Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

32123 VI 17 Brief van de minister van justitie

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 17

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 4 november 2009


In reactie op het verzoek van uw Kamer inzake een toelichting op de verschillen tussen de Justitiebegroting en het persexemplaar deel ik u het volgende mede.


Op een enkel punt is de Justitiebegroting die op de derde dinsdag van september is aangeboden aan de Kamer anders dan het persexemplaar dat twee weken eerder is gedrukt. Tot op het moment dat de begroting aan de Kamer wordt aangeboden, kunnen wijzigingen worden aangebracht in de begrotingen van de departementen. Dat is dit jaar ook gebeurd bij de Justitiebegroting.


Het is gebruikelijk dat er tussen het moment van uitgifte van het persexemplaar en het definitieve exemplaar nog overleg plaatsvindt met de Minister van Financiën. Op basis hiervan kunnen nog correcties plaatsvinden. Voor Prinsjesdag is nog geen sprake van een officieel wetsvoorstel. Pas als de begroting aan de Kamer is aangeboden, is het definitieve wetsvoorstel beschikbaar voor het publiek (via SDU en als kamerstuk).


Overigens wijs ik u erop dat in tegenstelling tot hetgeen ik u zojuist heb gemeld, het persexemplaar abusievelijk nog op de begrotingssite van het Ministerie van Justitie stond. Dat is inmiddels gecorrigeerd.

In de tabel kerngegevens opvang is het gemiddelde aantal op te vangen asielzoekers in de jaren 2011 en verder aangepast naar aanleiding van besluitvorming tussen de Minister van Justitie en de Minister van Financiën inzake de behandelcapaciteit van de IND in 2010. Als bekend is deze bijgesteld naar 19 000 waarmee de IND in staat wordt gesteld achterstanden bij het in behandeling nemen van asielverzoeken weg te werken.


De ophoging van de behandelcapaciteit van de IND in 2010 naar 19 000 heeft tot gevolg dat er vanaf 2010 minder TNV-opvangcapaciteit noodzakelijk is. Hierdoor is meer centrale opvangcapaciteit nodig en neemt de doorstroming naar de centrale opvang (COA) toe.


De financiële verwerking, ook meerjarig in de begroting (tabel op blz. 94), is in het persexemplaar correct weergegeven. Echter, de wijzigingen in de tabel op blz. 101 en de bijbehorende tekst is abusievelijk niet correct in het persexemplaar verwerkt. In het definitieve exemplaar zijn deze correcties doorgevoerd.


Op blz. 94 van het exemplaar, in de tabel budgettaire gevolgen van beleid, staat bij operationele doelstelling 15.2 mln euro voor 2009 het bedrag 532 446 gemeld. Dit is een tikfout die in de definitieve begroting hersteld is (naar 523 446).

De minister van Justitie,E. M. H. Hirsch Ballin