Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)

32505 8 Nota van verbetering

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 8

Ontvangen 26 oktober 2010

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In de aanhef wordt vóór de zinsnede beginnende met «Allen, die deze zullen zien of horen lezen» ingevoegd: Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz..

II

In de aanhef wordt de zinsnede «de Raad van State gehoord» vervangen door: de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord.

III

In artikel I, onderdeel E, wordt «artikel 3 107a» telkens vervangen door: artikel 3.107a.

IV

In de aanhef van artikel XXV wordt «Overige fiscale maatregelen 2010» vervangen door: Overige fiscale maatregelen 2009.

V

In artikel XXVI, onderdeel B, wordt in artikel 5.18b, vierde lid, onder 1°, «750 0000» vervangen door: 750 000.

VI

In artikel XXVI, onderdeel K, wordt in artikel 23ba, derde lid, in de eerste volzin «volgens artikel 22 of krachtens 28» vervangen door: volgens artikel 22 of krachtens artikel 28.