Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB levert een bijdrage aan de operationele doelstelling 13.4 «Het bestrijden van criminaliteit met een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen». In dit kader is het CJIB verantwoordelijk voor het afhandelen, innen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen en maatregelen. Naast zijn reguliere taken binnen het justitiedomein, worden ook voor andere organisaties binnen de Rijksoverheid innings- en incassoactiviteiten uitgevoerd. Daarnaast is het CJIB aangewezen als centrale autoriteit bij de executie van buitenlandse geldelijke sancties in Nederland.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Baten              
Opbrengst moederdepartement 93 801 70 770 32 514 29 966 7 258 964 6 136
Opbrengst derden 0 20 000 68 113 68 113 90 113 91 013 91 113
Opbrengst overige departementen 3 211 5 011 18 501 16 535 12 746 12 752 12 752
Rentebaten 849 250 250 250 250 250 250
Totaal baten 97 861 96 031 119 378 114 864 110 367 104 979 110 251
               
Lasten              
Personele kosten 47 405 45 248 44 393 43 015 42 398 42 160 41 923
Materiële kosten 26 997 29 980 32 976 28 744 20 685 15 699 20 839
Gerechtskosten 7 330 7 946 20 166 18 924 18 735 18 573 18 802
Rentelasten 701 1 364 1 264 1 230 1 115 1 038 1 108
Afschrijvingskostenmateriële activa 3 717 5 024 5 696 6 066 5 534 5 493 5 820
Afschrijvingskostenimmateriële activa 2 642 3 728 5 548 7 548 9 548 9 540 9 270
Dovergelden 1 500 0 0 0 0 0 0
Systeemvernieuwing 8 316 2 742 9 337 9 337 12 352 12 476 12 489
Dotaties voorzieningen 17 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten 98 625 96 031 119 378 114 864 110 367 104 979 110 251
               
Saldo van baten en lasten – 764 0 0 0 0 0 0

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement x € 1000
  boete vonnissen transacties* vrijheids straffen taak straffen schade- vergoe- dingsmaat- regelen** ontne- mingsmaatregelen** Diversen*** Totaal
P (x € 1,–) € 51,68 € 16,16 € 77,14 € 35,91 € 390,46 € 1 734,89    
Q (stuks) 200 000 610 000 25 000 42 000 13 500 1 500    
P x Q (x € 1000) 10 337 9 858 1 928 1 508 5 271 2 602 1 009 32 514

* Begin 2008 is als gevolg van de wet OM-afdoening de strafbeschikking ingevoerd. De strafbeschikking vervangt op termijn de transactie. Vanaf 2010 zal het aantal feiten waarvoor een transactie wordt aangeboden naar verwachting dalen. Hiermee is in de aantallen nog geen rekening gehouden.

** De productie (Q) voor schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingmaatregelen wordt als volgt bepaald: productie = 50% instroom + 50% uitstroom.

*** Diversen betreft de volgende posten: – invoer bestuurlijke Strafbeschikking t.b.v. de G4-gemeenten € 660 000,– – voorwaardelijke invrijheidstelling € 349 000,–

Opbrengst overige departementen

Dit betreffen de kosten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Voorts int het CJIB voor het ministerie van VROM ten onrechte uitgekeerde huursubsidies. Met ingang van 2009 zal het CJIB voor het ministerie van VWS de inning en incasso van de zorgpremie bij wanbetalers verzorgen.

Opbrengst derden

Vanaf 2010 is de financiering van de WAHV-sancties volledig afkomstig van aan de burger in rekening gebrachte administratiekosten. Het tarief voor de administratiekosten bedraagt € 6,– per WAHV-sanctie. Deze opbrengsten worden hier verantwoord.

Rentebaten

Voor het jaar 2010 wordt rekening gehouden met een renteopbrengst (ca 2%) van € 250 000,– over de stand van de rekening-courant en de op deposito uitgezette, tijdelijk overtollige middelen.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de gemiddelde loonsom van het actief personeel. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuurconstructie via een uitzendbureau) aan te trekken.

Personele kosten>
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Actief personeel            
Gemiddelde loonsom € 47 500 € 47 500 € 47 500 € 47 500 € 47 500 € 47 500
Aantal fte’s 951 933 904 891 886 881
             
Post-actief personeel            
Gemiddelde loonsom € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000
Aantal fte’s 5 5 5 5 5 5
             
Totale kosten (x € 1000) 45 248 44 393 43 015 42 398 42 160 41 923

In de opgave van het post-actief personeel zijn de 7 medewerkers die gebruik maken van de Remkes-regeling niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

Materiële kosten x € 1000
Kostensoort  
print- en mailservice 7 200
GBA/KvK-kosten 350
gebruikersvergoedingen huisvesting 5 500
exploitatiekosten huisvesting 3 250
werkplekgebonden kosten 2 000
kosten betalingsverkeer 1 500
ICT-onderhoud en -service 3 200
professionalisering bedrijfsvoering 3 250
diverse materiële kosten 6 726
Totaal 32 976

Gerechtskosten

Dit betreffen ondermeer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject. Vanaf 2010 zullen ook voor de incasso voor het ministerie van VWS van de zorgpremie bij wanbetalers gerechtsdeurwaarders worden ingezet.

