedaan op het restant van de risicovoorziening.

BU-dossier tegemoetkoming (<35% en +125 netto)

Bij de omzetting van de buitengewone uitgavenregeling (BU-regeling) in de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is het arbeidsongeschiktheidsforfait verhoogd met € 125 en de doelgroep verruimd.

Kadercorrectie WWB

In het stimuleringspakket is afgesproken dat met het oog op versterkte werking van de automatische stabilisatoren de kaders in 2009, 2010 en 2011 worden gecorrigeerd voor mutaties in de werkloosheidsuitgaven (WW, bijstand, etc.). Dit deel betreft de begrotingsgefinancierde uitgaven als bijstand; in de toelichting bij het SZA-kader is de hele kadercorrectie te zien.

Ophoging AOW-tegemoetkoming t.b.v. koopkracht

De rijksbijdrage aan het AOW-fonds wordt opgehoogd in verband met de verhoging tegemoetkoming AOW. De extra verhoging van de AOW-tegemoetkoming is mede bedoeld als compensatie voor de beperking van de belastingaftrek voor hoge ziektekosten.

Rijksbijdrage BIKK AOW

De BIKK (Bijdrage In de Kosten van Kortingen) AOW is afhankelijk van de raming van de kosten van heffingskortingen. Door actualisering van de raming is de BIKK AOW bijgesteld.

Rijksbijdrage ouderdomsfonds

De mutatie bij de Rijksbijdrage ouderdomsfonds wordt veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van de verwachte premie-inkomsten. Het tekort wordt opgevangen door de rijksbijdrage te verhogen.

Terugontvangsten re-integratie (Werk-deel)

In 2008 hebben gemeenten niet alle re-integratiemiddelen voor het Werk-deel van de WWB aangewend. Gemeenten mogen overschotten tot een bepaalde grens meenemen naar het volgende jaar. De totale onderuitputting was echter groter dan het bedrag dat gemeenten mochten meenemen. Dat deel wordt teruggevorderd en leidt tot ontvangsten.

Wsw anticumulatiebaten

Bij de wet sociale werkvoorziening (Wsw) is sprake van anticumulatiebaten (acb). Dit houdt in dat op het moment dat een Wajonger of WAO/WIA-er in de Wsw gaat werken de daardoor bespaarde uitkering toevalt aan het Rijk. De raming is geactualiseerd op basis van de meerjarige volume-ontwikkeling. De beleidsmatige mutatie betreft de loon- en prijscomponent, die vanuit de WKA (koppeling uitkeringen) overgeboekt wordt.

Terugontvangsten re-integratie (Werk-deel)

De reserveringsregeling van het W-deel wordt aangepast. Gemeenten moeten een groter deel van de niet bestede re-integratiemiddelen terugstorten. Dit leidt tot hogere ontvangsten in 2010 en 2011.

Sociale Zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 58 425,4 59 927,4 61 577,9 64 057,7 66 659,5  
Mee- en tegenvallers            
Sociale zekerheid            
ANW volume – 26,0 – 32,6 – 28,3 – 22,6 – 21,4  
AOW volume 29,4 54,7 90,5 135,6 183,5  
IVA prijs – 11,8 – 18,1 – 24,8 – 31,5 – 38,5  
IVA volume – 59,8 – 148,8 – 249,1 – 358,6 – 517,9  
Loonkostensubsidies/Brugbanen – 31,6 – 35,9 – 21,2 – 8,2 0,0  
Nominale ontwikkeling 5,0 5,9 48,0 64,6 79,2  
Vangnet ZW prijs – 58,3 – 63,2 – 63,6 – 63,1 – 63,2  
Vangnet ZW volume – 61,2 – 61,8 – 62,0 – 61,9 – 61,7  
Wajong volume – 43,6 – 61,8 – 61,6 – 61,4 – 61,2  
WAO prijs 68,3 55,9 54,2 51,8 49,2  
WAO volume 229,5 357,1 432,4 475,4 497,6  
WGA prijs – 39,6 – 48,9 – 58,4 – 68,3 – 78,0  
WGA volume 73,4 137,0 230,3 328,8 432,7  
WW prijs – 39,2 – 34,5 – 31,5 – 30,8 – 31,1  
Zwangerschaps- en bevallingsverlof volume/prijs 135,1 132,7 132,7 132,7 132,7  
Diversen 61,5 66,9 71,4 61,4 72,8  
  231,1 304,6 459,0 543,9 574,7  
Beleidsmatige mutaties            
Sociale zekerheid            
AOW-partnertoeslag 0,0 0,0 – 101,0 – 150,0 – 195,0  
Bevriezen tegemoetkomingen 0,0 – 29,5 – 60,9 – 63,9 – 66,9  
Brutokosten deeltijd WW 0,0 40,0 50,0 0,0 0,0  
Commissie Bakker – 193,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
EG-verordening 883/2004 0,0 51,3 48,2 59,0 59,0  
Eindejaarsmarge 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Eindejaarsmarge (ingezet ter dekking) – 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
Inzet loon- en prijscompensatie – 48,3 – 50,3 – 44,8 – 72,0 – 80,0  
Kinderalimentatie – 5,0 – 70,3 – 95,9 – 115,7 – 128,7  
Korting re-integratiebudget 0,0 0,0 – 40,0 – 95,0 – 79,0  
Nominale ontwikkeling 5,1 13,8 – 10,1 – 20,7 – 30,5  
Ombuigingspakket OCW 0,0 – 51,6 – 86,6 – 86,6 – 86,6  
Ombuigingspakket WWI 0,0 – 57,0 3,1 8,1 7,6  
Productiviteitskorting 0,0 0,0 0,0 – 16,5 – 32,8  
Ramingstechnische veronderstelling in=uit – 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Taakstellende onderuitputting 0,0 – 21,0 – 28,0 – 23,0 – 18,0  
Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 0,0 – 7,0 – 31,0 – 32,0 – 33,0  
Uitdeling enveloppenmiddelen Coalitieakkoord 0,0 0,0 – 100,0 – 120,0 – 120,0  
Uitvoeringsbudget UWV 0,0 0,0 – 125,0 – 119,0 – 116,0  
Verlagen tegemoetkoming AOW 0,0 – 75,0 – 77,0 – 81,0 – 84,0  
Vrijval risicovoorziening Europees Sociaal Fonds 3 – 95,0 – 95,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen – 61,0 15,5 – 15,4 – 10,7 – 28,3  
  – 475,8 – 336,1 – 714,4 – 939,0 – 1 032,2  
Technische mutaties            
Sociale zekerheid            
Bruteringseffecten 37,0 190,1 368,3 368,3 368,3  
BU-dossier tegemoetkoming (>35% en +125 netto) 239,2 243,2 247,6 252,9 258,3  
Inzet IDM-tranches Aanvullend Beleidsakkoord – 37,2 – 115,2 0,0 0,0 0,0  
Kadercorrectie WBB 1 332,0 4 222,7 4 545,6 4 893,9 4 848,5  
Nominale ontwikkeling – 139,1 – 784,1 – 1 648,8 – 2 381,9 – 3 163,0  
Raming bijstandspercentagetarief – 61,8 – 28,1 – 29,5 – 17,7 – 19,6  
Werktijdverkorting 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen – 19,2 – 16,2 – 12,5 – 33,7 – 18,2  
  1 530,9 3 712,4 3 470,7 3 081,8 2 274,3  
Extrapolatie           70 310,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 1 286,3 3 681,1 3 215,2 2 686,5 1 817,1  
Stand Miljoenennota 2010 59 711,6 63 608,5 64 793,1 66 744,2 68 476,6  

SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 973,4 1 361,0 1 360,2 1 351,5 1 355,8  
Mee- en tegenvallers            
Sociale zekerheid            
Terugontvangsten re-integratiebudget (W-deel) 45,0 25,0 0,0 0,0 0,0  
Wsw anticumulatiebaten – 38,1 – 30,1 – 19,3 – 3,7 4,2  
Diversen – 6,9 – 6,6 – 6,3 – 4,9 – 3,7  
  0,0 – 11,7 – 25,6 – 8,6 0,5  
Beleidsmatige mutaties            
Sociale zekerheid            
Ombuigingspakket OCW 0,0 51,6 – 86,6 – 86,6 – 86,6  
Ombuigingspakket WWI 0,0 – 57,0 3,1 8,1 7,6  
Terugontvangsten re-integratiebudget (W-deel) 0,0 75,0 120,0 0,0 0,0  
Diversen 8,1 13,0 0,0 0,0 0,0  
  8,1 – 20,6 36,5 – 78,5 – 79,0  
Technische mutaties            
Sociale zekerheid            
Nominale ontwikkeling – 1,5 – 12,1 – 25,2 – 39,2 – 54,3  
Diversen – 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0  
  – 1,7 – 11,9 – 25,2 – 39,2 – 54,3  
Extrapolatie           1 248,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 6,4 – 44,2 – 14,2 – 126,3 – 132,8  
Stand Miljoenennota 2010 979,7 1 316,8 1 346,0 1 225,2 1 223,0  

ANW volume

De realisatiecijfers van 2008 laten een hogere uitstroom zien dan was geraamd. Op basis hiervan zijn de ramingen neerwaarts bijgesteld.

AOW volume

De uitkeringslasten van de AOW nemen toe in verband met een toename van de levensverwachting, een toename van het aantal alleenstaande AOW’ers en een lager dan geraamd aantal onvolledige AOW’ers en de mate van onvolledigheid.

IVA prijs

De gemiddelde uitkering bleek in 2008 lager uit te vallen dan werd geraamd. Deze verlaging wordt doorgetrokken in de raming voor latere jaren.

IVA volume

Het IVA-volume daalt vooral doordat de doorstroom vanuit de WGA in 2008 aanzienlijk lager blijkt uit te vallen dan geraamd. Op basis daarvan is ook voor toekomstige jaren het verwachte doorstroompercentage neerwaarts bijgesteld. Omdat de IVA en WGA regelingen in opbouw zijn, met een jaarlijks stijgend volume, neemt de omvang van de bijstelling toe met de jaren.

Loonkostensubsidies/Brugbanen

Uit uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat minder dan verwacht gebruik gemaakt wordt van Loonkostensubsidies/Brugbanen. Dit levert een besparing op.

Nominale ontwikkeling

Dit is de nominale onwikkeling die bij de mee- en tegenvallers binnen de Sociale Zekerheid hoort.

Vangnet ZW prijs

Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de gemiddelde uitkering van het vangnet neerwaarts bijgesteld.

Vangnet ZW volume

Op basis van de realisatiegegevens van het UWV is het ZW-volume neerwaarts bijgesteld. Dit hangt samen met een daling in het aantal zieke werklozen vanwege de terugloop in de werkloosheid in 2008 en een daling in het aantal zieken in verband met zwangerschap.

Wajong volume

In 2008 kwam de stijging van de Wajonginstroom bij realisatie beperkt lager uit dan de sterke stijging die was geraamd. Voor 2009 zal dit naar verwachting leiden tot een licht neerwaartse bijstelling van de groei van het aantal Wajong uitkeringen.

WAO prijs

De gemiddelde uitkering bleek in 2008 hoger uit te vallen dan werd geraamd. Deze verhoging wordt doorgetrokken in de raming voor latere jaren.

WAO volume

Het WAO volume is opwaarts bijgesteld. De tegenvaller wordt veroorzaakt door het meerjarig bijstellen van de uitstroomkans uit de WAO. Op basis van analyses op data uit 2008 is de uitstroomkans bijgesteld binnen bepaalde leeftijdsgroepen. Dit leidt ertoe dat de uitstroom uit de WAO lager ligt dan eerder is ingeschat.

WGA prijs

De gemiddelde uitkering blijkt op basis van de realisatiegegevens van het UWV lager uit te vallen dan werd geraamd. Deze verlaging wordt doorgetrokken in de raming voor latere jaren.

WGA volume

Het WGA volume stijgt vooral doordat de doorstroom vanuit de WGA naar de IVA in 2008 aanzienlijk lager blijkt uit te vallen dan geraamd. Op basis daarvan is ook voor toekomstige jaren het verwachte doorstroompercentage neerwaarts bijgesteld. Omdat de IVA en WGA regelingen in opbouw zijn, met een jaarlijks stijgend volume, neemt de omvang van de bijstelling toe met de jaren.

WW prijs

Uit uitvoeringsgegevens van het UWV blijkt dat de gemiddelde daguitkering iets lager is dan waarmee werd geraamd. Dat leidt tot deze structurele meevaller.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof volume/prijs

De uitgaven aan Zwangerschaps- en Bevallingsverlofuitkeringen (WAZO) stijgen door een toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. De hiermee samenhangende positieve loonontwikkeling en stijgende omvang van het dienstverband in uren, leidt ook tot een hogere gemiddelde uitkering.

AOW-partnertoeslag

De hoogte van de AOW-partnertoeslag wordt 6% verlaagd, met een inkomensgrens op bijstandsniveau. Daarnaast wordt een leeftijdsgrens van 55 jaar ingevoerd bij de AOW partnertoeslag voor partners van AOW’ers.

Bevriezen tegemoetkomingen

De tegemoetkomingen AOW, ANW en arbeidsongeschiktheidsregelingen worden in 2010 en 2011 niet aangepast aan de prijsontwikkeling.

Brutokosten deeltijd WW

Zie de Verticale Toelichting bij het stimuleringspakket.

Commissie Bakker

De incidentele reservering voor de Commissie Bakker wordt ingezet ter dekking van tegenvallers en intensiveringen.

EG-verordening 883/2004

Naar verwachting treedt per in 2010 de EG-Verordening 883/2004 in werking. Deze verordening geeft regels voor de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels van de Europese lidstaten. De verordening, die beoogt te voorkomen dat personen bij grensoverschrijdende situaties of dubbel zijn verzekerd of in het geheel niet zijn verzekerd, is bindend voor Nederland. De verordening heeft zowel gevolgen voor de uitkeringslasten als de uitvoeringskosten sociale zekerheid.

Eindejaarsmarge/Eindejaarsmarge (ingezet ter dekking)

De eindejaarsmarge is ingezet voor overlopende verplichtingen, alsmede ter dekking van tegenvallers en intensiveringen.

Inzet loon- en prijscompensatie

Een deel van de loon- en prijscompensatie wordt ingezet om het budgettaire beeld sluitend te maken.

Kinderalimentatie

Door herziening van de alimentatienormen bij de kinderalimentatie treedt er bij SZW een structurele besparing op de bijstandsuitgaven op. De ontvanger van kinderalimentatie kan door deze aanpassing namelijk meer inkomsten ontvangen en hoeft hierdoor minder gebruik te maken van de bijstand.

Korting re-integratiebudget

Voor de re-integratiebudgetten geldt een ombuigingstaakstelling. Deze taakstelling is naar rato verdeeld over gemeenten (75%) en het UWV (25%).

Nominale ontwikkeling

Dit is de nominale onwikkeling die bij de beleidsmatige mutaties binnen de Sociale Zekerheid hoort.

Ombuigingspakket OCW

De bijdrage vanuit de begroting van OCW aan gemeenten voor educatiemiddelen wordt verlaagd. Dit loopt begrotingstechnisch via de begroting van SZW vanwege het participatiefonds.

Ombuigingspakket WWI

De bijdrage vanuit de begroting van WWI aan inburgering en veiligheidsmiddelen wordt verlaagd. Dit loopt begrotingstechnisch via de begroting van SZW vanwege het participatiefonds.

Productiviteitskorting

Voor de jaren 2012 en 2013 is een arbeidsproductiviteitskorting van 1,25% per jaar opgelegd. Deze korting is van toepassing op de rijksdienst en de niet-tariefgefinancierde ZBO’s.

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

De in=uit taakstelling voor de sector SZA is ingeboekt als tegenhanger van de eindejaarsmarge.

Schuif AOF naar AFJ

Met de nieuwe Wajongwet verschuift de financiering van de Wajong re-integratievoorzieningen van het AOF (arbeidsongeschiktheidsfonds) naar het AFJ (Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten).

Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen

De indicatiestelling in de TOG wordt gelijkgeschakeld aan de indicatiestelling zoals deze geldt voor opname in een AWBZ-instelling. Dit betekent dat men alleen nog recht heeft op een tegemoetkoming als een kind dat thuis verzorgd wordt, een indicatie heeft voor opname in een verpleeginstelling. Hierdoor zal er minder gebruik worden gemaakt van de TOG.

Uitdeling enveloppenmiddelen Coalitieakkoord

Enveloppenmiddelen zijn overgeheveld naar de begroting van SZW.

Uitvoeringsbudget UWV

Door de forse toename van de werkloze beroepsbevolking, is het uitvoeringsbudget van het UWV opgehoogd. Gegeven de keuzes in het stimuleringspakket en de onzekere economische situatie is besloten om voor de jaren 2011 en verder het volume-effect van de werkloosheidsuitgaven te stabiliseren op het niveau van 2010.

Verlagen tegemoetkoming AOW

De AOW-tegemoetkoming wordt verlaagd met 6%, wat neerkomt op een bedrag van € 26 per jaar.

Vrijval risicovoorziening Europees Sociaal Fonds 3

De risicovoorziening is getroffen als gevolg van de loketsluiting in 2005 en de daaruit voortvloeiende uitspraak in hoger beroep over het moment van loketsluiting. Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z’n eind. De verwachting is dat er minder beroep meer zal worden gedaan op het restant van de risicovoorziening.

