Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB levert een bijdrage aan de operationele doelstelling 13.4 «Het bestrijden van criminaliteit met een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen». In dit kader is het CJIB verantwoordelijk voor het afhandelen, innen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen en maatregelen. Naast zijn reguliere taken binnen het justitiedomein, worden ook voor andere organisaties binnen de Rijksoverheid innings- en incassoactiviteiten uitgevoerd. Daarnaast is het CJIB aangewezen als centrale autoriteit bij de executie van buitenlandse geldelijke sancties in Nederland.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
 2008200920102011201220132014
Baten       
Opbrengst moederdepartement93 80170 77032 51429 9667 2589646 136
Opbrengst derden020 00068 11368 11390 11391 01391 113
Opbrengst overige departementen3 2115 01118 50116 53512 74612 75212 752
Rentebaten849250250250250250250
Totaal baten97 86196 031119 378114 864110 367104 979110 251
        
Lasten       
Personele kosten47 40545 24844 39343 01542 39842 16041 923
Materiële kosten26 99729 98032 97628 74420 68515 69920 839
Gerechtskosten7 3307 94620 16618 92418 73518 57318 802
Rentelasten7011 3641 2641 2301 1151 0381 108
Afschrijvingskostenmateriële activa3 7175 0245 6966 0665 5345 4935 820
Afschrijvingskostenimmateriële activa2 6423 7285 5487 5489 5489 5409 270
Dovergelden1 500000000
Systeemvernieuwing8 3162 7429 3379 33712 35212 47612 489
Dotaties voorzieningen17000000
Totaal lasten98 62596 031119 378114 864110 367104 979110 251
        
Saldo van baten en lasten– 764000000

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement x € 1000
 boete vonnissentransacties*vrijheids straffentaak straffenschade- vergoe- dingsmaat- regelen**ontne- mingsmaatregelen**Diversen***Totaal
P (x € 1,–)€ 51,68€ 16,16€ 77,14€ 35,91€ 390,46€ 1 734,89  
Q (stuks)200 000610 00025 00042 00013 5001 500  
P x Q (x € 1000)10 3379 8581 9281 5085 2712 6021 00932 514

* Begin 2008 is als gevolg van de wet OM-afdoening de strafbeschikking ingevoerd. De strafbeschikking vervangt op termijn de transactie. Vanaf 2010 zal het aantal feiten waarvoor een transactie wordt aangeboden naar verwachting dalen. Hiermee is in de aantallen nog geen rekening gehouden.

** De productie (Q) voor schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingmaatregelen wordt als volgt bepaald: productie = 50% instroom + 50% uitstroom.

*** Diversen betreft de volgende posten: – invoer bestuurlijke Strafbeschikking t.b.v. de G4-gemeenten € 660 000,– – voorwaardelijke invrijheidstelling € 349 000,–

Opbrengst overige departementen

Dit betreffen de kosten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Voorts int het CJIB voor het ministerie van VROM ten onrechte uitgekeerde huursubsidies. Met ingang van 2009 zal het CJIB voor het ministerie van VWS de inning en incasso van de zorgpremie bij wanbetalers verzorgen.

Opbrengst derden

Vanaf 2010 is de financiering van de WAHV-sancties volledig afkomstig van aan de burger in rekening gebrachte administratiekosten. Het tarief voor de administratiekosten bedraagt € 6,– per WAHV-sanctie. Deze opbrengsten worden hier verantwoord.

Rentebaten

Voor het jaar 2010 wordt rekening gehouden met een renteopbrengst (ca 2%) van € 250 000,– over de stand van de rekening-courant en de op deposito uitgezette, tijdelijk overtollige middelen.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de gemiddelde loonsom van het actief personeel. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuurconstructie via een uitzendbureau) aan te trekken.

Personele kosten>
 200920102011201220132014
Actief personeel      
Gemiddelde loonsom€ 47 500€ 47 500€ 47 500€ 47 500€ 47 500€ 47 500
Aantal fte’s951933904891886881
       
Post-actief personeel      
Gemiddelde loonsom€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000
Aantal fte’s555555
       
Totale kosten (x € 1000)45 24844 39343 01542 39842 16041 923

In de opgave van het post-actief personeel zijn de 7 medewerkers die gebruik maken van de Remkes-regeling niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

Materiële kosten x € 1000
Kostensoort 
print- en mailservice7 200
GBA/KvK-kosten350
gebruikersvergoedingen huisvesting5 500
exploitatiekosten huisvesting3 250
werkplekgebonden kosten2 000
kosten betalingsverkeer1 500
ICT-onderhoud en -service3 200
professionalisering bedrijfsvoering3 250
diverse materiële kosten6 726
Totaal32 976

Gerechtskosten

Dit betreffen ondermeer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject. Vanaf 2010 zullen ook voor de incasso voor het ministerie van VWS van de zorgpremie bij wanbetalers gerechtsdeurwaarders worden ingezet.

