Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

32123 VIII 21 Motie van het lid ten broeke c.s.

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 21 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat de omvang van de overheidsuitgaven op de lange termijn onder druk staan;


overwegende, dat de culturele sector wordt geacht meer eigen inkomsten te genereren en daarmee minder afhankelijk te worden van overheidssubsidies;


voorts overwegende, dat dit betekent dat directe uitgaven aan cultuur moeten worden gestimuleerd;


verzoekt de regering een breed onderzoek te gelasten naar alle bestaande en mogelijke regelingen die kapitaal vrij maken voorkunst en cultuur;


verzoekt de regering voorts te bezien of deze regelingen gebundeld kunnen worden in een wet op de mecenaten of een «geef-wet» om resultaat te bereiken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Ten Broeke

Van der Ham

Peters