Bruteringseffecten

Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimum loon, maar kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld worden evenredig aangepast, maar door het andere bruto-netto traject kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd.

BU-dossier tegemoetkoming (<35% en +125 netto)

Bij de omzetting van de buitengewone uitgavenregeling (BU-regeling) in de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is het arbeidsongeschiktheidsforfait verhoogd met €125 en de doelgroep verruimd.

Inzet «Iedereen Doet Mee-tranches» Aanvullend Beleidsakkoord

Een deel van de op de aanvullende post gereserveerde middelen voor «Iedereen Doet Mee» (IDM) worden ingezet ter dekking van de in het stimuleringspakket gepresenteerde maatregelen.

Kadercorrectie WBB

In het aanvullend beleidskader is afgesproken dat met het oog op versterkte werking van de automatische stabilisatoren de kaders in 2009, 2010 en 2011 worden gecorrigeerd voor mutaties in de werkloosheidsuitgaven (WW, bijstand, etc.).

Nominale ontwikkeling

Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loon- en prijsontwikkeling nu lager geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macro-bijstellingen.

Raming bijstandspercentagetarief

Gemeenten betalen belasting over hun bijstandsuitkeringen. Met de gemiddelde belastingdruk wordt in de berekening van o.a. het Inkomen-deel (I-deel) rekening gehouden. Het belastingtarief dat hiervoor gebruikt wordt is het bijstandspercentagetarief (jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst). De aanpassing van de raming van dit tarief leidt tot deze budgettaire bijstelling.

Werktijdverkorting

Het kabinet heeft middelen uitgetrokken om bedrijven de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van werktijdverkorting. Deze middelen worden gefinancierd uit de arbeidsmarktenveloppe van het stimuleringspakket.

Terugontvangsten re-integratie (Werk-deel)

In 2008 hebben gemeenten niet alle re-integratiemiddelen voor het Werk-deel van de WWB aangewend. Gemeenten mogen overschotten tot een bepaalde grens meenemen naar het volgende jaar. De totale onderuitputting was echter groter dan het bedrag dat gemeenten mochten meenemen. Dat deel wordt teruggevorderd en leidt tot ontvangsten.

Wsw anticumulatiebaten

Bij de wet sociale werkvoorziening (Wsw) is sprake van anticumulatiebaten (acb). Dit houdt in dat op het moment dat een Wajonger of WAO/WIA-er in de Wsw gaat werken de daardoor bespaarde uitkering toevalt aan het Rijk. De raming is geactualiseerd op basis van de meerjarige volume-ontwikkeling.

Terugontvangsten re-integratie (Werk-deel)

De reserveringsregeling van het W-deel wordt aangepast. Gemeenten moeten een groter deel van de niet bestede re-integratiemiddelen terugstorten. Dit leidt tot hogere ontvangsten in 2010 en 2011.

Nominale ontwikkeling

Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loon- en prijsontwikkeling nu lager geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macro-bijstellingen.

Volksgezondheid Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 14 569,5 15 538,9 15 946,3 16 326,0 16 852,2  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Aanpassing Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) 128,1 88,1 – 45,8 – 9,0 – 9,0  
Dekken subsidietaakstellingen 4,2 21,4 25,5 25,5 25,5  
Griepvaccins 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Inhouden bevoorschotting RIVM – 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Inhouden bevoorschotting ZonMw – 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Meerkosten indicatiestelling pakketmaatregelen 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ramingsbijstelling volume oorlogsgetroffenen – 5,8 – 9,5 – 13,4 – 16,0 – 19,1  
Ruimte Coalitieakkoord 0,0 – 0,1 – 1,8 – 24,9 – 24,9  
Subsidietaakstelling infectieziekten 0,0 – 10,0 – 10,0 – 15,0 – 15,0  
Subsidietaakstelling totale dekking 0,0 64,3 65,1 55,1 65,9  
Taakstelling begroting VWS 0,0 – 47,7 – 39,7 – 13,6 0,7  
Taakstelling pro-rato 0,0 – 16,5 – 25,4 – 25,4 – 25,4  
Tsz: aanpassing Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten 0,0 – 60,9 – 21,1 – 21,5 – 21,9  
Diversen 55,6 – 14,2 – 29,4 – 22,1 – 39,4  
Zorg            
Ruimere afbakening forfaits 0,0 20,0 20,0 20,0 21,0  
Diversen 6,8 – 10,0 – 10,0 – 10,0 – 10,0  
  407,3 24,9 – 86,0 – 56,9 – 51,6  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Loonbijstelling 71,4 70,8 69,2 66,3 65,4  
Naar Gemeentefonds: overhevelen BDU-SIV maatschappelijke opvang 0,0 – 289,2 – 289,2 289,2 – 289,2  
Wtcg: tegemoetkoming specifieke zorgkosten 0,0 32,0 23,0 23,0 23,0  
Diversen 108,2 62,1 44,2 29,2 17,1  
Zorg            
Wtcg: bijstelling forfaits chronisch zieken/gehandicapten 0,0 129,5 132,4 134,3 136,4  
Diversen 14,0 23,6 29,0 29,2 29,5  
Niet tot een ijklijn behorend            
Bijstelling BIKK 18,4 – 64,7 – 120,1 – 235,8 – 265,3  
Bijstelling rijksbijdrage 18- 0,0 – 54,4 – 14,0 – 14,0 – 14,0  
Bijstelling zorgtoeslag – 168,6 – 370,2 – 375,2 – 379,3 – 382,2  
Diversen 13,5 1,0 1,0 1,0 1,0  
  156,9 – 357,5 – 395,7 – 529,2 – 570,1  
Extrapolatie           16 613,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 564,3 – 332,8 – 481,7 – 586,1 – 621,9  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 15 133,8 15 206,0 15 464,6 15 739,9 16 230,3 16 613,6
Totaal Internationale samenwerking 15,6 10,9 8,4 6,9 6,9 6,9
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 15 149,4 15 217,0 15 473,1 15 746,9 16 237,3 16 620,5

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 59,1 66,0 47,4 27,4 27,4  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 4,2 4,9 4,9 4,9  
  0,0 4,2 4,9 4,9 4,9  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 36,1 37,8 31,7 14,3 9,2  
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen 0,0 0,0 8,1 0,0 7,2  
  36,1 37,8 39,8 14,3 16,4  
Extrapolatie           41,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 36,1 42,0 44,7 19,2 21,3  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 95,2 108,0 92,1 46,5 48,7 41,5
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 95,2 108,0 92,1 46,5 48,7 41,5

Aanpassing Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU)

Doordat het gebruik van de Buitengewone Uitgavenregeling (BU) de laatste jaren een sterke stijging liet zien, zijn ook de samenhangende uitgaven aan de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) hoger uitgevallen dan geraamd. Dit heeft een doorwerking in 2009 en 2010 omdat de tegemoetkoming pas kan worden vastgesteld nadat de belastingaangifte is afgerond. Ook blijken de uitgaven zich eerder voor te doen dan geraamd. Hierdoor vindt er een verschuiving in de kas plaats.

Dekken subsidietaakstellingen

Op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een additionele subsidietaakstelling opgenomen. Deze taakstelling is afkomstig uit de begroting 2008 en is in 2009 opgehoogd als gevolg van de motie-Van Geel en als dekking voor het besparingsverlies als gevolg van het schrappen van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ. Deze mutatie betreft de invulling van deze subsidietaakstelling.

Griepvaccins

Er worden vaccins aangekocht tegen de Mexicaanse griep. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten opgenomen om de risico-groepen te vaccinseren en eventueel een virusremmer (Tamiflu) te verstrekken en is er budget beschikbaar gesteld om de bevolking te informeren ove het verloop van de griep. Aanschafkosten die kunnen neerslaan in 2010 en verder worden in beginsel gedekt binnen de begroting van VWS.

Inhouden bevoorschotting RIVM en ZonMw

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) beschikken in 2009 over meer liquide middelen dan voor de werkzaamheden in hetzelfde jaar noodzakelijk is. Op basis hiervan is voor beide organisaties de bevoorschotting 2009 ingehouden en ingezet ter dekking van de algehele uitvoeringproblematiek op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meerkosten indicatiestelling pakketmaatregelen

Als gevolg van de eerder genomen AWBZ-pakketmaatregel «ondersteunende en activerende begeleiding» (OB/AB) uit de begroting 2009 zijn binnen de begroting 2010 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport extra middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke additionele herindicaties door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Ramingsbijstelling volume oorlogsgetroffenen

Als gevolg van een dalend aantal uitkeringsontvangers zijn de geraamde uitgaven aan de uitkeringen voor oorlogsgetroffenen naar beneden bijgesteld.

Ruimte Coalitieakkoord

Ter dekking van de «taakstelling begroting VWS» is onder andere meerjarig het restant aan middelen uit het reeds uitgekeerde deel van de zorgenveloppe uit het Coalitieakkoord ingezet.

Subsidietaakstelling infectieziekten

Ter dekking van de «taakstelling begroting VWS» is onder andere de vrijval van het beschikbaar budget voor het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) ingezet. Dit budget is beschikbaar gekomen doordat de productie van een aantal vaccins wordt beëindigd, zoals gecommuniceerd in de brief van 10 februari 2009 aan de Tweede Kamer waarin de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de herbezinning op de toekomst van het NVI kenbaar maakt (TK 2008–2009, 22 894, nr. 152).

Subsidietaakstelling totale dekking

Met deze mutatie wordt zowel de post «taakstelling begroting VWS» als de post «taakstelling pro-rato» ingevuld. De desbetreffende ombuigingen op de diverse beleidsartikelen worden daarbij op het niveau van 2011 gehandhaafd waardoor het totaal aan ombuigingen vanaf 2011 groter is dan de som van de twee afzonderlijke taakstellingen. De resterende middelen worden ingezet ter dekking van overige begrotingsproblematiek.

Taakstelling begroting VWS

Ter dekking van de algehele uitvoeringsproblematiek is op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg een taakstelling opgenomen.

Taakstelling pro-rato

In aanvulling op de departementale uitvoeringsproblematiek, leveren de afzonderlijke departementen een pro-rato bijdrage ter dekking van de overige macroproblematiek op de rijksbegroting. Dit heeft geresulteerd in een additionele (pro-rato) taakstelling op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tsz: aanpassing Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten

De raming van het gebruik van de nieuwe regeling «tegemoetkoming specifieke zorgkosten» (Tsz) is tweemaal aangepast. De eerste aanpassing betrof een verhoging van de raming omdat de fiscale regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in budgettaire omvang is toegenomen, waardoor de samenhangende regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (Tsz, het verzilveringsdeel van de fiscale regeling) eveneens toe zal nemen. De tweede aanpassing betrof een ramingsbijstelling op basis van nieuwe inzichten ten aanzien van het kaseffect van de Tsz regeling. Deze (beleidsmatige) mutatie stelt de raming van Tsz op basis van deze nieuwe inzichten bij.

Diversen (Beleidsmatige mutaties/Rijksbegroting in enge zin)

De post diversen bestaat uit de eindejaarsproblematiek (ca. 23 mln. in 2009) en diverse (relatief kleinschalige) beleidsmatige mutaties op verschillende beleidsartikelen ter dekking van de «taakstelling begroting VWS» en de «taakstelling pro-rato».

Ruimere afbakening forfaits

De raming van de forfaits van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is tweemaal aangepast. De eerste aanpassing betrof een verhoging van de forfaits als gevolg van de begrotingsbehandeling 2009 en het aanvullend koopkrachtpakket, zoals toegelicht in de eerste Nota van Wijziging op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De tweede aanpassing betrof een verhoging van de raming naar aanleiding van nieuwe inzichten ten aanzien van de afbakening van de doelgroep van de Wtcg. Deze afbakening wordt ruimer ingeschat dan waar bij de initiële ramingen rekening mee is gehouden. Deze (beleidsmatige) mutatie compenseert de hiervoor geraamde extra kosten ten aanzien van de forfaits.

Diversen (Beleidsmatige mutaties/Zorg)

De post diversen bestaat naast enkele prijsbijstellingen tranche 2009 voor het grootste gedeelte uit (relatief kleine) budgettaire ruimte bij het opleidingsfonds. De beschikbare budgettaire ruimte is ingezet ter dekking van de algehele uitvoeringsproblematiek op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naar GemeenteFonds (GF): overheveling maatschappelijke opvang (brede doeluitkering – sociaal, integratie en veiligheid)

De specifieke uitkeringen voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg zijn toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering binnen het Gemeentefonds. Hierdoor wordt de beleids- en bestedingsvrijheid van gemeenten vergroot en wordt de verantwoordinglasten van gemeenten verminderd.

Wtcg: Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (Tsz)

De raming van het gebruik van de nieuwe regeling «tegemoetkoming specifieke zorgkosten» (Tsz) is tweemaal aangepast. De eerste aanpassing betrof een verhoging van de raming, omdat de fiscale regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in budgettaire omvang is toegenomen, waardoor de samenhangende regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (Tsz, het verzilveringsdeel van de fiscale regeling) eveneens toe zal nemen. Deze (technische) mutatie stelt de raming van de Tsz als gevolg hiervan naar boven bij. De tweede aanpassing betrof een ramingsbijstelling op basis van nieuwe inzichten ten aanzien van het kaseffect van de Tsz regeling.

Diversen (Technische mutaties/Rijksbegroting in enge zin)

De post diversen bestaat naast diverse (relatief kleinschalige) technische mutaties voor het grootste gedeelte uit loonbijstelling tranche 2009 (circa 70 mln.) en prijsbijstelling tranche 2009 (circa 12 mln.). Daarnaast bestaat de post uit een aantal technische overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken.

Wtcg: bijstelling forfaits chronisch zieken en gehandicapten

De raming van de forfaits van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is tweemaal aangepast. De eerste aanpassing betrof een verhoging van de forfaits als gevolg van de begrotingsbehandeling 2009 en het aanvullend koopkrachtpakket, zoals toegelicht in de eerste Nota van Wijziging op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze (technische) mutatie stelt de raming van de forfaits als gevolg hiervan naar boven bij. De tweede aanpassing betrof een verhoging van de raming naar aanleiding van nieuwe inzichten ten aanzien van de afbakening van de doelgroep van de Wtcg. Deze afbakening wordt ruimer ingeschat dan waar bij de initiële ramingen rekening mee is gehouden.

Diversen (Technische mutaties/Zorg)

De post diversen bestaat uit de loon- en prijsbijstelling tranche 2009.

Bijstelling BIKK

De rijksbijdrage BIKK (bijdrage in de kosten van kortingen) compenseert de premiederving bij onder andere de AWBZ, die ontstaan is door de grondslagverkleining voor de premieheffing. Deze grondslagverkleining trad op na de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001. De hoogte van de BIKK is afhankelijk van de mate waarin heffingskortingen leiden tot reductie van de premieontvangsten bij het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Gedurende het jaar wordt op basis van de cCEP, CEP, cMEV, kMEV en MEV van het Centraal Planbureau de BIKK voor de AWBZ bijgesteld.

Bijstelling Rijksbijdrage 18-

Kinderen tot achttien jaar betalen geen nominale zorgpremie. De samenhangende kosten worden gedekt door een rijksbijdrage uit de algemene middelen aan het Zorgverzekeringsfonds (ZVF). Jaarlijks wordt de raming voor deze rijksbijdrage 18-Zvw bijgesteld op basis van de MEV van het Centraal Planbureau.

Bijstelling Zorgtoeslag

De zorgtoeslag dient als tegemoetkoming in de kosten van de nominale zorgpremie. Gedurende het jaar wordt de raming voor de zorgtoeslag bijgesteld op basis van de cCEP, CEP, kMEV, cMEV en MEV van het Centraal Planbureau. Daarnaast is de raming voor de zorgtoeslag aangepast naar aanleiding van de vervanging van de Buitengewone Uitgavenregeling (BU) in de Inkomstenbelasting voor de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In de Wtcg is een beperktere aftrekmogelijkheid. Dit kan in bepaalde gevallen leiden tot een hoger verzamelinkomen waardoor het aandeel van de zorgkosten in het verzamelinkomen relatief kleiner wordt. De raming voor de zorgtoeslag is eveneens aangepast als gevolg van de begrotingsbehandeling 2009 en het aanvullend koopkrachtpakket, zoals toegelicht in de eerste Nota van Wijziging op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Diversen (Technische mutaties/Niet tot ijklijn behorend)

De post diversen bestaat uit diverse (relatief kleinschalige) technische mutaties, waaronder loon- en prijsbijstelling tranche 2009 en de kredietfaciliteit IJsselmeerziekenhuizen (2009).

