Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

5.4 Overzicht van de belastinguitgaven

De tabellen 5.4.1 en 5.4.2 bevatten meerjarige overzichten van de belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen respectievelijk de belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen. Naast ramingen voor de jaren 2009 en 2010 bevatten de tabellen tevens nieuwe ramingen voor het jaar 2008 op basis van realisatiecijfers, dan wel nieuwe gegevens of nieuwe raminginzichten. Aldus kan voor dat jaar een vergelijking worden gemaakt met de ramingen uit de Miljoenennota van vorig jaar. De kolommen voor de jaren 2011 tot en met 2014 bevatten extrapolaties op basis van relevante macro-economische ophoogfactoren. Tevens is rekening gehouden met voorgenomen beleid/maatregelen in die jaren.

Tabel 5.4.1 Belastinguitgaven in de belastingen op inkomen, winst en vermogen 2008–2014, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
  2008 (raming MN 2009) 2008 (realisatie/aangepaste raming) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Verlaging lastendruk op ondernemingen 2 772 2 839 3 075 2 986 2 893 2 922 2 959 2 998
a) algemeen                
Zelfstandigenaftrek 1 309 1 300 1 322 1 188 1 211 1 234 1 257 1 281
Extra zelfstandigenaftrek starters 67 67 68 68 69 71 72 73
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 10 13 13 14 14 14 14 14
FOR, niet omgezet in lijfrente 215 222 226 226 230 235 239 244
Meewerkaftrek 9 11 11 10 10 10 11 11
Stakingsaftrek 17 15 15 15 15 16 16 16
Doorschuiving stakingswinst 143 143 148 151 154 157 160 163
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in successiewet 150 150 150 185 192 197 201 205
Doorschuiving aanmerkelijk belangwinst bij aandelenfusie 38 38 38 39 40 40 41 42
Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting 255 274 281 285 283 275 271 268
                 
b) investeringen in het algemeen                
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 194 323 291 337 344 361 365 370
Willekeurige afschrijving starters 1 9 9 9 9 9 9 9 9
Willekeurige afschrijving zeeschepen1 1 3 3 3 3 3 3 3
Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting) 71 71 51 61 69 76 76 76
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk 10 2 8 8 8 8 8 8
Willekeurige afschrijving investeringen                
bedrijfsmiddelen 1   222
                 
c) investeringen ten behoeve van het milieu                
VAMIL1 38 23 48 42 32 32 32 32
Energie-investeringsaftrek (EIA) 139 116 275 298 161 139 139 139
Milieu-investeringsaftrek (MIA) 86 50 109 113 111 111 111 111
Bosbouwvrijstelling 1 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer 10 8 8 9 9 9 10 10
                 
Verlaging lastendruk op arbeid 1 262 1 342 1 862 2058 1900 1987 2018 2049
a) gericht op werkgevers                
Afdrachtvermindering onderwijs 225 291 300 369 310 323 327 331
Afdrachtvermindering zeevaart 84 82 84 88 88 92 93 94
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 417 445 606 692 539 539 539 539
                 
b) gericht op werknemers                
Werknemersspaarregelingen (o.a. spaarloon)2 222 222 214 207 201 199 195 192
Feestdagenregeling 2 53 46 51 56 56 59 59 60
Verlaging fiscale bijtelling (zeer) zuinige auto’s 8 10 26 53 88 117 118 120
Vakantiebonnen 18 8 3 0
Ouderschapsverlofkorting 28 28 78 90 90 94 95 96
Arbeidskortingvoor ouderen3 200 206 227 246 266 286 306 326
Levensloopverlofkorting 7 4 8 10 14 19 24 26
Doorwerkbonus3 265 254 255 266 269 272
                 
Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen 1 390 1 442 1 492 1 542 1 581 1 622 1 664 1 709
Kindertoeslag forfaitair rendement 22 24 24 25 26 26 27 28
Ouderentoeslag forfaitair rendement 125 101 103 105 108 111 114 117
Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement 4 5 5 5 5 5 5 6
Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement 5 5 5 5 5 5 5 6
Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement 65 71 80 90 92 95 98 100
Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement 2 2 2 2 2 2 2 2
Vrijstelling cultureel beleggen forfaitair rendement 1 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling durfkapitaal forfaitair rendement 10 8 8 8 8 8 9 9
Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement 8 9 9 9 9 10 10 10
Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement 6 17 18 18 18 19 20 20
Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement 698 701 724 744 765 786 807 830
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld 256 297 303 310 319 327 336 346
Gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur 20 33 34 35 35 35 35 35
Aftrek kosten monumentenwoning 66 64 60 57 57 57 57 57
Heffingskorting groen beleggen 83 86 97 109 112 115 118 122
Heffingskorting sociaal-ethisch beleggen 3 3 3 3 3 3 3 3
Heffingskorting cultureel beleggen 1 1 1 1 1 1 1 1
Heffingskorting durfkapitaal 10 10 11 11 11 12 12 12
Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal 5 4 4 4 4 4 4 4
                 
Overige regelingen 797 789 799 666 668 677 682 686
Aftrek afkoopsommen echtscheidingsuitkeringen 3 3 3 3 3 3 3 3
Aftrek voor scholingsuitgaven (studiekosten) 186 171 174 178 176 178 178 178
Giftenaftrek 318 325 332 305 302 305 305 305
Faciliteiten successiewet algemeen nut beogende instellingen 290 290 290 180 187 191 196 200
Totaal generaal 6 235 6 412 7 228 7 252 7 042 7 208 7 323 7 442
percentage BBP 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

* <–> = regeling is in dat jaar niet van toepassing; <0>= budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaarafgerond nihil.