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2010 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 4,7%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. Het CJIB maakt gebruik van de onderstaande termijnen:

Afschrijvingskosten x € 1000
ActivaAfschrijvingstermijnBedrag
Immateriële vaste activa5 jaar5 548
   
Materiële vaste activa  
hardware3 resp. 5 jaar2 463
software3 resp. 5 jaar1 229
inventarissen7,5 resp. 10 jaar645
apparatuur3 resp. 5 jaar524
verbouwingen10 jaar835
 (subtotaal)5 696
  11 244

De afschrijvingskosten immateriële activa zijn berekend door de totale afschrijvingskosten op immateriële vaste activa te verminderen met de verwachte vrijval in dat jaar van de balanspost «vooruitontvangen gelden».

Systeemvernieuwing

Dit betreft de lasten die verband houden met de structurele verandercapaciteit die het CJIB nodig heeft om de automatiseringssystemen up-to-date te houden en daarmee de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Dotaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Doelmatigheid

Een belangrijke indicator voor de doelmatigheid is de kostprijs per product in combinatie met kwaliteitsindicatoren. Belangrijke kwaliteitsindicatoren voor het CJIB zijn de innings- en afdoeningspercentages.

De processen rond de inning en afdoening van zaken zijn in hoge mate gestandaardiseerd. Het CJIB heeft inmiddels ook veel ervaring met deze processen.

Doelmatigheidsgegevens
 20102011201220132014
WAHV-sancties     
Kostprijs€ 6,00€ 6,00€ 6,00€ 6,00€ 6,00
% geïnde zaken binnen 1 jaar95%95%95%95%95%
Boetevonnissen     
Kostprijs€ 51,68€ 50,36€ 49,99€ 47,20€ 49,93
% afgedane OH-zaken binnen 1 jaar70%70%70%70%70%
Transacties     
Kostprijs€ 16,16€ 15,75€ 15,63€ 14,76€ 15,61
% geïnde zaken binnen 1 jaar65%65%65%65%65%
Vrijheidsstraffen *     
Kostprijs€ 77,14€ 75,16€ 74,62€ 70,44€ 74,52
Taakstraffen*     
Kostprijs€ 35,91€ 34,99€ 34,73€ 32,79€ 34,69
Schadevergoedingsmaatregelen     
Kostprijs€ 390,46€ 380,48€ 377,70€ 356,56€ 377,22
% afgedane zaken binnen 3 jaar82%82%82%82%82%
Ontnemingsmaatregelen     
Kostprijs€ 1 734,89€ 1 690,51€ 1 678,18€ 1 584,24€ 1 676,06
% afgedane A-zaken binnen 3 jaar60%60%60%60%60%
% afgedane B-zaken binnen 5 jaar60%60%60%60%60%

* Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1000
 Realisatie 2008 Begroting 200920102011201220132014
1. Rekening-courant RHB 1 januari29 54230 82119 36320 29721 68322 37721 812
        
2. Totaal operationele kasstroom6 75175211 24413 61515 08215 03315 090
        
3a Totaal investeringen– 7 626– 16 561– 15 775– 16 550– 14 075– 14 075– 8 575
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen1000000 
3. Totaal investeringskasstroom– 7 616– 16 561– 15 775– 16 550– 14 075– 14 075– 8 575
        
4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement– 15 200000000
4b Eenmalige uitkering door moederdepartement0000000
4c Aflossingen op leningen– 4 406– 8 510– 10 310– 12 229– 14 388– 15 598– 14 047
4d Beroep op leenfaciliteit21 75012 86115 77516 55014 07514 0758 575
4. Totaal financieringskasstroom2 1444 3515 4654 321– 313– 1 523– 5 472
        
5. Rekening-courant RHB 31 december30 82119 36320 29721 68322 37721 81222 854

Toelichting op kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in 2010, waaronder de ontwikkelkosten in het kader van het programma «NoorderWint». Deze investeringen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Voor 2010 zijn de volgende investeringen gepland:

Investeringenx € 1000
Inventaris/installatiesvervanging75
Hardwareuitbreiding2 400
Softwareuitbreiding1 600
Verbouwingenuitbreiding1 700
Immateriële vaste activauitbreiding10 000
  15 775

Financieringskasstroom

Dit betreffen de kasstromen die voortvloeien uit het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën ten behoeve van de investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Rekening courant

De daling van de rekening-courant wordt veroorzaakt door een gedeeltelijke afroming van de liquide middelen in 2009 door het moederdepartement in het kader van een efficiënter kasbeheer.