Budgettair Kader Zorg

ZORG: UITGAVEN

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 58 009,5 61 293,0 65 003,9 69 378,9 73 803,9  
Mee- en tegenvallers            
Actualisatie 2008 en doorwerking 838,4 804,9 804,5 804,8 804,8  
Financieringsschuif actualisatie 2008 – 21 0 0 0 0  
Preferentiebeleid en verlopen patenten – 370 – 495 – 545 – 545 – 545  
Tegenvaller receptregelvergoeding, aflopen transitieakkoord en (volume) gebruik geneesmiddelen 223,2 531,8 565,5 565,5 565,5  
Wijziging van de voorcalculatie – 67,4 – 53,3 – 55,7 – 58,1 – 59,8  
Diversen – 60,5 – 7,9 – 7,9 – 7,9 – 7,9  
Beleidsmatige mutaties            
Maatregelen medisch specialisten 0 – 375 – 375 – 375 – 375  
Tariefmaatregel GGZ 0 – 119 – 119 – 119 – 119  
Maatregel doelmatig voorschrijven geneesmiddelen 0 – 127 – 110 – 110 – 110  
Huisartsen – aanpassing van inschrijftarief 0 – 60 – 60 – 60 – 60  
Huisartsen – beloning voor doelmatig voorschrijven 0 0 120 60 60  
Maatregelen Wet Geneesmiddelenprijzen – 12,5 – 72,5 – 80 – 80 – 80  
Tariefmaatregel alle vrije beroepsbeoefenaren 0 – 57,5 – 94,3 – 94,3 – 94,3  
Maatregel zelfverwijzers 0 – 48 – 117 – 117 – 117  
Maatregel aanpak topinkomens 0 0 – 27 – 27 – 27  
Ramingsbijstelling PGB’s – 50 – 60 – 60 – 60 – 60  
Niet doorgaan vermogensinkomensbijtelling AWBZ – 40 – 70 – 70 – 70 – 70  
Ramingsbijstelling tariefmaatregel AWBZ – 60 – 60 – 60 – 60 – 60  
Invulling taakstelling best practices 0 – 91 – 91 – 91 – 91  
Inzet reserve AWBZ knelpunten 0 – 113 – 19 – 18 – 20  
Maatregel minder bureaucratie AWBZ 0 0 – 50 – 50 – 50  
Maatregel prikkelwerking WMO 0 0 – 50 – 50 – 50  
Besparingsverlies niet indexeren huisartsen 37 9 6 3 2  
Vergoeden vervallen pseudo-WW premie academische ziekenhuizen 30 30 30 30 30  
Tegenvaller SGLVG 44 0 0 0 0  
Diversen 65,9 45 82,5 76,2 77,2  
Technische mutaties            
Loon- en prijsbijstelling – 531,9 – 1 363,2 – 2009,5 – 2 835,3 – 3 709,1  
Bijstelling forfaits chronisch zieken en gehandicapten 0 129,5 132,4 134,3 136,4  
Diversen – 88,8 63,7 – 7,5 1,4 2,3  
Extrapolatie           73 786,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 63,6 – 1 558,5 – 2 267 – 3 152,4 4 026,9  
Stand Miljoenennota 2010 57 945,9 59 734,5 62 736,9 66 226,5 69 777,0 73 786,8

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 2 993,4 3 046,5 3 326,1 3 471,9 3 638,7  
Beleidsmatige mutaties            
Niet uitvoeren vermogensinkomensbijtelling AWBZ – 40 – 70 – 70 – 70 – 70  
Meevaller niet uitvoeren vermogensinkomsbijstelling AWBZ 5 10 10 11 11  
Technische mutaties            
Diversen – 7,2 – 11,4 – 5,3 – 3,9 – 2,6  
Extrapolatie           3 748,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 42,2 – 71,4 – 65,3 – 62,9 – 61,6  
Stand Miljoenennota 2010 2 951,2 2 975,1 3 260,8 3 409,0 3 577,1 3 748,8

Actualisatie 2008 en doorwerking naar 2009

Dit betreft de doorwerking naar 2009 en latere jaren van de afrekencijfers over 2008. In 2008 deden zich overschrijdingen voor bij met name de medisch specialistische zorg, de geneeskundige GGZ en de AWBZ zorg geleverd in instellingen.

Financieringsschuif en actualisatie 2008

Omdat er sprake is van een tijdsverloop tussen het moment dat de NZa de productieafspraken van partijen heeft ontvangen, de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting van de instellingen is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. In 2008 is er meer gefinancierd dan er uitgaven waren, deze middelen worden in 2009 terugbetaald.

Preferentiebeleid en verlopen patenten

Dit betreft de geraamde opbrengsten van het preferentiebeleid en hogere besparingen dan geraamd als gevolg van het verlopen van octrooien.

Tegenvaller receptregelvergoeding, aflopen transitieakkoord en (volume) gebruik geneesmiddelen

Dit betreft de gevolgen van de door de NZa verhoogde receptregelvergoeding voor apothekers, de gevolgen van het aflopen van het transitieakkoord geneesmiddelen per 2010 en de verwachte stijging van het gebruik van geneesmiddelen.

Wijziging van de voorcalculatie

Dit betreft een technische aanpassing in de voorcalculatie die wordt uitgekeerd om de zorguitgaven te indexeren.

Maatregelen medisch specialisten

Om de overschrijding bij de medisch specialisten te redresseren worden verschillende maatregelen genomen. In de eerste plaats wordt de compensatiefactor voor de ondersteunende specialisten aangepast. De in 2005 ingeschatte compensatiefactoren zijn niet meer representatief en hebben geleid tot een onbedoeld hogere beloning dan was voorzien. Daarnaast worden de normtijden per specialisme herzien op basis van een nieuwe rondrekening. Tenslotte worden de tarieven generiek neerwaarts bijgesteld.

Tariefmaatregel GGZ

Om de uitgavenontwikkeling van de zorg te mitigeren worden de tarieven in de geneeskundige GGZ neerwaarts bijgesteld.

Maatregel doelmatig voorschrijven geneesmiddelen

Dit betreft de geraamde opbrengst van het doelmatiger voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen. Voor 2010 en 2011 gaat het daarbij met name om het meer voorschrijven van generieke varianten van maagzuurremmers en cholesterolverlagers.

Huisartsen – aanpassing van inschrijftarief

Het gaat hier om een korting op het inschrijftarief die door de NZa aan de huisartsen zal worden opgelegd.

Huisartsen – beloning voor doelmatig voorschrijven

Huisartsen krijgen een individuele financiële prikkel om geneesmiddelen, met name maagzuurremmers en cholesterolverlagers, doelmatiger voor te schrijven.

Maatregelen Wet Geneesmiddelenprijzen

Dit betreft een actualisering van de gehanteerde prijzen in de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) en het onder de Wgp brengen van injectables.

Tariefmaatregel alle vrije beroepsbeoefenaren

Voor de tweede helft van 2009 en heel 2010 wordt voor alle vrije beroepsbeoefenaren (medisch specialisten, huisartsen, kraamzorg, verloskundigen etc.) het inkomensgerelateerde kostenbestanddeel van de tarieven niet geïndexeerd.

Maatregel zelfverwijzers

Van zelfverwijzers, zorgvragers zonder verwijzing van de huisarts, die een polikliniek of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis bezoeken worden declaraties niet langer betaald. Dit zorgt ervoor dat er een prikkel is om met een zorgvraag eerst naar een zorgverlener in de eerstelijnszorg te gaan, waardoor het beroep op de tweedelijnszorg afneemt.

Maatregel aanpak topinkomens

In de Tweede Kamer hebben de minister van BZK en de betrokken vakministers vorig jaar verduidelijkt hoe zij het advies van de commissie Dijkstal over de normering en de maximering van de inkomens van de topfunctionarissen in de semipublieke sector willen gaan uitwerken in wetgeving (zie dossiernummer TK 28 479). Die wetgeving zal ook betrekking hebben op de zorgsector. Indien de opbrengst van deze maatregel onvoldoende is, zal een andere maatregel worden ingezet om de opbrengst te realiseren.

Ramingsbijstelling PGB’s

Door het CVZ wordt op basis van de halfjaarcijfers een lagere instroom van het aantal budgethouders in 2009 verwacht dan geraamd. Dit levert een meevaller van 50 mln. incidenteel en 60 mln. structureel (vanaf 2010) op.

Niet doorgaan vermogensinkomensbijtelling AWBZ

Omdat de invoering van de vermogensinkomensbijtelling niet doorgaat, is er een tegenvaller bij de eigen betalingen in de AWBZ van structureel 80 mln. Voor 2009 bedraagt deze tegenvaller 40 mln. Ter compensatie van deze tegenvaller zijn een aantal maatregelen getroffen, te vinden in het amendement de Vries op de begroting 2009 van VWS. Een van de maatregelen is het verhogen van de maximale eigen bijdrage in de AWBZ voor hogere inkomens (boven 40 000 euro). Vanaf 2010 is de opbrengst hiervan 10 mln.

Ramingsbijstelling tariefmaatregel AWBZ

Dit betreft een eerder wel doorgevoerde maar niet structureel geboekte tariefswijziging bij de ondersteunende begeleiding.

Invulling taakstelling best practices

In 2008 is de intramurale capaciteit sneller toegenomen dan geraamd. De doorwerking hiervan wordt gedekt door een ophoging van de taakstelling best practices. Voor het bedrag van de totale taakstelling wordt de contracteerruimte gekort. Zorgkantoren zullen scherp inkopen door voor goed presterende instellingen hogere tarieven te hanteren dan voor minder presterende instellingen. Op deze wijze worden best practices beloond.

Inzet reserve AWBZ knelpunten

Voor de gevolgen van de pakketmaatregel in de AWBZ was geld gereserveerd. Een deel hiervan wordt nu ingezet voor de langdurige zorg.

Maatregel minder bureaucratie AWBZ

Er is een programma gestart om de uitvoering van de zorgprocessen te verbeteren en de bureaucratie terug te dringen. Voor de begroting 2011 moeten deze maatregelen nader zijn uitgewerkt.

Maatregel prikkelwerking Wmo

De mogelijkheden tot het inbouwen van meer doelmatigheidsprikkels in de Wmo en tot het afromen van de doelmatigheidswinst zullen in overleg met de fondsbeheerders worden onderzocht. Indien de opbrengst van deze maatregelen onvoldoende is worden andere maatregelen ingezet om de opbrengst van 50 mln. te bereiken.

Besparingsverlies niet indexeren huisartsen

Nieuwe cijfers van het CPB hebben geleid tot een aanpassing van de geraamde opbrengst van het niet-indexeren van de huisartsentarieven. Daarnaast was het bij het niet-indexeren 2009 abusievelijk geen rekening gehouden met de gewijzigde voor- en nacalculatie systematiek.

Vergoeden vervallen pseudo-WW premie academische ziekenhuizen

Overheidswerkgevers waaronder academische ziekenhuizen zijn eigen risicicodrager voor de WW. Zij gebruikten de WW-werknemerspremie als gedeeltelijke dekking van de WW-lasten. Doordat het tarief van de WW-werknemerspremie op nul is gezet, verliezen de academische ziekenhuizen deze inkomsten. Voor het vervallen van deze inkomsten worden zij gecompenseerd.

Tegenvaller SGLVG

In het kader van de invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP) zijn bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) 4000 aanvragen ingediend voor nieuwe plaatsen voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG). Om een budgettair neutrale invoering te waarborgen zullen vanaf 2010 de ZZP tarieven binnen de gehandicaptenzorg worden aangepast. In 2009 leidt dit echter tot meerkosten.

Loon- en prijsbijstelling

De raming van de loon- en prijsbijstelling voor de zorg wordt tijdens het jaar aangepast op basis van nieuwe cijfers van het CPB (CEP en MEV).

Bijstelling forfaits chronisch zieken en gehandicapten

Zoals gemeld in de tweede nota van wijziging op de VWS begroting 2009 is in het kader van het aanvullend koopkrachtpakket de raming voor de forfaits voor chronisch zieken en gehandicapten verhoogd.

Niet uitvoeren vermogensinkomensbijtelling

Omdat de invoering van de vermogensinkomensbijtelling niet doorgaat is er een tegenvaller bij de eigen betalingen in de AWBZ van structureel 80 miljoen. Voor 2009 bedraagt deze tegenvaller 40 miljoen. Ter compensatie van deze tegenvaller zijn een aantal maatregelen getroffen, te vinden in het amendement de Vries op de begroting 2009 van VWS. Een van de maatregelen is het verhogen van de maximale eigen bijdrage in de AWBZ voor hogere inkomens (boven 40 000 euro). Vanaf 2010 is de opbrengst hiervan 10 mln.

Jeugd en Gezin

XVII JEUGD EN GEZIN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 6 212,5 6 298,7 6 437,8 6 425,7 6 412,7  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Jeugdbescherming volume 0,0 10,7 18,3 28,1 36,4  
Maatregel kinderregeling WKB niet beleidsmatig verhogen in 2010-20 kind 2/3 0,0 – 15,0 – 16,0 – 16,0 – 16,0  
Maatregel kinderregeling inkomensgrens WKB verlagen met € 1 000 in 2010 0,0 – 36,0 – 40,0 – 40,0 – 40,0  
Maatregel kinderregeling niet indexeren WKB 2010 en 2011 0,0 – 20,0 – 38,0 – 38,0 38,0  
Maatregel kinderregeling verlagen geïntegreerd bedrag 12–17 jaar met 20% 0,0 – 39,0 – 39,0 – 39,0 – 39,0  
Maatregel Afbouwpercentage WKB verhogen van 6,5% naar 7,6% 0,0 – 74,0 – 86,0 – 86,0 – 86,0  
Tegenboeking taakstelling kinderregelingen 0,0 116,0 126,7 119,7 114,2  
Tegenvaller WKB 134,0 70,0 70,0 70,0 70,0  
Diversen 32,7 32,2 36,2 22,4 24,2  
  166,7 44,9 32,2 21,2 25,8  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Loonbijstelling 52,9 55,6 56,9 57,4 57,7  
Van Justitie: overheveling plaatsen 3e tranche JJI’S 0,0 31,4 30,8 31,4 31,3  
Diversen 54,2 58,3 59,9 61,4 61,7  
  107,1 145,3 147,6 150,2 150,7  
Extrapolatie           6 558,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 273,8 190,2 179,8 171,5 176,4  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 6 486,3 6 488,9 6 617,5 6 597,2 6 589,1 6 558,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket 18,0 21,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 6 504,3 6 509,9 6 618,5 6 597,2 6 589,1 6 558,4

XVII JEUGD EN GEZIN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,7 1,0 1,2 1,5 1,5  
  0,7 1,0 1,2 1,5 1,5  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 5,2 0,4 0,0 0,0 0,0  
  5,2 0,4 0,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           15,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 5,9 1,4 1,2 1,5 1,5  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 19,4 14,9 14,7 15,0 15,0 15,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 19,4 14,9 14,7 15,0 15,0 15,0

Jeugdbescherming volume

Dit is een opwaartse bijstelling die overeenkomt met de verwachte volumegroei in de jeugdbescherming. Tot op heden werd geen rekening gehouden met een meerjarige volumegroei.

Maatregelen kinderregelingen

De regering is door de economische crisis geconfronteerd met de noodzaak maatregelen te treffen. Dat geldt ook voor de begroting voor Jeugd en Gezin.

Deze maatregelen hangen niet alleen samen met de economische crisis, maar ook met de hieronder genoemde taakstelling en met de overschrijdingen in de uitvoering van de wet op het kindgebonden budget (WKB). Daarom is een pakket maatregelen afgesproken dat bestaat uit:

• Verlagen van de inkomensgrens WKB met € 1000.

• Verhoging afbouwpercentage WKB van 6,5% naar 7,6%.

• Verlagen van de geïntegreerde WKB/WTOS-bedragen vanaf 2010.

• In mindere mate de bedragen kindgebonden budget verhogen. Aangekondigd is dat in 2010 en 2011 de bedragen van het kindgebonden budget extra verhoogd zullen worden. Onderdeel van het pakket is dat afgezien wordt van de verhoging in 2010.

• Niet indexeren van de kinderbijslag en het kindgebonden budget tot en met 2011. Deze maatregel is terug te vinden in de verticale toelichting van hoofdstuk Nominale bijstelling AKW, de begroting waar de nominale bijstelling van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en WKB plaatsvindt.

Tegenboeking taakstelling kinderregelingen

In de begroting 2009 van Jeugd en Gezin stond een taakstelling opgenomen vanaf 2010. Deze taakstelling is ingevuld met maatregelen op de kinderregelingen die hierboven zijn toegelicht.

Tegenvaller WKB

Op basis van de voorschotten die de Belastingdienst in 2009 heeft uitgekeerd is er een tegenvaller bij het kindgebonden budget van 134 mln. Als gevolg van de economische crisis is de inkomensontwikkeling neerwaarts bijgesteld en wordt verwacht dat meer huishoudens recht op kindgebonden budget (WKB) zullen hebben. Dit levert ook meerjarig een tegenvaller op.

Diversen

De post bestaat onder meer uit een hogere bijdrage aan de grootstedelijke regio’s voor de provinciale jeugdzorg, een tegemoetkoming in de volumegroei bij de Raad voor de Kinderbescherming en de op basis van motie-Slob toegevoegde middelen ten behoeve van vrijwilligerswerk.

Van Justitie: overheveling plaatsen 3e tranche JJI’S

Er wordt vanuit het ministerie van Justitie vanaf 2010 budget overgeboekt ten behoeve van de overheveling van de 3e tranche justitiële jeugdinrichtingen (jji’s) en om extra plaatsen voor de gesloten jeugdzorg beschikbaar te stellen in een bestaande instelling.

Diversen

Deze post bestaat onder meer uit de indexatie van de AKW en de WKB, compensatie voor de pakketmaatregel AWBZ waar de jeugdzorg aanspraak op kan maken en prijsbijstelling.

Diversen (ontvangsten)

Deze post bestaat onder meer uit een ontvangst van 4,1 mln. die wordt veroorzaakt door de liquidatie van de stichting Elektronisch Kinddossier Nederland (EKD.NL). Dit bedrag wordt gedesaldeerd en ingezet voor het Elektronisch Kinddossier.

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 17 421,2 17 342,3 17 313,2 17 310,4 17 310,5  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2008 – 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 76,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Besparingsverlies bestuurskosten 29,0 8,2 0,0 0,0 0,0  
Diversen – 8,7 – 9,7 – 9,7 – 9,7 – 9,7  
Zorg            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  20,3 – 1,5 – 9,7 – 9,7 – 9,7  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Afschaffen behoedzaamheidsreserve 208,7 208,7 208,7 208,7 208,7  
BDU SIV maatschappelijke opvang 0,0 289,2 289,2 289,2 289,2  
Budget 40+wijken 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0  
Correctie accres 2009 – 354,5 – 354,5 – 354,5 – 354,5 – 354,5  
Incidentele bijdrage 2009 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Incidentele bijdrage 2010 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0  
Onderwijsachterstandenbeleid 0,0 164,6 0,0 0,0 0,0  
Opboeken accres 2010 0,0 75,4 75,4 75,4 75,4  
Opboeken accres 2011 0,0 0,0 74,2 74,2 74,2  
Structurele doorwerking nacalculatie accres 2008 – 129,7 – 129,7 – 129,7 – 129,7 – 129,7  
Uitkering behoedzaamheidsreserve 2008 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Veiligheid en leefbaarheid 0,0 89,6 63,7 0,0 0,0  
Wijkactieplannen 58,5 58,5 0,0 0,0 0,0  
Diversen 131,8 76,6 63,6 38,6 52,5  
Zorg            
Volume indexatie Wmo 2010 0,0 34,4 34,4 34,4 34,4  
Wmo volledig pakket thuis 27,7 35,1 35,1 35,1 35,1  
Diversen 12,0 37,8 37,8 37,8 37,8  
  153,6 705,7 397,9 309,2 323,1  
Extrapolatie           17 601,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 97,1 704,2 388,4 299,6 313,4  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 17 518,3 18 046,6 17 701,5 17 610,1 17 624,0 17 601,8
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 17 518,3 18 046,6 17 701,5 17 610,1 17 624,0 17 601,8

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2008

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2008 gerealiseerde uitbetalingen aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2008 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2008 werden verwacht. Het Gemeentefonds wordt daarom neerwaarts bijgesteld.

Afschaffen behoedzaamheidsreserve

Onderdeel van de normeringssystematiek is de behoedzaamheidsreserve (BRES), d.w.z. het deel van het accres (208 mln.) dat ingehouden wordt en geldt als «buffer» voor de nacalculatie van het accres in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Onderdeel van het akkoord met de medeoverheden was het afschaffen van de BRES. Deze mutatie betreft de kasoverboeking van de BRES van het accres gemeentefonds naar het Gemeentefonds.

Besparingsverlies bestuurskosten

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (Bofv) tussen het Rijk en VNG/IPO van 11 september 2008 is afgesproken dat het kabinet het restant van de taakstelling voor bestuurskosten als besparingsverlies voor zijn rekening neemt. Dit besluit is gecommuniceerd via Nota van Wijziging (zie ook Kamerstuk 31 700 B, nr. 5).

BDU SIV Maatschappelijke opvang

Vanaf 1 januari 2010 ontvangen gemeenten de middelen voor beleid op de prestatievelden maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid via een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds, in plaats van de brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid van de begroting van VWS.

Budget 40+wijken

In 2009 en 2010 wordt 30 mln. uitgekeerd in het kader van het 40+budget. Dit budget, afkomstig van de WWI-begroting, is bedoeld voor wijken die niet tot de 40 aandachtswijken behoren, maar die wel vergelijkbare problemen kennen.

Onderwijsachterstandenbeleid

Op 1 augustus 2010 wordt het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) van kracht. Hiermee krijgen de G31-gemeenten de verantwoordelijkheid om alle doelgroepleerlingen in hun gemeente voor- en vroegschoolse educatie aan te bieden, in 2011 volgen de overige gemeenten.

De toekenning van de betreffende middelen zal via een decentralisatie-uitkering lopen. Deze mutatie betreft de overboeking voor deze uitkering voor 2010 vanaf de begroting van OCW. De middelen voor 2011 en verder staan nu nog op de OCW-begroting.

Correctie accres 2009/Opboeken accres 2010 en 2011/Incidentele bijdrage 2009 en 2010

Met gemeenten en provincies is overeenstemming bereikt over de nominale mutaties in de accressen 2009–2011. Deze afspraak is onderdeel van het akkoord dat in het voorjaar van 2009 is gesloten met de mede overheden.


Voor gemeenten houdt de afspraak in dat (1) de nominale accressen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 worden vastgelegd op respectievelijk 866 mln., 75 mln. en 74 mln., (2) de gemeenten een incidentele bijdrage ontvangen van 90 mln. in zowel 2009 als 2010 en (3) er in 2009 22 mln. aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd ter dekking van de invoeringskosten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit laatste bedrag is onderdeel van de post «Diversen».


Bij Miljoenennota 2009 bedroeg het accres 2009 naar de toen geldende inzichten 1,2 mld. Deze middelen zijn destijds overgeboekt naar het Gemeentefonds. De mutatie (354 mln.) betreft de correctie van het reeds naar het Gemeentefonds overgeboekte accres 2009.

Structurele doorwerking nacalculatie accres 2008

Onderdeel van de normeringssystematiek is de nacalculatie gebaseerd op de realisatie van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze nacalculatie over 2008 leidt tot een structurele neerwaartse aanpassing.

Uitkering behoedzaamheidsreserve 2008

Als gevolg van de afgeronde nacalculatie 2008 wordt het restant van de behoedzaamheidsreserve over 2008 in 2009 toegevoegd.

Veiligheid en leefbaarheid

Deze middelen, afkomstig van BZK en WWI, worden middels een decentralisatie-uitkering verdeeld onder 40 gemeenten (G31, 5 Ortega-gemeenten, 4 gemeenten met Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren). Met de VNG is afgesproken dat bij de inzet van deze middelen focus wordt aangebracht op de aanpak van sociale overlast en fysieke verloedering.

Wijkactieplannen

Voor de medefinanciering van de wijkactieplannen in de 40 aandachtswijken, zoals benoemd in het kader van het Actieplan Krachtwijken, wordt in 2009 en 2010 58,5 mln. overgeheveld van de WWI-begroting naar het Gemeentefonds. Dit geld komt via een decentralisatie-uitkering ter beschikking van de 18 betrokken gemeenten.

Diversen

De diversenpost bevat onder meer overhevelingen in het kader van inburgering, bewonersinitiatieven en de dekking van de invoeringskosten van de Wabo.

Volume indexatie Wmo 2010

Over de volumegroei van de Wmo brengt het SCP jaarlijks advies uit. Deze mutatie betreft de middelen voor de volumegroei in 2010.

Wmo Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis heeft eerder geleid tot een uitname uit het Gemeentefonds, omdat instellingen de kosten voor de zorg thuis gaan dragen. Gemeenten hebben daardoor minder uitgaven. Deze uitname wordt teruggedraaid, omdat thans nog niet kan worden vastgesteld hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn.

Provinciefonds

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 1 298,2 1 298,2 1 297,8 1 297,8 1 297,8  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Financiële herijking financiële verhouding Rijk-Provinciesprovincies 0,0 0,0 – 300,0 – 300,0 – 300,0  
Diversen 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0  
  1,0 0,3 – 300,0 – 300,0 – 300,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Afschaffen behoedzaamheidsreserve 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2  
Correctie accres 2009 – 29,5 – 29,5 – 29,5 – 29,5 – 29,5  
Incidentele bijdrage 2009 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Incidentele bijdrage 2010 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0  
Project Moerdijk 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
Structurele doorwerking nacalculatie 2008 – 10,7 – 10,7 – 10,7 – 10,7 – 10,7  
Diversen 17,4 16,0 21,6 20,4 12,3  
  29,6 4,0 – 0,4 – 1,6 – 9,7  
Extrapolatie           988,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 30,7 4,2 – 300,4 – 301,6 – 309,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 1 328,9 1 302,5 997,5 996,2 988,1 988,1
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 1 328,9 1 302,5 997,5 996,2 988,1 988,1

Herijking financiële verhouding Rijk-provincies

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft onderzoek gedaan naar de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. Mede op basis van dit advies acht het kabinet het verantwoord om met ingang van 2011 het Provinciefonds structureel met 300 mln. te korten. Momenteel vindt er een verdiepingsslag plaats op het Rfv-advies en de contra-expertise van het IPO. Als de uitkomst van deze verdiepingsslag leidt tot een andere uitkomst dan de voorgenomen verlaging van het Provinciefonds, dan zal het kabinet zijn voornemen nader wegen.

Afschaffen behoedzaamheidsreserve

Onderdeel van de normeringssystematiek is de behoedzaamheidsreserve (BRES), d.w.z. het deel van het accres (18,2 mln.) dat ingehouden wordt en geldt als «buffer» voor de nacalculatie van het accres in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Onderdeel van het akkoord met de medeoverheden was het afschaffen van de BRES. Deze mutatie betreft de kasoverboeking van de BRES van het accres Provinciefonds naar het Provinciefonds.

Correctie accres 2009/Incidentele bijdrage 2009 en 2010

Met gemeenten en provincies is overeenstemming bereikt over de nominale mutaties in de accressen 2009–2011. Deze afspraak is onderdeel van het akkoord dat onlangs is gesloten met de medeoverheden.


Voor provincies houdt de afspraak in dat (1) de accressen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 worden vastgelegd op respectievelijk 72 mln., 6 mln. en 6 mln. en (2) de provincies een incidentele bijdrage ontvangen van 10 mln. in zowel 2009 als 2010.


Bij Miljoenennota 2009 bedroeg het accres 2009 naar de toen geldende inzichten 101 mln. en deze middelen zijn destijds overgeboekt naar het Provinciefonds. De mutatie (–29,5 mln.) betreft de correctie van het reeds naar het Provinciefonds overgeboekte accres 2009.

Project Moerdijk

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk draagt het Rijk bij aan de gebiedsontwikkeling in Moerdijk. Dit geldt wordt overgeboekt van de begroting van EZ en komt via een decentralisatie-uitkering ter beschikking van de provincie Noord-Brabant.

Structurele doorwerking nacalculatie 2008

Onderdeel van de normeringssystematiek is de nacalculatie gebaseerd op de realisatie van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze nacalculatie over 2008 leidt tot een structurele neerwaartse aanpassing.

Diversen

Hieronder vallen onder meer de accressen in 2010 en 2011. Deze zijn in het akkoord met de medeoverheden nominaal vastgesteld. Voor beide jaren bedraagt het accres 6,2 mln.

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 7 738,6 8 280,7 8 124,7 7 894,8 7 620,5  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Toedeling voordelig saldo 2008 392,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  392,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Actieprogramma ROV – 78,7 – 121,3 – 50,0 – 50,0 0,0  
Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) – 30,6 38,6 0,0 0,0 0,0  
Bijdrage VenW aan rijksbrede uitvoeringstegenvallers 0,0 – 36,1 – 54,0 – 54,0 – 54,0  
Exploitatie bijdrage Westerscheldetunnel 0,0 – 47,6 – 47,6 – 47,6 – 47,6  
Bijdrage VenW aan tekortreductie 0,0 0,0 – 120,0 – 120,0 – 120,0  
F12 miljard programma – 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Hoofdwegennet bijdragen derden 5,2 25,2 107,9 77,6 68,5  
Kasschuif Infrafonds (FES) – 402,0 0,0 402,0 0,0 0,0  
Kasschuif Infrafonds en overboekingen 20,6 – 1,3 – 9,3 395,9 81,3  
Loon en prijsbijstelling 2009 171,5 182,8 169,9 171,8 171,6  
Railwegen: HSA – 91,9 – 102,5 – 128,7 – 86,7 – 26,1  
Diversen – 35,1 93,1 96,5 56,1 1,0  
  – 641,0 30,9 366,7 343,1 74,7  
Extrapolatie           8 336,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 248,2 30,8 366,9 343,2 74,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 7 490,3 8 311,6 8 491,6 8 238,0 7 695,2 8 336,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket 233,5 318,0 28,0 0,0 – 105,0 – 75,0
Stand Miljoenennota 2010 7 723,8 8 629,6 8 519,6 8 238,0 7 590,2 8 261,0

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 7 738,6 8 280,7 8 124,7 7 894,8 7 620,5  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Toevoeging voordelig saldo 2008 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  144,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) – 30,6 38,6 0,0 0,0 0,0  
Actieprogramma rov – 78,9 – 131,5 – 50,0 – 50,0 0,0  
Bijdrage VenW aan rijksbrede uitvoeringstegenvallers 0,0 – 36,1 – 54,0 – 54,0 – 54,0  
Bijdrage VenW aan tekortreductie 0,0 0,0 – 120,0 – 120,0 – 120,0  
Exploitatie bijdrage Westerscheldetunnel 0,0 – 47,6 – 47,6 – 47,6 – 47,6  
F12 miljard programma – 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Hoofdwegennet bijdragen derden 5,2 25,2 107,9 77,6 68,5  
Kasschuif Infrafonds 0,0 0,0 0,0 400,0 78,0  
Kasschuif Infrafonds (FES) – 402,0 0,0 402,0 0,0 0,0  
Loonbijstelling 2009 33,9 33,7 34,5 36,2 37,7  
Prijsbijstelling 2009 137,6 149,0 135,4 135,6 133,9  
Railwegen: HSA – 91,9 – 102,5 – 128,7 – 86,7 – 26,1  
Diversen – 14,3 102,0 87,3 52,1 4,3  
Niet tot een ijklijn behorend            
Toevoeging voordelig saldo 2008 248,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 392,3 30,8 366,8 343,2 74,7  
Extrapolatie           8 336,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 248,2 30,8 366,9 343,2 74,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 7 490,3 8 311,6 8 491,6 8 238,0 7 695,2 8 336,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket 233,5 318,0 28,0 0,0 – 105,0 – 75,0
Stand Miljoenennota 2010 7 723,8 8 629,6 8 519,6 8 238,0 7 590,2 8 261,0

Toedeling voordelig saldo 2008

De resterende middelen van 2008 uit het Infrastructuurfonds worden toegedeeld aan verschillende begrotingsartikelen in 2009.

Actieprogramma ROV

Het kabinet stelt 500 mln. beschikbaar voor regionale openbaar vervoerprojecten (Mobiliteitsaanpak; actieprogramma regionaal OV). De betrokken regionale overheden zullen de projecten voor 50% cofinancieren zodat totaal 1 mld. beschikbaar is voor verbetering van het regionale openbaar vervoer. 300 mln. komt uit de beschikbare middelen voor regionale en lokale projecten van het Infrastructuurfonds. Deze middelen worden nu via de Brede Doel Uitkering beschikbaar gesteld. De overige 200 mln. voor het actieprogramma komen uit de CoalitieAkkoord enveloppe OV.

Anders Betalen voor Mobiliteit: ABvM

In 2009 wordt een bedrag teruggestort aan het FES voor Anders Betalen voor Mobiliteit. In 2010 wordt het bedrag weer opgevraagd bij het FES. De middelen zijn bestemd voor de financiering van investeringen in het kilometerprijssysteem.

Bijdrage VenW aan rijksbrede uitvoeringstegenvallers

De voeding aan het Infrastructuurfonds (IF) wordt in 2010 verlaagd met 36,1 mln. en vanaf 2011 structureel met 54 mln. Dit is de bijdrage van Verkeer en Waterstaat aan de uitvoeringstegenvallers zoals aangegeven in de Voorjaarsnota. De bedragen worden in mindering gebracht op verschillende artikelen van het IF. De concrete invulling met projecten volgt bij de actualisatie van het investeringsprogramma in 2010.

Bijdrage VenW aan tekortreductie

Dit betreft het aandeel van Verkeer en Waterstaat in de tekortreductie van 1,8 mld., zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota. De voeding aan het infrastructuurfonds (IF) wordt vanaf 2011 structureel met 120 mln. verlaagd. De 120 mln. wordt in mindering gebracht op verschillende artikelen van het IF. De concrete invulling met projecten volgt bij de actualisatie van het investeringsprogramma in 2010.

Exploitatie bijdrage Westerscheldetunnel

Met de verkoop van de Westerscheldetunnel (WST) aan de provincie Zeeland valt de exploitatiebijdrage vrij die werd betaald door Verkeer en Waterstaat vanuit het Infrastructuurfonds.

f12 miljard programma

Het Bereikbaarheid/voorfinanciering f12 miljard pakket van het Infrastructuurfonds is met een bedrag van 200 mln. verhoogd bij Najaarsnota 2008. Daarbij is een uitgave van 200 miljoen euro ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die was voorzien voor 2009, al in 2008 voldaan. Met deze reden zijn de uitgaven voor dit basispakket in 2009 200 mln. lager.

