Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

32123 VI 16 Amendement van het lid van velzen

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 16 Ontvangen 4 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 44,6 (x € 1 000).

II

In artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 44,6 (x € 1 000).

Toelichting

Het Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties (Bonjo) is de koepel van 72 lidorganisaties waar 1600 vrijwilligers onder vallen, die zinvol werk doen in het gevangeniswezen. Dat vrijwilligers van grote toegevoegde waarde zijn bij het voorkomen van detentieschade en een succesvolle reïntegratie van (ex-)gedetineerden in de samenleving erkent de staatssecretaris van Justitie ook. Het vrijkomende geld zou straks worden ingezet om de verschillende organisaties direct te subsidiëren. Dit betekent summiere bedragen per organisatie, terwijl de 72 betrokken vrijwilligersorganisaties van mening zijn dat hun koepel Bonjo niet mag verdwijnen en het geld dus niet versnipperd moet worden. Toch heeft de staatssecretaris van Justitie besloten de subsidie te beëindigen. Met het beëindigen van deze subsidie verdwijnt de coördinatie van vrijwilligersgroepen, de kennisfunctie van Bonjo, het BonjoBajesBulletin, het BonjoContactBureau en het nuttige project Huisbewaring. De organisaties die door Bonjo worden gebundeld zitten niet te wachten op versnippering van de beschikbare financiële middelen, maar hebben juist baat bij de kennis die Bonjo biedt en de coördinerende taak die deze club namens de aangesloten organisaties heeft richting gemeentebesturen, woningbouwverenigingen en de centrale overheid.

Dit amendement beoogt de subsidie van Bonjo terug te brengen op het niveau van 2007 en 2008. De dekking wordt gevonden in de budgetflexibiliteit van dit beleidsartikel.


Van Velzen