1 Het betreft hier niet de kasderving maar de contante waarde van het rentevoordeel voor de betrokken belastingplichtigen c.q. het rentenadeel voor de overheid.

2 Het spaarloon en de feestdagenregeling hebben ook invloed op de premies voor de werknemersverzekeringen WW (AWF en sectorfonds), WIA en ZVW. Wijzigingen in deze belastinguitgaven veranderen zowel het fiscale loon als het premieloon (en in het verlengde daarvan het uitkeringsloon, waardoor de hoogte van uitkering kan veranderen). Deze effecten zijn niet in het overzicht van tabel 5.2.1 opgenomen.

3 Vanaf 2011 worden de arbeidskorting voor ouderen en de doorwerkbonus samengevoegd in de «(door)werkkorting». Het budgettaire beslag kan bij elkaar worden opgeteld.


Tabel 5.4.2 Belastinguitgaven in de kostprijsverhogende belastingen 2008–2014, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
  2008 (raming MN 2009) 2008 (realisatie/ aangepaste raming) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Energiebelasting 177 189 194 194 198 203 207 211
Verlaagd tarief glastuinbouw 166 169 174 174 178 182 186 190
Teruggaaf kerkgebouwen 5 5 5 5 5 5 5 5
Teruggaaf non-profit 6 15 15 15 15 16 16 16
                 
Omzetbelasting – verlaagd tarief 3 694 3 588 3 436 3 485 3 561 3 598 3 631 3 665
Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen 572 537 510 518 529 535 540 545
Digitale educatieve informatie op fysieke dragers   8 8 8 8 8
Bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d. 107 107 102 102 104 105 106 107
Kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en -accommodatie 120 125 119 119 122 123 124 125
Circussen, bioscopen, theaters en concerten 130 137 130 130 133 134 135 137
Sierteelt 196 194 185 185 189 191 193 195
Arbeidsintensieve diensten 395 359 365 396 405 409 413 416
Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer) 707 696 662 664 678 686 692 698
Logiesverstrekking (incl. kamperen) 243 237 225 225 230 232 234 237
Voedingsmiddelen horeca 1 224 1 196 1 138 1 138 1 163 1 175 1 186 1 197
                 
Omzetbelasting – vrijstellingen 430 493 473 467 467 467 468 468
Sportclubs 66 66 63 63 64 65 67 68
Post 155 202 196 190 184 179 173 168
Vakbonden, werkgeversorg., politieke partijen, kerken 92 96 91 91 93 95 97 99
Fondswerving 117 129 123 123 126 128 131 133
Overige vrijstellingen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
                 
Omzetbelasting – speciale regelingen 112 121 117 117 120 121 122 123
Kleine ondernemersregeling 79 89 85 85 87 88 89 89
Landbouwregeling 33 32 32 32 33 33 33 34
Overige regelingen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
                 
Accijnzen 435 407 478 487 495 506 517 528
Verlaagd tarief kleine brouwerijen 1 1 1 1 1 1 1 1
Raffinaderijvrijstelling 42 42 43 44 45 46 47 48
Vrijstelling communautaire wateren 138 110 174 177 180 184 188 192
Vrijstelling luchtvaartuigen 133 133 131 133 135 138 141 144
Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen 120 120 128 131 133 136 139 142
Laag tarief OV-bussen en huisvuilauto’s 1 1 1 1 1 1 1 1
                 
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen 33 33 32 37 40 42 35 21
Teruggaaf ambulance 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruggaaf taxi’s 33 33 32 32 31 30 26 21
Uitbreiding bonus zuinige auto’s   5
Stimulans Euro-6 dieselpersonenauto’s   9 12 9
                 
Motorrijtuigenbelasting 143 154 177 208 235 265 303 232
Nihiltarief OV-bussen op LPG 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 25 jaar 102 102 110 119 128 135 140 128
Vrijstelling taxi’s 36 42 46 50 53 57 65 73
Vrijstelling reinigingsdiensten 1 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling wegenbouw 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijstelling ambulances 2 2 2 2 2 2 3 3
Nihiltarief zeer zuinige auto’s 0 5 16 34 49 67 91 24
Overige vrijstellingen 2 2 2 2 2 3 3 3
                 
Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet) 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
Overdrachtsbelasting 226 243 223 156 159 165 169 174
Vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsoverdracht in familiesfeer 18 21 18 18 18 19 20 20
Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering 20 8 5 12 12 13 13 13
Vrijstelling landinrichting 1 1 1 1 1 1 1 1
Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden 5 12 19 13 13 14 14 15
Vrijstelling monumenten 30 39 68
Vrijstelling cultuurgrond 150 159 109 109 112 115 118 122
Vrijstelling natuurgrond 2 3 3 3 3 3 3 3
Totaal generaal 5 250 5 228 5 130 5 151 5 275 5 367 5 452 5 422
percentage BBP 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

0: <–> = regeling is in dat jaar niet van toepassing; <0> = budgettair beslag van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.