Hoofdwegennet bijdragen derden

Dit betreft de bijdragen van derden aan door VenW uitgevoerde wegprojecten. Het gaat om de N18 bij Varsseveld, verschillende projecten in het Programma Aansluitingen Hoofdwegennet/Onderliggend wegennet, A1/A6/A9 voor de regio Schiphol-Amsterdam-Almere, N35 Zwolle-Wythmen en A15 traject Maasvlakte-Vaanplein.

Kasschuif Infrafonds (FES)

Deze FES-middelen zijn reeds overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en worden met een kasschuif van 2009 naar 2011 geschoven. Het betreft de FES-bijdrage voor het «Bereikbaarheid/voorfinanciering f12 mld» pakket.

Kasschuif Infrafonds en overboekingen (uitgaven)

Met een intertemporele compensatie worden middelen geschoven naar 2012 en 2013 vanuit de periode 2014–2020. Hierdoor wordt het kasritme van het IF in overeenstemming gebracht met de totale investeringsbehoefte van het fonds in de desbetreffende jaren. Daarnaast is hier een saldo van overboekingen met andere ministeries opgenomen (o.a. VROM en EZ).

Railwegen: HSA

De aanvangsdatum voor vervoer via de High Speed Alliance (HSA) is vastgesteld op 1 juli 2009. Deze datum vormt de basis voor de financiële afspraken die zijn gemaakt met de HSA, waaronder een tijdelijke verlaging van de gebruikersvergoeding inclusief een rentevergoeding voor de Staat en uitstel van betaling van drie jaar. Uitstel van de aanvangsdatum leidt tot een tijdelijk inpassingsprobleem in de periode 2009–2013 en in de jaren 2014–2020 tot een tijdelijke overschrijding. De ontvangsten en daarmee de uitgaven van het Infrastructuurfonds nemen hierdoor af in de periode 2009–2013.

Diversen

Dit betreft uitgaven en ontvangsten uit verschillende CoalitieAkkoord enveloppen en FES-uitgaven. Voorbeelden zijn de enveloppe OV extra kwaliteit Nieuwe Sleutel Projecten (45 mln. in de jaren 2010–2013), Innovatie Kaderrichtlijn Water (35 mln.), Hoogwaterbescherming en Innovatie Deltatechnologie (68 mln.).

Kasschuif Infrafonds (ontvangsten)

Met deze intertemporele compensatie worden middelen geschoven naar 2012 en 2013 vanuit de periode 2014–2020. Hierdoor wordt het kasritme van het IF in overeenstemming gebracht met de totale investeringsbehoefte van het fonds in de desbetreffende jaren.

Fonds Economische Structuurversterking

D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 2 477,9 2 511,6 2 184,6 2 345,5 1 990,1  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
A5 Centre for Translational Molecular medicine – 7,6 – 30,6 – 35,1 0,0 0,0  
Bereikbaarheid/voorfinanciering f 12 mrd pakket – 402,0 0,0 402,0 0,0 0,0  
Coalitieakkoord enveloppe Energie – 60,4 – 91,8 – 9,7 2,4 0,0  
Coalitieakkoord enveloppe Water en Kust – 40,9 – 36,4 0,4 0,1 0,0  
Duurzaamheid reservering – 44,0 – 11,2 0,0 0,0 0,0  
Enveloppe Nota Ruimte – 12,3 – 37,9 – 42,0 – 209,3 – 63,0  
Kennis, innovatie en onderwijs 0,0 39,5 29,0 29,0 0,0  
Luchtkwaliteit 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0  
Vrije ruimte kennis, innovatie en onderwijs – 56,8 – 56,8 – 28,4 – 28,4 0,0  
Diversen 125,0 165,5 143,7 – 69,4 – 81,7  
  – 479,0 – 19,6 499,9 – 275,8 – 144,7  
Extrapolatie           2 205,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 479,0 – 19,7 499,8 – 275,8 – 144,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 1 998,8 2 491,9 2 684,4 2 069,7 1 845,4 2 205,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket 533,7 646,7 116,1 114,1 113,4 72,4
Stand Miljoenennota 2010 2 532,5 3 138,6 2 800,5 2 183,8 1 958,8 2 278,1

D FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 2 477,9 2 511,6 2 184,6 2 345,5 1 990,1  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Ontvangsten uit aardgasbaten 54,6 627,0 615,9 – 161,7 – 31,3  
  54,6 627,0 615,9 – 161,7 – 31,3  
Extrapolatie           2 344,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 54,6 627,0 615,9 – 161,7 – 31,3  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 2 532,5 3 138,6 2 800,5 2 183,8 1 958,8 2 344,3
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 2 532,5 3 138,6 2 800,5 2 183,8 1 958,8 2 344,3

A5 Centre for Translational Molecular Medicine (CTMM)

Het kabinet heeft voor CTMM uit de investeringsimpuls 2006 van het FES onder voorwaarden een bedrag van 150 mln. beschikbaar gesteld. Hiervan is 75 mln. reeds in 2006 aan de EZ-begroting toegevoegd en is 75 mln. gereserveerd gebleven binnen het FES. Na een positieve beoordeling over de voortgang en de plannen voor CTMM is ook deze tweede tranche vanuit het FES aan de EZ-begroting toegevoegd. Het gereserveerde budget voor CTMM neemt hierdoor af. De middelen worden eveneens toegevoegd aan het desbetreffende uitgavenartikel binnen het FES.

Bereikbaarheid/voorfinanciering f 12 mrd pakket

Deze FES-middelen zijn reeds overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en worden met een kasschuif van 2009 naar 2011 geschoven. Het betreft de FES-bijdrage voor het «Bereikbaarheid/voorfinanciering f12 mrd» pakket.

Coalitieakkoord enveloppe Energie

De gereserveerde ruimte in de enveloppe neemt af. Dit betreft de overboeking van budget vanuit de enveloppe Energie naar departementale begrotingen evenals het uitgavenartikel van het FES voor concrete projecten. Een voorbeeld is de Innovatie Agenda Energie Gebouwde Omgeving (WWI). Minder energiegebruik, in huizen of andere gebouwen, betekent minder uitstoot van CO2. De Innovatie Agenda Energie Gebouwde Omgeving probeert dit te bereiken door het inzetten van activiteiten en instrumenten waarmee innovaties voor bestaande bouw en nieuwbouw kunnen worden gestimuleerd en gerealiseerd. Andere voorbeelden zijn de EZ-projecten Kas als Energiebron, CO2-Afvang Transport en Opslag (CATO 2) en Duurzame elektriciteitsvoorziening.

Coalitieakkoord enveloppe Water en Kust

De middelen in de enveloppe Water en Kust nemen af. Het geld wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds en daarmee de uitgavenartikelen van het FES voor de Innovatieregeling Kaderrichtlijn Water (circa 40 mln.) en het Synergieprogramma Kaderrichtlijn Water (circa 36 mln.). De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel om de ecologische en chemische waterkwaliteit te verbeteren. Het geld wordt verdeeld via twee tenderregelingen. De regeling voor deze tweede tender (40 mln.) wordt in de tweede helft van 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. Inschrijvingen die met de meeste innovatiekracht en beste kosteneffectiviteit de knelpunten aanpakken, krijgen een financiële bijdrage. Met het Synergieprogramma KRW wordt een impuls gegeven aan het versneld uitvoeren en verbreden van de KRW-maatregelen, waardoor meerdere rijksdoelen gelijktijdig worden gediend.

Duurzaamheid reservering

In de jaren 2009 en 2010 neemt de ruimte in de enveloppe Duurzaamheid in totaal circa 55 mln. af. Deze wordt ingezet voor projecten op de begroting van VenW voor Biobrandstoffen (7 mln.) en het Innovatieprogramma Duurzaam Openbaar Busvervoer (10 mln.) en de begroting van EZ voor de projecten Energietender Technopartners Seed Faciliteit (7 mln.), Energy Efficiency Bedrijfsleven (16 mln.) en de projecten Innovatieve Energiebesparing en Duurzame Warmte Gebouwen en Omgeving (WGO) (14 mln.).

Enveloppe Nota Ruimte

Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de concrete invulling van de Nota Ruimte-middelen met projecten. Het gereserveerde budget voor de Nota Ruimte, in de periode 2009–2012, wordt overgeboekt naar de begrotingen van LNV en VROM en de desbetreffende uitgavenartikelen van het FES voor onder andere het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (100 mln.). Verder heeft het kabinet in 2007 besloten tot een subsidie aan de projecten Noordelijke IJ-oevers (circa 30 mln.), Spoorzone Den Bosch (circa 13 mln.), Nijmegen Waalfront (25 mln.) en het project Maastricht Belverdere (10 mln.). Ten slotte is onder meer besloten tot subsidies van de projecten Veenweide gebieden (113 mln.), de Zuidplaspolder (24 mln.) en Oude Rijnzone (18 mln.).

Kennis, innovatie en onderwijs (grootschalige researchprojecten/lerarentekort)

Het huidige kabinet heeft tot en met 2012 circa 170 mln. beschikbaar gesteld voor grootschalige researchprojecten en innovatieve oplossingen voor toekomstige lerarentekorten. Binnen het FES is hiervoor een apart artikelonderdeel gecreëerd waarop circa 100 mln. is geraamd voor toekomstige projecten. Het resterende deel van de 170 mln. is inmiddels toegevoegd aan de departementale begrotingen (regel diversen) voor de concrete projecten Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (OCW), NanoLab (EZ) en Surfnet (OCW). De 100 mln. zal worden overgeheveld naar departementale begrotingen op het moment dat de vakdepartementen de middelen opvragen. Besluitvorming over deze middelen is reeds afgerond.

Luchtkwaliteit

Dit betreft de overheveling van 100 mln. (20 mln. in 2009, en 40 mln. zowel in 2010 als in 2011) voor concrete projecten naar de begroting van VROM. Ook het uitgavenniveau binnen het FES voor projecten die in uitvoering zijn op de VROM-begroting wordt hierdoor 100 mln. hoger. De middelen zijn bestemd voor de uitvoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit door de andere overheden.

Vrije ruimte kennis, innovatie en onderwijs

De Vrije ruimte kennis, innovatie en onderwijs neemt binnen de huidige kabinetsperiode met circa 170 mln. af. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor grootschalige researchprojecten en innovatieve oplossingen voor toekomstige lerarentekorten en worden toegevoegd aan een apart begrotingsartikel.

Ontvangsten uit aardgasbaten

De mutatie betreft een aanpassing van de voeding van het FES die nodig is vanwege het nieuwe kasritme van de FES-uitgaven. De omvang en het kasritme van de uitgavenraming binnen het FES zijn leidend voor de voeding van het fonds. De voeding is niet afhankelijk van de totale aardgasopbrengsten van het Rijk.

AOW-spaarfonds

E AOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 4 805,3 5 180,7 5 505,0 5 854,3 6 220,0  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Rente CEP – 11,7 – 72,8 – 114,2 – 159,7 – 148,3  
Rente MEV 0,9 – 20,1 13,9 39,8 5,5  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 10,8 – 92,9 – 100,3 – 119,9 – 142,8  
Extrapolatie           6 433,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 10,8 – 92,9 – 100,2 – 119,9 – 142,8  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 4 794,5 5 087,8 5 404,8 5 734,4 6 077,2 6 433,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 4 794,5 5 087,8 5 404,8 5 734,4 6 077,2 6 433,7

Rentemutatie

Door een renteverandering bij macro-economische ramingen (CEP en MEV) is de rente-bijdrage over het AOW-spaarfonds aangepast.

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 11,0 10,4 10,4 11,0 10,4  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Overheveling eindsaldo 2008 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,0 – 1,7 – 1,7 – 2,3 – 1,7  
  18,8 – 1,7 – 1,7 – 2,3 – 1,7  
Extrapolatie           8,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 18,8 – 1,7 – 1,7 – 2,3 – 1,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 29,8 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 29,8 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 11,0 10,4 10,4 11,0 10,4  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen 0,0 – 1,7 – 1,7 – 2,3 – 1,7  
  0,0 – 1,7 – 1,7 – 2,3 – 1,7  
Extrapolatie           8,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 0,0 – 1,7 – 1,7 – 2,3 – 1,7  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 11,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 11,0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Overheveling eindsaldo 2008

In 2008 zijn nog niet alle uitgaven uit hoofde van de Blauwtongvaccinaties gedaan. Daarnaast moeten er nog uitgaven worden verricht voor de crisisfaciliteit destructie. De vertraging in de uitgaven hangt samen met het feit dat nog niet alle facturen hiervoor waren ingediend en/of afgerekend. Het positief eindsaldo 2008 van het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt daartoe in 2009 aan de DGF-begroting toegevoegd.

Diversen

Als gevolg van een gewijzigde financieringswijze van de crisisfaciliteit bij de gezondheidszorg voor dieren wordt het uitgaven- en ontvangstenbudget incidenteel in 2012 en structureel vanaf 2010 verlaagd met 1,7 mln. Deze post loopt vanaf 2010 niet meer via het DGF maar wordt opgenomen in de basismonitoring waarbij de financiering rechtstreeks door LNV en de Productschappen zal plaats vinden.

BTW-compensatiefonds

G BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS) 2 468,0 2 536,6 2 592,8 2 643,6 2 659,5  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Correctie Bestuurskosten – 30,0 – 8,5 0,0 0,0 0,0  
Voorlopige realisatie 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6  
Diversen – 15,5 – 15,3 – 13,3 – 13,6 – 27,7  
  112,1 133,8 144,3 144,0 129,9  
Extrapolatie           2 789,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 112,1 133,8 144,4 144,1 129,9  
Stand Miljoenennota 2010 (excl. IS) 2 580,1 2 670,4 2 737,2 2 787,7 2 789,4 2 789,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 (incl. IS) 2 580,1 2 670,4 2 737,2 2 787,7 2 789,4 2 789,4

Correctie bestuurskosten Gemeentefonds en Provinciefonds

Het kabinet heeft in 2007 bij de augustusbesluitvorming afspraken gemaakt over een verlaging van de lokale bestuurskosten met 90 miljoen vanaf 2011. Deze bleek niet in volle omvang haalbaar, waarna het kabinet een besparingsverlies heeft geaccepteerd. Daar tegen over staat dat het Gemeentefonds en het Provinciefonds niet worden verhoogd met de financiële gevolgen die zijn ontstaan op het gebied van het BTW-compensatiefonds. Per 2011 vallen het besparingsverlies van de lokale bestuurslasten en de financiële gevolgen tegen elkaar weg. Voor 2009 houdt dit een mutatie in van 29 mln. ten goede van het Gemeentefonds en 1 mln. naar het Provinciefonds, voor 2010 betreft het een mutatie van 8,2 mln. ten goede van het Gemeentefonds en 0,3 mln. naar het Provinciefonds.

Voorlopige realisatiecijfers

De in 2009 uitbetaalde Jaarbeschikkingen over 2008, de ingediende voorschotverzoeken over 2009 en de uitbetaalde BTW-bedragen in de eerste helft van het jaar 2009 leiden tot een opwaartse bijstelling van het BTW-compensatiefonds met ca. 158 mln.

Waddenfonds

H WADDENFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 40,5 40,5 40,5 40,5 33,9  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Kasschuif waddenfonds – 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0  
Overheveling eindsaldo 2008 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 3,2 0,0 40,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           33,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 3,2 0,0 40,0 0,0 0,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 37,2 40,5 80,5 40,5 33,9 33,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 37,2 40,5 80,5 40,5 33,9 33,9

H WADDENFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           33,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

Kasschuif Waddenfonds

Het Kabinet heeft in het stimuleringspakket besloten een kasschuif uit te voeren op het Waddenfonds. Het Waddenfonds wordt zowel in 2009 met 40 mln. verlaagd en in 2011 verhoogd met eenzelfde bedrag.

