Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

   
ABK Aanvullend beleidsakkoord
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AOW Algemene Ouderdomswet
ABWZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBP Bruto Binnenlands Product
BCF BTW-compensatiefonds
BKZ Budgettair Kader Zorg
BPM Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BU Buitengewonde Uitgavenaftrek
CA Coalitieakkoord
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB Centraal Planbureau
CRI Capital Relief Instrument
DNB De Nederlandsche Bank
ECB Europese Centrale Bank
EIA Energie-investeringsaftrek
EMU Economische en Monetaire Unie
EU Europese Unie
FES Fonds voor Economische structuurversterking
GGZ Geestelijke Gezondheids- en verslavingszorg
IMF Internationaal Monetair Fonds
MCN Mandatory Convertible Note
MKB Midden- en kleinbedrijf
MLT Middellange Termijn verkenning
MN Miljoenennota
MR Ministerraad
MRB Motorrijtuigenbelasting
OV Openbaar Vervoer
OVB Overdrachtsbelasting
pNB prijscomponent van de Nationale Bestedingen
RGB-eng Rijksbegroting in enge zin
RWT Rechtspersoon met een Wettelijke Taak
S&O Speur- en Ontwikkelingswerk
SZA Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid
TBU Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven
TSZ Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten
UWV Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VS Verenigde Staten
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong-gehandicapten
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZO Wet Arbeid en Zorg
WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTCG Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten
WTO World Trade Organisation
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan
ZVW Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet