Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

3.2 De belasting- en premieontvangsten in 2009

In tabel 3.2.1 wordt de nieuwe raming voor 2009 vergeleken met de raming ten tijde van de Voorjaarsnota en wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste bijstellingen. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2009 is de raming voor de totale belasting- en premieontvangsten op EMU-basis met 6,4 miljard euro neerwaarts bijgesteld op basis van het meest recente economische beeld en de gerealiseerde kasontvangsten over 2009 tot en met de maand juli.

Tabel 3.2.1 Raming belasting- en premieontvangsten 2009 op EMU-basis (x € miljoen)
  Voorjaarsnota 2009 Vermoedelijke uitkomsten 2009 Verschil
Indirecte belastingen(kasbasis) 66 521 63 260 – 3 260
Omzetbelasting 37 534 36 080 – 1 454
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen 2 746 2 361 – 385
Accijnzen 10 701 10 569 – 133
Belastingenvan rechtsverkeer (overdrachts- en assurantiebelasting) 4 753 3 601 – 1 152
Motorrijtuigenbelasting 3 347 3 316 – 31
Belastingenop een milieugrondslag 4 613 4 565 – 48
Verpakkingenbelasting 321 317 – 4
Vliegbelasting 199 199 0
Overig 2 306 2 252 – 54
       
Directe belastingen en premies volksverzekeringen (kasbasis) 99 542 97 219 – 2 323
Loonheffing 87 169 86 046 – 1 124
Inkomensheffing – 7 643 – 7 031 612
Dividendbelasting 3 159 2 516 – 643
Vennootschapsbelasting 14 541 13 434 – 1 107
Overig (inclusief niet nader toe te rekenen belastingontvangsten) 2 318 2 256 – 62
       
Totaal belastingen en premies volksverzekeringen (kasbasis) 166 062 160 479 – 5 583
       
Aansluiting op EMU-basis 5 869 5 139 – 731
       
Totaal belastingen en premies volksverzekeringen (EMU-basis) 171 932 165 618 – 6 314
       
Premies werknemersverzekeringen 44 091 43 993 – 98
Totaal belasting- en premieontvangsten (EMU-basis) 216 023 209 611 – 6 412

De verwachting over de economische ontwikkeling in 2009 is sinds de Voorjaarsnota 2009 verder verslechterd met –1,1 procent. Zo zijn voor de belasting- en premieontvangsten relevante indicatoren als de particuliere consumptie, de investeringen in woningen naar beneden bijgesteld evenals de incidentele loonontwikkeling. Anderzijds is de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor 2009 naar boven bijgesteld. Het per saldo negatievere beeld leidt mede op basis van de gerealiseerde kasontvangsten tot en met juli 2009 tot negatieve mutaties bij vrijwel alle belastingsoorten.


De raming van de omzetbelasting is met –1,5 miljard bijgesteld als gevolg van lagere consumptieve bestedingen en lagere investeringen in woningen dan bij Voorjaarsnota 2009 werd verwacht. Een sterkere dan verwachte daling in de verkoop van huizen zorgt voor een forse bijstelling van –1,1 miljard bij de overdrachtsbelasting. Op basis van de kasontvangsten tot en met juli is de raming van de ontvangsten vennootschapsbelasting in 2009 met –1,1 miljard bijgesteld. Ook de loonheffing kent een forse negatieve bijstelling van –1,1 miljard.

Deze bijstelling is het gevolg van een fors negatief bijgestelde incidentele loonontwikkeling. Een wat gunstiger beeld over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2009 dempt de negatieve bijstelling van de loonheffing enigszins. Ten slotte zijn de ontvangsten uit de dividendbelasting met –0,6 miljard bijgesteld als gevolg van fors lagere dividenduitkeringen. Daarbij is verondersteld dat bedrijven in het bank- en verzekeringswezen in 2009 helemaal geen dividend uitkeren. Ten slotte laat de inkomensheffing een positieve bijstelling zien van 0,6 miljard. Dit vooral op basis van de kasontvangsten tot en met juli. Deze laten zien dat de bij Voorjaarsnota 2009 veronderstelde kasuitgaven op basis van de voorlopige aangifte 2008 minder negatief is uitgevallen.