Overheveling eindsaldo 2008

In mei 2008 zijn subsidies voor de eerste tender ad 40,5 mln. toegekend. Gesubsidieerde projecten kunnen na toekenning voorschotten aanvragen op grond van hun projectvoortgang in enig kalenderjaar. In 2008 zijn slechts enkele voorschotten aangevraagd. Het resulterende overschot uit 2008 wordt doorgeschoven naar 2009

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 6 569,9 6 444,7 6 683,7 6 748,3 6 886,9  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
BNP aanpassing – 593,8 – 600,9 – 672,9 – 787,8 – 896,1  
  – 593,8 – 600,9 – 672,9 – 787,8 – 896,1  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Armoedevermindering 103,9 355,9 95,4 40,0 14,5  
Consulaire dienstverlening 19,0 4,1 0,2 0,2 0,2  
Eindejaarsmarge HGIS 134,5 10,0 20,5 0,0 0,0  
Goed bestuur 19,9 – 0,9 – 21,1 – 25,6 – 25,6  
HIV/Aids 20,0 – 25,1 – 19,3 11,3 11,3  
Humanitaire hulpverlening 50,8 – 9,2 18,8 50,8 50,8  
Milieu en Water – 48,1 – 138,8 53,7 3,1 3,1  
Multilaterale Ontwikkelingsbanken en fondsen – 64,3 – 64,3 64,3 – 17,0 3,6  
Ondernemingsklimaat 38,6 18,0 28,2 – 11,5 – 11,5  
Onderwijs – 119,8 – 188,6 – 124,6 – 0,5 – 0,5  
Participatie civil society – 85,4 – 38,0 – 78,6 – 62,3 – 62,3  
Regionale stabiliteit en crisisbeheersing 3,2 – 48,4 3,6 0,0 – 0,1  
Reproductieve gezondheid 26,1 14,4 5,4 11,2 11,2  
Schuldkwijtschelding 20,0 – 24,0 0,0 0,0 0,0  
Vreemdelingenbeleid 64,5 140,8 4,0 2,3 1,7  
Water en stedelijke ontwikkeling – 6,0 – 22,1 – 10,7 4,5 4,5  
Diversen – 4,8 0,3 – 33,5 – 23,8 – 22,5  
  172,1 – 15,9 6,3 – 17,3 – 21,6  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Generale kasschuif buitenlands klimaatbeleid – 78,9 0,0 78,9 0,0 0,0  
Kasschuif ODA Aanvullend Beleidsakkoord 0,0 – 100,0 100,0 0,0 0,0  
  – 78,9 – 100,0 178,9 0,0 0,0  
Extrapolatie           6 062,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 500,8 – 716,7 – 487,7 – 805,1 – 917,7  
Stand Miljoenennota 2010 6 069,1 5 728,1 6 196,0 5 943,3 5 969,1 6 062,8

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 155,3 133,5 132,9 132,0 121,4  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diverse ontvangsten 17,0 – 1,3 – 1,3 – 1,3 – 1,3  
Diversen 0,8 1,2 1,1 1,1 1,1  
  17,8 – 0,1 – 0,2 – 0,2 – 0,2  
Extrapolatie           117,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 17,9 – 0,1 – 0,3 – 0,3 – 0,3  
Stand Miljoenennota 2010 173,1 133,3 132,7 131,7 121,2 117,1

De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte budgettaire constructie waarin de uitgaven aan Internationale Samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen. Het ODA-deel van het HGIS budget is gekoppeld aan het bruto nationaal product (BNP) en wordt gecorrigeerd voor veranderingen van het BNP. Het non-ODA deel van de HGIS kent een vaste omvang die wordt gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt via de begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord.

BNP Aanpassing

Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen wordt de omvang van de HGIS bijgesteld.

Armoedevermindering

Deze mutatie vindt plaats op het parkeerartikel waar de neerwaartse BNP-aanpassing in eerste instantie op is verwerkt. Een deel van de beleidsmatige invulling hiervan vindt plaats op andere artikelen, wat hier leidt tot een positieve mutatie en elders op de begroting tot neerwaartse mutaties. Daarnaast omvat deze mutatie neerwaartse bijstellingen als gevolg van verlagingen bij algemene begrotingssteun in verschillende landenprogramma’s (onder meer Benin en Ghana). De bijdrage aan Suriname is verhoogd na het beleidsoverleg van afgelopen najaar.

Consulaire dienstverlening

De verhoging in 2009 betreft voor het merendeel geplande investeringen in consulaire informatiesystemen onder meer ten behoeve van visumverlening en consulaire bijstand (18 mln.). Daarnaast zijn de kosten van de aanschaf van reisdocumenten en visumstickers hoger dan aanvankelijk geraamd.

Eindejaarsmarge HGIS

De onderuitputting op de HGIS in 2008 is via de eindejaarsmarge verdeeld over de jaren 2009–2011.

Goed bestuur

De mutatie betreft een verhoging van de bijdrage aan het Fonds voor Ontwikkeling Particuliere Pluriformiteit, de Government Partnership Facility en de International Development Law Organisation. Bijdragen aan programma’s in Afghanistan, D.R.Congo, Ethiopië, Soedan (Darfur) en Zimbabwe worden verhoogd; en in Uganda en Suriname verlaagd. Voor latere jaren is sprake van verlagingen met name vanwege bijgestelde ramingen over de omvang van de decentrale goed bestuurprogramma’s.

HIV/Aids

De mutaties betreffen een saldo. Enerzijds zijn de meerjarige ramingen van de landenprogramma’s op het gebied van HIV/AIDS in onder andere Mozambique en Zimbabwe naar boven bijgesteld vanwege het structureel doortrekken van het Amendement Voordewind. Ook is de meerjarige bijdrage aan UNFPA verhoogd. Ondanks deze verhogingen is in 2010 en 2011 per saldo sprake van verlagingen. Vanwege de budgettaire situatie zijn verlagingen doorgevoerd bij onder meer GFATM en UNAIDS.

Humanitaire dienstverlening

In 2009 worden de bijdragen aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis en het Wereldvoedselprogramma verhoogd. De in de Voorjaarsnota aangekondigde meerjarige verhoging van het centrale noodhulpbudget wordt vanwege de budgettaire situatie in 2010 en 2011 niet of slechts gedeeltelijk toegepast.

Milieu en Water

De bijdrage aan de Global Environment Facility is reeds uitgevoerd in 2008 en daarom in 2009 met 40 mln. naar beneden bijgesteld. Verder hangen de verlagingen in 2009 en 2010 samen met de ODA-schuif uit het stimuleringspakket. Dit leidt tot een fasering aan uitgaven onder dit subartikel, onder meer voor hernieuwbare energie, naar latere jaren (met name 2011).

Multilaterale Ontwikkelingsbanken en -fondsen

Uit hoofde van kasmanagement binnen het ODA-budget is het betalingsschema aan ontwikkelingsbanken aangepast. Een bedrag van 64,3 mln. is van 2009 naar 2008 en van 2010 naar 2011 geschoven. Een geplande kapitaalverhoging bij de Wereldbank is van 2012 naar 2014 geschoven.

Ondernemingsklimaat

Ondanks enkele verlagingen (onder meer ramingsaanpassingen bij ORET in 2010 en 2011 en een verlaging van het MOL-fonds in 2010) is per saldo sprake van een verhoging van dit sub-artikel in 2009 en de komende jaren. De verhoging hangt samen met de verhoging van landenprogramma’s op het gebied van economische ontwikkeling en bijdragen aan onder meer de Wereldbank Trade Facility.

Onderwijs

Lagere liquiditeitsprognoses bij het FTI/Catalytic Fund en vanwege de lager dan verwachte BNP groei benodigde bezuinigingen ten laste van bilaterale onderwijsprogramma’s hebben geleid tot de verlaging van het budget op dit artikel in de jaren 2009–2011.

Participatie civil society

De verlaging op dit artikel in 2009 hangt samen met de bevoorschotting eind 2008 van enkele organisaties gefinancierd vanuit het Medefinancieringsstelsel. De verlaging voor 2010 wordt grotendeels verklaard door aangepaste kasramingen bij het Medefinancieringsstelsel. De verlagingen vanaf 2011 zijn met name het gevolg van het aangepaste richtbedrag wat betreft de omvang van het budget voor het medefinancieringsstelsel (MFS II).

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

De verhoging in 2009 is het saldo van verhogingen bij de landenprogramma’s op dit terrein in Afghanistan en Pakistan en een verlaging in Soedan. Vanwege het tegenvallend vredesproces in Darfur is er minder ruimte voor grootschalige wederopbouwactiviteiten in deze regio. Dit verklaart ook voor een groot deel de verlaging in 2010. Daarnaast worden in 2010 kortingen toegepast op het centrale wederopbouwprogramma. Tot slot worden de bestedingen die in 2010 in Indonesië gepland stonden ten behoeve van de wederopbouw na de tsunami gedeeltelijk doorgeschoven naar 2011. Daarbij is tevens de totale financieringsbehoefte verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Reproductieve gezondheid

De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door intensiveringen ten aanzien van de prioriteit Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en MDG 5 (terugdringen van moedersterfte). De bijdrage aan SALIN (Strategische Allianties met Internationale NGO’s) en de ramingen voor landenprogramma’s via de ambassades worden structureel verhoogd. De verhoging betreft eveneens de invulling van het amendement Gill’ard voor de ontwikkeling van hittebestendige oxytocine. Daarnaast is sprake van een korting op de bijdrage aan PDPPP (Product Development Public Private Parnership voor de ontwikkeling van medicijnen) als gevolg van de algemene budgettaire situatie bij het ODA-budget.

Schuldkwijtschelding

Op basis van de laatste inzichten is de raming voor schuldkwijtschelding aan ontwikkelingslanden in 2009 verlaagd en in 2010 verhoogd. Aangezien de schuldkwijtschelding meetelt voor de ODA-prestatie van 0,8% BNP, wordt het budget voor ontwikkelingssamenwerking daarvoor aangepast.

Vreemdelingenbeleid

De kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. Door een hogere verwachte asielinstroom uit DAC-landen valt de raming van de kosten van eerstejaars asielopvang die aan ODA worden toegerekend, hoger uit.

Water en stedelijke ontwikkeling

De budgetten voor drinkwater- en sanitatieprogramma’s in Tanzania, Egypte, Indonesië, Benin en Vietnam worden verlaagd. Daartegenover staat een verhoging van de uitgaven aan water en sanitatie in Bangladesh van circa 5 mln. in 2010 en 2011.

Generale kasschuif buitenlands klimaatbeleid

Binnen de HGIS is invulling gegeven aan de kasschuif buitenlandse klimaatverplichtingen uit het stimuleringspakket. De mutaties vinden plaats op de begrotingen van VROM en EZ door budget voor het Clean Development Mechanism en Joint Implementation van 2009 naar 2011 te schuiven.

Kasschuif ODA Aanvullend Beleidsakkoord

In het stimuleringspakket is een deel van het ODA-budget verschoven naar een later jaar. Hierin heeft na neerwaartse BNP-aanpassingen van het ODA-budget in 2009 een wijziging plaatsgevonden t.o.v. de Voorjaarsnota.

Diversen ontvangsten

De ontvangsten in 2009 zijn hoger door terugstorting van uitgaven uit voorgaande jaren (9 mln.) en de verkoop van onroerend goed in het buitenland.

Accressen Gemeente- en Provinciefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 0,0 218,6 422,5 925,7 1 314,7  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Incidentele doorwerking nacalculatie 2008 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Structurele doorwerking nacalculatie 2008 – 140,4 – 140,4 – 140,4 – 140,4 – 140,4  
Afschaffen BRES 0,0 226,9 226,9 226,9 226,9  
Dekking bijdrage Wabo 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Dekking incidentele bijdrage 2009 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Dekking incidentele bijdrage 2010 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  
Eenmalige schade afschaffen BRES 226,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
Correctie accres 2009 – 384 – 384 – 384 – 384 – 384  
Correctie accres 2010 0,0 – 137 – 137 – 137 – 137  
Correctie accres 2011 0,0 0,0 – 123,6 – 123,6 – 123,6  
  – 89,0 – 334,5 – 558,1 – 558,1 – 558,1  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Incidentele doorwerking nacalculatie 2008 – 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
Structurele doorwerking nacalculatie 2008 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4  
Afschaffen BRES – 226,9 – 226,9 – 226,9 – 226,9 – 226,9  
Uitdelen bijdrage Wabo – 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Uitdelen incidentele bijdrage 2009 – 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Uitdelen incidentele bijdrage 2010 0,0 – 100,0 0,0 0,0 0,0  
Corrigeren accres 2009 384 384 384 384 384  
Uitdelen accres 2010 0,0 – 81,6 – 81,6 – 81,6 – 81,6  
Uitdelen accres 2011 0,0 0,0 – 80,4 – 80,4 – 80,4  
  89,0 115,9 135,5 135,5 135,5  
Extrapolatie           892,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 0,0 – 218,6 – 422,5 – 422,5 – 422,5  
Stand Miljoenennota 2010 0,0 0,0 0,0 503,1 892,1 892,1

Incidentele en Structurele doorwerking Nacalculatie 2008

Voor 2008 komt het accrespercentage uit op 6,49 % (positief), hetgeen overeenkomt met een accres van 955 mln. voor gemeenten en provincies tezamen. Het negatieve verschil ten opzichte van de stand Najaarsnota 2008 van 140,4 mln. is de omvang van de nacalculatie over het uitkeringsjaar 2008 en is tevens de structurele doorwerking van de nacalculatie. Het resultaat van de nacalculatie wordt verrekend met de behoedzaamheidreserve die in 2008 is gereserveerd. Op grond hiervan is het «uit te keren» bedrag van de behoedzaamheidreserve 2008 86,5 mln. De feitelijke uitkering vindt plaats in het uitkeringsjaar 2009.

Afschaffen behoedzaamheidsreserve (BRES)

Onderdeel van de normeringssystematiek is de behoedzaamheidsreserve (BRES), d.w.z. het deel van het accres (227 mln.) dat ingehouden wordt en geldt als «buffer» voor de nacalculatie van het accres in t+1. Dit kasbedrag is voor de jaren 2010 e.v. gereserveerd op de aanvullende post, de verplichtingen staan reeds op het gemeentefonds en het provinciefonds.

Onderdeel van het akkoord is dat de BRES wordt afgeschaft en dit leidt eenmalig tot een (beleidsmatige) tegenvaller in 2009. De (technische) mutatie betreft de kasoverboeking van de BRES naar het gemeentefonds en het provinciefonds.

Uitdelen en dekking bijdrage Wabo

Onderdeel van het bereikte akkoord is een bijdrage aan gemeenten voor de invoeringskosten Wabo (22 mln.). De mutaties betreffen de overboeking naar het Gemeentefonds en de belasting van de algemene middelen.

Correctie accres 2009

Met gemeenten en provincies is overeenstemming bereikt over de nominale mutaties in de accressen 2009–2011. Deze afspraak is onderdeel van het akkoord dat onlangs is gesloten met de medeoverheden.

Voor gemeenten houdt de afspraak in dat (i) de accressen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 worden vastgelegd op respectievelijk 866 mln., 75 mln. en 74 mln., (ii) de gemeenten ontvangen een incidentele bijdrage van 90 mln. in zowel 2009 als 2010 en (iii) er wordt in 2009 22 mln. aan het gemeentefonds toegevoegd ter dekking van de invoeringskosten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor provincies houdt de afspraak in dat (i) de accressen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 worden vastgelegd op respectievelijk 72 mln., 6 mln. en 6 mln. en (ii) de provincies ontvangen een incidentele bijdrage van 10 mln. in zowel 2009 als 2010.


Bij MN 2009 bedroeg het accres 2009 naar de toen geldende inzichten 1,2 mld. en deze middelen zijn destijds overgeboekt naar het gemeentefonds. De mutatie (384 mln.) betreft de correctie van het reeds naar het gemeentefonds overgeboekte accres 2009. De correctie komt vervolgens ten goede aan de algemene middelen.

Correctie en uitdelen accres 2010

Het accres voor 2010 maakte onderdeel uit van de gemaakte afspraken met medeoverheden. In totaal wordt er voor 2010 een accres uitgedeeld van 81,6 mln. (75,4 mln. voor gemeenten en 6,2 miljoen voor provincies). Het restant van de reeds gereserveerde bedragen op de aanvullende post komt ten goede aan de algemene middelen (137 mln.).

Correctie en uitdelen accres 2011

Het accres voor 2011 maakte onderdeel uit van de gemaakte afspraken met medeoverheden. In totaal wordt er voor 2011 een accres uitgedeeld van 80,4 mln. (74,2 mln. voor gemeenten en 6,2 miljoen voor provincies). Het restant van de reeds gereserveerde bedragen op de aanvullende post komt ten goede aan de algemene middelen (123,6 mln.).

Uitdelen en dekking Incidentele Bijdrage 2009 en 2010

Onderdeel van de afspraken met medeoverheden was een incidentele bijdrage van 100 mln. in zowel 2009 als 2010 (90 mln. voor gemeenten en 10 mln. voor provincies).De mutaties betreffen de overboekingen naar het gemeentefonds en provinciefonds en de belasting van de algemene middelen.

Prijsbijstelling/Indexering WSF

PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 1 510,3 1 695,6 1 654,3 2 153,0 2 652,7  
Mee- en tegenvallers            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Sociale zekerheid            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zorg            
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Nominale ontwikkeling 0,0 0,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0  
Ombuigen prijsbijstelling WSF/WTOS 0,0 0,0 – 5,9 – 12,8 – 15,0  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  0,0 0,0 – 105,9 – 112,8 – 115,0  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Nominale ontwikkeling – 819,0 – 395,4 153,0 163,7 199,4  
Uitdeling tranche 2009 – 532,6 – 566,0 – 554,6 – 547,5 – 544,4  
Diversen – 18,4 – 18,1 – 20,9 – 22,3 – 22,2  
Sociale zekerheid            
Nominale ontwikkeling – 32,4 – 12,2 9,8 10,3 11,8  
Diversen – 21,8 – 23,9 – 23,0 – 22,9 – 22,9  
Zorg            
Diversen – 7,9 – 14,9 – 14,1 – 15,6 – 19,2  
Niet tot een ijklijn behorend            
Nominale ontwikkeling – 10,7 – 76,0 – 99,0 – 121,4 – 126,9  
Uitdeling prijsbijstelling – 67,3 – 67,0 – 65,4 – 65,4 – 66,8  
Diversen – 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,3 – 0,3  
  – 1 510,3 – 1 173,7 – 614,4 – 621,4 – 591,5  
Extrapolatie           2 487,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 1 510,3 – 1 173,5 – 720,3 – 734,0 706,5  
Stand Miljoenennota 2010 0,0 522,1 934,0 1 418,9 1 946,2 2 487,3

Beleidsmatige mutaties

In het aanvullend beleidsakkoord is afgesproken dat het kabinet, indien de economie zich in voldoende mate herstelt, in 2011 een begin wordt gemaakt met het herstel naar gezonde overheidsfinanciën en het terugdringen van het tekort. Hiertoe zijn verschillende maatregelen gepresenteerd. De korting op de prijsbijstelling, tranche 2011, maakt deel uit van deze maatregelen. De korting bedraagt 100 mln. structureel.