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2010 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 4,7%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. Het CJIB maakt gebruik van de onderstaande termijnen:

Afschrijvingskosten x € 1000
Activa Afschrijvingstermijn Bedrag
Immateriële vaste activa 5 jaar 5 548
     
Materiële vaste activa    
hardware 3 resp. 5 jaar 2 463
software 3 resp. 5 jaar 1 229
inventarissen 7,5 resp. 10 jaar 645
apparatuur 3 resp. 5 jaar 524
verbouwingen 10 jaar 835
  (subtotaal) 5 696
    11 244

De afschrijvingskosten immateriële activa zijn berekend door de totale afschrijvingskosten op immateriële vaste activa te verminderen met de verwachte vrijval in dat jaar van de balanspost «vooruitontvangen gelden».

Systeemvernieuwing

Dit betreft de lasten die verband houden met de structurele verandercapaciteit die het CJIB nodig heeft om de automatiseringssystemen up-to-date te houden en daarmee de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Dotaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Doelmatigheid

Een belangrijke indicator voor de doelmatigheid is de kostprijs per product in combinatie met kwaliteitsindicatoren. Belangrijke kwaliteitsindicatoren voor het CJIB zijn de innings- en afdoeningspercentages.

De processen rond de inning en afdoening van zaken zijn in hoge mate gestandaardiseerd. Het CJIB heeft inmiddels ook veel ervaring met deze processen.

Doelmatigheidsgegevens
  2010 2011 2012 2013 2014
WAHV-sancties          
Kostprijs € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00
% geïnde zaken binnen 1 jaar 95% 95% 95% 95% 95%
Boetevonnissen          
Kostprijs € 51,68 € 50,36 € 49,99 € 47,20 € 49,93
% afgedane OH-zaken binnen 1 jaar 70% 70% 70% 70% 70%
Transacties          
Kostprijs € 16,16 € 15,75 € 15,63 € 14,76 € 15,61
% geïnde zaken binnen 1 jaar 65% 65% 65% 65% 65%
Vrijheidsstraffen *          
Kostprijs € 77,14 € 75,16 € 74,62 € 70,44 € 74,52
Taakstraffen*          
Kostprijs € 35,91 € 34,99 € 34,73 € 32,79 € 34,69
Schadevergoedingsmaatregelen          
Kostprijs € 390,46 € 380,48 € 377,70 € 356,56 € 377,22
% afgedane zaken binnen 3 jaar 82% 82% 82% 82% 82%
Ontnemingsmaatregelen          
Kostprijs € 1 734,89 € 1 690,51 € 1 678,18 € 1 584,24 € 1 676,06
% afgedane A-zaken binnen 3 jaar 60% 60% 60% 60% 60%
% afgedane B-zaken binnen 5 jaar 60% 60% 60% 60% 60%

* Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1000
  Realisatie 2008 Begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Rekening-courant RHB 1 januari 29 542 30 821 19 363 20 297 21 683 22 377 21 812
               
2. Totaal operationele kasstroom 6 751 752 11 244 13 615 15 082 15 033 15 090
               
3a Totaal investeringen – 7 626 – 16 561 – 15 775 – 16 550 – 14 075 – 14 075 – 8 575
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen 10 0 0 0 0 0  
3. Totaal investeringskasstroom – 7 616 – 16 561 – 15 775 – 16 550 – 14 075 – 14 075 – 8 575
               
4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement – 15 200 0 0 0 0 0 0
4b Eenmalige uitkering door moederdepartement 0 0 0 0 0 0 0
4c Aflossingen op leningen – 4 406 – 8 510 – 10 310 – 12 229 – 14 388 – 15 598 – 14 047
4d Beroep op leenfaciliteit 21 750 12 861 15 775 16 550 14 075 14 075 8 575
4. Totaal financieringskasstroom 2 144 4 351 5 465 4 321 – 313 – 1 523 – 5 472
               
5. Rekening-courant RHB 31 december 30 821 19 363 20 297 21 683 22 377 21 812 22 854

Toelichting op kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in 2010, waaronder de ontwikkelkosten in het kader van het programma «NoorderWint». Deze investeringen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Voor 2010 zijn de volgende investeringen gepland:

Investeringen x € 1000
Inventaris/installaties vervanging 75
Hardware uitbreiding 2 400
Software uitbreiding 1 600
Verbouwingen uitbreiding 1 700
Immateriële vaste activa uitbreiding 10 000
    15 775

Financieringskasstroom

Dit betreffen de kasstromen die voortvloeien uit het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën ten behoeve van de investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Rekening courant

De daling van de rekening-courant wordt veroorzaakt door een gedeeltelijke afroming van de liquide middelen in 2009 door het moederdepartement in het kader van een efficiënter kasbeheer.