De WTOS en de studiefinanciering worden gedurende twee jaar niet geïndexeerd. Omdat dit een wetswijziging vergt, levert deze maatregel vanaf 2011 vrijval op.

Gecorrigeerd voor kader

In het stimuleringspakket is eveneens afgesproken dat het uitgavenkader wordt gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de ruilvoet. De verticale toelichting kent zodoende alleen technische mutaties, met uitzondering van bovenstaande maatregel voor de tekortreductie en het niet indexeren van de studiefinanciering.

Nominale ontwikkeling

De ramingen van de prijsbijstelling en van de indexering WSF zijn bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen van de inflatie en prijzen.

Prijsbijstelling tranche 2009

De volledige prijsbijstelling, tranche 2009, is overgeboekt naar de departementale begrotingen. Alle prijsgevoelige uitgaven zijn hiermee gecompenseerd voor de prijsontwikkeling in 2009. Hetzelfde geldt voor de WSF. Het Centraal Economisch Plan 2009 dient als basis voor de prijsbijstelling, tranche 2009, en de indexering WSF.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 2 312,9 4 188,3 5 992,3 7 920,1 9 914,4  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Loonbijstelling tranche 2009 – 1 885,0 – 1 884,9 – 1 887,3 – 1 888,7 1 890,9  
Nominale ontwikkeling – 275,1 – 1 262,2 – 2 066,9 – 2 935,8 – 3 845,6  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0  
Sociale zekerheid            
Loonbijstelling tranche 2009 – 128,6 – 133,5 – 130,2 – 129,3 – 128,9  
Nominale ontwikkeling 0,6 – 51,2 – 95,2 – 144,8 – 197,8  
Zorg            
Loonbijstelling tranche 2009 – 20,8 – 31,8 – 32,1 – 32,3 – 32,6  
Diversen – 0,1 5,4 2,7 – 0,5 – 4,0  
Niet tot een ijklijn behorend            
Diversen – 4,0 – 7,5 – 13,5 – 18,4 – 22,1  
  – 2 313,0 – 3 365,7 – 4 222,5 – 5 149,6 – 6  121,9  
Extrapolatie           4 826,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 2 312,9 – 3 365,6 – 4 222,5 5 149,7 – 6 121,9  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 0,0 822,6 1 769,8 2 770,4 3 792,5 4 826,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 0,0 822,6 1 769,8 2 770,4 3 792,5 4 826,9

Gecorrigeerd voor kader

De verticale toelichting kent alleen technische mutaties omdat in het stimuleringspakket is afgesproken dat het uitgavenkader wordt gecorrigeerd voor de arbeidsvoorwaardenuitgaven.

Loonbijstelling tranche 2009

Op basis van de stand Centraal Economisch Plan 2009 is de loonbijstellingstranche 2009 overgeboekt naar de departementale begrotingen. Alle loongerelateerde uitgaven zijn hiermee op het loonniveau 2009 gebracht.

Nominale ontwikkeling

Als gevolg van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de lonen en de sociale werkgeverslasten in de markt is de uitgavenraming voor de loonbijstelling bijgesteld.

Koppeling uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 284,3 500,7 738,4 994,9 1 269,2  
Mee- en tegenvallers            
Sociale zekerheid            
Nominale ontwikkeling – 206,1 – 231,4 – 249,4 – 260,2 – 266,0  
Diversen 0,4 0,9 2,1 3,1 4,2  
  – 205,7 – 230,5 – 247,3 – 257,1 – 261,8  
Beleidsmatige mutaties            
Sociale zekerheid            
Diversen 5,0 – 3,6 – 11,7 – 17,3 – 20,2  
  5,0 – 3,6 – 11,7 – 17,3 – 20,2  
Technische mutaties            
Sociale zekerheid            
Bruteringseffecten 3,9 – 15,6 31,7 31,7 31,7  
Nominale ontwikkeling – 22,6 – 93,9 – 233,2 – 338,7 – 466,9  
Raming bijstandspercentagetarief – 61,8 – 28,1 – 29,5 – 17,7 – 19,6  
Diversen – 3,1 – 0,8 0,2 – 0,1 4,8  
  – 83,6 – 138,4 – 230,8 – 324,8 – 450,0  
Extrapolatie           681,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 284,3 – 372,6 – 489,8 – 599,2 – 731,9  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 0,0 128,1 248,6 395,7 537,3 681,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 0,0 128,1 248,6 395,7 537,3 681,7

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 18,5 36,5 54,4 72,4 91,6  
Mee- en tegenvallers            
Sociale zekerheid            
Diversen – 1,4 – 2,2 – 2,1 – 0,7 0,7  
  – 1,4 – 2,2 – 2,1 – 0,7 0,7  
Beleidsmatige mutaties            
Sociale zekerheid            
WSW anticumulatiebaten – 15,8 – 16,1 – 16,5 – 16,8 – 17,1  
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  – 15,8 – 16,1 – 16,5 – 16,8 – 17,1  
Technische mutaties            
Sociale zekerheid            
Nominale ontwikkeling – 1,3 – 9,8 – 20,1 – 31,6 – 43,8  
  – 1,3 – 9,8 – 20,1 – 31,6 – 43,8  
Extrapolatie           39,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 18,5 – 28,1 – 38,7 – 49,0 – 60,2  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 0,0 8,4 15,7 23,4 31,4 39,8
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 0,0 8,4 15,7 23,4 31,4 39,8

Nominale ontwikkeling

Dit is een overboeking naar de begroting van SZW. Hiermee worden de begrotingsgefinancierde uitkeringen op de begroting van SZW op prijspeil 2009 gebracht.

Bruteringseffecten

Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimum loon, maar kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld worden evenredig aangepast, maar door het andere bruto-netto traject kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd.

Nominale ontwikkeling

Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loon- en prijsontwikkeling nu lager geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macro-bijstellingen.

Raming bijstandspercentagetarief

Gemeenten betalen belasting over hun bijstandsuitkeringen. Met de gemiddelde belastingdruk wordt in de berekening van o.a. het Inkomen-deel (I-deel) rekening gehouden. Het belastingtarief dat hiervoor gebruikt wordt is het bijstandspercentagetarief (jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst). De aanpassing van de raming van dit tarief leidt tot deze budgettaire bijstelling.

WSW anticumulatiebaten

Bij de wet sociale werkvoorziening (Wsw) is sprake van anticumulatiebaten (acb). Dit houdt in dat op het moment dat een Wajonger of WAO/WIA-er in de Wsw gaat werken de daardoor bespaarde uitkering toevalt aan het Rijk. De raming is geactualiseerd op basis van de meerjarige volume-ontwikkeling. De beleidsmatige mutatie betreft de loon- en prijscomponent, die vanuit de WKA (koppeling uitkeringen) overgeboekt wordt.

Nominale ontwikkeling

Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loon- en prijsontwikkeling nu lager geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macro-bijstellingen.

Nominale bijstelling AKW

NOMINALE BIJSTELLING AKW: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 64,9 148,5 184,0 225,1 285,6  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Bijstellingen WKB 0,0 – 4,8 – 8,5 – 11,3 – 15,3  
Niet indexeren AKW 2010 en 2011 0,0 7,0 – 10,0 – 34,0 – 34,0  
Niet indexeren AKW tweede helft 2009 – 5,0 – 18,0 – 18,0 – 18,0 – 18,0  
Niet indexeren WKB 2010 en 1011 0,0 – 17,0 – 39,0 – 40,0 – 40,0  
Diversen 1,7 – 1,3 – 1,5 – 3,2 – 4,8  
  – 3,3 – 34,1 – 77,0 – 106,5 – 112,1  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Bijstelling AKW – 28,4 – 80,3 – 75,9 – 82,0 – 107,5  
Diversen – 33,2 – 34,1 – 31,1 – 25,4 – 18,3  
  – 61,6 – 114,4 – 107,0 – 107,4 – 125,8  
Extrapolatie           84,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 64,9 – 148,5 – 184,0 – 213,8 – 237,8  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 11,2 47,8 84,6
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 0,0 0,0 0,0 11,2 47,8 84,6

Bijstelling WKB

Vanwege de overige bezuinigingen op het kindgebonden budget (terug te vinden op de Jeugd en Gezin begroting) is de grondslag van het kindgebonden budget verlaagd.

Niet indexeren AKW tweede helft 2009, AKW 2010 en 2011 en WKB 2010 en 2011

Hier is te zien dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet worden geïndexeerd tot en met 2011. Deze maatregel is onderdeel van een breder pakket van maatregelen op de kinderregelingen, die nodig zijn vanwege de economische crisis, de overschrijdingen in de uitvoering van de wet op het kindgebonden budget (WKB) en een bestaande taakstelling op de Jeugd en Gezin begroting.

Bijstelling AKW

Naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CPB blijkt de inflatieverwachting te zijn veranderd. Daarom is de nominale bijstelling van de AKW aangepast.

Diversen

Deze post bestaat uit o.a. de reguliere indexatie van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) met een bedrag van ruim 20 mln. vanaf 2010 en de WKB met 15,8 mln. in 2010. Daarnaast bestaat deze post uit de nominale bijstelling van de WKB naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CPB.

Aanvullende Post Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 972,7 2 110,9 1 820,5 1 776,0 1 815,8  
Beleidsmatige mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Behoedzaamheidsreserve GF/PF – 226,9 – 226,9 – 226,9 – 226,9 – 226,9  
Doelmatiger en rationeler waterbeheer 0,0 0,0 – 100,0 – 100,0 – 100,0  
Doorschuif Flankerend Beleid Vernieuwing Rijksdienst 30,1 – 18,0 44,4 1,9 0,0  
Inzet middelen Flankerend Beleid t.b.v. schuldreductie 0,0 0,0 – 100,0 0,0 0,0  
Ramingstechnische veronderstelling in=uit – 565,8 – 10,0 – 20,5 0,0 0,0  
Reservering arbeidsproductiviteitstaakstelling 0,0 0,0 0,0 20,5 40,7  
Reservering Havermans-kader BES 0,0 0,0 88,0 88,0 88,0  
Schuldsanering Antillen – 179,0 – 85,0 – 22,0 42,0 0,0  
Uitdeling enveloppenmiddelen Coalitieakkoord – 2,5 – 428,0 – 496,2 – 444,7 – 415,2  
Uitdeling middelen Sociaal Flankerend Beleid naar departementen – 138,1 – 79,8 – 36,2 – 1,9 0,0  
Diversen – 1,2 – 23,6 – 74,5 – 86,6 – 86,0  
Sociale zekerheid            
Commissie Bakker – 193,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Inzet IDM-tranches voor deeltijd-WW 0,0 0,0 – 20,0 0,0 0,0  
Ramingstechnische veronderstelling in=uit – 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Uitdeling enveloppenmiddelen Coalitieakkoord 0,0 0,0 – 100,0 – 120,0 – 120,0  
Diversen – 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zorg            
Inzet reserve AWBZ knelpunten – 16,0 – 123,0 – 29,0 – 28,0 – 30,0  
  – 1 413,4 – 994,3 – 1 092,9 – 855,7 – 849,4  
Technische mutaties            
Rijksbegroting in enge zin            
Diversen 0,2 16,2 34,6 27,4 28,1  
Sociale zekerheid            
Inzet IDM-tranches Aanvullend Beleidsakkoord – 37,2 – 115,2 0,0 0,0 0,0  
Diversen 20,9 2,9 0,9 1,2 1,2  
Zorg            
Diversen – 3,8 – 19,0 – 19,0 – 19,0 – 19,0  
Niet tot een ijklijn behorend            
Ramingstechnische veronderstelling in=uit – 548,1 – 548,1 0,0 0,0 0,0  
  – 568,0 – 663,2 16,5 9,6 10,3  
Extrapolatie           970,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 – 1 981,2 – 1 657,5 – 1 076,3 846,2 – 839,1  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) – 1 008,6 453,4 744,2 929,8 976,8 970,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket 145,0 357,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Stand Miljoenennota 2010 – 863,6 810,4 750,2 929,8 976,8 970,0

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0  
Extrapolatie           0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Stand Miljoenennota 2010 (subtotaal) 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Stimuleringspakket            
Stand Miljoenennota 2010 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Behoedzaamheidreserve gemeente-/provinciefonds

Deze mutatie bestaat uit twee onderdelen: de vrijval voor 2009 wordt veroorzaakt omdat jaarlijks ten behoeve van de behoedzaamheidreserve een bedrag ingehouden op het Gemeentefonds en op het Provinciefonds. Deze reserve wordt tijdelijk geparkeerd op de aanvullende post Algemeen. Op grond van de nacalculatie is de behoedzaamheidreserve over het jaar 2008 deels uitgekeerd aan gemeenten en provincies.


Door de aanvullende afspraken met de medeoverheden van afgelopen voorjaar ligt het accres tot en met 2011 vast en komt de BRES vanaf 2010 te vervallen.

Onderdeel van de normeringssystematiek is de behoedzaamheidsreserve (BRES), d.w.z. het deel van het accres (227 mln.) dat ingehouden wordt en geldt als «buffer» voor de nacalculatie van het accres in het jaar volgende op het begrotingsjaar. Dit kasbedrag was voor de jaren 2010 en verder gereserveerd op de aanvullende post.

Doelmatiger en rationeler waterbeheer

In het aanvullend beleidsakkoord is afgesproken dat het kabinet, indien de economie zich in voldoende mate zal herstellen, in 2011 een begin zal maken met het herstel naar gezonde overheidsfinanciën en het terugdringen van het tekort. Een van de hierbijhorende maatregelen betreft om tot een doelmatiger organisatie en bestuur van het waterbeheer in Nederland toe komen. Een voorstel hiervoor wordt voorbereid door de Secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat als voorzitter van het SGO-overleg. Het voorstel wordt opgesteld in samenwerking met de secretarissen-generaal van VROM, EZ, LNV, BZK , de directeur-generaal Water (V&W) en de DG Rijksbegroting (Fin). Het voorstel moet kunnen leiden tot besluitvorming over een efficiencyverbetering met een opbrengst van ca. 100 mln. structureel vanaf 2011. Deze taakstelling wordt tijdelijk geparkeerd op de aanvullende post.

Doorschuif flankerend beleid Vernieuwing Rijksdienst

Voor de vernieuwing van de Rijksdienst zijn in het Coalitieakkoord voor de periode 2007–2011 middelen gereserveerd. Deze middelen zijn bedoeld voor de benodigde investeringen (bijvoorbeeld in ICT) en de gevolgen voor sociaal flankerend beleid. Het budget voor flankerend beleid is in 2008 niet volledig aangewend, aangezien er nog geen concrete onderbouwing van projecten aanwezig was. Het bedrag is daarom doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast worden middelen voor Sociaal Flankerend Beleid doorgeschoven uit eerdere jaren naar 2011 ten einde het gewenste kasritme te bereiken.

Inzetten middelen Flankerend Beleid t.b.v. schuldreductie

In het stimuleringspakket is afgesproken dat het kabinet, indien de economie zich in voldoende mate zal herstellen, in 2011 een begin zal maken met het herstel naar gezonde overheidsfinanciën en het terugdringen van het tekort. Een deel van in de Voorjaarsnota gepresenteerde maatregelen tekortreductie (o.a. de arbeidsproductiviteitskorting) leveren pas vanaf 2012 budgettaire besparingen op. De opbrengst 2011 wordt gerealiseerd door inhouding van een deel van de nog aanwendbare investeringsgelden Vernieuwing Rijksdienst.

Ramingtechnische veronderstelling in=uit

Bij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd naar de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan wordt de ramingtechnische veronderstelling «in=uit» op de aanvullende post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2008 heeft voorgedaan ook in 2009 zal optreden.

Reservering arbeidsproductiviteitskorting

In het stimuleringspakket is afgesproken dat het kabinet, indien de economie zich in voldoende mate zal herstellen, in 2011 een begin zal maken met het herstel naar gezonde overheidsfinanciën en het terugdringen van het tekort. Een van deze maatregelen betreft opleggen van een arbeidsproductiviteitskorting in 2012 en 2013 op het ambtelijk apparaat van 1,25% per jaar. Er wordt een bedrag ter grootte van een vijfde van de totale besparing per jaar gereserveerd voor knelpunten in de uitwerking.

Reservering Havermans-kader BES

Met het oog op de nieuwe staatkundige positie van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES) worden met ingang van 2011 middelen gereserveerd bestemd voor de overname van taken. Over de verdeling van deze middelen vindt nog nadere besluitvorming plaats.

Schuldsanering Antillen

De schuldsanering van de schuldtitels Nederlandse Antillen is dit jaar van start gegaan. Voor de dekking hiervan is bij het coalitieakkoord reeds een reservering gemaakt op de Aanvullende Post. Het nu benodigde gedeelte wordt hiermee deels overgeheveld naar het begrotingshoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties). Daarnaast is op basis van nieuw beschikbare gegevens een nadere duiding gemaakt van de kosten van de schuldsanering van de Nederlandse Antillen. De raming van de resterende reservering op de aanvullende post is dientovereenkomstig aangepast.

Uitdeling enveloppenmiddelen Coalitieakkoord

De intensiveringsenveloppen uit het Coalitieakkoord zijn in eerste instantie geplaatst op de aanvullende post Algemeen. Overeenkomstig de afspraken in het Coalitieakkoord worden de enveloppen «tranchegewijs» aan de departementale begrotingen toegevoegd.

Uitdeling middelen Sociaal Flankerend Beleid naar departementen

De gereserveerde middelen voor het Sociaal Flankerend Beleid en voor innovatieve investeringsprojecten zijn overgeboekt naar de departementale begrotingen.

Commissie Bakker

Voor 2009 waren er middelen gereserveerd op de aanvullende post anticiperend op de aanbevelingen van de Commissie Bakker. Deze reservering is vervallen en wordt via de SZW-begroting ingezet voor dekking van uitvoeringstegenvallers.

Inzet IDM-tranches voor deeltijd-WW

Om verhoging van het plafond voor deeltijd-WW mogelijk te maken, is een deel van de gereserveerde middelen voor het project Iedereen Doet Mee ingezet.

Inzet reserve AWBZ-knelpunten

Voor de gevolgen van de pakketmaatregel in de AWBZ was geld gereserveerd op de aanvullende post. Een deel van deze middelen worden overgeheveld naar departementale begrotingen om de gevolgen van de pakketmaatregel op te vangen. De middelen zijn bijvoorbeeld overgeboekt naar de AWBZ, de jeugdzorg, OCW en de MEE-instellingen.

Inzet «Iedereen Doet Mee-tranches» Aanvullend Beleidsakkoord

De op de aanvullende post gereserveerde middelen voor «Iedereen Doet Mee» (IDM) worden deels ingezet ter dekking van de in het stimuleringspakket gepresenteerde maatregelen.

Tabel nog openstaande reserveringen Aanvullende Post

Ter verduidelijking is onderstaand een tabel opgenomen met de nog opstaande reserveringen op de aanvullende post. Op de aanvullende post Algemeen worden middelen per definitie tijdelijk «geparkeerd». Het gaat hierbij om middelen waarvan op het moment van reserveren nog niet kan worden aangegeven op welke begroting(en) zij uiteindelijk worden verantwoord, of waarvan de exacte omvang nog niet bekend is. Het is daarom inherent aan de middelen op de aanvullende post dat de precieze omvang en de begrotingen waaraan deze worden toebedeeld met onzekerheid zijn omgeven. De nog niet belegde middelen uit het stimuleringspakket en de enveloppenmiddelen uit het Coalitieakkoord zijn daarom op de aanvullende post gestald. In onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gegeven van de overige reserveringen op de aanvullende post Algemeen.

Tabel: Aanvullende post (€ mln.)

Uitgaven 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Reservering stimuleringspakket 145 357 6      
Enveloppen Coalitieakkoord (incl. loon- en prijsbijstelling) 7 148 602 761 834 834
Reservering flankerend beleid/invest. ICT (CA)   64 53      
In=uit-taakstelling Rbg-eng – 651 – 51 – 20      
In=uit-taakstelling SZA – 111          
In=uit-taakstelling niet-kaderrelevante uitgaven – 548 – 548        
Uitgavenreserve AWBZ 29 4 98 99 97 97
Reservering schuldsanering Antillen 216 835 8 42    
Reservering Havermans middelen     88 88 88 88
Reservering Omgevingsvergunning VROM 10          
Reservering arbeidsproductiviteitstaakstelling       20 41 41
Reservering doelmatiger en rationeler waterbeheer     – 100 100 – 100 – 100
Diverse Reserveringen 40 1 15 20 17 10
Totaal (= stand Miljoenennota 2008) – 863 810 750 930 977 970

Naast de middelen uit het stimuleringspakket en de enveloppen uit het Coalitieakkoord zijn de volgende posten op de aanvullende post opgenomen:

• de reservering uit het Coalitieakkoord voor flankerend beleid voor vernieuwing van de rijksdienst.

• de in=uit-taakstelling.

• een reservering ten behoeve van wijzigingen in de buitengewone-uitgavenregeling (BU).

• een reservering ten behoeve van de schuldsanering Antillen. Het precieze kasritme hiervan staat nog niet vast.

• De reservering Havermans-kader BES

• een reservering van 10 mln. voor de omgevingsvergunningvan het ministerie van VROM. Deze middelen zullen naar verwachting dit jaar naar de VROM-begroting worden overgeheveld;

• Een reservering voor eventuele knelpunten voor de uitwerking van de arbeidsproductiviteitstaakstelling.

• Een reservering voor doelmatiger en rationeler waterbeheer.

• Een post diverse reserveringen waarin reserveringen voor lopende onderhandelingen met derde partijen zijn opgenomen. In deze post zijn reserveringen opgenomen waarvoor het vanuit de onderhandelingspositie van het Rijk nadelig is deze nader uit te splitsen en toe te lichten.

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stand Miljoenennota 2009 (excl. IS & Stim. Pakket) – 9 346,3 – 9 346,2 – 8 491,0 8 364,2 – 8 066,1  
Stand Miljoenennota 2010 – 8 842,2 – 9 894,1 – 8 592,4 – 8 392,0 7 658,6 – 8 070,4

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het «bruto-boeken» van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Door de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen via de begrotingen van Verkeer en Waterstaat en het FES aan het Infrastructuurfonds.

Stimuleringspakket

STIMULERINGSPAKKET: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro’s

  2009 2010 2011 2012 2013  
Stand Miljoenennota 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Technische mutaties            
Niet tot een ijklijn behorend            
Arbeidsmarkt, onderwijs en kennis 119,1 195,6 106,4 112,4 112,4  
Arbeidsmarktenveloppe: Brutokosten deeltijd-WW 350,0 510,0 0,0 0,0 0,0  
Arbeidsmarktenveloppe: Erkenning verworven competenties (EVC) 5,0 30,0 0,0 0,0 0,0  
Arbeidsmarktenveloppe: Inverdieneffect deeltijd-WW – 225,0 – 425,0 150,0 70,0 0,0  
Arbeidsmarktenveloppe: Mobiliteitscentra 8,7 13,0 0,0 0,0 0,0  
Arbeidsmarktenveloppe: Re-integratie 20,0 10,0 47,0 0,0 0,0  
Arbeidsmarktenveloppe: Scholingsbonus 20,0 42,0 0,0 0,0 0,0  
Arbeidsmarktenveloppe: Uitvoeringskosten deeltijd-WW 17,5 7,8 0,0 0,0 0,0  
Arbeidsmarktenveloppe: Werktijdverkorting 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Bouwimpuls Care 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0  
Bouwimpuls Cure 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0  
Dubbelglas regeling 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0  
Duurzame agrarische sector 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0  
Duurzame economie 329,0 378,6 15,7 1,7 1,0  
Infrastructuur en (woning)bouw 460,5 722,5 0,0 0,0 – 105,0  
Jeugdwerkloosheid: Convenanten met 30 regio’s 60,0 70,0 23,0 0,0 0,0  
Jeugdwerkloosheid: Kwetsbare groepen 18,0 21,0 1,0 0,0 0,0  
Jeugdwerkloosheid: Toestroom leerlingen 15,0 19,0 2,0 0,0 0,0  
Onderhoud en energiebesparingsmaatregelen scholen 36,2 118,8 0,0 0,0 0,0  
Onderwijs: O.a. versterking MBO zij-instromers en werkscholen 100,0 150,0 0,0 0,0 0,0  
Restauratie monumenten 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Schuldhulpverlening: Extra toeloop 25,5 41,8 42,8 0,0 0,0  
Sloopregeling budget 2009 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Uitvoering motie Van Geel 59,0 56,0 50,0 0,0 0,0  
Versterking kennisinfrastructuur; tijdelijke inzet kenniswerkers 90,0 190,0 0,0 0,0 0,0  
Diversen 33,4 30,7 17,9 0,0 0,0  
  1 727,9 2 541,8 455,8 184,1 8,4  
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2009 1 727,9 2 541,8 455,8 184,1 8,4  
Stand Miljoenennota 2010 1 727,9 2 541,8 455,8 184,1 8,4  

Arbeidsmarkt, Onderwijs en Kennis

Deze projecten vallen binnen het stimuleringspakket onder de post Snelle uitvoering FES-projecten innovatie. De stimuleringsmaatregelen vanuit de FES-begroting betreffen onder meer het project Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK), waar kennisinstellingen en bedrijven co-financiering van het Rijk kunnen aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. De middelen staan reeds op de begrotingen van verschillende departementen. Verder betreft het budget voor de verlenging van aflopende innovatieprogramma’s in de jaren 2009–2014.

Arbeidsmarktenveloppe: Brutokosten deeltijd-WW

Sinds 21 maart 2009 kunnen bedrijven aanvragen indienen voor de deeltijd-WW. Op die manier kunnen zij werknemers behouden nu er minder vraag is. Voor de niet-gewerkte uren krijgt de werknemer een WW-uitkering. Het plafond bedraagt 950 mln. (90 mln. hiervan valt onder het SZA-kader en is daar in de Verticale Toelichting terug te vinden).

Arbeidsmarktenveloppe: Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Er wordt extra ingezet op EVC-trajecten voor met ontslag bedreigde werknemers zonder startkwalificatie. Uitgangspunt is dat 50% wordt gefinancierd door de oude werkgever, maar het UWV kan na overleg met de werkgever ook besluiten om het traject geheel uit publieke middelen te financieren.

Arbeidsmarktenveloppe: Inverdieneffect deeltijd-WW

Deeltijd-WW leidt tot een besparing op de WW-lasten. Daarom wordt dit zogeheten inverdieneffect ingeboekt.

Arbeidsmarktenveloppe: Mobiliteitscentra

Sinds 1 maart 2009 heeft het kabinet een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitscentra gerealiseerd. Hiermee worden gedurende de economische crisis met ontslag bedreigde werknemers zo snel mogelijk naar ander werk begeleid.

Arbeidsmarktenveloppe: Re-integratie

De toename van de werkloosheid zorgt voor een verhoogde instroom in de WW en daarom wordt in de arbeidsmarktenveloppe extra middelen beschikbaar gesteld voor re-integratie.

Arbeidsmarktenveloppe: Scholingsbonus

Ten behoeve van met ontslag bedreigde werknemers wordt een scholingsbonus geïntroduceerd voor de nieuwe werkgever. De scholingsbonus is ten hoogste 50% van de scholingskosten tot een maximum van 2500.

Arbeidsmarktenveloppe: Uitvoeringskosten deeltijd-WW

Het beoordelen van de aanvragen voor deeltijd-WW leidt tot extra uitvoeringskosten bij het UWV.

Arbeidsmarktenveloppe: Werktijdverkorting

Van de 200 mln. die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor werktijdverkorting, was 20 mln. geraamd in 2008. Hiervan is uiteindelijk slechts 2 mln. in 2008 uitgegeven. De overige 18 mln. wordt in 2009 gefinancierd uit de arbeidsmarktenveloppe; de resterende 180 mln. is terug te vinden in het SZA-kader.

Bouwimpuls Care

De extra middelen worden ingezet voor het verminderen van het aantal meerpersoonskamers in verpleeg- en verzorgingshuizen en voor het terugdringen van het aantal «rood/oranje» plaatsen in gehandicapteninstellingen.

Bouwimpuls Cure

Deze middelen dragen er aan bij dat instellingen de financiering van hun bouwplannen eerder rond kunnen krijgen.

Dubbelglas regeling

De subsidieregeling voor dubbelglas is ingevoerd voor de jaren 2009 en 2010. De regeling voorziet in een tegemoetkoming van de investeringskosten voor het plaatsen van dubbelglas door eigenaars/bewoners. Er is hiervoor 30 mln. beschikbaar gesteld.

Duurzame agrarische sector

Met deze middelen wordt de ontwikkeling van en investeringen in duurzame stallen versneld en de investeringsregeling luchtwassers voor de veehouderij opgehoogd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in biobased economy en agrologistiek. Tot slot zal er geïnvesteerd worden in het opruimen van verspreid liggend glas.

Duurzame economie

Onder deze stimuleringsmaatregelen vallen onder andere de versnelde marktintroductie van technieken die bijdragen aan een energietransitie naar een duurzame energiehuishouding (Unieke Kansen Regeling, EZ) en de vernieuwing van een aantal stationsgebieden (Sleutelprojecten, VROM). Deze projecten vallen binnen het stimuleringspakket onder de posten Snelle uitvoering FES-projecten Milieu en Duurzaamheid en Snelle uitvoering FES-projecten Ruimtelijke economische ordening.

Infrastructuur en (woning)bouw

Dit betreft onder andere de stimuleringsmaatregelen in de infrastructuurhoek, zoals het vergroten van de benutting van het hoofdwegennet (Programma Filevermindering, VenW) en Anders Betalen voor Mobiliteit (VenW). Daarnaast valt een deel van de bouw- en onderhoudsimpuls in de (jeugd)zorginstellingen hieronder.

Jeugdwerkloosheid: Convenanten met 30 regio’s

Het kabinet gaat met 30 regio’s convenanten sluiten. Hierin staan concrete maatregelen voor iedere regio om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Jeugdwerkloosheid: Kwetsbare groepen

Voor jongeren met problemen zijn extra voorzieningen nodig. Onderdeel van deze voorzieningen vormen de «plusvoorzieningen» (samenhangend aanbod van onderwijs, zorg, ondersteuning en toeleiding naar de arbeidsmarkt), de 24-uurs opvang voor leerlingen (project «Internaat voor Veiligheid en Vakmanschap») en het verbinden van jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt (project «MKB/MO groep jeugdzorg»).

Jeugdwerkloosheid: Toestroom leerlingen

Het kabinet streeft ernaar om 10 000 MBO-leerlingen met een slecht arbeidsmarktperspectief niet van school te laten gaan, maar langer door te laten leren.

Onderhoud en energiebesparingsmaatregelen scholen

Het kabinet heeft in het stimuleringspakket extra geld gereserveerd voor scholenbouw en onderhoud. De economie krijgt op korte termijn een impuls door te investeren in energiebesparing, duurzaamheid, het binnenklimaat van scholen en innovatie bij de verbetering van schoolgebouwen.

Onderwijs: o.a. versterking MBO zij-instromers en werkscholen

Met de middelen uit het stimuleringspakket wordt het MBO in staat gesteld de conjunctuureffecten op de omvang en de samenstelling van de deelnemersaantallen in het MBO op te vangen. Verwacht wordt dat zij door de economische crisis vaker zullen kiezen voor scholing in plaats van de arbeidsmarkt. Verder wordt met deze middelen in 2009 en 2010 extra geïnvesteerd in de «plusvoorzieningen» voor overbelaste jongeren.

Restauratie monumenten

Er is 13 mln. beschikbaar gekomen voor de restauratie van rijksmonumenten. Het kabinet is voornemens om hiervoor onder meer de St. Clemens Maria Hofbauer kerk te Hilversum, Huis Rodenburch te Dordrecht en het Karenhuis te Alkmaar te restaureren.

Schuldhulpverlening: extra toeloop

Als gevolg van de economische crisis wordt er extra beroep gedaan op schuldhulpverlening bij gemeenten. Hiervoor zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld.

Sloopregeling budget 2009

De nationale sloopregeling is tijdelijk ingevoerd voor de jaren 2009 en 2010. De regeling voorziet in een inruilvergoeding (slooppremie) voor oude auto’s. De premie varieert per type ingeruilde auto. Er is in totaal 65 mln. beschikbaar gesteld. Dit wordt aangevuld met 20 mln. van de sector (Auto Recycling Nederland). Van het totaal aan begrotingsmiddelen wordt nu 15 mln. toegevoegd aan de VROM-begroting. Bij Najaarsnota 2009 zal worden bezien hoeveel gebruik er is gemaakt van de sloopregeling in 2009 en zal het daarvoor benodigde deel van de resterende middelen uit het stimuleringspakket worden toegevoegd aan de begroting van VROM.

Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009

In totaal is in het stimuleringspakket 395 mln. beschikbaar gesteld voor woningbouwprojecten en de restauratie van monumenten. Deze mutaties hebben betrekking op de eerste tranche. In deze ronde is 100 mln. verdeeld over woningbouwprojecten en is 13 mln. naar rijksmonumenten gegaan. De gemeenten hebben woningbouwprojecten voorgedragen die moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moet de bouw van het project in 2009 starten en is de maximale bijdrage gelimiteerd op 10 000 euro per woning. Met de middelen voor monumenten worden restauratieachterstanden weggewerkt.

Uitvoering motie Van Geel

Dit betreft de middelen voor de uitvoering van de motie Van Geel c.s. (APB) (TK 2008/2009, 31 700, nr. 10) voor de versterking van de ruimtelijke economie. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de nadere toedeling, zoals verzocht in de motie Koopmans en Koppejan (TK 2008/2009, 31 700 XII, nr. 22).

Versterking kennisinfrastructuur; tijdelijke inzet kenniswerkers

Deze middelen zijn op de begroting van EZ en OCW ingezet om het behoud van onderzoekers/kenniswerkers voor Nederland te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door het tijdelijk detacheren van R&D-medewerkers uit het bedrijfsleven bij publieke kennisinstellingen en door het stimuleren van omvangrijke strategische R&D-projecten op het gebied van High Tech Systemen.